ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 11 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LÝ LỊCH TƯ PHÁP ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN2030

Thực hiệnQuyết định số 338/QĐ-TTg ngày 19/02/2013của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lượcphát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

Căn cứ Quyếtđịnh số 1713/QĐ-BTP ngày 05/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về banhành Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển lýlịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030,

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triểnkhai thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm2020, tầm nhìn 2030 của Chính phủ (sau đâyviết tắt là Chiến lược) trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Thực hiện có hiệu quả quan điểm định hướng, mụctiêu của Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020,tầm nhìn 2030 được ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 19/02/2013của Thủ tướng Chính phủ, góp phần thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày02/6/2005 của Bộ Chính trị vềChiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.Xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với các hoạt động để triểnkhai thực hiện Chiến lược, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan,đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các giải pháp của Chiếnlược.

Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời những nội dungđã được quy định trong Chiến lược; các hoạt động, nhiệm vụ, giải pháp đề raphải phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị và hoạt động lýlịch tư pháp, phải bảo đảm tính khả thi, có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, cùnghướng tới mục tiêu của Chiến lược. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quảgiữa Sở Tư pháp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thựchiện Chiến lược.

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 2013 - 2015

1.1. Xây dựng, hoàn thiện thể chế bảo đảmthi hành Luật lý lịch tư pháp

- Sơ kết 03 năm thi hành Luật lý lịch tư pháp;Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 28/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xâydựng Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia vàkiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xâydựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp”.

- Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án củaChính phủ về: Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia lý lịch tư pháp; thí điểm cấpPhiếu lý lịch tư pháp qua bưu điện, qua mạng - cấp độ 3 của dịch vụ hành chínhcông trực tuyến.

- Tổng kết 05 năm thi hành Luật lý lịch tư phápvà các văn bản hướng dẫn thi hành; đề xuất, kiến nghị những giải pháp tiếp tụchoàn thiện thể chế về lý lịch tư pháp.

* Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị cóliên quan.

1.2. Thiết lập, tăng cường và hoàn thiệnmối quan hệ phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tra cứu, xác minh,trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệuquả giữa các cơ quan: Tòa án, Kiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự; các cơquan, tổ chức khác theo Thông tư liên tịchsố 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sátnhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướngdẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lýlịch tư pháp Quychế phối hợp liên ngành số 38/QCPHLN /STP-CAT-TANDT-VKSNDT-CTHADSTngày 02/11/2012 của Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, ViệnKiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về tra cứu, xác minh,trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Tổ chức các cuộc họp liên ngành giữa cơ quanTòa án, Kiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự và cơ quan tư pháp nhằm tăng cườngcông tác phối hợp tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ côngtác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

* Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị cóliên quan.

1.3. Xây dựng, quản lý, sử dụng, khai tháccơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

- Tăng cường hoạt động xây dựng, lưu trữ, bảovệ, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp bằng văn bản giấy.

- Tiếp tục triển khai cung cấp thông tin lý lịchtư pháp dưới dạng điện tử giữa Sở Tư pháp và Trung tâm lý lịch tư pháp quốcgia; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Sở Tư pháp trong quản lý cơ sởdữ liệu lý lịch tư pháp; bảo đảm công tác cung cấp thông tin lý lịch tư phápgiữa Sở Tư pháp với Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp các tỉnh,thành phố theo quy định.

- Hoàn thiện đưa cơ sở dữ liệu lý lịch tư phápđiện tử đi vào hoạt động; bảo đảm năm 2013, trên 30% thông tin lý lịch tư phápchính thức trao đổi giữa Sở Tư pháp và Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia đượcthực hiện dưới dạng điện tử.

* Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị cóliên quan.

1.4. Kiện toàn và nâng cao chất lượng độingũ cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp

- Tiếp tục bố trí biên chế làm công tác lý lịchtư pháp theo Quyết định số 2369/QĐ-TTG ngày 28/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viênchức làm công tác lý lịch tư pháp; bảo đảm đến năm 2015, trên 80% công chức,viên chức làm công tác lý lịch tư pháp và những việc liên quan đến lý lịch tưpháp được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ lý lịch tư pháp. Phát huy vai trò củađội ngũ cán bộ tư pháp trong công tác phối hợp tra cứu, xác minh, trao đổi,cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

* Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị cóliên quan.

