ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 18 tháng 4 năm 2014

KẾ HOẠCH

TĂNGCƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG KHU VỰC NÔNG THÔN TRÊN ĐỊABÀN TỈNH

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBATGTQG ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vềtăng cường giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn nôngthôn, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trậttự, an toàn giao thông khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Nâng cao trách nhiệm củachính quyền các cấp trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bảo đảm trậttự, an toàn giao thông khu vực nông thôn; huy động các nguồn lực để phát triểnhệ thống giao thông nông thôn bảo đảm an toàn.

2. Nâng cao hiểu biết và ý thứcchấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông của người dân khu vực nông thônkhi tham gia giao thông, giảm tai nạn giao thông trong nông dân, nông thôn.

3. Các hoạt động về tăng cườngbảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực nông thôn phải được triển khai thựchiện thống nhất từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁPTHỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác tuyêntruyền vận động người dân khu vực nông thôn tự giác chấp hành pháp luật về trậttự, an toàn giao thông; thực hiện các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông.

2. Bảo đảm an toàn phương tiệnvà nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông cho người dân ở nông thôn.

3. Huy động các nguồn lực đểphát triển hệ thống giao thông nông thôn; tăng cường thực hiện các biện pháp tổchức giao thông và các điều kiện bảo đảm an toàn đường giao thông nông thôn.

4. Huy động các lực lượng thamgia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực nông thôn, nòng cốt là lựclượng Công an huyện, Công an xã, thị trấn và lực lượng thanh niên tình nguyện.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

Để thực hiện tốt mục đích nộidung và yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vựcnông thôn trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công một số sở,ngành và các địa phương thực hiện các công việc như sau:

1. Công an tỉnh: Chỉ đạo Côngan cấp huyện, Công an xã, phường, thị trấn (cấp xã) phối hợp tăng cường tuầntra kiểm soát, xử lý vi phạm ở các tuyến đường giao thông nông thôn, nhất làcác tuyến thường xảy ra tai nạn. Duy trì tập huấn công tác đảm bảo trật tự antoàn giao thông cho lực lượng Công an cấp xã, đồng thời, phân công mỗi cán bộ,chiến sĩ cảnh sát giao thông cấp huyện phụ trách, nắm tình hình, hướng dẫnnghiệp vụ, hỗ trợ Công an cấp xã thực hiện giữ gìn trật tự, an toàn giao thôngnông thôn.

Công an cấp xã phối hợp cùnglực lượng thanh niên, tổ tự quản an toàn giao thông tăng cường công tác tuyên truyền,giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đến các ấp, khu phố, tổ nhân dân tựquản; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát các điểm thường xảy ra tai nạn ởcác tuyến đường giao thông nông thôn, nắm những đối tượng thanh thiếu niên điềukhiển xe môtô, xe gắn máy thường xuyên lạng lách có nguy cơ gây tai nạn giaothông để giáo dục.

2. Sở Giao thông vận tải cùngcác ngành có liên quan và các địa phương: huy động tối đa mọi nguồn lực trongvà ngoài tỉnh, từ các dự án, chương trình đầu tư phát triển xây dựng nông thôn;đóng góp của nhân dân, cộng đồng xã hội bằng tiền, vật tư, lao động... để đầu tưphát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn đảm bảo an toàn giaothông và hành lang an toàn đường bộ. Gắn với chương trình xây dựng nông thônmới của tỉnh.

Tăng cường chỉ đạo thực hiệncác biện pháp quản lý các phương tiện về điều kiện đảm bảo an toàn của phươngtiện và người điều khiển xe; tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao thôngtrên các tuyến giao thông nông thôn.

3. Sở Thông tin và Truyềnthông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đề nghị Báo Ấp Bắc, các Đài Truyềnthanh huyện, thành, thị tích cực tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàngiao thông; tập trung tuyên truyền những điểm nguy cơ, nguyên nhân và hậu quảdo tai nạn giao thông; các biện pháp phòng tránh tai nạn xe môtô, xe gắn máynhư: Phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe môtô, xe gắn máy; tuân thủ tốc độ quy định;giảm tốc độ và có quan sát kỹ khi từ đường phụ ra đường chính; đã uống rượu biakhông lái xe; chấp hành quy định an toàn khi đi đò, thuyền.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, các trườnghọc trên địa bàn tỉnh tăng cường chỉ đạo, giáo dục kiến thức an toàn giao thôngcho học sinh, sinh viên, học viên tự giác chấp hành quy tắc giao thông trên cáctuyến giao thông nông thôn.

5. Đề nghị Hội Nông dân đẩymạnh Cuộc vận động “Nông dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” với 3nội dung trọng tâm: Tuyên truyền, vận động người dân ở nông thôn thực hiện cácquy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tham gia xây dựng, phát triểncơ sở hạ tầng giao thông nông thôn an toàn; phổ biến, hướng dẫn và vận độngngười dân kỹ năng điều khiển các phương tiện giao thông an toàn. Trọng tâm làtuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao ý thức tự giácchấp hành quy tắc giao thông, tuân thủ quy định tốc độ, phòng chống tình trạnguống rượu bia điều khiển phương tiện, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy; chấp hànhquy định an toàn khi đi đò ở khu vực nông thôn.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổquốc, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tỉnh đẩy mạnh thựchiện Cuộc vận động “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông”;Cuộc vận động “Phụ nữ tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông vì hạnh phúccủa mỗi gia đình”; Cuộc vận động “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự, antoàn giao thông” và tuyên truyền tiêu chí “Văn hóa giao thông” đến hội viên,đoàn viên.

7. Thường trực Ban An toàn giaothông tỉnh tăng cường nghiên cứu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phápluật về trật tự, an toàn giao thông khu vực nông thôn sao cho có hiệu quả. Phốihợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng chuyên đề tuyên truyền an toàn giaothông khu vực nông thôn theo từng tháng, quý, năm.

8. Ủy ban nhân dân các huyện,thành, thị tăng cường chỉ đạo bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực nôngthôn; củng cố kiện toàn Ban An toàn giao thông cấp xã và Trưởng Ban An toàngiao thông cấp xã có cam kết về bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn quảnlý. Chỉ đạo Đài truyền thanh cấp xã mỗi tuần phải phát ít nhất 2 lần nội dungtuyên truyền chuyên đề an toàn giao thông; tổ chức các đội tuyên truyền lưuđộng về an toàn giao thông ở những nơi có điều kiện.

Chỉ đạo Ban An toàn giao thôngvà lực lượng Công an cấp xã phối hợp cùng lực lượng Công an cấp huyện tăngcường tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm trên tuyến giao thông nông thôn;phát huy vai trò các tổ tự quản an toàn giao thông để tuyên truyền, vận độngngười dân thực hiện pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; giải tỏa cácchướng ngại, đảm bảo hành lang an toàn trên các tuyến đường nông thôn.

Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạtầng, Phòng Quản lý đô thị các địa phương kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổsung, hoàn thiện hệ thống biển báo và thiết bị đảm bảo an toàn giao thông trênđịa bàn nông thôn, làm vạch giảm tốc, biển báo hiệu từ đường phụ ra đườngchính; đồng thời vận động người dân phát quang cây cối, chỉnh sửa tường rào đểbảo đảm tầm nhìn tại các điểm giao cắt trên đường liên xã, liên ấp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này các sở,ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triểnkhai thực hiện trong địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

2. Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố, thị xã chỉ đạo các Ban An toàn giao thông cấp xã thực hiện về côngtác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực nông thôn.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấpxã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tìnhhình trật tự an toàn giao thông nông thôn địa phương quản lý.

4. Giao Thường trực Ban An toàngiao thông tỉnh: Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện đạt hiệuquả. Định kỳ hàng tháng, quý, cả năm có báo cáo về tình hình an toàn giao thôngnông thôn gửi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban An toàn giao thông Quốcgia đúng quy định./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khang