ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7650/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2011

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LỆNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ VẬT LIỆU NỔVÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Ngày 30/6/2011, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII đã thông qua Pháp lệnh quản lý, sử dụngvũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (có hiệu lực từ ngày 01/01/2012). Thựchiện Kế hoạchcủa Thủ tướng Chính phủ vềtriển khai thi hành Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụhỗ trợ (ban hành kèm theo Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 của Thủtướng Chính phủ), Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng xây dựngKế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊUCẦU

1. Mục đích:

Xác định tráchnhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cácquận, huyện triển khai thi hành Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổvà công cụ hỗ trợ (sau đây viết gọn là Pháp lệnh) bảo đảm kịp thời thống nhất,hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

2. Yêu cầu:

Các Sở, ban,ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyệnđược giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện Pháp lệnh phải tíchcực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ và bảođảm chất lượng; đồng thời trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình phối hợpchặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện cũng nhưgiải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thựchiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNGTRIỂN KHAI VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh:

a) Nội dung:

- Tổ chức tuyêntruyền, phổ biến Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng caotrách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động đến các tầng lớp nhân dân, nhấtlà đối với đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp sử dụng vũkhí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Tổ chức tập huấnvề Pháp lệnh các văn bản hướng dẫn thi hành cho các tổ chức và cá nhân có liênquan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

b) Phân côngthực hiện:

- Công an thànhphố: Chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫnthi hành; tổ chức tập huấn chuyên sâu Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hànhcho lãnh đạo các cấp; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an thành phố và cáccơ quan, tổ chức được phép sản xuất, trang bị, bảo quản, sử dụng vũ khí, côngcụ hỗ trợ trong phạm vi quản lý của cơ quan Công an.

- Bộ Chỉ huy quânsự thành phố, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng thành phố: Tổ chức tuyên truyền, phổbiến Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức tập huấn chuyên sâuPháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo các cấp; cán bộ, chiếnsĩ, công nhân viên quốc phòng trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ.

- Sở Công thương:Tổ chức phổ biến Pháp lệnh và văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan cho cáctổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địabàn thành phố.

- Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch

Tổ chức phổ biếnPháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan cho cơ quan, tổ chứcquản lý và sử dụng vũ khí thể thao.

- Sở Thông tin vàTruyền thông: Chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan báo chí ở địa phương tuyên truyềnphổ biến Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thôngtin đại chúng.

- Các Sở, ban,ngành, các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhândân thành phố, Ủy ban nhân dân các quận,huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với các Sở,ngành có liên quan để tổ chức tuyên truyền phổ biến Pháp lệnh và các văn bảnhướng dẫn thi hành trong Sở, ngành, địa phương mình.

2. Tổ chức rà soát văn bản pháp luật và xây dựng văn bản hướng dẫnthi hành:

- Giao Sở Tư phápchủ trì phối hợp với Công an thành phố, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ vào chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức rà soát toàn bộ các văn bản phápluật có liên quan để sửa đổi, bổ sung, đồng thời đề xuất các cơ quan có thẩmquyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho phùhợp với Pháp lệnh.

- Các cơ quan:Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Sở Công thương, Sở Văn hóa Thểthao và Du lịch và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncó trách nhiệm chủ trì ban hành văn bản hướng dẫn việc quản lý, sử dụng vũ khí,vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong phạm vi quản lý của mình sau khi có Nghịđịnh của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của các Bộ theongành dọc.

- Các Sở, ban,ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Ủy bannhân dân các quận, huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có tráchnhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng văn bản quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành pháp lệnh.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

- Các cơ quan đượcphân công chủ trì thực hiện nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinhphí bảo đảm việc triển khai thực hiện pháp lệnh và tổng hợp chung vào dự toánhàng năm của Sở, ngành gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phêduyệt dự toán ngân sách để triển khai kế hoạch theo đúng tiến độ.

- Riêng kinh phítriển khai thực hiện Pháp lệnh trong năm 2011, các Sở, ngành cần thống nhất vớiSở Tài chính để được xem xét, cấp bổ sung, đồng thời cân đối sử dụng nguồn kinhphí thường xuyên đã được cấp để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định củapháp luật.

IV. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong phạm viquyền hạn của mình có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch của Sở,ngành, địa phương mình và bảo đảm việc tổ chức triển khai, thực hiện nghiêmtúc, có hiệu quả.

2. Giao Công anthành phố chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố giúp Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, đôn đốc cácđơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch vàtổng hợp báo cáo theo quy định./.


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TTTU, TTHĐNDTP;
- Đ/c Bí thư TU;
- CT, các PCT UBNDTP;
- Các Sở, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Báo HP, Đài PTTHHP, Báo ANHP;
- CVP, PVP NVB;
- Phòng NC;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đan Đức Hiệp