ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 835/KH-UBND

Nghệ An, ngày 30 tháng 12 năm 2015

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 13/CT-TTG NGÀY 10/6/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính(sau đây gọi là Ch thị), UBND tnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định rõ trách nhiệm của Giám đốc các Sở, Thtrưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã (UBND cấp huyện); Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) và Thủ trưởng các cơ quan hành chính khác trực thuộc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh trong triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

- Đy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thtục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

2. Yêu cầu

- Gắn việc tổ chức thực hiện Chỉ thị với việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể đã được xác định đi với từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch về công tác cải cách TTHC để đảm bảo sự triển khai đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

a) Nội dung

- Tiếp tục tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách TTHC đã được quy định tại Nghị định s 63/2010/NĐ-CP Nghị định số 48/2013/NĐ-CP Nghị định số 20/2008/NĐ-CP Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015, Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn gin hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 và các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC hằng năm của tỉnh.

- Thường xuyên thực hiện việc rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các TTHC, xác định chi phí tuân thTTHC trong phạm vi quản lý hoặc thực hiện của đơn vị, địa phương mình theo hướng dn tại Thông tư số 07/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp; trên cơ sở đó đề xuất cắt giảm tối đa cácTTHC rườm rà, không cần thiết. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phương án đơn giản hóa TTHC đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thuộc lĩnh vực quản lý nhm góp phần nâng cao chất lượng thchế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, minh bạch hóa hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đáp ứng tốt hơn nhu cầu giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức.

- Đề xuất sáng kiến cải cách TTHC; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC; ứng dng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết TTHC nội bộ, bảo đảm nhanh, gọn, khoa học, thuận tiện, rút ngắn thời gian thc hiện thủ tục cho cá nhân, tổ chức.

- Phi hợp với Sở Tư pháp kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC thông qua việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định TTHC trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định tại Quyết định số 88/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của UBND tnh Nghệ An.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về công bố, công khai, minh bạch TTHC và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC của cơ quan, đơn vịtheo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp và Quyết định số 76/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2014của UBND tỉnh Nghệ An.

- Tổ chức giải quyết những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chứcvề quy định hành chính và tình hình giải quyết TTHC theo quy định tại Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 05/6/2014của UBND UBND tỉnh Nghệ An.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và tình hình giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền và Hệ thống theo dõi, đánh giá công tác kiểm soát TTHC ngay sau khi Bộ Tư pháp có văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Kịp thời xử lý nghiêm và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết TTHC hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà của cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Ngoài việc xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu cơ quan, đơn vị đxảy ra vi phạm và thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Định kỳ 6 tháng tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Trường hợp cần thiết, tham mưu, đề xuất Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC.

- Thực hiện tốt công tác truyền thông về cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.

- Quan tâm, tạo điều kiện btrí và bảo đảm đầy đủ nguồn lực để triển khai các hoạt động cải cách TTHC và các nội dung chi cho hoạt động kiểm soát TTHC theo quy định tại Quyết định số 56/2014/QĐ- UBND ngày 09/9/2014 của UBND tỉnh Nghệ An.

b) Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2. Sở Tư pháp

a) Nội dung

- Tiếp tục nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về kiểm soát TTHC, thống nhất tổ chức thực hiện công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phi hợp với các đơn vị, địa phương nghiên cứu những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách TTHC báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, trin khai nhân rộng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin- Truyền thông hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong việc thiết lập, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và tình hình giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền và Hệ thống theo dõi, đánh giá công tác kiểm soát TTHC theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Giúp Chủ tịch UBND tnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và các nhiệm vụ theo tại Kế hoạch này, kịp thời báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

- Giám đốc Sở Tư pháp tổng hợp, đánh giá kết quả cải cách TTHC hàng năm của các sở, ngành, UBND cấp huyện báo cáo Chtịch UBND tnh, gửi Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp.

b) Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3. Sở Nội vụ

a) Nội dung

- Chtrì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cấp chính quyền địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo vận hành cơ chế một cửa, một ca liên thông thông suốt, thuận lợi, tránh gây phiền hà, nhũng nhiu đối với cá nhân và tổ chức theo đúng quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đu, cấp phó người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC.

b) Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Nội dung

- Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, khai thác, vận hành Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và tình hình giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền và Hệ thống theo dõi, đánh giá công tác kiểm soát TTHC trên Cổng thông tin điện tử của tnh, kết nối với Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành cấp tnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã khi Bộ Tư pháp có văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và Sở Nội vụ chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nhất là trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

b) Thời gian thực hiện: Hằng năm.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về cải cách thủ tục hành chính trong phạm vi toàn tnh.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

6. Sở Tài chính

a) Nội dung: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí và bảo đảm đầy đủ kinh phí để triển khai các hoạt động cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh.

b) Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ triển khai thực hiện Chỉ thị được phân công tại Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (lồng ghép trong Báo cáo định kỳ về kiểm soát TTHC theo quy định tại Thông tư s05/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp).

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dn, theo dõi, kiểm tra, đôn đc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệmcủa người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thtục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp đtổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
-Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- VP HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, PCT (TTr) UBND tnh;
- Chánh VP, PVP (TH) UBND tnh;
- Các Sở, Ban, Ngành cấp tnh,
- UBND cấp huyện;
- CV: TH(Tg);
- Lưu VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại