ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/KH-UBND

Nghệ An, ngày 03 tháng 02 năm 2016

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2016

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 củaChính phủ; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hànhNghị định số59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật,Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2016 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mc đích

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá đúng thực trạng, đầy đủ và toàn diện về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tnh; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người dân, qua đó kiến nghị các giải pháp bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm minh, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

>> Xem thêm:  Quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp là gì ?

- Việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực và theo địa bàn, trên cơ sở đó góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tnh;

- Thực hiện đầy đcác nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 14/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện; gắn kết giữa theo dõi tình hình thi hành pháp luật với xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG K HOẠCH

A. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, các Sở, Ban, Ngành cấp tnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Trong quý I năm 2016

2. Phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

>> Xem thêm:  Thực hiện pháp luật là gì ? Các hình thức thực hiện pháp luật hiện nay

- Đơn vị phối hợp: Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: C năm 2016

3. Hướng dẫn, đôn đc, kiểm tra các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: C năm 2016

B. Lĩnh vực, nội dung, hình thức theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Lĩnh vực trọng tâm của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 là pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công.

2. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật

>> Xem thêm:  Cơ quan hành pháp là gì ? Đặc điểm cơ bản của cơ quan hành pháp

Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo quy định tại các Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và các Điều 1, 2, 3, 4, 5 Thông tư số 14/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp, cụ thể xem xét, đánh giá các nội dung sau đây:

- Tình hình ban hành văn bn quy định chi tiết

- Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật

- Tình hình tuân thủ pháp luật

3. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

3.1. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và một sUBND cấp huyện tổ chức kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về nhà xã hội, nhà ở cho người có công tại: Sở Xây dựng, UBND thành phố Vinh, UBND huyện Yên Thành, UBND huyện Nghĩa Đàn. Thực hiện việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khi được Chủ tịch UBND tỉnh giao.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thành phố, thị xã có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016

>> Xem thêm:  Thi hành pháp luật là gì ? Tổ chức thi hành pháp luật

3.2. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và một số UBND cấp huyện tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công thông qua việc phát phiếu điều tra, khảo sát đối với một số cán bộ, công chức và cá nhân có liên quan tại Sở Sở Xây dựng và các đơn vị: thành phố Vinh, huyện Yên Thành, huyện Nghĩa Đàn, huyện Anh Sơn.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, thị xã có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016

3.3. Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Tổng hợp thông tin về tình hình thi hành pháp luật từ báo cáo của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp;

- Tổ chức, cá nhân có thể trực tiếp cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật hoặc qua Trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các cấp;

- Xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; kiến nghị thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực cụ thể theo thông tin được phản ánh.

>> Xem thêm:  Quy định lập ban cán sự Đảng trong cơ quan hành pháp ,tư pháp và một số vấn đề liên quan

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016

4. Xây dựng Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016

Nghiên cứu, tổng hợp báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các Sở, Ban, Ngành và UBND cấp huyện.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

>> Xem thêm:  Chấp hành là gì ? Khái niệm về chấp hành pháp luật hành chính

a) Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tnh;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức các hoạt động cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm được lựa chọn trong năm 2016

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công tại một số cơ quan, đơn vị;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc phạm vi qun lý trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đặc biệt đối với việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2016;

- Tham mưu UBND tỉnh tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp và Chính phủ đúng thời hạn quy định;

- Tham mưu cho UBND tnh theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

b) Sở Xây dựng

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác theo dõi tình hình hành pháp luật năm 2016 của ngành, trong đó có lĩnh vực trọng tâm là pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công gửi Sở Tư pháp đ theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân tnh;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đặc biệt đối với việc thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà cho người có công;

>> Xem thêm:  Pháp nhân là gì ? Quy định pháp luật về điều kiện hình thành pháp nhân

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật để triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch này;

- Phi hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này;

- Xây dựng báo cáo chuyên sâu tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh bên cạnh các nội dung lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của ngành.

c) Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác theo dõi thi tình hình hành pháp luật năm 2016 của ngành, trong đó có lĩnh vực trọng tâm là pháp luật về nhà ở cho người có công, gửi Sở Tư pháp để theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật để triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch này;

- Phi hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này;

- Định kỳ báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đúng thời hạn quy định và các yêu cầu báo cáo đột xuất (nếu có).

d) Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 của ngành, gửi Sở Tư pháp để theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

>> Xem thêm:  Thể chế hóa là gì? Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành pháp luật?

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này;

- Định kỳ báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đúng thời hạn quy định và các yêu cầu báo cáo đột xuất (nếu có).

đ) UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 của địa phương chậm nhất trước ngày 29/02/2016, trong đó có lĩnh vực trọng tâm là pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, gửi Sở Tư pháp để theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Phi hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này;

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Định kỳ báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đúng thời hạn quy định và các yêu cầu báo cáo đột xuất (nếu có);

2. Kinh phí thực hiện

>> Xem thêm:  Nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp theo Hiến pháp 2013

Kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật của các đơn vị được cân đối trong nguồn kinh phí chung của đơn vị đã được phê duyệt trong dự toán ngân sách năm 2016

3. Thời hạn báo cáo

Các Sở, Ban, Ngành cấp tnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 gửi Sở Tư pháp trước ngày 05 tháng 10 năm 2016 đkịp thời tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo gửi Bộ Tư pháp đúng thời hạn quy định (số liệu báo cáo tính từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/9/2016).

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thtrưởng các Ban, Ngành cấp tnh, Chủ tịch UBND cấp huyện nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì khó khăn, vướng mắc, kịp thời tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Cục quản lý XLVPHC&TDTHPL, Bộ Tư pháp (b/c);
- C
hủ tịch, PCT (TTr) UBND tnh;
- Chánh VP UBND t
nh;
- Các Sở, ban,
Ngành cấp tnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, TH(Tg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại