ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 8 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ỨNGDỤNG CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAIĐOẠN 2013 - 2015

Căn cứ Luật Giao dịch điệntử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thôngtin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành LuậtGiao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng Công nghệ thông tintrong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sửdụng hệ thống thư tín điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về tăng cường sử dụng văn bảnđiện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về cung cấp, quảnlý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộchệ thống chính trị;

Căn cứ Công văn số 217/BCY ngày 23/4/2013 của Ban Cơ yếu Chính phủ về việc hướng dẫn ứng dụng chữ ký sốchuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 13/7/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Xây dựng Thừa ThiênHuế thành tỉnh mạnh về công nghệ thông tin -truyền thông.

Để triển khai thực hiện cácvăn bản chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa các kế hoạch định hướng về ứng dụngcông nghệ thông tin của tỉnh nhằm đẩy mạnh việc sử dụng văn bản điện tử tronghoạt động của các cơ quan nhà nước, UBND tỉnh ban hành “Kế hoạch triển khai ứngdụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế giaiđoạn năm 2013-2015” với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

a) Tăng cường ứng dụng chứngthực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, từng bướcthay thế dần phương pháp trao đổi văn bản truyền thống bằng phương pháp traođổi các văn điện tử trên môi trường mạng trong nội bộ các cơ quan và giữa các cơquan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

b) Nâng cao mức độ an toàn vàbảo mật cho các giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên môi trườngmạng máy tính.

c) Giảm các chi phí liên quanđến trao đổi văn bản giấy, tăng hiệu xuất xử lý công việc của các cơ quan, đơnvị trên địa bàn tỉnh.

d) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệthông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước, góp phần cải cách hành chính củatỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm2015

a) 100 % sở, ban, ngành cấptỉnh, UBND cấp huyện và khoảng 50% UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh ứng dụng chữký số trong việc trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống thư điện tử công vụ.

b) 100 % sở, ban, ngành cấptỉnh, UBND cấp huyện và khoảng 50 % UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh ứng dụng chữký số trong việc trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống quản lý văn bản và điềuhành của tỉnh.

c) 80% văn bản, tài liệu chínhthức trao đổi giữa cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tửvà được xác thực bằng chữ ký số.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng phục vụ triển khai chữ ký số

a) Nâng cấp và hoàn chỉnh hệthống mạng nội bộ (LAN) của các cơ quan nhà nước các cấp trong tỉnh. Đảm bảo hệthống LAN của các cơ quan, đơn vị kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùngcủa các cơ quan Đảng, Nhà nước.

b) Triển khai, đưa vào vậnhành, sử dụng hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng vàNhà nước trong tỉnh kết hợp với mạng WAN hiện tại của tỉnh.

c) Đẩy mạnh triển khai sử dụngthư điện tử, các phần mềm dùng chung của tỉnh, các dịch vụ công trực tuyến.

d) Triển khai nhân rộng cácphần mềm dùng chung đến UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

2. Triển khai ứng dụng chữký số

a) Đăng ký, cấp, chuyển giaochứng thư số chuyên dùng các các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (chứng thưsố tổ chức).

b) Đăng ký, cấp, chuyển giaochứng thư số chuyên dùng cho cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước trênđịa bàn tỉnh (chứng thư số cá nhân).

c) Triển khai chứng thư số SSLcho Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các thiết bị Web Server, Mail Server, VPNServer (chứng thư số cho thiết bị).

d) Triển khai chứng thư số phụcvụ xác thực người sử dụng thông qua hệ thống xác thực tập trung.

đ) Triển khai ứng dụng chữ kýsố trong việc trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong nội bộ các cơquan và giữa các cơ quan nhà nước.

e) Triển khai chứng thư số,phần mềm chữ ký số và xác thực chữ ký số trên hệ thống thư điện tử của tỉnh.

g) Triển khai ứng dụng chữ kýsố vào việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tinđiện tử của tỉnh để đảm bảo tính xác thực, an toàn và bảo mật thông tin.

3. Đào tạo nhân lực để ứngdụng chữ ký số và hội thảo triển khai ứng dụng chữ ký số

a) Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấnsử dụng chữ ký số cho cán bộ, công chức tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBNDcác huyện, thị xã, thành phố Huế và cán bộ, công chức cấp xã nhằm mục tiêu khaithác, sử dụng có hiệu quả chữ ký số.

b) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộchuyên trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo khả năng hỗ trợ ngườidùng khi ứng dụng chứng thư số tại các cơ quan, đơn vị.

c) Hội thảo nhằm giúp cho cáccán bộ công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xãhội, các doanh nghiệp nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc ứngdụng chữ ký số trong các hoạt động trao đổi thông tin, trao đổi văn bản điện tửtrên môi trường mạng; trong giao dịch thương mại điện tử; cung cấp diễn đàn đểcác cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và doanh nghiệp có thể trao đổi, thảo luậnvới đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và nhà cung cấp sản phẩm CNTT liênquan đến chữ ký số.

