ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 79/KH-UBND

Nghệ An, ngày 03 tháng 02 năm 2016

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2016

Thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Đ trin khai toàn diện, hiệu quả công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2016, y ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục quán triệt, phổ biến các nội dung của Luật xlý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đến cán bộ, công chức, viên chức và các lớp nhân dân nhm bảo đảm trật tự quản lý hành chính và phục vụ đắc lực cho công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính, tội phạm trong thời kỳ mới.

- Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành nhằm thực hiện có hiệu quả, thống nhất nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tnh.

>> Xem thêm:  Vi phạm hành chính là gì ? Cho ví dụ về vi phạm hành chính ?

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đcác nội dung quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Điều 17 Luật xử lý vi phạm hành chính và từ Điều 19 đến Điều 25, Điều 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

1.1. Nội dung:

- Rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khthi, không phù hợp với thực tin hoặc chồng chéo, mâu thuẫn đkiến nghị cơ quan có thm quyền nghiên cứu, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp với thực tin.

- Xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Xây dựng Đề án “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020.”

1.2. Phân công thực hiện

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản vi phạm hành chính mới nhất áp dụng năm 2022

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị được tchức theo ngành dọc có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

1.3. Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016

2. Công tác phổ biến pháp luật, hướng dn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính

2.1. Nội dung

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực và văn bản hướng dẫn khác có liên quan thông qua các hình thức: tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng; nghiên cứu, biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nhằm từng bước củng cố kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính và nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức chp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực cụ thể.

2.2. Phân công thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị được tổ chức theo ngành dọc có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

>> Xem thêm:  Công văn số 07/BTP-TTR hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hôn nhân gia đình

2.3. Thời gian thực hiện: năm 2016

3. Kim tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

3.1. Lĩnh vực trọng tâm kiểm tra

- Kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản và thm quyền xphạt vi phạm hành của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn.

3.2. Nội dung kim tra

- Công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác đbảo đm cho việc thi hành pháp luật về xlý vi phạm hành chính trong lĩnh vực được lựa chọn.

- Việc áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Việc thực hiện chế độ thng kê về xử lý vi phạm hành chính;

- Việc giải quyết khiếu nại, tcáo trong xử lý vi phạm hành chính.

3.3. Phương thức và đối tượng kiểm tra:

>> Xem thêm:  Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính, phòng chống bạo lực gia đình

- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra tại các đơn vị: Chi cục Kiểm lâm tỉnh và 20 Hạt kiểm lâm trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra các nội dung liên quan đến thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc địa bàn huyện trên các lĩnh vực.

3.4. Phân công thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công thương, Bộ đội biên phòng tỉnh và các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có liên quan.

3.5. Thời gian thực hiện: năm 2016

4. Thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các S, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện có liên quan thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính khi có kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức và cá nhân về việc áp dụng các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức theo quy định tại Điều 22 vả khoản 6 Điều 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP .

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm.

>> Xem thêm:  Xử phạt vi phạm hành chính là gì ? Đặc điểm, hình thức xử phạt vi phạm hành chính?

a) Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND cấp huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính đối với lĩnh vực trọng tâm được lựa chọn;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với các S, Ban, Ngành liên quan xây dựng Đán “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020”.

- Tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh tng hợp, xây dựng Báo cáo định kỳ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp đúng thời hạn quy định;

- Theo dõi việc tổ chức thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đkịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tin hoặc chồng chéo, mâu thuẫn và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bsung cho phù hợp với thực tiễn trong quá trình áp dụng;

- Tham mưu cho UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

b) Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tchức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành thi hành pháp luật xlý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nói chung và lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản nói riêng;

>> Xem thêm:  Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính còn bị xử phạt nữa không ?

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành đkiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

- Xây dựng báo cáo chuyên sâu tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

c) Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Công thương

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quKế hoạch này;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác thi hành thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2016 gửi Sở Tư pháp để theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Irong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

- Xây dựng báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành trong năm 2016 đúng thời gian quy định.

d) Sở Tài chính.

- Chủ động tham mưu, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan bảo đảm kinh phí từ nguồn ngân sách cho việc thực hiện Kế hoạch.

đ) Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh

>> Xem thêm:  Xuất hóa đơn sai thời điểm xử phạt vi phạm hành chính như thế nào ?

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tchức trin khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý;

- Định kỳ thống kê, báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành theo đúng thời hạn quy định và các yêu cầu báo cáo đột xuất (nếu có).

đ) UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn;

- Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu khi Đoàn kiểm tra liên ngành có thông báo lịch làm việc;

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra y ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn;

- Định kỳ thống kê, báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo đúng thời hạn quy định và các yêu cầu báo cáo đột xuất (nếu có).

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính của các đơn vị được cân đối trong nguồn kinh phí chung của đơn vị đã được phê duyệt trong dự toán ngân sách năm 2016.

>> Xem thêm:  Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính sau khi lập biên bản là bao lâu ?

3. Chế độ thống kê và Báo cáo.

Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện thực hiện nghiêm túc việc thống kê và báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ngành, địa phương theo quy định gửi về STư pháp để tổng hợp, tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo gửi Bộ Tư pháp. (Thời hạn báo cáo gửi trước ngày 10/4/2016 đối với báo cáo định kỳ 6 tháng và trước ngày 20/10/2016 đối với báo cáo năm).

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh, Chtịch UBND cấp huyện nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì, khó khăn, vướng mắc, kịp thời tổng hợp báo cáo y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Cục quản lý XLVPHC & TDTHPL (Bộ Tư pháp);- Chủ tịch, các PCT (TTr) UBND tỉnh;- Chánh VP UBND tỉnh;- Các Sở, Ban, Ngành cấp tnh;- UBND các huyện, thành phố, thị xã;- Lưu VT TH (Tg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại