BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 784/KH-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2015

KẾ HOẠCH

TẬP HUẤN CHO ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN CÁC CƠ SỞ Y TẾ VỀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP,ỨNG XỬ GÓP PHẦN “ĐỔI MỚI PHONG CÁCH THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ, HƯỚNG TỚIĐÁP ỨNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH”

Để thực hiện hiệu quả Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kếhoạch triển khai thực hiện“Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cánbộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, Bộ Y tế xây dựng Kếhoạch tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên các cơ sở y tế như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊUCẦU

1. Mục đích:

- Triển khai toàn bộ nội dung của Kếhoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hàilòng của người bệnh”; hướng dẫn cho báo cáo viên của các cơ sở y tế phươngpháp, nội dung cần truyền đạt cho cán bộ y tế về nhận thức, kỹ năng cơ bảntrong giao tiếp, ứng xử tại các cơ sở y tế.

- Báo cáo viên của các cơ sở y tế saukhi được đào tạo, bồi dưỡng sẽ về tập huấn cho cán bộ y tế trong đơn vị thuộcthẩm quyền quản lý, nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ y tế; tạo sự chuyển biếnmạnh mẽ về thái độ, hành vi ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp yhọc.

- Tổ chức các đợt tập huấn nhằm trangbị những kiến thức về văn hóa, kỹ năng và các quy ước mẫu về giao tiếp ứng xửcho cán bộ y tế trong toàn Ngành góp phần thực hiện hiệu quả “Đổi mới phongcách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới đáp ứng sự hài lòng của ngườibệnh”, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu:

- 100% Sở Y tế các tỉnh, thành phố,các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, các cơ sở y tế từ trung ương đến tuyến tỉnhcử cán bộ tham gia tập huấn do Bộ Y tế tổ chức về phương pháp, nội dung tậphuấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

- 100% các cơ sở y tế tổ chức tậphuấn về quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp nhằm góp phần đổi mới phong cách tháiđộ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

- Ban Tổ chức các lớp tập huấn phảiphát huy tính chủ động, sáng tạo của học viên; hình thành các nhóm nhằm traođổi, thảo luận, thực hành kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong một số tình huống cụthể.

II. NỘI DUNG TẬPHUẤN

1. Quán triệt nội dung Quyết định 2151/KH-BYT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kếhoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tếhướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

2. Triển khai đường dây nóng, hòm thưgóp ý, đơn vị chăm sóc khách hàng để lắng nghe ý kiến người dân; các giải pháp,chế tài xử lý nếu thực hiện không đúng quy định.

3. Nội dung Thông tư số 07/2014/TT-BYT quy định về Quy tắc ứng xử; giao tiếp, ứng xử chung ở nơi làmviệc; giao tiếp, ứng xử của cán bộ y tế; giao tiếp ứng xử của cán bộ y tế tạicơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thực hành xử lý một số tình huống giao tiếp, ứng xửtại các cơ sở y tế; hướng dẫn phương pháp truyền đạt, kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

III. TÀI LIỆU TẬPHUẤN

1. Các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế.

2. Bộ tài liệu hướng dẫn kỹ năng giaotiếp ứng xử do Ban Biên soạn Bộ Y tế được thành lập theo Quyết định số 2171/QĐ-BYT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

IV. GIẢNG VIÊN LỚPTẬP HUẤN

1. Khai giảng tập huấn:

- Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị KimTiến;

- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên;

- Các đồng chí Thứ trưởng.

2. Báo cáo viên tập huấn:

- Đ/c Phạm Văn Tác, Vụ trưởng vụ Tổchức cán bộ; đ/c Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đ/c TrầnThị Bích Hằng, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam.

- Các báo cáo viên khác: Các chuyêngia trong Ban tư vấn biên soạn Bộ tài liệu hướng dẫn kỹ năng giao tiếp, ứng xửcủa Bộ Y tế.

V. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM,THỜI GIAN TẬP HUẤN

A. Đợt 1: Trong năm 2015

1. Thành phần, số lượng đạibiểu, địa điểm tổ chức:

- 63 Sở Y tế, mỗi Sở Y tế mời 03 báocáo viên/Sở.

- 508 bệnh viện tuyến tỉnh trực thuộcSở Y tế: Mời 04 báo cáo viên/BV.

- Cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc BộY tế: Mời 03 báo cáo viên/BV.

a) Lớp 1:

- Khoảng 320 đại biểu của Sở Y tế HàNội, Sở Y tế các tỉnh khu vực Đồng Bằng Sông Hồng và một số bệnh viện trựcthuộc Bộ Y tế khu vực phía Bắc.

- Tổ chức tại khu vực phía Bắc, dựkiến tại Hải Dương.

b) Lớp 2:

- Khoảng 315 đại biểu của Sở Y tế khuvực Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế khu vực phíaBắc.

- Tổ chức tại khu vực phía Bắc, dựkiến tại tỉnh Bắc Ninh.

c) Lớp 3:

- Khoảng 310 đại biểu của Sở Y tế cáctỉnh và các bệnh viện trực thuộc Bộ khu vực Bắc miền Trung.

- Tổ chức tại khu vực miền Trung, dựkiến tại Huế hoặc Đà Nẵng.

d) Lớp 4:

- Khoảng 290 đại biểu thuộc Sở Y tếcác tỉnh khu vực Tây Nguyên.

- Tổ chức tại khu vực Tây Nguyên, dựkiến tại Đắc Lắc.

e) Lớp 5:

- Khoảng 310 đại biểu thuộc Sở Y tếcác tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và một số tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ.

- Tổ chức tại khu vực Nam Trung bộ,dự kiến tại Quy Nhơn, Bình Định.

g) Lớp 6:

- Khoảng 330 đại biểu thuộc Sở Y tếThành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện trực thuộc Bộ và một số tỉnh Đông Nam Bộ.

- Tổ chức tại khu vực Đông Nam Bộ, dựkiến tại Đồng Nai.

h) Lớp 7:

- Khoảng 325 đại biểu thuộc Sở Y tếvà các bệnh viện trực thuộc Bộ khu vực Tây Nam Bộ.

- Tổ chức tại khu vực Tây Nam Bộ, dựkiến tại Kiên Giang.

2. Thời gian: Mỗi lớp tổ chức 02 ngày.

- Cuối tháng 8/2015: Tổ chức 01 lớp.

- Trong tháng 9/2015: Tổ chức 03 lớp.

- Trong tháng 10/2015: Tổ chức 03 lớp.

- Các địa phương sẽ về triển khai ngay sau được tậphuấn từ Bộ Y tế.

3. Tập huấn do Sở Y tế và các cơ sở y tế tổchức:

- Căn cứ nội dung, chương trình đã được tập huấn,báo cáo viên của Sở Y tế các tỉnh sẽ về tập huấn lại cho báo cáo viên của cáccơ sở y tế tuyến tỉnh có thực hiện dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) và bệnh việntuyến huyện thuộc Sở Y tế.

- Báo cáo viên của các cơ sở y tế (trực thuộc Bộ Ytế, các bệnh viện tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế) sau khi được Bộ Y tế tập huấnsẽ về trực tiếp tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ y tế thuộc thẩm quyền quản lýcủa đơn vị.

- Báo cáo viên các cơ sở y tế tuyến tỉnh có thựchiện dịch vụ y tế và các cơ sở y tế tuyến huyện sau khi được Sở Y tế tập huấnsẽ về trực tiếp tập huấn cho cán bộ y tế thuộc thẩm quyền quản lý tại huyện.

- Ưu tiên tập huấn trước cho đội ngũ bảo vệ, trôngxe, thu ngân, hành chính và cán bộ y tế thuộc khoa Khám bệnh, khoa ngoại, khoaSản-Nhi, Hồi sức-cấp cứu, Ung bướu...

B. Đợt II: Tổ chức liên tục từ năm 2016 và cácnăm tiếp theo.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực ytế” nguồn vốn do ADB đài thọ.

2. Việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy địnhhiện hành.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đơn vị chủ trì, làm đầu mối tổ chức thực hiện:Vụ Tổ chức cán bộ có nhiệm vụ làm đầu mối:

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bịchương trình, nội dung tài liệu, giáo trình phục vụ lớp tập huấn đảm bảo chấtlượng hiệu quả, thiết thực.

- Dự kiến số lượng thành phần tham dự, dự kiến thờigian cụ thể để tổ chức các lớp tập huấn, trình Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Đơn vị phối hợp: Vụ Truyền thông và Thi đua khenthưởng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Công đoàn Y tế Việt Nam và Dự án “Chươngtrình phát triển nguồn nhân lực y tế”./.


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo Bộ Y tế;
- Các vụ/cục/đơn vị: TCCB, VP Bộ, TT&TĐKT, KH-TC, QLKCB;
- Công đoàn YTVN;
- Sở Y tế các tỉnh/TP;
- Các CS KCB trực thuộc Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến