ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/KH-UBND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH

TỔCHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGÀY PHÁP LUẬT

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dụcpháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục phápluật; Công văn số 6902/BTP-PBGDPL ngày 25/9/2013 của Bộtrưởng Bộ Tư pháp về việc tchức thực hiện "NgàyPháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2013, UBND tỉnh xâydựng Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật,giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

- Triển khai thực hiện có hiệu quảquy định về Ngày Pháp luật theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa ca Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị- pháp lý sâu rộng; nhằm cổ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân tôn trọng, nghiêmchỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; gópphần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

2. Yêu cầu

- Quán triệt đầy đủ nội dung, mụcđích, ý nghĩa, yêu cầu về Ngày Pháp luật quy định trong Luật Phổ biến, giáo dụcpháp luật và các n bản hướng dẫn thi hành;

- Việc triển khai Ngày Pháp luật phảiđược thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựngvà thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo thiết thực,tiết kiệm, hiệu qu.

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2013 VÀ CÁC KHẨUHIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề

"Toàn dân xây dựng, thihành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,văn minh".

2. Khẩu hiệu

- "Sống và làm việc theo Hiếnpháp và pháp luật";

- "Hưởng ứng Ngày Pháp luật nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam";

- "Nghiêm chỉnh chấp hành Hiếnpháp, pháp luật là bảo vệ chính bạn, gia đình bạn và xây dựng xã hội dân chủ,công bằng, văn minh";

- "Thực hiện pháp luật là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân";

- "Tôn trọng và chấp hành phápluật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân";

- "Cán bộ, công chức, viên chứcgương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật";

Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đềNgày Pháp luật, gắn với lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TCHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

1. Nội dung

Ngày Pháp luật năm 2013 được tổ chứcvới nội dung cụ thể như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến về mục đích,ý nghĩa của Ngày Pháp luật;

- Phổ biến, giáo dục sâu rộng về vịtrí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong qun lý nhànước và đời sống xã hội; những quan điểm, nội dung cơ bản của việc sửa đổi Hiếnpháp năm 1992 và những đạo luật có liên quan đến mọi cá nhân, tổ chức được Quốchội xem xét, thảo luận tại kỳ họp thứ 6 như Luật Đất đai (sa đổi), Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửađổi)…;

- Các quy định pháp luật liên quantrực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong đờisống dân sự, kinh tế, trong đó có các nghị định về xử phạt vi phạm hành chínhvề các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội vừa được Chính phủ ban hành, nhm thi hành nghiêm chỉnh Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, tăngcường trật tự, kỷ cương pháp luật; thông tin vpháp luậtvà thi hành pháp luật trong những lĩnh vực đang được nhân dân quan tâm như:Biển đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia, phòng, chống thamnhũng, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phm, bảo vệ người tiêu dùng, giải quyết các tranh chấp v đt đai, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo... qua đó, giáo dục, vậnđộng cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao ý thức tôn trọng và tựgiác chấp hành pháp luật;

- Đánh giá về công tác xây dựng phápluật, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2013 của ngành địaphương, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu quảthực hiện Hiến pháp và pháp luật;

2. Hình thức

- Xây dựng các chuyên trang, chuyênmục, tọa đàm, phóng sự chuyên sâu, phim tài liệu, tin, bài, ảnh, các thông điệpngắn, đối thoại, trả lời phỏng vấn và các hình thức phù hợp khác về Ngày Phápluật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức phổ biến, giáo dục phápluật thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tài liệu pháp luật, thi tìmhiểu pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật;

- Lồng ghép phổ biến, giáo dục phápluật với các hoạt động thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào "Toàn dân đoàn kết xâydựng đời sống văn hóa", "Xây dựng nông thôn mới",Năm an toàn giao thông, triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ v chun tiếp cận pháp luật ở cơ sở;

- Thực hiện các hoạt động tuyêntruyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luậtnăm 2013 qua hệ thống áp phích, panô, băng rôn, cờ trên các tuyến đường chính,phố, các khu trung tâm, các trường học, địa điểm công cộng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương lựachọn nội dung, hình thức phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phươngmình để triển khai Ngày Pháp luật đm bảo hiệu quả.

3. Thi gian

Thời gian triểnkhai Ngày Pháp luật được tổ chức trong tuần lễ từ ngày 04/11/2013 đến ngày10/11/2013, trong đó tổ chức cao điểm vào ngày 09/11/2013 (Thứ bảy).

4. Kinhphí

Trong phạm vi dự toán ngân sách nhànước được giao trong năm 2013, các cơ quan, đơn vị, địaphương bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện và huy động sự tham gia, đóng gópcủa các tổ chức, cá nhân để thực hiện Ngày pháp luật đạt hiệu quả.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. SởTư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan,đơn vị xây dựng nội dung, hình thức, tài liệu để truyên truyền phù hợp, hiệuquả;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quanthông tin đại chúng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phổ biến giáo dụcpháp luật

2. Báo Bắc Giang, Đài Phátthanh và Truyền hình tỉnh

Mở chuyên mục, chuyên trang về NgàyPháp luật, nội dung tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò củaHiến pháp, pháp luật trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội; phổ biến, tuyêntruyền về các văn bn pháp luật có liên quan trực tiếpquyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân.

3. Các sở, cơ quan, đơn vịthuộc UBND tỉnh; các cơ quan, tổ chức Trung ươngđóng trên địa bàn

Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật theonội dung và hình thức nêu tại Mục III kế hoạch này, báocáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp trước ngày 25/11/2013.

4. UBND các huyện, thành phố

Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khaithực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm2013 phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Báo cáo, đánh giá việc tổ chức triểnkhai thực hiện Ngày Pháp luật tại địa phương về Sở Tư pháp trước ngày28/11/2013.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốcvà các đoàn thể nhân dân tỉnh

Đề nghị y banMặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụcủa mình tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật, đồng thời tuyên truyền, vận động cáctầng lớp nhân dân thực hiện đúng các quy định ca pháp luật

Giao Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫncác cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Ngàypháp luật trên địa bàn tỉnh; tng hợp báo cáo kết quả tchức thực hiện Ngày Pháp luật về Bộ Tư phápvà UBND tỉnh trước ngày 30/11/2013./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
-
CT, các PCT UBND tnh;
- LĐVP, TH.
- Các s, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân tnh;
- Công an tỉnh, BCHQS tỉnh,
- TAND tnh, VKSND tnh;
- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh