ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/KH-UBND

Phú Yên, ngày 01 tháng 6 năm 2015

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC XÂY DỰNGLỰC LƯỢNG TỰ VỆ TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Thực hiện các Văn bản: Luật Dân quân tự vệ, Nghịđịnh số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều Luật Dân quân tự vệ, Chỉ thị số 2591/CT-BTL ngày25/12/2014 của Tư lệnh Quân khu 5 về công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốcphòng và an ninh năm 2015, Hướng dẫn số 452/HD-BTM ngày 11/3/2015 của Bộ Thammưu/Quân khu 5 về việc xây dựng lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp và Chỉ thịsố 41-CT/TU ngày 25/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng lực lượngtự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; UBND tỉnh Phú Yên ban hànhkế hoạch tổ chức xây dựng lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mụcđích: Thực hiện theo các chỉ đạocủa Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Bộ Tham mưu Quân khu 5 vềxây dựng lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địabàn tỉnh. Qua đó, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của lực lượngtự vệ, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội địabàn, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ khi có yêu cầu.

2. Yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền các cấp,các sở ban, ngành, các đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh quántriệt và triển khai tổ chức thực hiện xây dựng lực lượng tự vệ đúng Luật DQTVvà Nghị Định 58/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,hướng dẫn của Bộ Tham mưu Quân Khu 5.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN

1. Nội dung:

a) Quán triệt triển khainhiệm vụ:

- Cấp ủy, chính quyền, banngành, đoàn thể các cấp quán triệt đầy đủ, sâu sắc Luật Dân quân tự vệ và cácvăn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 227-NQ/ĐUQK ngày 06/7/2012 của Đảngủy Quân khu, Nghị quyết số 511-NQ/ĐU ngày 15/10/2012 của Đảng ủy quân sự tỉnhvề xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ trong tình hình mới; Hướng dẫn số452/HD-BTM ngày 11/3/2015 của Bộ Tham mưu/Quân khu 5 về việc xây dựng lực lượngtự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 25tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng lực lượng tự vệtrong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- UBND tỉnh thành lập Ban Chỉđạo xây dựng lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 9huyện, thị xã, thành phố ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, lập kế hoạchtổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Tổ chức xây dựng lựclượng tự vệ, thành lập Ban chỉ huy quân sự và tổ chức tập huấn cán bộ, giáo dụcchính trị pháp luật, huấn luyện quân sự:

Giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnhcăn cứ theo các quy định hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, hướngdẫn cụ thể việc thành lập, tổ chức, xây dựng lực lượng tự vệ, thành lập Ban chỉhuy quân sự, tập huấn và huấn luyện cho lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệpcó vốn đầu tư nước ngoài.

c) Chỉ đạo và tổ chức hoạtđộng:

Ban CHQS cấp huyện phối hợpchặt chẽ với các chủ doanh nghiệp xây dựng quy chế phối hợp giữa hai đơn vị vàchỉ đạo lực lượng tự vệ phối hợp với các lực lượng khác trên trên địa bàn nắmchắc tình hình, tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tàisản của doanh nghiệp và tham gia xử lý các tình huống về an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội xảy ra trên địa bàn.

d) Bảo đảm kinh phí:

UBND tỉnh đảm bảo một phần kinhphí chi cho hoạt động tập huấn, huấn luyện, trang phục, công cụ hỗ trợ của lực lượngtự vệ theo quy định.

2. Thời gian:

- Tiến hành khảo sát các doanh nghiệp:Xong trong tháng 6/2015.

- Hướng dẫn việc tổ chức xâydựng lực lượng: Xong trong tháng 7/2015.

- Tổ chức xây dựng lực lượng tựvệ: Từ tháng 7 đến tháng 8/2015.

- Tổ chức huấn luyện, hoạt độngtừ tháng 8/2015 trở đi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ CHQS tỉnh:

-Giúp UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể địa phương cóliên quan ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức, xâydựng, huấn luyện lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan, địa phương cơ sở tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo cơ quan quân sự 9huyện, thị xã, thành phố khảo sát các doanh nghiệp để làm cơ sở xây dựng lựclượng tự vệ theo đúng Luật DQTV, Nghị định số 58/2010/NĐ-CP của Chính phủ vàhướng dẫn của Bộ Tham mưu Quân Khu 5.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lậpBan chỉ đạo xây dựng lực lượng tự vệ trong doanh nghiêp có vốn đầu tư nướcngoài. Giúp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức sơ kết, tổngkết, rút kinh nghiệm thực hiện.

- Phối hợp chặt chẽ với Công antỉnh, Sở Tài chính tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, đề xuất UBND tỉnh bảo đảm một phầnkinh phí cho công tác xây dựng, huấn luyện và tổ chức hoạt động của lực lượngtự vệ trong doanh nghiệp.

2. UBND các huyện, thị xã,thành phố:

- Tổ chức quán triệt sâu sắc vàthực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn của Quân khu,Kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức xây dựng lực lượng tự vệ trong doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Chỉ đạo Ban CHQS cấp huyệnphối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong việc khảo sát, hướng dẫn thành lậpvà hoạt động, tổ chức tập huấn, huấn luyện lực lượng tự vệ trong các doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo công an các địaphương phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp quản lý chặt chẽ lực lượng tự vệdoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Tuyên truyền giáo dục cho mọicông dân chấp hành tốt Luật Dân quân tự vệ. Kịp thời xử lý nghiêm những trườnghợp vi phạm hoặc có hành vi cản trở việc thi hành Luật Dân quân tự vệ. Phối hợpvới các lực lượng liên quan, đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toànxã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó có các địa bàn doanh nghiệp đứng chân.

4. Các sở: Kế hoạch và Đầutư, Tài chính:

Theo chức năng, nhiệm vụ đượcgiao, phối chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh tham mưu UBND tỉnh bảo đảm kinh phí chocông tác xây dựng, huấn luyện và tổ chức hoạt động của lực lượng tự vệ doanhnghiệp.

Trên đây là Kế hoạch tổ chứcthực hiện xây dựng lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàicủa tỉnh Phú Yên, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương liên quantổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh Quân khu 5;
- Phòng DQTV/QK5;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đảng ủy khối doanh nghiệp;
- Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh;
- Sở KH&ĐT tỉnh, Sở Tài Chính;
- UBND, BCHQS 9 huyện, thị xã, thành phố;- Chánh VPUB tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCHPhạm Đình Cự