ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH

THỰCHIỆN ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LỘ TRÌNH TIẾN TỚI BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2013 -2015 VÀ ĐẾN NĂM 2020 CỦA TỈNH TUYÊN QUANG

Thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thực hiện lộ trìnhtiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quangxây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tếtoàn dân giai đoạn 2013 - 2015 và đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Mở rộng phạm vi bao phủ của Bảo hiểmy tế về tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế và phạm vi dịch vụ y tế được thụhưởng; bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; tiến tới bảo hiểm ytế toàn dân, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏenhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Tiếp tục duy trì các nhóm đốitượng đã tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 100%; Mở rộng các nhóm đối tượng thamgia bảo hiểm y tế để đến năm 2015 trên 90% dân số (năm 2014 là 89%) và đến năm2020 có trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

2.2. Nâng cao chất lượng khám chữabệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo quyđịnh của pháp luật, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểmy tế.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng,trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức, cơ quan, đoàn thểtrong triển khai thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cáccơ quan, tổ chức, các đoàn thể phải xác định thực hiện lộ trình bao phủ bảo hiểmy tế toàn dân là một trong những nhiệm vụ chiến lược trong phát triển kinh tế -xã hội của địa phương, chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện pháp luật về bảo hiểmy tế;

- Ủy ban nhân các huyện, thành phốđưa mục tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân vào các chươngtrình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện nghiêm túc tiêu chíphát triển bảo hiểm y tế trong chương trình phát triển nông thôn mới; chỉ đạocác phòng, ban, Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn củamình, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

- Các đoàn thể, các tổ chức xã hộitheo chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên thamgia bảo hiểm y tế, đồng thời tăng cường huy động các nguồn nhân lực của xã hội,của mỗi cá nhân để hỗ trợ cộng đồng tham gia bảo hiểm y tế.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biếnpháp luật về bảo hiểm y tế

- Tăng cường công tác thông tin,tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chínhquyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và mọi người dân về ý nghĩa, tầm quantrọng của Bảo hiểm y tế và nghĩa vụ của mỗi người dân tham gia bảo hiểm y tế vàthực hiện chính sách bảo hiểm y tế, làm rõ lợi ích của bảo hiểm y tế đối vớimỗi người dân và với toàn xã hội; cách thức tham gia bảo hiểm y tế thông quacác đại lý bảo hiểm y tế, người hoặc tổ chức đại diện, hoặc tại cơ quan bảo hiểmxã hội; sử dụng thẻ bảo hiểm y tế hợp lý.

- Công tác truyền thông, tuyêntruyền cần được tiến hành với tất cả các nhóm đối tượng và thực hiện thường xuyên,liên tục với nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm các đối tượng của truyền thôngtiếp cận đầy đủ với thông tin về chính sách bảo hiểm y tế và cách thức thamgia; đặc biệt chú ý tới các đối tượng tỷ lệ tham gia còn thấp như: học sinh,sinh viên; hộ gia đình sản xuất nông, lâm nghiệp,…

3. Hỗ trợ tăng mức bao phủ bảo hiểmy tế theo các nhóm đối tượng

Đối với các nhóm đối tượng đã đạttỷ lệ bao phủ trên 90% thì tiếp tục duy trì tỷ lệ bao phủ.

Đối với một số nhóm đối tượng cótỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế còn thấp, cùng với giải pháp chung như: Tăng cườngcông tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế chính, vận động thamgia, tổ chức các đại lý bảo hiểm y tế bảo đảm người có nhu cầu được tiếp cận thôngtin về bảo hiểm y tế và thuận lợi cho việc tham gia bảo hiểm y tế với những giảipháp cụ thể phù hợp với từng nhóm đối tượng như sau:

3.1. Nhóm người lao động trong cácdoanh nghiệp

- Tăng cường thanh tra, kiểm tratình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế ở các doanh nghiệp, xửlý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm.

- Xây dựng cơ chế thu đóng bảo hiểmy tế về thời gian (chu kỳ đóng), hình thức thu phù hợp với hoạt động của doanhnghiệp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Củng cố cơ sở y tế trong các cơquan, doanh nghiệp lớn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người lao độngtại nơi làm việc.

3.2. Người thuộc hộ gia đình cậnnghèo

- Tích cực tuyên truyền chínhsách, pháp luật về bảo hiểm y tế, quyền và trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế,hướng dẫn đăng ký tham gia bảo hiểm y tế, quyền lợi về khám chữa bệnh, các hìnhthức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.

- Tiếp tục thực hiện hỗ trợ mứcđóng bảo hiểm y tế cho những hộ cận nghèo theo quyết định 705/QĐ-TTg ngày 08/5/2013của Thủ tướng Chính phủ.

- Nâng cao chất lượng công tácquản lý đối tượng: Lập danh sách người thuộc gia đình cận nghèo, đầy đủ, kịp thời,đúng quy định tránh trùng lặp hoặc bỏ sót đối tượng.

3.3. Học sinh, sinh viên

- Xác định trách nhiệm của nhàtrường trong phối hợp thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế, quyền lợi về khámchữa bệnh và chăm sóc sức khỏe, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về Bảohiểm y tế; công tác chăm sóc sức khỏe học đường. Thực hiện tốt về hỗ trợ đóngBảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên theo quy định của Chính phủ.

- Phát triển và nâng cao chất lượngy tế trường học: Trong thời gian tới, duy trì số biên chế hiện có và tăng sốbiên chế trình độ trung cấp y tế trở lên làm việc tại phòng y tế các trường họcđể việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các trường học đúng quyđịnh. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để bảo đảm các trường học đều có phòng ytế theo quy định, hoạt động có hiệu quả, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu chămsóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên.

- Đưa tiêu chí về tỷ lệ tham giabảo hiểm y tế là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của Sở Giáo dục vàĐào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các nhà trường.

3.4. Hộ gia đình nông, lâm nghiệpcó mức sống trung bình

- Đẩy mạnh tuyên truyền chínhsách, pháp luật về bảo hiểm y tế để người dân hiểu về quyền và trách nhiệm thamgia bảo hiểm y tế, mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế, chính sách hỗtrợ của Nhà nước khi tham gia bảo hiểm y tế, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cáccấp và cơ quan liên quan trong tổ chức, hướng dẫn vận động tham gia bảo hiểm ytế.

- Thực hiện tham gia bảo hiểm y tếtheo hình thức hộ gia đình, áp dụng với tất cả các thành viên thuộc hộ gia đìnhvà thực hiện giảm mức đóng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

- Thực hiện tốt việc hỗ trợ chongười tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình theo quy định của Chính phủ.

4. Nâng cao chất lượng khám chữabệnh bảo hiểm y tế

4.1. Đầu tư trang thiết bị và đảmbảo nguồn nhân lực y tế

- Tiếp tục triển khai thực hiện cóhiệu quả Quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế đến năm 2015, định hướng đến năm2020.

- Tăng cường đầu tư trang thiếtbị, cơ sở hạ tầng cho y tế ở các tuyến nhất là Trạm Y tế xã, tạo điều kiện đểphát triển kỹ thuật ở tuyến dưới nhằm nâng cao năng lực, chất lượng khám chữa bệnhcủa Trạm Y tế xã.

- Tăng cường quản lý chất lượng bệnhviện, nâng cao chất lượng điều trị, giảm số ngày điều trị một cách hợp lý. Nângcao năng lực khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến dưới, từng bước giảm ngườibệnh chuyển lên tuyến trên.

- Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóacông tác y tế, đa dạng hình thức tổ chức khám chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu vàchất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng cao của nhân dân.

- Triển khai thực hiện tốt Đề ánđào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế giai đoạn 2010-2015.Tuyển dụng đủ nhân lực cho ngành y tế, nhất là ở cơ sở, đảm bảo đến năm 2020:100% Trạm Y tế xã có bác sỹ.

- Tăng cường công tác đào tạo nângcao năng lực cán bộ y tế bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, nâng cao chất lượngchẩn đoán và điều trị, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

4.2. Cải tiến thủ tục hành chính,tạo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh

- Cải cách thủ tục hành chính khámchữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh khi đikhám chữa bệnh. Thực hiện đầy đủ các quyền của người bệnh theo Luật Khám bệnh,chữa bệnh và thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong quy trình khámbệnh.

- Áp dụng công nghệ thông tintrong quản lý bệnh viện như: phát số tự động, thông báo trên bảng điện tử… bốtrí đủ nhân lực khám bệnh vào thời gian cao điểm nhằm giảm thời gian chờ của ngườibệnh ở tất cả các khâu khám bệnh, xét nghiệm, thăm dò chức năng, thủ tục vàoviện, ra viện, thanh toán viện phí bảo hiểm y tế.

- Tiếp tục nâng cao y đức, tinhthần thái độ chăm sóc người bệnh: Các bệnh viện tiếp tục thực hiện tốt quy tắcứng xử đã được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn về giaotiếp ứng xử cho phù hợp từng bệnh viện, có hệ thống theo dõi đánh giá phản hồicủa người bệnh về giao tiếp ứng xử và thái độ chăm sóc của nhân viên bệnh viện.

5. Nâng cao năng lực quản lý nhànước về bảo hiểm y tế

Tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện bộmáy tổ chức của các cơ quan quản lý về công tác bảo hiểm y tế từ tỉnh đến cơ sởđể thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm y tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngàycàng tăng. Trong đó chú trọng kiện toàn hệ thống thanh tra y tế; nâng cao hiệulực hoạt động thanh tra để thực hiện tốt quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý,điều hành về công tác bảo hiểm y tế; đặc biệt công tác quản lý, điều hành ở cácđơn vị cơ sở. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước,Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và bảo hiểm xã hội trong việc thực hiệnchế độ, chính sách bảo hiểm y tế; quản lý tốt đối tượng đóng và tham gia bảo hiểmy tế từ cơ sở.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăngcường công tác thông tin y tế, ứng dụng các phần mềm tin học, củng cố hệ thốngbáo cáo thống kê, cung cấp thông tin kịp thời với độ tin cậy cao cho công tácquản lý bảo hiểm y tế ở các cấp.

Tổ chức tiếp nhận, khám chữa bệnhcho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế theo đúng trình tự và thủ tục nhằm đảm bảoquyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Nângcao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, củng cố và tăngcường quản lý Quỹ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; đồng thời có cácbiện pháp ngăn ngừa việc lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế trong sử dụng, chi trả, khámvà điều trị.

Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố thường xuyên kiểm tra, rà soát các đối tượng thuộc diện chính sách hỗ trợbảo hiểm y tế trên địa bàn, đảm bảo đúng và không bỏ sót đối tượng, tránh bị trùnglắp trong việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện kịp thời việc mua và cấpthẻ bảo hiểm y tế hằng năm cho các đối tượng.

Tiến hành thanh tra, kiểm tra,điều tra làm rõ và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân không tham giađóng bảo hiểm y tế bắt buộc cho người lao động; có hành vi giả mạo hồ sơ trục lợibảo hiểm y tế. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp và xử lý theoquy định đối với các trường hợp vi phạm Luật Bảo hiểm y tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo: Thành lập Banchỉ đạo thực hiện Đề án

1.1. Cấp tỉnh

Thành lập Ban chỉ đạo do đồng chíPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Trưởng ban, Lãnh đạo Sở Y tế, Bảo hiểm xãhội tỉnh làm Phó ban trưởng Ban, các ủy viên là Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Laođộng – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ,Thông tin và Truyền thông, các đoàn thể cấp tỉnh.

1.2. Cấp huyện, thành phố

Các huyện, thành phố thành lập Banchỉ đạo do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố làm Trưởng ban; Giám đốc bệnhviện Đa khoa huyện, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện làm Phó ban; các thành viênlà đại diện các phòng, ban, các tổ chức đoàn thể có liên quan tại địa phương.

2. Phân công trách nhiệm

2.1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối với Bảo hiểm xã hộitỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của kếhoạch theo từng giai đoạn; chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra đánh giá kết quảthực hiện kế hoạch định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầutư đưa chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế toàn dân vào chỉ tiêu phát triển kinhtế xã hội hàng năm, 5 năm của tỉnh.

- Tổ chức thực hiện các giải phápnâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh bảo hiểm y tếnâng cao sức khỏe nhân dân.

- Triển khai thực hiện Nghị địnhsố 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về“Cơ chế hoạt động, cơ chế tàichính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữabệnh của các cơ sở khám chữa bệnh công lập” và Nghị quyết của Hội đồng nhân dântỉnh về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địabàn tỉnh.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnhhỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng phù hợp với điều kiện của tỉnh.

- Thực hiện thanh tra, kiểm traviệc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế.

2.2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Phối hợp với Sở Y tế xây dựng kếhoạch triển khai thực hiện lộ trình Bảo hiểm y tế toàn dân của tỉnh, hướng dẫn cáchuyện, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chỉ tiêu phát triển bảo hiểmy tế cụ thể theo từng nhóm đối tượng, theo dõi và thúc đẩy việc thực hiện cácchỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế của từng huyện, thành phố.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện côngtác tuyên truyền, chủ trì và phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tuyêntruyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế đối với các nhóm đối tượngtrên phạm vi toàn tỉnh.

- Phối hợp với ngành Y tế và cácngành có liên quan thực hiện tốt công tác phát hành thẻ, thu phí, đăng ký khámchữa bệnh, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đảm bảo thuận lợi, giảmphiền hà cho người tham gia bảo hiểm y tế. Quản lý, sử dụng bảo hiểm y tế theo đúngquy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành,cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp liên quan đến bảo hiểm y tế đối vớicác nhóm đối tượng, đặc biệt là nhóm học sinh, sinh viên, hộ gia đình sản xuấtnông lâm nghiệp, người lao động trong các doanh nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch củng cổ tổchức bộ máy, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

2.3. Sở Tài chính

- Bố trí đầy đủ, kịp thời ngânsách đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượngtheo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểmxã hội tỉnh và các sở, ngành có liên quan thực hiện các giải pháp liên quan đếncơ chế thu, chi, hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng theo quyđịnh đảm bảo chặt chẽ, tránh trùng lặp, thuận lợi cho các đối tượng.

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểmxã hội tỉnh, các sở, ngành có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quảnlý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

2.4. Sở Lao động - Thương binh vàxã hội

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiệncác giải pháp cụ thể về cách thức tổ chức thực hiện việc xác định đối tượng, lậpdanh sách đối tượng (người nghèo, người cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượngbảo trợ xã hội…), việc thu, đóng bảo hiểm y tế, phát hành thẻ bảo hiểm y tế đốivới các nhóm đối tượng được ngân sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế theo quy định.

- Chỉ đạo hướng dẫn các các Doanhnghiệp, các trường đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ nghiêm túcLuật Bảo hiểm y tế.

2.5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểmxã hội tỉnh và các Sở, Ngành thực hiện các giải pháp về phát triển, nâng caochất lượng công tác y tế trường học và xây dựng kế hoạch phát triển bảo hiểm ytế tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, mở rộng bảo hiểm y tế đối với học sinh,sinh viên.

Chỉ đạo phòng giáo dục các huyện,thành phố, các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật Bảohiểm y tế; đưa chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế đạt 100% là một tiêu chuẩn để côngnhận trường đạt Chuẩn Quốc gia đối với các bậc học tiểu học, trung học cơ sở,trung học phổ thông và là một trong các tiêu chí thi đua đối với Phòng Giáo dụcvà Đào tạo các huyện, thành phố, các nhà trường.

2.6. Sở Thông tin và Truyền thông:Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình phối hợp với các ngànhliên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật vềbảo hiểm y tế với nhiều hình thức, nội dung phù hợp với các nhóm đối tượng theoquy định.

2.7. Sở Nội vụ: Chủ trì và phốihợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành có liên quan trong việctham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng hệ thống tổ chức, bộ máy thực hiệnchính sách bảo hiểm y tế tại địa phương theo quy định của Trung ương.

2.8. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợpvới Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành có liên quan trong việc thựchiện Đề án ở địa phương, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đưa chỉ tiêu bảo hiểmy tế toàn dân vào hệ thống chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hộicủa địa phương.

2.9. Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố

- Xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo, tổchức triển khai thực hiện Đề án tại địa phương để đạt mục tiêu đề ra, hàng nămbáo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế.

- Đưa mục tiêu, kế hoạch, tỷ lệbao phủ bảo hiểm y tế là một chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hộidài hạn và ngắn hạn của địa phương; triển khai thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tếtoàn dân trong chương trình “Nông thôn mới”.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng ràsoát, phê duyệt danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách nhànước hỗ trợ toàn bộ và hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế; lập danh sáchthành viên hộ gia đình nông nghiệp có mức sống trung bình và xây dựng cơ chếphối hợp, kế hoạch và chỉ tiêu hàng năm trong vận động nhóm đối tượng này thamgia bảo hiểm y tế.

- Chỉ đạo thực hiện thanh tra,kiểm tra và xử lý vi phạm trong thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế tại địa phương,nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế ở địa phương.

2.10. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổquốc tỉnh và các tổ chức, đoàn thể chính trị của tỉnh

- Phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểmxã hội tỉnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, vận động nhândân, đoàn viên, hội viên tham gia bảo hiểm y tế.

- Vận động người sử dụng lao động,người lao động tuân thủ các quy định về bảo hiểm y tế. Vận động nông dân và giađình họ tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt chú trọng tới hộ gia đình cận nghèo,hộ gia đình nông dân có mức sống trung bình đã được ngân sách nhà nước hỗ trợmức đóng bảo hiểm y tế.

- Vận động các nguồn lực hỗ trợcho hộ gia đình nông dân tham gia bảo hiểm y tế.

- Tham gia giám sát, thanh tra,kiểm tra việc tham gia bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp và đề xuất các cơchế, chính sách bảo hiểm y tế đối với người lao động.

- Tham gia đề xuất các chính sáchliên quan tới bảo hiểm y tế đối với phụ nữ trong thực hiện chính sách pháp luậtvề bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe, gắn với mục tiêu bình đẳng giới và sựtiến bộ của phụ nữ.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đềán thực hiện lộ trình hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2013- 2015 vàđến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy bannhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thựchiện; báo cáo tình hình thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế tổnghợp) theo quy định./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh uỷ; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng Văn xã;
- Lưu VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt