ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 754/KH-UBND-NC

Nghệ An, ngày 25 tháng 11 năm 2015

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2014 - 2016” GIAI ĐOẠN II (TỪ THÁNG 11 NĂM 2015 ĐẾN HẾT NĂM 2016) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Kế hoạch số 8368/KH-BQP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Bộ Quốc phòng và Kế hoạch số 3419/KH- BCĐĐA, ngày 28/9/2015 của Banchỉ đạo Đề án Bộ Quốc phòng về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xây dựng Kế hoạch thực hiện giai đoạn II Đán “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2014 - 2016” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục Đích

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án đề ra trong giai đoạn II; thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từng bước nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới, ven bin của tỉnh Nghệ An.

2. Yêu cầu

>> Xem thêm:  Giáo dục pháp luật là gì ? Nội dung, hình thức, mục đích của giáo dục pháp luật

- Nội dung công việc cụ thể, rõ ràng; sát với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương có liên quan phối hợp chặt chẽ với nhau để huy động sức mạnh tổng hợp vào thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, mang lại hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ quy định.

II. NỘI DUNG

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP THỰC HIỆN

I

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO, BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC GIÚP VIỆC BCĐ ĐỀ ÁN

1.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Bộ phận thường trực giúp việc Ban chỉ đạo

Tháng 11/2015

UBND tỉnh

Bộ Chhuy BĐBP tỉnh và các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan

2.

Xây dựng và ban hành các văn bản thực hiện giai đoạn II của Đề án

Tháng 11/2015

Ban Chỉ đạo Đề án

Bộ Chỉ huy BĐBP và các thành viên Ban chỉ đạo, Bộ phận thường trực giúp việc Ban chỉ đạo.

3.

Dự toán kinh phí thực hiện Đề án năm 2016

Tháng 11/2015

Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Đề án

Các thành viên Ban chỉ đạo, Bộ phận thường trực giúp việc Ban chỉ đạo.

4.

Tổng kết Đề án năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

Tháng 12/2015

Ban Chỉ đạo Đ án

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các Sở, ban, ngành, đoàn th có liên quan

5.

Kiểm tra việc thực hiện Đề án tại 10 huyện, thị biên giới, ven biển

Tháng 5/2016

Ban Chỉ đạo Đề án

Cơ quan Thường trực BCĐ, các thành viên Ban Chỉ đạo và Bộ phận thường trực giúp việc Ban chỉ đạo.

6.

Tổng kết Đề án theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Bộ quốc phòng

Tháng 12/2016

Ban chỉ đạo Đề án

Hội đồng PHPBGDPL của các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị, xã, phường biên giới, ven biển; các Đồn BP, các Đảo; Hải đội 317 hải quân.

7.

Mua sắm và trang cấp vật chất để củng cố các cụm loa truyền thanh cho các xã (phường) làm điểm phổ biến, giáo dục pháp luật

Hoàn thành trước 30/01/2016

Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Đề án

Các Đồn Biên phòng và các xã (phường) làm điểm

8.

Tiếp tục xây dựng và nhân bản tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cấp cho các xã, phường biên giới ven bin, các đảo và các Đồn Biên phòng; đăng tải, phát trên các phương tin thông tin đại chúng của địa phương

Tháng 11/2015 đến tháng 7/2016

Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Đề án

UBND các huyện, thị, xã, phường biên giới, ven biển; các đồn biên phòng; các Đo; hi đội 137 hải quân.

II

HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1

Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân, các đơn vị lực lượng vũ trang vùng biên giới, ven biển bng các hình thức: Tổ chức lớp tập trung; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; phát sách, băng đĩa, tờ rơi, tờ gấp...cho các nhóm đối tượng.

Tháng 11/2015 đến hết năm 2016

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh

Hội đồng PHPBGDPL của các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan đến thực hiện Đán; các huyện, thị xã; các ban ngành ở cơ sở; các xã, phường biên giới, ven biển; Các Đồn Biên phòng và các đảo.

2

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; các huyện, thị, xã, phường biên giới, ven biển xây dựng Kế hoạch thực hiện giai đoạn II của Đề án (Chú trọng gn các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở và các lớp tập huấn các cấp để tuyên truyền)

Tháng 11/2015

Các sở, ngành cấp tỉnh

Các ban, ngành, đoàn thể các cấp có liên quan

3

Nhân rộng các mô hình điểm về công tác phbiến, giáo dục pháp luật cho các xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển và các đảo.

Tháng 11/2015 đến hết năm 2016

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Hội đồng PHPBGDPL của các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã, xã, phường; các LLVT vùng biên giới, ven biển.

4

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Quân đội. Công an, cán bộ địa phương và những người có uy tín.

Thực hiện thường xuyên

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các huyện, thị biên giới, ven biển; Ban chỉ huy quân sự các xã, phường; các Đồn biên phòng, các đảo; hải đội 137 hải quân.

5

Tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" tại các Đồn và Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng, Đảo Mắt, Đảo Ngư; hải đội 137 hải quân và các xã, phường biên giới, ven biển

Tháng 11/2015 đến hết năm 2016 (ít nhất mỗi tháng/lần)

Các Đồn, Hi đội biên phòng; các Đảo; hải đội 137 hải quân và các xã biên giới, ven biển

Hội đồng PBGDPL các cấp; các ban ngành, đoàn thể các cấp có liên quan.

6

Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án hình sự các xã, phường biên giới, ven biển.

Khi có án

Tòa án nhân dân các huyện, thị

Viện Kim sát, Công an các huyện, thị biên giới, ven biển; các Đồn Biên phòng và các xã (phường) biên giới, ven biển

7

Ttuyên truyền văn hóa của các Đồn Biên phòng phối hợp với Đội văn nghệ các xã (phường) biên giới, ven biển tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ

Thực hiện thường xuyên

- Các Đồn Biên phòng; các xã phường biên giới, ven biển

Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật các huyện, thị biên giới, ven biển.

III. KINH PHÍ ĐẢM BẢO: (Có dự trù riêng)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch thật chi tiết, cụ thể và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Ban Chỉ đạo đề án tỉnh (BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh) để tổng hợp, trình UBND tỉnh chỉ đạo.

2. Trên cơ sở đề nghị của BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, giao Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định kinh phí thực hiện Đề án theo đúng quy định.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án tại đơn vị mình và các huyện, thị xã được phân công theo dõi, chỉ đạo.

Quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) để phi hợp giải quyết./.

Nơi nhận:- BCĐ Đề án Bộ Quốc phòng, BCĐ TW (Bộ Tư lệnh BĐBP)
- Chủ tịch UBND t
nh (b/cáo);
- Các phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VPNC UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan;
- Các huyện, thị xã biên giới, ven biển;
- Các Đồn, H
i đội 2 BĐBP tỉnh;
- Hải đội 317 hải quân, Đảo Mắt, Đảo Ngư;
- Lưu: VT, NC UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại