ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/KH-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2013

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG

QUẢN LÝ Ô NHIỄMCÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2015

Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩymạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chương trình số 07-CTr/TU ngày18/10/2011 của Thành ủy Hà Nội về tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị,bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường giai đoạn 2011 – 2015, Ủy ban nhân dânThành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch truyền thông quản lý ô nhiễm môi trường côngnghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2015 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Hỗ trợ thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 22/5/2012 về quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp của Thànhphố đến năm 2015 thông qua các hoạt động truyền thông.

- Hỗ trợ nâng cao kiến thức, năng lực về quản lýô nhiễm công nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có lien quan để triểnkhai hiệu quả nhiệm vụ quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thànhphố.

- Nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia củacác cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn Thành phốHà Nội vào công tác kiểm soát ô nhiễm công nghiệp hướng tới bảo vệ môi trườngvà phát triển kinh tế xã hội bền vững.

- Hình thành mạng lưới cán bộ truyền thông vềquản lý ô nhiễm công nghiệp giữa các cấp, ngành, tăng cường sự phối hợp vềtruyền thông giữa các tổ chức trong nước và các chương trình hợp tác quốc tế.

2. Yêu cầu:

- Công tác truyền thông phải được thực hiện thườngxuyên, đa dạng về loại hình và sử dụng nhiều kênh truyền thông.

- Công tác truyền thông, nâng cao nhận thức vềquản lý ô nhiễm công nghiệp tập trung trọng tâm vào các hoạt động phòng ngừa,khắc phục ô nhiễm, xử lý chất thải và cải thiện chất lượng môi trường, cập nhậtcác ứng dụng về khoa học và công nghệ, cung cấp thông tin đầy đủ về các quychuẩn, tiêu chuẩn môi trường.

- Xây dựng các tài liệu truyền thông đa dạng,thông tin dễ tiếp cận đáp ứng được nhu cầu của đối tượng được truyền thông cũngnhư việc triển khai thực hiện của các cán bộ truyền thông về quản lý ô nhiễmcông nghiệp của các ngành, các cấp và các cơ quan có lien quan trên địa bànThành phố.

- Tăng cường kiến thức và kỹ năng truyền thôngvề quản lý ô nhiễm công nghiệp trong và sau khi triển khai Kế hoạch truyềnthông đối với cán bộ các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể củaThành phố.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các nhiệm vụ truyền thông chính:

1.1. Tuyên truyền thực hiện hiệu quả cácchính sách, quy định pháp luật về quản lý ô nhiễm công nghiệp trên địa bànthành phố.

- Thực hiện tuyên truyền về chính sách, phápluật, các quy định hiện hành về quản lý ô nhiễm công nghiệp trên địa bàn Thànhphố;

- Biên tập tài liệu hướng dẫn, kết hợp với cáckhóa đào tạo ngắn hạn cho các phóng viên báo chí đã được đào tạo và am hiểu vềlĩnh vực môi trường để duy trì mạng lưới cộng tác viên viết bài về vấn đề quảnlý ô nhiễm công nghiệp.

- Tư vấn kỹ thuật cho các nhà sản xuất các sảnphẩm truyền thông truyền tải được nội dung các giải pháp kỹ thuật, phương ánlựa chọn kinh tế và thân thiện với môi trường:

- Tổ chức các cuộc thi cấp Thành phố đối với cácquận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn về thực hiện các biện pháp quản lý ônhiễm công nghiệp.

- Tổ chức hàng năm các cuộc thi “Sáng kiếntruyền thông quản lý ô nhiễm công nghiệp” và hỗ trợ triển khai thực hiệncác sáng kiến được lựa chọn;

- Tổ chức thăm quan học tập, trao đổi kinhnghiệm cho lãnh đạo tại các địa phương trong nước hay quốc tế có mô hình thànhcông liên quan đến nội dung quản lý ô nhiễm công nghiệp. Các chuyến thăm quanyêu cầu phải gắn kết với các nội dung cụ thể sẽ thực hiện tại địa phương.

1.2. Huy động sự tham gia của toàn xã hội vàocông tác quản lý ô nhiễm công nghiệp của thành phố Hà Nội

- Đào tạo có lựa chọn các “cán bộ nòng cốt”trong các nhóm, mạng lưới truyền thông môi trường có năng lực để tham gia vàocông tác truyền thông quản lý ô nhiễm công nghiệp trên địa bàn Thành phố;

- Hỗ trợ các mạng lưới, các hiệp hội có liênquan nhằm thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin, nâng cao kỹ năng truyền thôngthông qua các sản phẩm truyền thông;

- Hỗ trợ thực hiện các sáng kiến truyền thôngphù hợp do các nhóm khởi xướng và đề xuất;

- Tăng cường các chương trình phối hợp giữa cácSở, ban, nghành, các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể trong lĩnh vực quảnlý ô nhiễm công nghiệp của thành phố Hà Nội.

1.3. Truyền thông nâng cao nhận thức và thayđổi hành vi về kiểm soát ô nhiễm công nghiệp trên địa bàn thành phố

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báochí, truyền hình lựa chọn những mô hình quản lý ô nhiễm công nghiệp thành công;Xây dựng các phóng sự, tin bài trên các kênh truyền thông, làm tài liệu tuyêntruyền tại các khóa đào tạo, hội thảo và phát trên các trang Web được giới trẻquan tâm.

- Biên tập và viết các tin, bài trên các báohoặc tạp chí có số lượng phát hành lớn, có uy tín với cộng đồng, doanh nghiệp,người dân để đưa các tin bài phổ biến, nâng cao nhận thức về pháp luật về quảnlý ô nhiễm công nghiệp;

- Lập diễn đàn trên cổng thông tin và cácwebsite về môi trường cho doanh nghiệp, thanh niên, các tổ chức có liên quantham gia thảo luận và trao đổi các câu hỏi và giải đáp liên quan đến lựa chọncông nghệ, xử lý chất thải, quy định pháp luật…trong quản lý ô nhiễm côngnghiệp;

- Xây dựng mô hình truyền thông bảo vệ môitrường có sự tham gia của cộng đồng dân cư, người lao động tại các làng nghề,các cụm công nghiệp, khu công nghiệp để tuyên truyền về các biện pháp bảo vệmôi trường nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động; Thông qua truyền thông tạosự đồng thuận, hợp tác với doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước các hoạt độnggiám sát, phát hiện ô nhiễm, quản lý ô nhiễm công nghiệp;

- Tổ chức hội thảo về những khó khăn, vướng mắctrong công tác quản lý ô nhiễm công nghiệp của cơ quan quản lý, từ đố đề xuấtnhững việc cần làm ngay hoặc biện pháp khả thi để cải thiện tình hình ô nhiễm;Lồng ghép nội dung quản lý ô nhiễm công nghiệp trong những sự kiện có sự thamgia của đông đảo cộng đồng như: Chiến dịch Giờ Trái đất, Ngày Môi trường Thếgiới; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn…

- Tổ chức các buổi triển lãm ảnh hoặc phim ngắnvề các chủ đề liên quan đến giải pháp giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp;

- In ấn tờ rơi, ấn phẩm truyền thông để tuyêntruyền tại các Trung tâm Y tế về các vấn đề liên quan giữa sức khỏe, các hoạtđộng trong sản xuất, và xử lý chất thải; tuyên truyền, phổ biến các tài liệuliên quan đến kiến thức pháp luật về quản lý ô nhiễm công nghiệp tại các cơquan quản lý nhà nước.

2. Chủ đề thông điệp cho các hoạt động truyềnthông:

- Xây dựng và sử dụng các thông điệp truyềnthông xoay quanh các vấn đề cụ thể nhằm giải quyết các khó khăn, thách thứctrong quản lý ô nhiễm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Xây dựng các thông điệp đa dạng về hình thứcvà nội dung (có thể ngắn gọn, mang tính hướng dẫn về nội dung hoạt động cũngnhư phương thức tiến hành, có thể chuyên sâu về nội dung cần truyền thông).

- Xác định các thông điệp truyền thông cho từngnhóm đối tượng khác nhau (theo ngành hoặc theo cấp) và hướng tới các hoạt độngcụ thể cần thay đổi để cải thiện được công tác quản lý ô nhiễm công nghiệp, đặcbiệt cần thay đổi những thái độ tiêu cực, quan niệm sai lầm trong đầu tư sảnxuất và xử lý chất thải công nghiệp.

3. Hình thức truyền thông:

3.1. Truyền thông đại chúng:

Xây dựng và phát song các thông điệp ngắn, đơngiản (các đoạn hội thoại ngắn, phóng sự ngắn) và các thông điệp chuyên sâu (cácbài viết, phóng sự, tọa đàm và phim tài liệu) trên các đài phát thanh và truyềnhình nhằm nâng cao nhận thức, cung cấp thông tin về thực trạng quản lý môi trườngvà khuyến khích sự tương tác, phản hồi từ phía người xem.

3.2. Mạng Internet và truyền thông xã hội:

Tăng cường đăng tải các nội dung liên quan đếngiải pháp công nghệ, giải pháp xử lý chất thải, quản lý môi trường trên cáctrang web, cổng thông tin của các Sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan.

3.3. Truyền thông trực tiếp:

Thông qua các cuộc họp, các lớp tập huấn, tổchức các sự kiện, với sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ truyền thông. Hoạt độngtruyền thông trực tiếp sẽ tăng cường sự tương tác giữa các nhóm, mạng lưới cộngtác viên tham gia hoạt động truyền thông, tạo điều kiện cho các cá nhân, cácnhóm tham gia trao đổi, tiếp thu thêm nguồn thông tin để tự tra cứu và tìm hiểuvấn đề liên quan đến quản lý ô nhiễm công nghiệp, đóng góp kinh nghiệm thông quathảo luận, làm cơ sở để cộng đồng chủ động có chính kiến của mình đối với cơ quan,đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện, đánh giá công tác quản lý ônhiễm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3.4. Các sản phẩm truyền thông:

- Thiết kế, in ấn, phát hành các tờ rơi, ápphích, các sản phẩm truyền thông thiết thực với các nội dung và thông điệpphong phú, phù hợp với các đối tượng khác nhau, hỗ trợ cho hoạt động truyềnthông, nâng cao nhận thức trên địa bàn Thành phố.

- Biên soạn và in ấn các tài liệu truyền thônggiúp cung cấp thông tin và kiến thức, tăng cường năng lực về quản lý ô nhiễmcông nghiệp cho cán bộ truyền thông môi trường và doanh nghiệp trên địa bànThành phố.

- Các sản phẩm khác có thông điệp bảo vệ môi trườngtùy thuộc vào các chương trình, hoạt động cụ thể.

3.5. Các sự kiện, triển lãm và cuộc vận động:

Hàng năm tổ chức các triển lãm, sự kiện về sứckhỏe, môi trường, các cuộc vận động sáng kiến về cải thiện ô nhiễm môi trườngnhằm thu hút chú ý, quan tâm và tham gia của cộng đồng về vấn đề ô nhiễm môitrường công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

Là cơ quan đầu mối phối hợp với các Sở, ban,ngành, các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cơ quan có liên quan thực hiệnKế hoạch truyền thông quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm2015; Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố điều phối các hoạt động, đảm bảo không bịtrùng lặp, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đồng thời có trách nhiệm hướng dẫnvề chuyên môn cho các địa phương, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện hiệuquả Kế hoạch truyền thông quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm2015.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Phói hợp, hỗ trợ chuyên môn, phương tiện và nhânlực với Sở Tài nguyên và Môi trường để triển khai kế hoạch; Lồng ghép các nhiệmvụ, hoạt động chuyên môn thường xuyên vào các hoạt động của kế hoạch truyềnthông; Thống nhất với Sở Tài nguyên và Môi trường để xây dựng các chương trìnhưu tiên, lập dự toán kinh phí thực hiện trình thẩm định, phê duyệt theo quyđịnh.

3. Sở Công thương, Ban quản lý các Khu côngnghiệp và chế xuất

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lồngghép nhiệm vụ, hoạt động thường xuyên với các hoạt động của kế hoạch truyềnthông; Thống nhất với Sở Tài nguyên và Môi trường để xây dựng các chương trìnhưu tiên, lập dự toán kinh phí thực hiện trình thẩm định, phê duyệt theo quyđịnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soátnội dung kế hoạch chi tiết của các cơ quan, đơn vị có liên quan được giao nhiệmvụ thực hiện Kế hoạch để thẩm định, bố trí, phân bổ, trình phê duyệt kinh phíthực hiện theo đúng quy định hiện hành.

5. Công an Thành phố

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạmvề môi trường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lồng ghép các nội dungtruyền thông của Kế hoạch vào nhiệm vụ thường xuyên để thực hiện.

6. UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bànThành phố

Căn cứ nội dung Kế hoạch của UBND Thành phố, chủđộng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở có liên quan để chỉ đạocác phòng, ban chức năng và các đơn vị có liên quan của địa phương xây dựng kế hoạchchi tiết phù hợp với tìn hình thực tế của địa phương mình để tổ chức thực hiện;đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

7. Các tổ chức chính trị xã hội,đoàn thể, vàcác cơ quan, tổ chức liên quan

Tham gia phối hợp triển khai các hoạt động theokế hoạch và dưới sự điều phối của Sở Tài nguyên và Môi trường

8. Các cơ quan báo chí, đài truyền thanh, truyềnhình trực thuộc Thành phố

Phối hợp hỗ trợ chuyên môn, phương tiện và nhânlực, lồng ghép các nhiệm vụ, hoạt động liên quan của mình với các hoạt động củachương trình truyền thông kiểm soát ô nhiễm công nghiệp.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí để thực hiện Kế hoạch truyền thông quảnlý ô nhiễm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2015 sẽ được trích từ nguồnkinh phí sjw nghiệp môi trường. Khuyến khích, thu hút và khai thác tối đa cácnguồn vốn hỗ trợ khác thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế; các hoạt độngphối hợp có nguồn vốn từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Căn cứ vào kế hoạch chung này, các Sở, ban,ngành, quận, huyện, thị xã được phân công thực hiện sẽ chủ động xây dựng kếhoạch chi tiết dài hạn (3 năm) và ngắn hạn (1 năm), thống nhất nội dung chuyênmôn với Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở để Sở Kế hoạch và Đầu tư và SởTài chính bố trí, phân bổ nguồn kinh phí thực hiện, trình UBND Thành phố phêduyệt.

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG

Hàng năm, các cơ quan thực hiện kế hoạch cótrách nhiệm báo cáo về kết quả thực hiện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổnghợp, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/12.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thammưu với UBND Thành phố tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, ý nghĩa và tác độngcủa Kế hoạch truyền thông quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp trên địa bànThành phố để làm cơ sở cho việc xây dựng Kế hoạch truyền thông về quản lý ônhiễm môi trường của Thành phố giai đoạn 2015 - 2020./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHVũ Hồng Khanh