ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 06 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Xác định được các dịch vụ hoặc nhómdịch vụ công trực tuyến ưu tiên triển khai và đưa ra các mốc thời gian triểnkhai cụ thể nhằm đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu cung cấp dịch vụ côngtrực tuyến được phê duyệt tại “Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệthông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015” ban hànhtheo Quyết định 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ, tiến tớicung cấp hoàn toàn các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Xác định thứ tự ưu tiên triển khaicho từng dịch vụ công trực tuyến và danh mục cụ thể các dịch vụ công trực tuyếnđến năm 2015, định hướng 2020.

b) Hướng dẫn cụ thể về việc xây dựnglộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặcCổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

II. NỘI DUNG

1. Danh mục các dịch vụ công trựctuyến phải cung cấp trong giai đoạn 2011 - 2015

a) Số liệu chung

- Tổng số huyện, thị xã, thành phố: 09

- Tổng số Sở, ban, ngành cấp tỉnh: 19

- Tổng số thủ tục hành chính: 675

Trong đó:

+ Số thủ tục hành chính cấp huyện: 119

+ Số thủ tục hành chính Sở, ban,ngành cấp tỉnh: 556

- Tổng số thủ tục hành chính dự kiếncung cấp ở mức độ 3, 4 đến 2015: 201

- Tổng số thủ tục hành chính dự kiếncung cấp ở mức độ 3, 4 đến 2020: 263

b) Danh mục các dịch vụ công trựctuyến mức độ 3, 4 cung cấp trong giai đoạn 2011 -2015

(Phụ lục 1 đính kèm)

2. Định hướngđến năm 2020

(Phụ lục 2 đính kèm)

III. GIẢI PHÁPTHỰC HIỆN

1. Giải pháphành chính

- Xây dựng, hoàn thiện các quy định,quy chế nhằm thực hiện có hiệu quả lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Xây dựng trình tự giải quyết thủtục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

- Gắn mức độ hoàn thành lộ trình cungcấp dịch vụ công trực tuyến với việc xét thi đua khen thưởng đối với các đơnvị, địa phương.

2. Giải pháp kỹthuật, công nghệ

- Đầu tư thiết bị, hạ tầng và cơ sởvật chất phục vụ việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến.

- Tăng cường công tác an ninh, bảomật đối với các hệ thống thông tin phục vụ dịch vụ công trực tuyến.

- Từng bước ứng dụng chữ ký số vàchứng thực văn bản điện tử trong giao dịch đối với các dịch vụ công mức 3,4.

3. Giải phápnhân lực

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì,phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức đào tạo, tập huấn về côngnghệ thông tin cho cán bộ, công chức trực tiếp sử dụng các hệ thống dịch vụcông trực tuyến; hướng dẫn đội ngũ lãnh đạo các đơn vị, địa phương sử dụng cáchệ thống thông tin dịch vụ công trực tuyến.

4. Giải pháp tổchức, triển khai

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trìtổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và báo cáo tìnhhình, kết quả thực hiện Kế hoạch này.

- Định kỳ 30/10 hàng năm, các đơn vị,địa phương báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai lộ trình dịch vụ công trựctuyến qua Sở Thông tin và Truyền thông.

5. Giải phápnâng cao nhận thức, thu hút người sử dụng

- Tổ chức tuyên truyền nội dung, ýnghĩa của lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tửcủa tỉnh.

- Công khai lộ trình cung cấp dịch vụcông trực tuyến trên Trang thông tin điện tử các cơ quan nhà nước và tiến hànhtiếp nhận và giải đáp các ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân.

6. Giải pháptài chính

- UBND tỉnh bảo đảm kinh phí thựchiện Kế hoạch, lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp vớicác sở, ban, ngành cấp tỉnh bố trí ngân sách trong nguồn chi sự nghiệp hàng nămthực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- UBND các huyện, thị xã và thành phốHuế chủ động bố trí ngân sách hàng năm để thực hiện Kế hoạch này.

