ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/KH-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

KẾ HOẠCH

PHÒNG,CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TẠI CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/9/2011 của UBND thành phHà Nội về Phòng chng tai nạn thương tích tại cộng đồng giai đoạn 2011-­2015, UBND thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạchphòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng năm 2013 trên địa bàn thành phHà Nội như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao nănglực phòng, chống tai nạn thương tích (PCTNTT) từng bước hạn chế thương tíchtrong giao thông, lao động sản xut,sinh hoạt tại gia đình, nhà trường, giảm tỷlệ tai nạn, thương tích trong cộng đng, nhm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, của Nhànuớc góp phn đảm bảo sự phát trinbền vững của Thủ đô.

2. Mc tiêu c thể

- Nâng cao chất lượng hoạt động củaBan chỉ đạo PCTNTT các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở (100% Ban chỉ đạocác cấp được kiện toàn; phân công nhiệm vụ cho từng thànhviên; xây dựng kế hoạch và b tríkinh phí trin khai PCTNTT; kiểm tra, giám sát hoạt độngPCTNTT).

- 100% sở, ngành, đoàn thể (BCĐ thànhph) và BCĐ các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh các hoạt độngthông tin, tuyên truyn, giáo dục nhm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong PCTNTT.

- 100% quận, huyện, thị xã tổ chứcgiám sát, báo cáo số liệu mắc, tửvong do tai nạn thương tích (TNTT) tại các cơ sở y tế,cộng đồng trong đó 70% quận, huyện, thị xã báo cáo đúng thờigian, đúng biu mu và chính xác sliệu mc, tử vong do TNTT.

- 100% các sở, ngành, đoàn thể trongBCĐ thành phố thực hiện giám sát và báo cáo hoạt động PCTNTTtheo định kỳ hàng quý v S Y tế(là thường trực) trước ngày 05 của tháng đầu tiên quý tiếp theo.

- Nâng cao năng lực của mạng lướitình nguyện viên sơ cp cứu tại 100 xã, phường, thị trấn vàhội viên của 26 điểm/cht sơ cp cu tai nạn giao thông.

- Phấn đấu từng bước giảm dần tỷ lệmắc và tử vong do TNTT tập trung vào một số loại hình tai nạn có tỷ lệ mắc vàtử vong cao: Tai nạn lao động, tai nạn giao thông, đuối nước trẻ em.

- Tiếp tục xây dựng và nhân rộng cácmô hình an toàn: Ngôi nhà an toàn, trường học an toàn và phấn đu công nhận 12 cộng đng an toàn tiêu chun Việt Nam trong năm 2013.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác tổ chức chỉ đạo

- Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chấtlượng điều hành của Ban chỉ đạo PC TNTT các cấp.

- Các sở, ngành và BCĐ các quận,huyện, thị xã xây dựng kế hoạch hoạt động PC TNTT triển khai tới các đơn vịthuộc phạm vi quản lý theo chức năng nhiệm vụ được phân công, báo cáo về Sở Ytế (là thường trực) tng hợp báo cáo BCĐ thành phố và Bộ Ytế.

2. Công tác truyền thông

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thôngvề PC TNTT dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú phù hp với từng đối tượng và loại hình TNTT.

- Lồng ghép tuyên truyền PC TNTT trong các hoạt động: xây dựng Gia đình văn hóa, xây dựng Làng văn hóa sức khỏe, ngày Sức khỏe thế giới, thánghành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hàng năm, tun lễ ATVSLĐ-PCCN...

- Tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ chuyên tráchPCTNTT, các tuyên truyền viên, antoàn viên trong các cơ sở sản xut, các khu công nghiệp,cụm công nghiệp.

3. Tăng cường năng lực ca mạng lưới tình nguyện viên sơcấp cứu và mở rộng các mô hình sơ cấp cứu

- Duy trì hoạt động của mạng lưới tình nguyện viên sơ cấp cứu tại cộng đồng ở 100 xã,phường, thị trấn. Tiếp tục tổ chức tập huấn, tập huấn lại vchuyên môn, kỹ thuật sơ cấp cứu TNTT, về hoạt động phối hợp xử trí sơcấp cứu, về báo cáo, thống kê TNTT cho đội ngũ tình nguyện viên. Tchức các hoạt động thi tìm hiểu kiến thứcchuyên môn cho đội ngũ này thông qua hội thi tình nguyệnviên sơ cấp cứu giỏi lần thứ 2.

- Rà soát bổ sung các trang thiết bịsơ cp cứu thiết yếu, các phương tiệnhtrợ (quần, áo đồng phục, biểu mẫu, ssách báo cáo) cho các tình nguyện viên.

- Củng cố hoạt động của 26 điểm/chốtsơ cấp cứu tai nạn giao thông trên các trục đường giao thông của thành ph: Rà soát b sung các trang thiết bị sơ cp cứu, các trangbị phục vụ hoạt động của các điểm/chốt; tập hun nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ hộiviên chữ thập đỏ trực tại các đim/chốt.

- Duy trì, mở rộng và tăng cường nănglực hoạt động của các đội cấp cứu tại các cơ sở sản xuất, các cụm/khu côngnghiệp, các công trường xây dựng.

4. Đẩymạnh chăm sóc chấn thương thiết yếu tại các cơ sở ytế

- Xây dựng và củng cố hoạt động chăm sóc chấn thương thiết yếu tại quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trn lồng ghép trong các hoạt động củadự án chăm sóc chấn thương trước viện (do Tchức Y tế thế giới tài trợ).

- Tchức tậphuấn nâng cao trình độ, chuyên môn,nghiệp vụ cho các đội cp cứu cơ động của các bệnh viện, các Trung tâm y tế đặc biệt là nâng cao năng lựcphản ứng nhanh sơ cấp cứu người bị tai nạn thương tích tạicộng đng.

- Trang bị bổ sung trang thiết bị cấpcứu cho tuyến y tế cơ sở (Trung tâm Y tế quận, huyện, thịxã và Trạm y tế xã, phường, thị trn)

5. Duytrì và mở rộng các mô hình an toàn tại cộng đồng

- Duy trì vàphát huy hiệu quả PCTNTT tại các cộng đồng đã được côngnhận đạt tiêu chuẩn cộng đồng an toàn.

- Hướng dẫn các xã, phường, thị trấnđăng ký xây dựng cộng đồng an toàn năm 2013 các nội dung về xây dựng cộng đng an toàn. Tchức đánh giá, thm định và công nhận cácxã, phường đạt tiêu chun cộng đngan toàn theo quy định.

- Tiếp tục duy trì và mở rộng các mô hình an toàn: Ngôi nhà an toàn; Trường học an toàn; Nhà máy, xí nghiệpan toàn...hướng tới mục tiêu cộng đồng an toàn.

6. Hoạtđộng kiểm tra, giám sát

- Ban chỉ đạo PCTNTT thành phố tăngcường kiểm tra, giám sát hoạt động PCTNTT của các sở, ngànhvà các quận, huyện, thị xã.

- Các sở, ngành thường xuyên kiểmtra, giám sát hoạt động PCTNTT của các đơn vị trực thuộc.

- Các quận, huyện, thị xã kiểm tra,giám sát công tác phòng chống tai nạn thương tích trên địa bàn đặc biệt là việctriển khai công tác PCTNTT của các xã, phường, thị trn.

7. Thốngkê, báo cáo tai nạn thương tích

Thực hiện tốt công tác thốngkê, báo cáo TNTT theo quy định của Bộ Y tế đảm bảo báo cáo đầyđủ, chính xác số mắc, stử vong.

Việc thống kê, báo cáo TNTT thực hiệntheo định kỳ: Đối với các xã, phường, thị trấn tổng hợp sliệu hàng tháng gửi v Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trước ngày 05 của tháng tiếptheo đ tng hợp báo cáo với BCĐPCTNTT quận, huyện, thị xã; đi với các sở, ngành và cácquận, huyện, thị xã gửi báo cáo hàng quý v cơ quan thườngtrực BCĐ thành ph(Sở Y tế) qua Trung tâm bảo vệ sức khỏe Lao động và Môi trường trước ngày 05tháng đu tiên của quý tiếp theo. Sở Y tế tng hợp sliệu tai nạnthương tích và các hoạt động PCTNTT của toàn thành phố báocáo với Bộ Y tế và UBND thành phtheo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Y tế (cơ quan thường trực)

Chủ trì tham mưu cho Ban chỉ đạothành phố xây dựng kế hoạch và chỉđạo tổ chức triển khai hoạt động PCTNTT trên địa bàn thànhphố.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chứctriển khai các hoạt động chuyên môn trong công tác sơ cấp cứu TNTT: tập huấnchuyên môn, nghiệp vụ, hướng dẫn kỹ thuật triển khai công tác sơ cấp cứu,trang bị các trang thiết bị sơ cấp cứu thiết yếu cho mạng lưới tình nguyệnviên sơ cấp cu, cho y tế tuyến cơ sở(Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và Trạm y tế xã, phường, thị trấn).

Hướng dẫn cácquận, huyện, thị xã triển khai các nội dung xây dựng cộng đồng an toàn: đăng ký xây dựng cộng đồng an toàn, triểnkhai các hoạt động xây dựng cộng đồng an toàn. Phối hợp với các sở, ngành trong BCĐ thành phố tiến hành thẩm định và đề nghị UBND quận, huyện, thị xã công nhận cộng đng an toàn đối với cácxã, phường, thị trấn đáp ng đủ tiêu chuẩn.

Đôn đc các sở, ngành,các quận, huyện, thị xã triển khai các hoạt động PCTNTTtheo kế hoạch của thành phố. Tổng hợp sliệu về tình hình TNTT (số mc, stử vong) và kết quả trin khai công tác PCTNTT báo cáo với Bộ Y tế và UBNDthành phố theo quy định.

Phối hợp với các sở, ngành trong BCĐPCTNTT thành phố trong các hoạt động truyền thông PCTNTTvà kiểm tra, giám sát hoạt động PCTNTT của các quận,huyện, thị xã.

2. Sở Giao thông Vận tải

Phối hợp với Công an Thành phố, và sở Xây dựng nâng cao năng lựckiểm soát tai nạn giao thông tại các khu vực có nhiu nguycơ, xử lý xóa bcác điểm đen. Nâng cao chất lượng đăngkiểm phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, kiên quyết không cho lưu hành các phương tiện không đủ điukiện. Quy hoạch bãi đỗ xe trên địa bàn thành ph. Nghiêncứu đ xut chiếnlược phát triển các phương tiện giao thông công cộng Thủđô.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc tuyên truyền về an toàngiao thông trong trường học, cộng đồng, tổ chức tập hun PC TNTT; phòng chng cháynổ và an toàn giao thông.

3. Công an Thành phố

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các s; ngành liên quan trong việc giámsát, kiểm tra và đề xuất các giảipháp kịp thời nhằm kim chế tai nạngiao thông đường bộ, đường thủy,đường st, bạo lực trong cộng đng,trường học, ... Phi hợp chặt chẽ vớiSở Lao động Thương binh và Xã hội trong việc điu tra xửlý các vụ tai nạn lao động.

Phi hợp với cáccơ quan liên quan trong việc chỉ đạo thực hiện an ninhtrật tự, an toàn giao thông, phòng chng bão lụt và tìm kiếm cứu nạn, cháy n, khủng bố... trên địa bàn, tiếp tục phát huy hiệuquả hoạt động Đội 113 Cảnh sát trật tự Công an thành phố Hà Nội.

4. Sởcảnh sát phòng cháy, chữa cháy

Chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiệnan toàn phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra việc thực hiện cácquy định về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ quan, xí nghiệp, khu dân cư, nhà cao tầng...xửlý nghiêm nhng vi phạm van toànphòng cháy và chữa cháy.

Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến cácmô hình phòng cháy, chữa cháy phổ biến cho cộng đồng.

Phối hợp với các sở, ngành trong hoạtđộng tuyên truyền PCTNTT.

5. SởLao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Liên đoàn lao động thành phố và các sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã tổ chức tuyêntruyền giáo dục van toàn vệ sinhlao động, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tự kiểmtra đánh giá công tác chấp hành các qui định van toàn vệsinh lao động.

Tăng cường thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm trong các cơ sở sản xuất, chú trọng nâng cao chất lượng quảnlý công tác an toàn lao động tại các đơn vị lao động sản xuất tư nhân, lao độngtự do, sản xuất thủ công lạc hậu.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dn, chỉđạo, triển khai, hoạt động PCTNTT cho trẻ em tại cộng đồng.Tiếp tục mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức cho các cộng tác viên, các bậccha mẹ vPCTNTT cho trẻ em.

Tổ chức triển khai mô hình Ngôi nhàan toàn PCTNTT cho trẻ em theo hướng dẫn tại Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH ngày6/5/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vviệc ban hành tiêu chí Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn,thương tích trẻ em.

Thực hiện giám sát TNTT trẻ em, tainạn lao động báo cáo theo quy định.

6. SởGiáo dục và Đào tạo

Phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện tt công tác tuyên truyn giáo dục phòng, chống tai nạn, thương tích la tui học đường, chú trọng nội dung phòng chống tai nạn giao thông, bạo lực, đui nước lứa tui học đường.

Chỉ đạo hưngdẫn tổ chức triển khai mô hình trường học an toàn tại các trường học.

Tổ chức các lớp tập huấn kiến thứcPCTNTT, các lớp tập huấn k năng tuyên truyền PC TNTT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/08/2008 về việc Ban hành quy định về Xây dựng trường họcan toàn, phòng chng tai nạn thương tích trong trường học.

Chủ động phát hiện và xử lý kịp thờicác nguy cơ gây tai nạn thương tích tại các trường, không đxảy ra các tai nạn nghiêm trọng trong nhà trường.

Hoàn thiện củng cố phòng y tế nhàtrường với các trang thiết bị, cơ số thuốc cấp cứu theo quy định.

7. SởThông tin và Truyền thông

Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyn giáo dục đa phương tiện vPCTNTT, trên cng thông tin điện tử thành ph.

Chđạo các báo, đài của thành phố xây dựng chuyên mục; thôngđiệp PCTNTT để tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng.

Xây dựng các tài liệu truyền thông PCTNTT phù hợp cho các đối tượng khác nhau và các loại hìnhtai nạn thương tích khác nhau.

8. SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với sở, ngành liên quan hướng dẫn và thường xuyên kim tracác quy định về PCTNTT và đảm bảo an toàn cho các vận động viên, các hội viên tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

Chủ động, phối hợp với các ngành chứcnăng xây dựng kế hoạch tập huấn, mở lớp đào tạo hướng dẫnviên bơi và xử trí cứu đui, các lớp phcập bơi cho trẻ em tại 29 quận, huyện, thị xã.

9. SởNông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể,các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác kiểm tra, tuyên truyền, hướng dn thựchiện tốt các quy định nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn cáclĩnh vực: hóa chất bảo vệ thực vt (bảo quản và sử dụng);máy cơ khí nông nghiệp; điện nông thôn, an toàn trong hoạt động sản xuất tạicác làng nghề.

Nghiên cứu xây dựng và triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất, chế biến các sản phẩm nôngnghiệp, thực phẩm sạch nhằm đảm bảo môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

10. S Công thương

Sở Công thương chủ trì và phối hp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra đảm bảo an toàn trong sản xut,an toàn đi với máy móc thiết bị,hóa chất độc hại, vật liệu ncông nghiệp...,chỉ đạo thực hiện phòng, chng tai nạn thương tích tại các cơ sở sản xut, cụm đim công nghiệp, tại các làng nghtrên địa bàn thành phố.

Tổ chức các lớp tập huấn về an toànlao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Nâng cao kiến thức PC TNTTtrong vận hành các thiết bị máy,an toàn trong sử dụng điện cho người laođộng tại làng nghvà các cụm công nghiệp.

Chỉ đạo triển khai xây dựng các lò giết mổ gia súc, giacầm tập trung theo quy hoạch của thành ph nhm đảm bảo các tiêu chun, qui chun vệ sinh hiện hành.

Kiểm tra giám sát về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chng cháynổ tại các đơn vị sản xuất côngnghiệp trên địa bàn thành phố.

11. SởXây dựng

Chỉ đạo đm bảoan toàn trong hoạt động xây dựng, tổ chức tuyên truyền, huấn luyện về an toàntrong các hoạt động xây dựng, kimsoát về điu kiện, năng lực của các tchức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Tổ chức kiểm tra, giám sát các côngtrình xây dựng trên địa bàn thành phố về an toàn, vệ sinh lao động phòng chốngcháy nổ.

12. SởTư pháp

Tăng cường công tác phbiến các văn bản pháp luật liên quan tới hoạt động phòng chống tai nạn thương tích. Phối hợp với các sở, ngành biên soạn tài liệu phổ biến, hướng dẫn thựchiện các văn bản pháp luật trong lĩnh vực PCTNTT.