1.5. Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật phụcvụ công tác lý lịch tư pháp và phát triển hoạt động lý lịch tư pháp

Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bịcho Sở Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tưpháp bằng giấy và điện tử theo quy định tại Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày28/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 06/2013/TT-BTP ngày 06/02/2013của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lýlịch tư pháp. Hoàn chỉnh kho lưu trữ lý lịch tư pháp bằng giấy theo quy định.

* Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Tài chính.

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị cóliên quan.

1.6. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai tròcủa lý lịch tư pháp

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biếnpháp luật về lý lịch tư pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chứccơ quan Tòa án, Kiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự và Uỷ ban nhân dân cấphuyện, cấp xã về nhiệm vụ trong việc phối hợp với cơ quan quản lý cơ sở dữ liệulý lịch tư pháp để tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tưpháp.

* Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị cóliên quan.

1.7. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả côngtác quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quyđịnh của pháp luật về lý lịch tư pháp tại các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ cungcấp, tiếp nhận, tra cứu, xác minh, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp phục vụcông tác xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và công táccấp phiếu lý lịch tư pháp.

- Tổng hợp, báo cáo theo quy định tình hình thựchiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh.

* Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị cóliên quan.

2. Giai đoạn 2016 - 2020

2.1. Phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ vàcác Bộ, ngành Trung ương xây dựng, hoàn thiện thể chế về lý lịch tư pháp và cácvăn bản có liên quan

* Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị cóliên quan.

2.2. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ phốihợp chặt chẽ, cơ chế phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa cơ quan Tòa án, Kiểm sát,Công an, Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức khác và cơ quan quản lý cơ sởdữ liệu lý lịch tư pháp trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin,phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tưpháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp

* Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị cóliên quan.

2.3. Xây dựng, quản lý, sử dụng, khai tháccơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

- Tiếp tục xây dựng, quản lý, sử dụng, khai tháccó hiệu quả cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Thực hiện có hiệu quả các đề án liênquan đến xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp,đặc biệt là dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử; bảo đảm đến năm 2016, có trên 90%thông tin lý lịch tư pháp chính thức trao đổi giữa Sở Tư pháp và Trung tâm lýlịch tư pháp quốc gia được thực hiện dưới dạng điện tử.

- Triển khai thực hiện cung cấp thông tin lýlịch tư pháp dưới dạng điện tử giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tưpháp và các cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự qua hệ thốngmạng trên cơ sở điều kiện về trang thiết bị, phương tiện làm việc và triển khaiứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan.

- Thiết lập kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơsở dữ liệu lý lịch tư pháp và các cơ sở dữ liệu khác trên cơ sở có sự phối hợp,liên kết chặt chẽ và bảo đảm tương thích, phù hợp với điều kiện về trang thiếtbị, phương tiện làm việc và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quanquản lý các cơ sở dữ liệu này.

* Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị cóliên quan.

2.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộlàm công tác lý lịch tư pháp

- Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức làm côngtác lý lịch tư pháp chuyên nghiệp theo hướng có chức danh cụ thể.

- Cử công chức trực tiếp làm công tác lý lịch tưpháp, phối hợp làm công tác lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp, các cơ quan có liênquan tham gia bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo về lý lịch tư pháp do các cơ quantrung ương tổ chức.

- Nghiên cứu, bổ sung thêm biên chế làm công táclý lịch tư pháp phù hợp với tình hình thực tế.

* Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị cóliên quan.

2.5. Tiếp tục đầu tư, bảo đảm cơ sở vậtchất, kỹ thuật để đáp ứng nhiệm vụ xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tưpháp bằng giấy và dữ liệu điện tử đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tinvào xây dựng, quản lý, cung cấp và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp dướidạng dữ liệu điện tử

* Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Tài chính.

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị cóliên quan.

2.6.Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lý lịch tư pháp

* Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị cóliên quan.