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh tranhthủ, bố trí các nguồn kinh phí để triển khai các nội dung của Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gìvướng mắc, các cơ quan, đơn vị; Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phốHuế phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp ý kiến báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh để xem xét./.


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT Tỉnh y, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và TP Huế;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- CVP, PCVP Đ.N.Trân;
-
Lưu: VT, DL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH


Phan Ngọc Thọ

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC DỊCH VỤCÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 CUNG CẤP TRONG GIAI ĐOẠN 2013 – 2015
(Ban hành kèm theo kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnhThừa Thiên Huế)

STT

Tên dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)

Mức DVCTT

Cơ quan chủ trì xử lý

Cơ quan đồng xử lý

I

Đến 31/12/ 2013

1.

Thành lập văn phòng đại diện, văn phòng thường trú cơ quan báo chí

3

Sở Thông tin và Truyền thông

2.

Cấp Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)

3

Sở Thông tin và Truyền thông

3.

Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin & Truyền thông cấp giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp

3

Sở Thông tin và Truyền thông

4.

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm - ngành in

3

Sở Thông tin và Truyền thông

5.

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

3

Sở Thông tin và Truyền thông

6.

Tiếp nhận hồ sơ trình Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép thành lập cơ quan báo chí

3

Sở Thông tin và Truyền thông

7.

Cấp giấy phép họp báo

3

Sở Thông tin và Truyền thông

8.

Cp giy phép sử dụng tn s và thiết bị phát sóng vô tuyến điện hoạt động theo mạng

3

Sở Thông tin và Truyền thông

9.

Cấp giấy phép sử dụng tần số thiết bị thu - phát sóng vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá

3

Sở Thông tin và Truyền thông

10.

Cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện với hệ thống truyền thanh không dây

3

Sở Thông tin và Truyền thông

11.

Giải quyết khiếu nại tố cáo lĩnh vực TT&TT

3

Sở Thông tin và Truyền thông

12.

Thẩm định hồ sơ bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

13.

Thẩm định phương án kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

14.

Thẩm định kết quả phương án kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

15.

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

16.

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

17.

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

18.

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

19.

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

20.

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

21.

Xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

22.

Xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

23.

Xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

24.

Xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

25.

Xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

26.

Xin trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

27.

Xin đóng cửa mỏ

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

28.

Đăng ký kinh doanh

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục Thuế, Công an Tỉnh

29.

Cấp giấy chứng nhận đầu tư

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục Thuế, Công an Tỉnh

30.

Cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục Thuế, Công an Tỉnh

31.

Đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

3

Sở Công thương

32.

Đăng ký thực hiện khuyến mại mang tính may rủi

3

Sở Công thương

33.

Cấp Giấy chứng nhận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế

3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

34.

Đăng ký thuyền tham gia phục vụ biểu diễn ca Huế

3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

35.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

3

Sở Khoa học và Công nghệ

36.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ

3

Sở Khoa học và Công nghệ

37.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ

3

Sở Khoa học và Công nghệ

38.

Đăng ký thay đổi cơ quan quyết định thành lập hoặc thay đổi trụ sở chính (chuyển sang tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đã đăng ký hoạt động)

3

Sở Khoa học và Công nghệ

39.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ

3

Sở Khoa học và Công nghệ

40.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ

3

Sở Khoa học và Công nghệ

41.

Thủ tục cấp Giy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ

3

Sở Khoa học và Công nghệ

42.

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất

3

Sở Khoa học và Công nghệ

43.

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát hoặc hết thời hạn hiệu lực

3

Sở Khoa học và Công nghệ

44.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

3

Sở Khoa học và Công nghệ

45.

Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh

3

Sở Khoa học và Công nghệ

46.

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trường hợp không sử dụng ngân sách nhà nước

3

Sở Khoa học và Công nghệ

47.

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trường hợp sử dụng ngân sách nhà nước

3

Sở Khoa học và Công nghệ

48.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (đối với trường hợp công nghệ thuộc dự án đầu tư không do Thủ tướng chấp thuận đầu tư)

3

Sở Khoa học và Công nghệ

49.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ (đối với trường hợp công nghệ thuộc dự án đầu tư không do Thủ tướng chấp thuận đầu tư).

3

Sở Khoa học và Công nghệ

50.

Thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư ở giai đoạn xem xét cấp phép đầu tư.

3

Sở Khoa học và Công nghệ

51.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định công nghệ (đối với Giám định viên công nghệ là người Việt Nam)

3

Sở Khoa học và Công nghệ

52.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định công nghệ (đối với Các Tổ chức giám định công nghệ không có vốn nước ngoài)

3

Sở Khoa học và Công nghệ

53.

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

3

Sở Xây dựng

54.

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

3

Sở Xây dựng

55.

Cấp phép xây dựng

3

Sở Xây dựng

UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố

56.

Cấp giấy phép Quy hoạch

3

Sở Xây dựng

57.

Cung cp thông tin Quy hoạch

3

Sở Xây dựng

58.

Cấp chứng chỉ Quy hoạch

3

Sở Xây dựng

59.

Cấp phù hiệu “Xe taxi”

3

Sở Giao thông Vận tải

60.

Cấp phù hiệu “Xe hợp đồng”

3

Sở Giao thông Vận tải

61.

Cấp phù hiệu “Xe vận chuyển khách du lịch”

3

Sở Giao thông Vận tải

62.

Cấp đổi sổ nhật trình chạy xe ô tô vận tải khách theo tuyến cố định

3

Sở Giao thông Vận tải

63.

Cấp giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện vận tải thương mại

3

Sở Giao thông Vận tải

64.

Cấp giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại - là xe công vụ

3

Sở Giao thông Vận tải

65.

Cấp giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại - là xe cá nhân

3

Sở Giao thông Vận tải

66.

Cấp sổ lao động

3

Sở Lao động, TB&XH

67.

Đăng ký nội quy lao động

3

Sở Lao động, TB&XH

68.

Đăng ký lại nội quy lao động

3

Sở Lao động, TB&XH

69.

Tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

3

Ban Dân tc

70.

Đăng ký xác nhận Bản cam kết Bảo vệ môi trường

3

Ban QL các KCN

71.

Thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể

3

Ban QL các KCN

72.

Thủ tục đăng ký Nội quy lao động

3

Ban QL các KCN

73.

Thủ tục cấp sổ lao động

3

Ban QL các KCN

74.

Thủ tục đăng ký Hệ thống thang lương, bảng lương

3

Ban QL các KCN

75.

Cấp giấy phép xây dựng

3

Ban QL Khu KT CM-LC

76.

Cung cấp thông tin quy hoạch

3

Ban QL Khu KT CM-LC

77.

Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng

3

Ban QL Khu KT CM-LC

78.

Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

3

Ban QL Khu KT CM-LC

79.

Cho phép thành lập Hội

3

Sở Ni v

80.

Phê duyệt Điều lệ Hội

3

Sở Ni v

81.

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng cho các đơn vị dự toán)

3

Sở Tài chính

82.

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản)

3

Sở Tài chính

83.

Thẩm tra, cấp phát kinh phí từ nguồn thu xử phạt hành chính

3

Sở Tài chính

84.

Đăng ký việc thay đổi hộ tịch có yếu tố nước ngoài

3

Sở Tư pháp

85.

Đăng ký việc cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài

3

Sở Tư pháp

86.

Bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài

3

Sở Tư pháp

87.

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

3

Sở Tư pháp

88.

Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài

3

Sở Tư pháp

89.

Cấp lại bản chính Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

3

Sở Tư pháp

90.

Cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

3

Sở NN&PTNT

91.

Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

3

Sở NN&PTNT

92.

Cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

3

Sở NN&PTNT

93.

Gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

3

Sở NN&PTNT

94.

Cấp giấy chứng nhận điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản

3

Sở NN&PTNT

95.

Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

3

Sở GD - ĐT

96.

Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

3

Sở GD - ĐT

97.

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

3

Sở GD -ĐT

98.

Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia

3

Sở GD - ĐT

99.

Cấp phép dạy thêm, học thêm

3

Sở GD - ĐT

100.