13. SởTài chính, Sở Kế hoạchvà Đầu tư

Phi hợp hướngdẫn các sở, ngành xây dựng dự toán kinh phítrin khai hoạt động PCTNTT. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về tàichính trong triển khai hoạt động PCTNTT của các sở, ngành.

14. Ủy ban Mặt trận Tổ quốcThành phố, các đoàn thể chính trị xã hội

- Đề nghị Ủy banMặt trận Tổ quốc Thành ph: Chủ trì và phối hợp vi các sở, ngành chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tổchức vận động nhân dân tham gia tích cực vào phong trào Làng văn hóa sức khỏe theo các mô hình: Gia đình sức khỏe, khu phsức khỏe, khu dân cưsức khỏe, làng sức khỏe và xây dựngcộng đồng an toàn...Tổ chức các cuộc tuyên truyền vận độngnhân dân tham gia hoạt động PC TNTT gắn liền với phongtrào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" cho Ủy ban Mặt trận T quc cơ sở.

- Đnghị Liênđoàn Lao động thành phố Hà Nội:

+ Chđạo cáccấp Công đoàn tchức các hoạt động tuyên truyn, giáo dục, động viên người lao động và đoàn viên công đoàn trong các doanh nghiệp thực hiện tốt các biện pháp PC TNTT trong lao động sản xuất.

+ Tổ chức tập huấn về an toàn vệ sinhlao động cho cán bộ công đoàn và các an toàn vệ sinh viên.

+ Biên soạn và in tài liệu về PC TNTT cho các an toàn vệ sinh viêntrong lĩnh vực xây dựng, xây lp điệncơ khí.

- Hội chữ thập đỏ thành phố: Tăngcường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòngchống TNTT cho nhân dân; vận động Hội viên tham gia mạnglưới Tình nguyện viên sơ cấp cứu; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ thuật sơ cp cứu cho hội viên chữ thập đỏ; chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vậntải, Sở Y tế khảo sát nhân rộng điểm/cht sơ cp cứu tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

- Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, HộiNông dân thành phố, Thành đoàn Hà Nội phi hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động, các thành viên tronggia đình (Bậc cha mẹ, người già, trẻ em, thanh niên) vềkiến thức phòng tránh tai nạn thương tích, xây dựng cộngđồng an toàn, lồng ghéptuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích vào những hoạt động của hội.

15. UBND quận, huyện, thị xã

Chủ trì và phối hợp với các sở,ngành, đoàn thể thành phố xây dựng và triển khai các hoạtđộng PCTNTT trên địa bàn, tập trung chỉ đạo tuyên truyềnPCTNTT trong lao động, trong giao thông, trong trường học...

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn kiện toàn BCĐ PCTNTT và xây dựng kế hoạch, tổ chức triểnkhai PCTNTT-xây dựng cộng đồng an toàn.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựngvà công nhận cộng đồng an toàn tại các xã, phường, thịtrấn; tổ chức vận động nhân dân tham gia tích cực vào phongtrào Làng văn hóa sức khỏe theo các mô hình:Gia đình sức khỏe, khu phố sức khỏe, khudân cư sức khỏe, làng sức khỏe và xâydựng cộng đồng an toàn... hướng dẫn xã, phường, thị trấn đăng ký hồ sơ côngnhận cộng đng an toàn.

IV. KINHPHÍ

Trên cơ sở kinh phí được phân bổ, cács, ngành, đoàn thể triển khai các nhiệm vụ phòng chốngtai nạn thương tích năm 2013 theo kế hoạch đã được phê duyệt.

UBND các quận, huyện, thị xã bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực cho các hoạt động phòng chốngtai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn tại địa phương.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, các đoàn thể Chínhtrị xã hội Thành phố; yêu cầu các sở, ngành và UBND quận, huyện,thị xã lồng ghép hoạt động PCTNTT với nội dung nhiệm vụđược giao, tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch này, địnhkỳ báo cáo kết quả thực hiện với UBND Thành phố qua Sở Y tế tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- TT TU, HĐNDTP;
- Đ/c Ch tịch UBND TP;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ủy ban MTTQ TP;
- Các s, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đ/c CVP, PVP Đỗ Đình Hng;
- Phòng VX, THKT;
- Lưu VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thị Bích Ngọc