4. Lộ trình thực hiện

a) Năm 2013 - Triển khaichữ ký số đợt I

- Triển khai đăng ký, cấp,chuyển giao chứng thư số đợt 1:

+ Các đơn vị được trang cấpchứng thư số: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã vàthành phố Huế.

+ Đối tượng được cấp chứng thưsố: Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc, các Phó Giámđốc và Chánh Văn phòng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch, cácPhó Chủ tịch và Chánh Văn phòng UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

- Đào tạo tập huấn sử dụng chocán bộ, công chức đã được cấp chứng thư số.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồidưỡng cán bộ chuyên trách CNTT hoặc phụ trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị nhằmđảm bảo khả năng hỗ trợ người dùng khi ứng dụng chứng thư số tại các cơ quan,đơn vị.

- Tích hợp chứng thư số phục vụxác thực người sử dụng thông qua hệ thống xác thực tập trung tại các đơn vị đãđược cấp chứng thư số.

b) Năm 2014 - Triển khaichữ ký số đợt II

- Tổ chức hội thảo triển khaiứng dụng chữ ký số nhằm nâng cao nhận thức, đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số trongviệc trao đổi các văn bản điện tử và hướng dẫn các cơ quan nhà nước trong việctổ chức triển khai ứng dụng chữ ký số tại cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng các quy định về quảnlý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan quản lýhành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai đăng ký, cấp,chuyển giao chứng thư số đợt II:

+ Các đơn vị được trang cấpchứng thư số: các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộccác sở, ban ngành; các phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã và thànhphố Huế.

+ Đối tượng được cấp chứng thưsố: Giám đốc, các Phó Giám đốc và Chánh Văn phòng các đơn vị sự nghiệp thuộcUBND tỉnh; Giám đốc, các Phó Giám đốc và Chánh văn phòng các đơn vị sự nghiệpthuộc các sở, ban ngành; Trưởng, Phó phòng cấp huyện.

- Đào tạo tập huấn sử dụng chocán bộ, công chức đã được cấp chứng thư số.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồidưỡng cán bộ chuyên trách CNTT hoặc phụ trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị nhằmđảm bảo khả năng hỗ trợ người dùng khi ứng dụng chứng thư số tại các cơ quan,đơn vị.

- Triển khai chứng thư số SSLcho cổng thông tin điện tử của tỉnh, các thiết bị Web Server, Mail server, VPNserver tại Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử.

- Tiếp tục tích hợp chứng thưsố phục vụ xác thực người sử dụng thông qua hệ thống xác thực tập trung tại cácđơn vị đã được cấp chứng thư số.

- Triển khai ứng dụng chữ ký sốvào các phần mềm dùng chung, hệ thống thư điện tử của tỉnh.

- Thực hiện tích hợp chứng thựcđiện tử và chữ ký số vào một số ứng dụng chuyên ngành tại các cơ quan quản lýhành chính nhà nước.

- Ứng dụng chữ ký số tích hợpvào các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

c) Năm 2015- Triển khai chữký số đợt III

- Triển khai đăng ký, cấp,chuyển giao chứng thư số đợt III:

+ Các đơn vị được trang cấpchứng thư số: các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các huyện, thị xã và thành phốHuế; UBND các xã, phường, thị trấn.

+ Đối tượng được cấp chứng thưsố: Giám đốc, các Phó Giám đốc và Chánh văn phòng các đơn vị sự nghiệp thuộcUBND cấp huyện; Lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Đào tạo tập huấn sử dụng chocán bộ, công chức đã được cấp chứng thư số.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồidưỡng cán bộ chuyên trách CNTT hoặc phụ trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị nhằmđảm bảo khả năng hỗ trợ người dùng khi ứng dụng chứng thư số tại các cơ quan,đơn vị.

- Tiếp tục triển khai chứng thưsố SSL cho các thiết bị Web Server, Mail server, VPN server tại Trung tâm Thôngtin dữ liệu điện tử.

- Tiếp tục tích hợp chứng thưsố phục vụ xác thực người sử dụng thông qua hệ thống xác thực tập trung tại cácđơn vị đã được cấp chứng thư số.

- Tiếp tục mở rộng triển khaiứng dụng chữ ký số vào các phần mềm dùng chung, hệ thống thư điện tử của tỉnh.

- Ứng dụng chữ ký số tích hợpvào các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức Hội nghị tổng kếtđánh giá hiệu quả triển khai Kế hoạch.

III. GIẢI PHÁP

1. Giải pháp về tổ chức chỉđạo thực hiện

a) Tập trung đầu mối quản lýthuê bao chứng thư số chuyên dùng.

b) Phối hợp chặt chẽ với Ban cơyếu Chính phủ và các đơn vị cung cấp chứng thư số nhằm đảm bảo Kế hoạch đượctriển khai đồng bộ, hiệu quả.

c) Tăng cường sự quan tâm, chỉđạo của các cấp lãnh đạo trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan nhànước, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc triển khai ứng dụng chữ ký số.

d) Nâng cao năng lực, nghiệp vụquản lý ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách CNTT tại các cơquan, đơn vị; đảm bảo công tác tham mưu, hỗ trợ triển khai Kế hoạch.

đ) Khuyến khích các đơn vị sựnghiệp, các doanh nghiệp cùng tham gia để trao đổi văn bản trên môi trường mạng.

2. Giải pháp triển khai

a) Tuyên truyền về sự cần thiếtvà tính hiệu quả của ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nướcthông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, tổ chức hội nghị,hội thảo chuyên đề về chữ ký số.

b) Hoàn thành việc triển khaicác dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT nhằm đảm bảo hạ tầng kỹ thuật ứng dụng CNTT.

c) Xây dựng các quy định vềquản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan quảnlý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Đưa nội dung quy định về chữ ký sốvào các quy chế quản lý, vận hành và sử dụng các hệ thống thông tin có yêu cầutích hợp ứng dụng chữ ký số.

3. Giải pháp tài chính

a) Ưu tiên bố trí kinh phí ngânsách nhà nước (kinh phí sự nghiệp hằng năm) và các nguồn kinh phí khác để triểnkhai các nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT.

b) Đảm bảo kinh phí bố trí trongdự toán ngân sách hàng năm để triển khai ứng dụng chữ ký số theo Kế hoạch.

c) Khuyến khích các cơ quan nhànước chủ động bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực khác nhằm đa dạng hóanguồn lực để đầu tư hoàn thiện hạ tầng CNTT tại đơn vị, sẵn sàng cho việc ứngdụng chữ ký số.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyềnthông

a) Chịu trách nhiệm tổ chứchướng dẫn, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện đảm bảo Kế hoạch, định kỳ báocáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

b) UBND tỉnh ủy quyền Giám đốcSở Thông tin và Truyền thông là người quản lý thuê bao chứng thư số chuyên dùngcấp cho các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh theo quy định tại Thông tưsố 05/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

b) Tiếp nhận, tổng hợp đề nghịcấp hoặc thu hồi chứng thư số; xét duyệt và lập danh sách thuê bao đề nghị cấphoặc thu hồi chứng thư số, gửi cơ quan tiếp nhận yêu cầu chứng thực.

c) Tiếp nhận bàn giao chứng thưsố từ cơ quan tiếp nhận yêu cầu chứng thực và chuyển giao tới các thuê bao theoquy định hiện hành.

d) Đảm bảo hạ tầng kỹ thuậtmạng WAN của tỉnh hoạt động thông suốt. Triểnkhai, đưa vào vận hành, sử dụng hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùngcủa các cơ quan Đảng và Nhà nước trong tỉnh.

đ) Chủ trì, phối hợp cùng cáccơ quan liên quan lập các dự án, đề án trình UBND tỉnh phê duyệt.

e) Tổ chức triển khai chữ ký sốtheo từng giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

g) Triển khai công tác tuyêntruyền, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của các cán bộ, côngchức, viên chức trong việc sử dụng văn bản điện tử trong công việc.

h) Xây dựng các quy định vềquản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan quảnlý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

i) Lập dự toán kinh phí thựchiện theo nội dung Kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh:

a) Phối hợp Sở Thông tin vàTruyền thông trong quá trình triển khai ứng dụng chữ ký số tại UBND tỉnh.

b) Triển khai ứng dụng các phầnmềm dùng chung đảm bảo thông suốt từ UBND tỉnh đến UBND cấp huyện và từ UBNDcấp huyện đến UBND cấp xã.

c) Tham mưu lãnh đạo tỉnh ứngdụng chữ ký số vào hoạt động ban hành văn bản điện tử của UBND tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Ưu tiên bố trí kinh phí, kịp thời từ ngân sách nhà nước và các nguồnkinh phí khác để triển khai các nhiệm vụ, dự án xây dựng, duy trì hoạt động cáchệ thống về quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử, chữ ký số.

4. Sở Tài chính: Đảm bảo kinh phí sự nghiệp hàng năm để triển khai thực hiện các nộidung của Kế hoạch cho UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí triển khai Kế hoạch theo quy định.

5. Sở Nội vụ:

a) Phối hợp Văn phòng UBNDtỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu bổ sung nội dung kiểm tra ứng dụngchữ ký số vào Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm.

b) Chủ trì xây dựng các văn bảnquy định về lưu trữ văn bản điện tử

6. Các sở, ban, ngành vàUBND các huyện, thị xã và thành phố Huế

a) Căn cứ nội dung Kế hoạch,chủ động tổ chức triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng tại cơ quan, đơn vịmình. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác đăng ký, chuyểngiao, quản lý và sử dụng chứng thư số.

b) UBND các huyện, thị xã vàthành phố Huế có kế hoạch bố trí kinh phí sự nghiệp hằng năm để triển khai chođịa phương mình.

c) Chủ động cân đối, huy độngcác nguồn kinh phí để thực hiện tích hợp chứng thư số vào các ứng dụng chuyênngành do cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai.

d) Định kỳ báo cáo tình hìnhtriển khai thực hiện ứng dụng chữ ký số tại cơ quan, đơn vị gửi về Sở Thông tinvà Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai thựchiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Thông tinvà Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- VP: CVP, PCVP Đặng Ngọc Trân;
- Lưu: VT, DL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHPhan Ngọc Thọ