Xin học lại tại trường khác

3

Sở GD - ĐT

101.

Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do các trường học, trung tâm khi lập danh sách dự thi hoặc in bằng không đúng với hồ sơ gốc của học sinh

3

Sở GD - ĐT

102.

Điều chỉnh Văn bằng chứng chỉ do cải chính hộ tịch

3

Sở GD - ĐT

103.

Cấp lại bằng tốt nghiệp phổ thông, bổ túc

3

Sở GD - ĐT

104.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân

3

Sở Y tế

105.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân

3

Sở Y tế

106.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân, chuyển địa điểm

3

Sở Y tế

107.

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân

3

Sở Y tế

108.

Cấp mới Chứng chỉ hành nghề Y tư nhân

3

Sở Y tế

109.

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y tư nhân, đổi lĩnh vực hành nghề

3

Sở Y tế

110.

Gia hạn Chứng chỉ hành nghề Y tư nhân

3

Sở Y tế

111.

Các thủ tục hành chính về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền cấp huyện

3

UBND các huyện, TX, TP

112.

Các thủ tục hành chính về lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền cấp huyện

3

UBND các huyện, TX, TP

II

Đến năm 2014

1.

Thẩm định phương án kinh tế kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu về đo đạc lập bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

2.

Thẩm định kết quả kinh tế kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu về đo đạc lập bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

3.

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến về cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường theo quy định

4

Sở Tài nguyên và Môi trường

4.

Đăng ký kinh doanh

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục Thuế, Công an Tỉnh

5.

Cấp giấy chứng nhận đầu tư

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục Thuế, Công an Tỉnh

6.

Cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục Thuế, Công an Tỉnh

7.

Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá

3

Sở Công thương

8.

Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

3

Sở Công thương

9.

Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo

3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10.

Giấy phép công diễn cho các tổ chức thuộc địa phương

3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

'

11.

Giấy phép tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật

3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12.

Cấp giấy phép công diễn, chương trình nghệ thuật, trình diễn thời trang

3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13.

Cấp phép tổ chức triển lãm ảnh tại địa phương

3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

14.

Cấp phép tổ chức triển lãm mỹ thuật

3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15.

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế

3

Sở Khoa học và Công nghệ

16.

Cấp giấy phép sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế

3

Sở Khoa học và Công nghệ

17.

Gia hạn giấy phép sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế

3

Sở Khoa học và Công nghệ

18.

Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế

3

Sở Khoa học và Công nghệ

19.

Cấp lại giấy phép sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế (trong trường hợp giấy phép bị rách, nát, mất)

3

Sở Khoa học và Công nghệ

20.

Cấp/cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

3

Sở Khoa học và Công nghệ

21.

Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

3

Sở Khoa học và Công nghệ

22.

Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

3

Sở Khoa học và Công nghệ

23.

Kiểm định, Đo lường đối với các phương tiện đo thuộc danh mục phải kiểm định nhà nước.

3

Sở Khoa học và Công nghệ

24.

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

3

Sở Khoa học và Công nghệ

25.

Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

3

Sở Khoa học và Công nghệ

26.

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn (trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận hợp chuẩn độc lập - bên thứ ba)

3

Sở Khoa học và Công nghệ

27.

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn (trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh - bên thứ nhất).

3

Sở Khoa học và Công nghệ

28.

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy- bên thứ ba)

3

Sở Khoa học và Công nghệ

29.

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (trường hợp công bố hp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh - bên thứ nhất).

3

Sở Khoa học và Công nghệ

30.

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

3

Sở Khoa học và Công nghệ

31.

Công bố thông tin nhà thầu (theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP )

3

Sở Xây dựng

32.

Cấp giấy phép thầu đối với tổ chức nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

3

Sở Xây dựng

33.

Cấp giấy phép thầu đối với cá nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

3

Sở Xây dựng

34.

Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

3

Sở Xây dựng

35.

Cấp chứng chỉ định giá bất động sản

3

Sở Xây dựng

36.

Cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ

3

Sở Giao thông Vận tải

37.

Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

3

Sở Giao thông Vận tải

38.

Đăng ký phương tiện thủy nội địa - Đăng ký lần đầu với phương tiện chưa khai thác

3

Sở Giao thông Vận tải

39.

Đăng ký phương tiện thủy nội địa - Trường hợp thay đổi tính năng kỹ thuật

3

Sở Giao thông Vận tải

40.

Đăng ký phương tiện thủy nội địa - Trường hp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

3

Sở Giao thông Vận tải

41.

Đăng ký phương tiện thủy nội địa - Trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

3

Sở Giao thông Vận tải

42.

Đăng ký phương tiện thủy nội địa - Trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu

3

Sở Giao thông Vận tải

43.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa - Trường hợp chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất do phương tiện chìm đắm hoặc bị cháy

3

Sở Giao thông Vận tải

44.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa - Trường hợp chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất vì các lý do khác

3

Sở Giao thông Vận tải

45.

Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

3

Sở Giao thông Vận tải

46.

Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

3

Sở Giao thông Vận tải

47.

Công nhận đăng ký thỏa ước lao động tập thể

3

Sở Lao động, TB&XH

48.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (trình độ sơ cấp, trung cấp)

3

Sở Lao động, TB&XH

49.

Cấp giấy chứng nhận bổ sung đăng ký hoạt động dạy nghề (trình độ sơ cấp, trung cấp)

3

Sở Lao động, TB&XH

50.

Công nhận Ban vận động thành lập hội lĩnh vực Nội vụ có phạm vi hoạt động trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3

Sở Nội vụ

51.

Xin phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh

3

Sở Nội vụ

52.

Các thủ tục hành chính về lĩnh vực TN- MT thuộc thẩm quyền cấp huyện

3

UBND các huyện, TX, TP

53.

Các thủ tục hành chính về lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền cấp huyện

3

UBND các huyện, TX, TP

III

Đến năm 2015

1.

Đăng ký kinh doanh

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục Thuế, Công an Tỉnh

2.

Cấp giấy chứng nhận đầu tư

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục Thuế, Công an Tỉnh

3.

Cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục Thuế, Công an Tỉnh

4.

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch từ 1 - 2 sao

4

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

5.

Thẩm định lại, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

4

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6.

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

4

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7.

Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

4

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

4

Sở Khoa học và Công nghệ

9.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ

4

Sở Khoa học và Công nghệ

10.

Thủ tục cấp Giy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ

4

Sở Khoa học và Công nghệ

11.

Đăng ký thay đổi cơ quan quyết định thành lập hoặc thay đổi trụ sở chính (chuyển sang tỉnh/thành phố thực thuộc Trung ương khác nơi đã đăng ký hoạt động)

4

Sở Khoa học và Công nghệ

12.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ

4

Sở Khoa học và Công nghệ

13.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ

4

Sở Khoa học và Công nghệ

14.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ

4

Sở Khoa học và Công nghệ

15.

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất

4

Sở Khoa học và Công nghệ

16.

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát hoặc hết thời hạn hiệu lực

4

Sở Khoa học và Công nghệ

17.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

4

Sở Khoa học và Công nghệ

18.

Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh

4

Sở Khoa học và Công nghệ

19.

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trường hợp không sử dụng ngân sách nhà nước

4

Sở Khoa học và Công nghệ

20.

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trường hợp sử dụng ngân sách nhà nước

4

Sở Khoa học và Công nghệ

21.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (đối với trường hợp công nghệ thuộc dự án đầu tư không do Thủ tướng chấp thuận đầu tư)

4

Sở Khoa học và Công nghệ

22.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ (đối với trường hợp công nghệ thuộc dự án đầu tư không do Thủ tướng chấp thuận đầu tư).

4

Sở Khoa học và Công nghệ

23.

Thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư ở giai đoạn xem xét cấp phép đầu tư.

4

Sở Khoa học và Công nghệ

24.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định công nghệ (đối với Giám định viên công nghệ là người Việt Nam)

4

Sở Khoa học và Công nghệ

25.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định công nghệ (đối với Các Tổ chức giám định công nghệ không có vốn nước ngoài)

4

Sở Khoa học và Công nghệ

26.

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế

4

Sở Khoa học và Công nghệ

27.

Cấp giấy phép sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế

4

Sở Khoa học và Công nghệ

28.

Gia hạn giấy phép sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế

4

Sở Khoa học và Công nghệ

29.

Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế

4

Sở Khoa học và Công nghệ

30.

Cấp lại giấy phép sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế (trong trường hợp giấy phép bị rách, nát, mất)

4

Sở Khoa học và Công nghệ

31.

Cấp/cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

4

Sở Khoa học và Công nghệ

32.

Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

4

Sở Khoa học và Công nghệ

33.

Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu côngnghiệp

4

Sở Khoa học và Công nghệ

34.

Kiểm định, Đo lường đối với các phương tiện đo thuộc danh mục phải kiểm định nhà nước.

4

Sở Khoa học và Công nghệ

35.

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

4

Sở Khoa học và Công nghệ

36.

Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

4

Sở Khoa học và Công nghệ

37.

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn (trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận hợp chuẩn độc lập - bên thứ ba)

4

Sở Khoa học và Công nghệ

38.

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn (trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh - bên thứ nhất).

4

Sở Khoa học và Công nghệ

39.

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy - bên thứ ba)

4

Sở Khoa học và Công nghệ

40.

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh - bên thứ nhất).

4

Sở Khoa học và Công nghệ

41.

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

4

Sở Khoa học và Công nghệ

42.

Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng - Đăng ký lần đầu

3

Sở Giao thông Vận tải

43.

Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng - cấp có thời hạn

3

Sở Giao thông Vận tải

44.

Đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

3

Sở Giao thông Vận tải

45.

Cấp đăng ký xe máy chuyên dùng tạm thời

3

Sở Giao thông Vận tải

46.

Sang tên đăng ký XMCD trong cùng 1 tỉnh, thành phố

3

Sở Giao thông Vận tải

47.

Cấp phiếu di chuyển đăng ký, sang tên chủ sở hữu XMCD

3

Sở Giao thông Vận tải

48.

Đăng ký, sang tên chủ sở hữu cho XMCD chuyển đến

3

Sở Giao thông Vận tải

49.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số XMCD

3

Sở Giao thông Vận tải

50.

Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc hoặc mất toàn bộ hồ sơ di chuyển

3

Sở Giao thông Vận tải

51.

Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng mất một trong các giấy tờ đã kê trong hồ sơ di chuyển

3

Sở Giao thông Vận tải

52.

Thông báo về người nước ngoài đến làm việc tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không phải nơi làm việc thường xuyên

3

Sở Lao động, TB&XH

53.

Cấp lại giấy phép cho lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

3

Sở Lao động, TB&XH

54.

Gia hạn giấy phép cho lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

3

Sở Lao động, TB&XH

55.

Tiếp nhận đối tượng vào các cơ sở Bảo trợ xã hội

3

Sở Lao động, TB&XH

56.

Các thủ tục hành chính về lĩnh vực Lao động-TBXH thuộc thẩm quyền cấp huyện

3

UBND các huyện, TX, TP

57.

Các thủ tục hành chính về lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo thuộc thẩm quyền cấp huyện

3

UBND các huyện, TX, TP

58.

Các thủ tục hành chính về lĩnh vực Y tế thuộc thẩm quyền cấp huyện

3

UBND các huyện, TX, TP

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC DỊCH VỤCÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnhThừa Thiên Huế)

Định hướng 2020

STT

Tên DVC trực tuyến

Mức DVCTT

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hp

1

Triển khai các dịch vụ còn lại của các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố

3

Các Sở, ban, ngành, Các huyện, thị xã, thành phố

2

Hoàn thiện các dịch vụ công cấp xã

3

UBND các xã, phường, thị trấn

3

Lựa chọn một số dịch vụ công đang ở mức độ 3 để nâng cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

4

Các Sở, ban, ngành, Các huyện, thị xã, thành phố