2.7. Tăng cường hiệu quả công tác quản lýnhà nước về lý lịch tư pháp

Tiếp tục tăng cường kiểm tra việc thực hiện cácquy định của pháp luật về lý lịch tư pháp tại các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụcung cấp, tiếp nhận, tra cứu, xác minh, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp phụcvụ công tác xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và côngtác cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Tổng hợp, báo cáo theo quy định tình hình thựchiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh.

* Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị cóliên quan.

3. Định hướng đến năm 2030

3.1. Hoàn thiện thể chế về lý lịch tư pháp

- Tiếp tục tham gia hoàn thiện thể chế về lýlịch tư pháp và các văn bản pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất,đồng bộ, toàn diện của chế định lý lịch tư pháp trong hệ thống pháp luật vàphát huy vị trí, vai trò của lý lịch tư pháp theo hướng là công cụ hỗ trợ đắclực cho hoạt động tư pháp hình sự.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cácđề án, chính sách liên quan đến lý lịch tư pháp xây dựng và ban hành trong giaiđoạn năm 2016 - 2020.

* Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị cóliên quan.

3.2. Tiếp tục tăngcường và hoàn thiện mối quan hệ phối hợp với các cơ quan có liên quan trongviệc tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, đặc biệtlà trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua môi trường mạng, bảo đảmtrên 50% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan quản lý cơ sở dữliệu lý lịch tư pháp và các cơ quan có liên quan được thực hiện dưới dạng điệntử

* Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị cóliên quan.

3.3. Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lýlịch tư pháp theo mô hình 01 cấp. Nâng cấp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu lý lịch tưpháp, bảo đảm thực hiện cung cấp, tiếp nhận, chia sẻ thông tin giữa cơ quanquản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và các cơ quan có liên quan qua hệ thốngmạng trực tuyến. Bảo đảm thuận lợi, đáp ứng tốt nhất yêu cầu cấp Phiếu lý lịchtư pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; phát huy vai trò của Phiếu lý lịch tưpháp là công cụ hỗ trợ quá trình điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tiếnhành tố tụng

* Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị cóliên quan.

3.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộlàm công tác lý lịch tư pháp

- Tiếp tục cử công chức, viên chức làm công táclý lịch tư pháp tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹnăng tiếp nhận, xử lý, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp do các cơ quan trungương tổ chức.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn về kỹnăng cung cấp, trao đổi, xác minh thông tin lý lịch tư pháp cho đội ngũ cán bộlàm công tác cung cấp, trao đổi, xác minh thông tin lý lịch tư pháp thuộc cácsở, ngành có liên quan và đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp cấp xã.

* Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị cóliên quan.

3.5.Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật để tăng cường hiệu lực, hiệu quả xây dựng, quảnlý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạtđộng quản lý lý lịch tư pháp, bảo đảm thực hiện xây dựng, tổ chức cơ sở dữ liệulý lịch tư pháp và hệ thống cơ quan quản lý lý lịch tư pháp theo hướng chuyênnghiệp, hiện đại, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của tổ chức và cá nhân.

- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật chocác cơ quan có liên quan, bảo đảm việc trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tưpháp được thực hiện dưới dạng điện tử.

* Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị cóliên quan.

3.6. Tiếp tục tăng cường công tác tuyêntruyền pháp luật về lý lịch tư pháp dưới nhiều hình thức

* Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị cóliên quan.

3.7. Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểmtra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp

* Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị cóliên quan.

3.8. Tổng hợp, báo cáo theo quy định về tìnhhình triển khai Chiến lược trên địa bàn tình

* Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị cóliên quan.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện Chiến lược và Kếhoạch này được bảo đảm từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn kinh phí hợp phápkhác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Chiến lược và Kế hoạch này,Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhândân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sựtỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơquan có liên quan triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ đềra.

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tưpháp tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Bộ Nội vụ quyết định bổ sung biênchế làm công tác lý lịch tư pháp tại địa phương.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với SởTư pháp tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách thực hiện Chiến lượctheo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác cóliên quan.

4. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh,Tòa án nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình thường xuyênphối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệuquả Chiến lược ở địa phương.

5. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc,kiểm tra việc thực hiện; định kỳ tổng hợptình hình triển khai, kết quả thực hiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh, báo cáoỦy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Các sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC. (Hà-75)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt