BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 823/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2014

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TUYÊNTRUYỀN, PHỔ BIẾN, TẬP HUẤN LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2014 CỦANGÀNH GIÁO DỤC

Thực hiện Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấnLuật Giáo dục quốc phòng và an ninh”; Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạchTổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh(GDQPAN) của Ngành Giáo dục như sau:

I. Mục đích

Nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức phụtrách công tác GDQPAN các cấp nắm và hiểu được những vấn đề cơ bản của phápluật về GDQPAN; nâng cao ý thức chấp hành Luật GDQPAN, các văn bản pháp luậtliên quan; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cánbộ phụ trách công tác GDQPAN đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gópphần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; nắmvững những nội dung cơ bản của pháp luật, văn bản hướng dẫn về GDQPAN, làm cơsở triển khai thực hiện pháp luật về GDQPAN trong toàn Ngành đạt hiệu quả thiếtthực.

II. Nội dung

1. Luật GDQPAN năm 2013;

2. Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thihành Luật GDQPAN;

3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hộiđồng GDQPAN Trung ương, Hội đồng GDQPAN Quân khu,; quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn của Hội đồng GDQPAN các cấp;

4. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyhoạch hệ thống trung tâm GDQPAN; quy định điều kiện thành lập trung tâm GDQPAN trênphạm vi cả nước;

5. Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo giáo viên, giảng viên Giáo dục quốc phòng vàan ninh

6. Các văn bản quy định, hướng dẫn về GDQPAN.

III. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 01 ngày.

- Địa điểm: Tổ chức trực tuyến tại trụ sở Bộ Giáodục và Đào tạo; tại hai khu vực: phía Bắc và phía Nam.

(Thời gian và địa điểm cụ thể Ban Tổ chức thôngbáo sau).

IV. Thành phần

Lãnh đạo Bộ chủ trì; dự kiến 756 đại biểu, thànhphần gồm:

- Cán bộ thuộc cơ quan Bộ làm công tác GDQPAN: 60 đồngchí;

- Giám đốc, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học:500 đồng chí;

- Giám đốc, Trưởng Phòng đào tạo trung tâm GDQPAN sinhviên: 28 đồng chí;

- Trưởng khoa hoặc chủ nhiệm bộ môn GDQPAN thuộccác cơ sở giáo dục đại học: 42 đồng chí;

- Giám đốc, chuyên viên phụ trách GDQPAN các sởgiáo dục và đào tạo: 126 đồng chí.

V. Ban Tổ chức Hội nghị

1. Trưởng ban:

Thứ trưởng Bùi Văn Ga

2. Phó trưởng ban:

- Lãnh đạo Cơ quan thường trực Hộiđồng GDQPAN Trung ương;

- Đại diện Bộ Công an;

- Lãnh đạo Vụ Văn xã, Văn phòngChính phủ;

- Đại diện Ban Tuyên giáo Trungương;

- Lãnh đạo Văn phòng Bộ;

- Lãnh đạo Vụ Pháp chế;

- Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ;

- Lãnh đạo Vụ Giáo dục Quốc phòng;

- Lãnh đạo Báo Giáo dục và Thờiđại.

3. Ủy viên Ban Tổ chức:

- Chuyên viên Vụ Pháp chế;

- Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ;

- Chuyên viên Vụ Giáo dục Quốcphòng.

Ban Tổ chức có trách nhiệm phâncông các đơn vị, cá nhân chuẩn bị văn bản, công tác đảm bảo tuyên truyền, phổbiến, tập huấn Luật GDQPAN.

VI. Kinh phí

- Kinh phí tổ chức tuyên truyền, phổbiến, tập huấn Luật GDQPAN: Dự kiến 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươitriệu đồng), bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên được giao hàngnăm.

VII. Tuyên truyền

Làm phim tuyên truyền về LuậtGDQPAN, mở chuyên mục trên báo ngày, chuyên trang trên báo tuần tuyên truyền vềLuật GDQPAN.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cácđơn vị đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật GDQPAN và bố trí kinhphí vào Kế hoạch công tác năm 2014 để tổ chức thực hiện; Giao cho Vụ Giáo dụcQuốc phòng chủ trì, quản lý công tác tuyên truyền về GDQPAN cho học sinh, sinhviên. Hàng năm báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả hoạt động, công tác tuyên truyền.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cơ quan TT HĐ GDQP&AN TW;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Công an;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng;
- Các trung tâm GDQP&AN sinh viên;
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Báo Giáo dục và Thời đại;
- Lưu: VT, Vụ GDQP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga