UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 755/KH-STTTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2010

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2010/QĐ-UBND NGÀY 26/4/2010 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤINTERNET TẠI CÁC ĐẠI LÝ INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

Căn cứ Luật Viễn thông của Quốc hội khoá XII, kỳhọp thứ 6 số 41/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịchvụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số điều của Nghịđịnh số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sửdụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụInternet;Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hànhchính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tửtrên Internet; Chỉ thị số 38/2009/CT-UBND ngày 31/12/2009 của UBND thành phố vềviệc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh đại lý Internet trên địabàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 26/4/2010 của UBNDthành phố ban hành quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet trênđịa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành Uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thànhphố, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chứcthực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng làm chuyển biến sâu sắc nhận thức và ý thứctự giác chấp hành các quy định của Nhà nước và thành phố tới các chủ đại lý Internet,tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, GameOnline; nhận thức rõ tínhhai mặt của Internet và GameOnline.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc quản lý hoạt động kinh doanh đại lýInternet trên địa bàn thành phố Hà Nội; thực hiện một cách kiên quyết triệt đểQuyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 26/4/2010 của UBND thành phố.

- Thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các đại lý Internet vi phạm quy địnhtheo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND .

- Đến 30/8/2010 dừng hoạt động tất cả các đại lý Internet gần trường học(từ trường tư thục, mẫu giáo đến phổ thông trung học) dưới 200m và các đại lýchỉ được phép hoạt động đến 23h.

- Thông qua hoạt động này để nâng cao vai trò Quản lý nhà nước của ngànhThông tin và Truyền thông thành phố.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức thực hiện kiên trì, đồng bộ, thường xuyên, liên tục nhằm đạt đượchiệu quả cao nhất.

- Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thôngtin đại chúng với các biện pháp quản lý hành chính, quản lý kỹ thuật.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác tuyên truyền:Thông qua hệ thống thông tin đại chúng,sinh hoạt tổ dân phố, các đoàn thể; tổ chức họp với với chủ đại lý Internet,doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, GameOnline tổ chức tuyên truyền sâurộng Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 26/4/2010 của UBND thành phố về quảnlý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các đại lý Internet trên địa bànthành phố Hà Nội; Tuyên truyền về tính hai mặt của Internet. Đặc biệt tác hạiđối với nhân cách và đạo đức xã hội của thanh, thiếu nhi khi say, nghiện GameOnline.Thông qua đó tạo sự đồng thuận của Nhân dân ủng hộ các cơ quan quản lý nhằmnâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của Nhà nước, Thành phố về hoạtđộng, kinh doanh Internet của các doanh nghiệp và các đại lý Internet trên địabàn.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo,Thành đoàn Hà Nội, Hội liên hiệp phụ nữ tổ chức cung cấp tư liệu cho các cơquan báo đài, tài liệu tuyên truyền, tổ chức các cuộc hội thảo về những tác hạicủa Game bạo lực và game không lành mạnh. Họp với tất cả các doanh nghiệp cungcấp dịch vụ Internet và doanh nghiệp cung cấp GameOnline bàn giải pháp kỹ thuậtđể triển khai thực hiện đồng bộ.

2. Đề nghị các cơ quan Báo, Đài: Thường xuyên, kịp thời đưa tin phản ánhhoạt động của các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn triển khai kế hoạchnày; Đồng thời biểu dương những đơn vị làm tốt, phê phán những nơi làm chưatốt. Đặc biệt có những bài viết về tác hại của các Game bạo lực, Game xấu ảnhhưởng tới đạo đức văn hoá xã hội, nhân cách của thanh, thiếu niên; Vai trò quảnlý của Nhà nước, trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong việc quảnlý giáo dục thanh, thiếu niên học sinh.

3. UBND các quận, huyện, thị xã: Chỉ đạo Phòng Văn hoá - Thông tin, cácphòng ban chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn, cơ quan đoàn thể lập kế hoạchtriển khai Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND Tổ chức họp với tất cả các chủ đại lýInternet trên địa bàn, tuyên truyền phổ biến nội dung Quyết định số15/2010/QĐ-UBND ; Rà soát lại giấy phép đăng ký kinh doanh, các điều kiện thựchiện kinh doanh của các đại lý Internet trên địa bàn; Yêu cầu các chủ đại lýInternet ký cam kết với chính quyền địa phương chấp hành nghiêm các quy định củaNhà nước, Thành phố về hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet; Thành lập đoàn thanhtra liên ngành của Quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn kiểm tra ngay từngày 01/8/2010. Các phường, xã, thị trấn kiểm tra thường xuyên các đại lý trênđịa bàn.

4. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet hoạtđộng trên địa bàn Thành phố:Tổ chức quán triệt cho cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp và thựchiện nghiêm Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 26/4/2010 của UBND Thành phố; Tổchức thống kê đầy đủ danh sách các chủ đại lý Internet đang sử dụng dịch vụ củadoanh nghiệp mình, Đồng thời mời các chủ đại lý Internet ký cam kết phải chấphành các quy định của Nhà nước, Thành phố về kinh doanh đại lý Internet. Thựchiện cắt đường truyền Internet đối với các đại lý Internet vào 23h và chỉ mởlại vào 6h sáng hôm sau theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông và thựchiện tốt nhiệm vụ mà các cơ quan nhà nước ở Thủ đô yêu cầu.

5. Công tác thanh tra:

5.1. Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụInternet (ISP):

- Về thủ tục hoạt động: Kiểm tra giấy phép hoạt động của doanhnghiệp; Việc ký hợp đồng theo mẫu thống nhất với các đại lý của doanh nghiệp;Việc xây dựng Quy chế quản lý, giám sát việc chấp hành các quy định đối với cácđại lý Internet do doanh nghiệp quản lý.

- Việc tuân thủ các qui định của pháp luật: Kiểm tra báo cáo định kỳcủa doanh nghiệp theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ;Việc triển khai phần mềm quản lý đại lý tập trung đặt tại doanh nghiệp và phầnmềm quản lý đại lý đặt tại các đại lý Internet, việc quản lý, giám sát các đạilý Internet do các doanh nghiệp ký kết hợp đồng.

5.2. Đối với các đại lý Internet:

- Về thủ tục hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Hợp đồngđại lý Internet ký với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; Chứng chỉ trìnhđộ tin học của chủ đại lý hoặc của nhân viên quản lý trực tiếp đại lý Internet.

- Việc tuân thủ các quy định của pháp luật: Bảng niêm yết giờ mởcửa, đóng cửa, thời gian cung cấp dịch vụ, giá cước truy cập Internet; Việcniêm yết nội quy sử dụng dịch vụ Internet tại địa điểm kinh doanh đại lýInternet, sơ đồ bố trí phòng máy; Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quyđịnh của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Việc cài đặt và sử dụng phần mềmquản lý Đại lý theo quy định nhằm quản lý thông tin khách hàng sử dụngdịch vụ, thông tin truy nhập và ngăn chặn, hạn chế người sử dụng truy cậpWebsite có nội dung không lành mạnh; Thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ, đốitượng sử dụng dịch vụ; Thông tin truy nhập, lưu trữ trên máy tính tại đại lýinternet; Việc cung cấp các loại game có nội dung bạo lực, vi phạm thuần phongmỹ tục.

5.3. Đối với các doanh nghiệp GameOnline.

- Về thủ tục hoạt động: Giấy đăng ký kinh doanh; Văn bản xác nhận đủđiều kiện cung cấp dịch vụ (đối với từng game); Việc đăng ký cung cấp dịch vụmạng xã hội trực tuyến.

- Việc tuân thủ các quy định của pháp luật: Việc tuân thủ quy địnhvề giới hạn giờ chơi theo Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày1/6/2006; Hoạt động của trang tin về game online và hoạt động của diễn đàn;Việc cập nhật, thay đổi nội dung Game; Các quy định khác của pháp luật có liênquan.

III. TIẾN ĐỘ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Từ ngày 1/8/2010 đến 15/8/2010 đề nghị các doanh nghiệp viễn thông mờicác chủ đại lý Internet tới ký cam kết, bổ sung vào hợp đồng điều khoản thựchiện thời gian đóng mở cửa theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 26/4/2010của UBND Thành phố.

- Từ ngày 1/8/2010 đến 15/8/2010 đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thànhlập đoàn thanh tra liên ngành: Rà soát, kiểm tra, thống kê giấy phép đăng kýkinh doanh của các đại lý Internet trên địa bàn và báo cáo về Sở Thông tin vàTruyền thông danh sách các đại lý Internet gần các trường học dưới 200m trênđịa bàn (theo biểu mẫu kèm theo).

- Tổ chức họp với các chủ đại lý Internet trên địa bàn, tuyên truyền phổbiến Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 26/4/2010 của UBND Thành phố và Ký camkết với các chủ đại lý Internet gần trường học dừng hoạt động bắt đầu từ ngày15/8/2010.

- Ngày 15/8/2010 tiến hành họp giao ban với các quận, huyện, thị xã và báocáo tình hình triển khai thống kê theo biểu mẫu.

- Từ ngày 16/8/2010 tiến hành thanh, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạmcủa các đại lý Internet trên địa bàn.

- Ngày 30/8/2010 tiến hành Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, Tổ chứctriển khai hoạt động tiếp theo.

Trên đây là nội dung kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số15/2010/QĐ-UBND ngày 26/4/2010 của Sở Thông tin và Truyền thông. Đề nghị các Sởban ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã và các phòng Văn hoá Thôngtin sớm tổ chức triển khai; Các doanh nghiệp viễn thông, GameOnline nghiêm túcthực hiện kế hoạch này ./.

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông
- TT Thành uỷ
- TT HĐND Thành phố
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố
- Đ/c PCT Ngô Thị Thanh Hằng
- Các Sở, ban, ngành liên quan (để phối hợp);
- UBND các quận, huyện, thị xã
- Các doanh nghiệp Viễn thông
- Các doanh nghiệp cung cấp GameOnline
- Các Phòng VHTT Quận, huyện, thị xã
- Các cơ quan Báo, Đài
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở
- Lưu: VT, BCVT.

GIÁM ĐỐC
Phạm Quốc Bản