ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8520/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 9 năm 2014

KẾ HOẠCH

"TUYÊNTRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2015-2020"

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG:

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày21/6/2012;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăngký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phéptài nguyên nước;

- Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về Tài nguyên nước đếnnăm 2020;

- Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 23/01/2014 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quảquản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014-2020;

- Công văn số 3154/UBND-QLĐTh ngày 16/4/2014 củaUBND thành phố về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan đầu mốichủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu lập kếhoạch "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước trênđịa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020".

II. MỤC TIÊU:

2.1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủtrương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tài nguyên nước;nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụnghợp lý, tiết kiệm tài nguyên nước và phòng chống có hiệu quả các tác hại củanước do các hoạt động của con người gây ra; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ýthức chấp hành pháp luật, tuân thủ pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân. Ngănngừa và hạn chế những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước.

- Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp, nângcao vai trò trách nhiệm, tính chủ động của các cơ quan thông tin đại chúng, cáccấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, địa phương và các cơ sở giáo dục, đào tạotham gia thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tàinguyên nước. Để hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước ngàycàng có nề nếp, đạt hiệu quả.

- Hướng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáodục pháp luật về tài nguyên nước về tận cơ sở, đáp ứng yêu cầu các nhiệm vụ xâydựng Đà Nẵng - thành phố môi trường.

2.2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phápluật về tài nguyên nước phải bám sát sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên và chứcnăng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị; được tiến hành thường xuyên, liêntục và đồng bộ. Giúp cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn thành phố hiểu biết vànghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về tài nguyên nước.

- Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thứctuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước; đảm bảo công táctuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước ngày càng nề nếp,có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn thànhphố.

- Gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vớicông tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục văn hóa và bồi dưỡng, rèn luyệný thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật về tài nguyên nướctrong cán bộ, công chức và nhân dân.

- Tập trung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nângcao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức môi trường, pháp chế viên,báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

III. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH:

3.1. Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhậnthức của người dân, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và các tổ chức, doanhnghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện nghiêm các chủ trương, chínhsách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ tài nguyên nước

- Tập trung tuyên truyền các quy định của phápluật liên quan đến đời sống của nhân dân như: Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13ngày 21 tháng 6 năm 2012; Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dướiđất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtChiến lược quốc gia về Tài nguyên nước đến năm 2020; Quyết định số 182/QĐ-TTgngày 23/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gianâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn2014-2020;

- Chú trọng phổ biến Quy định quản lý Tài nguyênnước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sửa đổi); Quy định bảo vệtài nguyên nước dưới đất (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT ngày31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường); Quy định vùnghạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

3.2. Tuyêntruyền trên các phương tiện đại chúng

- Xây dựng và đăng các tin, bài,phóng sự có nội dung tuyên truyền bảo vệ nguồn nước, khai thác, sử dụng nướctiết kiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh - Truyềnhình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, VTV Đà Nẵng, website của UBND thành phố và các sở,ban ngành, các phương tiện thông tin đại chúng TW và địa phương khác. Tăngcường tần suất, tin bài đưa tin vào tháng 3 hàng năm nhân các sự kiện hưởng ứngNgày Nước Thế giới; chuyển tải nhanh chóng, kịp thời các thông điệp của NgàyNước Thế giới đến với cộng đồng nhằm thu hút sự quan tâm và kêu gọi sự chungtay góp sức bảo vệ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên nước.

- Đài Phát thanhcác xã/phường, quận/huyện phối hợp với phòng Tư pháp và bộ phận chuyên môn vềtài nguyên và môi trường của đơn vị lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luậtvề tài nguyên nước thường xuyên vào chuyên mục "Đời sống và pháp luật",tăng tần suất tối thiểu 1 lần/1 tuần vào tháng 3 và các tháng khô hạn trong năm.

3.3. Tổ chứccác cuộc thi tuyên truyền bảo vệ nguồn tài nguyên nước

- Tổ chức cuộc thi cải thiện việcsử dụng và bảo vệ nguồn nước cấp thành phố để lựa chọn những tác phẩm xuất sắcnhất tham gia "Cuộc thi cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nướccấp Quốc gia" do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hàng năm chođối tượng học sinh PTTH trên cả nước với mục đích phát huy tính chủ động vànâng cao năng lực sáng tạo của học sinh khối trung học phổ thông, góp phầntuyên truyền, truyền thông, nâng cao nhận thức thay đổi hành vi của học sinhđối với vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong trường học. Người được giảithưởng cao nhất ở cấp quốc gia sẽ được tham dự cuộc thi quốc tế tại Thụy Điểnđể giành Giải thưởng Stockholm về nước dành cho lứa tuổi học sinh (SJWP).

- Tổ chức thithuyết trình về chủ đề “Học sinh với Nước sạch và vệ sinh môi trường”và Diễn đàn “Tuổi trẻ chung tay bảo vệ nguồn nước” .

- Lồng ghép trong các hoạt độngcắm trại hằng năm của các cơ sở Đoàn để tổ chức các hoạt động triễn lãm, vănnghệ, các cuộc thi với chủ đề "Bảo vệ nguồn nước" nhằmthu hút sự tham gia nhiệt tình của rất nhiều bạn trẻ nhằm mang lại nguồn nướcsạch và tuyên truyền thói quen tiết kiệm nước đến mọi người.

3.4. Hưởng ứng sự kiện NgàyNước thế giới và Ngày khí tượng thế giới

- Tổ chức các hoạt động cao điểmvới các hình thức phù hợp (mit-tinh, hội thảo, đi bộ diễu hành, văn nghệ...)nhân các sự kiện Ngày Nước thế giới (ngày 22 tháng 3 hàng năm), ngày Khítượng thế giới (ngày 23 tháng 3 hàng năm) nhằm kêu gọi sự đóng góp mạnhmẽ bằng các hành động thiết thực về khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, tiếtkiệm tài nguyên nước, bảo vệ nguồn nước.

- Thu thập tài liệu, các mẫu thiết kế cờ, phướn, băng rôn, áo, mũ, trailerNgày Nước thế giới ...do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành, đăng tintrên website của Sở Tài nguyên và Môi trường và các phương tiện thông tin đạichúng phục vụ công tác tuyên truyền.

- Ghi âm băng đĩa nội dung chủ đềNgày Nước Thế giới và cung cấp cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để tuyêntruyền rộng rãi trong nhân dân trên hệ thống loa phát thanh của quận,huyện, xã, phường.

- Đài Phát thanh- Truyền hình Đà Nẵng, VTV Đà Nẵng phát sóng các phim ngắn, trailer NgàyNước thế giới và chủ động tích cực đưa tin về các sự kiện hưởng ứng NgàyNước Thế giới trên địa bàn Thành phố; chuyển tải các thông điệp của Ngày NướcThế giới đến với cộng đồng nhằm thu hút sự quan tâm và kêu gọi sự chung tay gópsức bảo vệ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên nước.

- Xây dựng nội dung và tăng thờilượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượngtrên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố (gồm Báo Đà Nẵng, ĐàiPhát thanh - Truyền hình, Báo Công an thành phố Đà Nẵng). Tiếp tục đẩy mạnhhoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như việc biên tập, in ấn, phát hànhcác tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước trên qua cổngthông tin điện tử của UBND thành phố.

3.5. Tổ chức hội nghị - tậphuấn triển khai Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Phổ biến, giới thiệu những vănbản pháp luật mới và văn bản pháp luật liên quan mật thiết đến chuyên mônnghiệp vụ của cán bộ, công chức và đời sống của nhân dân.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho độingũ báo cáo viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý (có thể lồng ghép trong tậphuấn kiến thức pháp luật định kỳ hàng năm đối với báo cáo viên), bảo đảm100% báo cáo viên pháp luật cấp thành phố, cấp quận, huyện, xã, phường thực hiệncông tác phổ biến, giáo dục pháp luật được bồi dưỡng, tập huấn.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho độingũ cán bộ, công chức lãnh đạo chủ chốt, công chức làm công tác pháp chế, thanh tra các cơ quan, đơn vị cóliên quan; cán bộ, công chức thuộc UBND các quận/huyện, xã/ phường; thực hiệnbồi dưỡng pháp luật về lĩnhvực tài nguyên nước lồng ghép trong chương trình đào tạo, bồidưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác liên quan quảnlý nhà nước, tư vấn về tài nguyên nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

4.1. Triển khai thực hiện

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu,nhiệm vụ cụ thể được phân công,các sở,ban, ngành, UBND các quận/huyện,xã/phườngvà các cơ quan, tổ chứcliên quan xây dựng kế hoạch hành động của đơn vị mình gi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND thànhphố, đồng thời, triển khai xây dựng nội dung chi tiết, dựtoán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định và bố tríkinh phí.

4.2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phíthực hiện Kế hoạch nàyđược lấy từ nguồn kinh phí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các sở, ban, ngành,các cơ quan, các tổ chức liên quan và các địa phương theo phân cấp ngânsách nhà nước hiện hành;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, SởTài nguyên và Môi trường cân đối, bố trí kinhphí để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; hưng dẫn các sở, ban,ngành, cơ quan, địa phương sử dụng kinh phíđúng mục đích và hiệu quả.

4.3. Trách nhiệm của các sở, ban,ngành, địa phương liên quan:

a. SởTài nguyên và Môi trường

- Chủ trìthực hiện các nội dung trong Kếhoạch liên quan đến chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, SởTài chính hướng dẫn các sở, ban, ngành và địaphương trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, dự toánkinh phí hàng năm bảo đảm phù hợpvới các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này; xây dựng cơ chế và tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vềtài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020".

- Định kỳsơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch; điều phối chung các hoạt động vềthông tin, giáo dục và truyền thông liên quan đến tài nguyên nước;

- Định kỳhàng năm tổng hợp, báo cáo UBND thành phốkết quả thực hiện Kế hoạch, đề xuất giải quyếtnhững vấn đề phát sinh trong việc thực hiện Kế hoạch;

b. SởKế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí và hướng dẫn sử dụng vốn để thực hiệncó hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung củaKế hoạch.

c) Các sở, ban, ngành, UBND các quận huyệncăn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạncủa mình tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan trong Kế hoạch này; báo cáo kết quảthực hiện kế hoạch hàng năm cho SởTài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Trong quá trình tổ chức thực hiện,nếu thấy cần thiết phải bổ sung, điều chỉnh các nội dung củaKế hoạch "Tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn2015-2020", cácsở, ban, ngành, cơ quan của các đoàn thể, UBND các quận, huyệnchủ động đề nghị SởTài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND thành phốxem xét,quyết định./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/cáo);
- BTTU, Chủ tịch HĐND t.p (b/cáo);
- Thường trực HĐND t.p (b/cáo);
- CT và các PCT UBND t.p;
- UBMTTQ VN t.p Đà Nẵng;
- Thành đoàn ĐN;
- Liên đoàn lao động t.p;
- Cục Quản lý Tài nguyên nước;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, xã, phường;
- Các Hội: ND, LHPN t.p;
- Các CQ TW đóng trên địa bàn th/p;
- Báo ĐN, Đài PTTHĐN, TTTHVN tại ĐN;
- VP UBND t.p: Phòng VX, KTN;
- Lưu VT, QLĐTh(Tuấn).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn