ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 04 tháng 6 năm 2013

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁCPHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO THANH THIẾUNIÊN” GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2013

Căn cứ Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủtướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 -2015”, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnhnăm 2013 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến những kiến thức pháp luật và cácvăn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến đoàn viên, thanh thiếu niêntrong toàn tỉnh; qua đó nâng cao nhận thức, ý thức nghiêm chỉnh chấp hành phápluật trong thanh thiếu niên, thay đổi hành vi có lợi, góp phần ngăn chặn và hạnchế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

- Góp phần xây dựng thế hệ trẻ có hiểu biết, kỹ năng ứng xửvà ý thức chấp hành pháp luật; chủ động, tự tin thực hiện quyền và nghĩa vụ củamình trong xã hội, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đạihóa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyềnvà sự phối hợp của các ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận độngthanh thiếu niên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

2. Yêu cầu

- Đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp về công tác phổbiến, giáo dục pháp luật; từng bước xã hội hóa công tác giáo dục pháp luật. Đẩymạnh công tác phối kết hợp cùng chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp phápcho thanh thiếu niên.

- Thông qua công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trongthanh thiếu niên để phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanhthiếu niên trên các lĩnh vực, tích cực tham gia vào các phong trào hành độngcách mạng của Đoàn - Hội cũng như các phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạnxã hội tại địa phương.

- Nội dung, hình thức phải phù hợp với từng đối tượng, lĩnhvực, địa bàn; kết hợp tốt giữa giáo dục đạo đức, lối sống với trợ giúp pháp lý,tư vấn pháp luật. Công tác tổ chức thực hiện phải thường xuyên, liên tục, có ýnghĩa giáo dục thiết thực cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

II. NỘI DUNG

1. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Đề án giai đoạn II (2013 -2015):

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và Ủy bannhân dân cấp huyện, xã triển khai thực hiện Đề án phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụcủa từng ngành, từng địa phương. Chú trọng triển khai đến các nhóm đối tượngthanh thiếu niên, đặc biệt quan tâm đến các nhóm thanh thiếu niên đặc thù như:thanh thiếu niên tự do sinh sống, lao động; thanh thiếu niên chậm tiến, thanhthiếu niên vi phạm pháp luật…

2. Xây dựng thực hiện các chuyên mục, chương trình phóng sựtrên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phổ biến giáo dục pháp luật chothanh thiếu niên, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong giáo dụcthanh thiếu niên ý thức chấp hành pháp luật

- Thực hiện các chương trình, chuyên mục phổ biến giáo dụcpháp luật cho thanh thiếu niên trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, ĐàiTruyền thanh - Truyền hình huyện và truyền thanh cơ sở. Bổ sung nội dung phổbiến giáo dục pháp luật trong chuyên mục “Tuổi trẻ hôm nay” trên sóng Đài Phátthanh - Truyền hình.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh - Truyền hình, Đoàn Thanhniên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các sở, ngành tỉnh có liên quan

Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Đề nghị Báo Ấp Bắc xây dựng chuyên trang, chuyên mục “Tuổitrẻ với pháp luật”. Thực hiện chuyên mục hỏi đáp, câu chuyện pháp luật hàngtuần trên báo.

- Nâng chất lượng hoạt động và số lượng phát hành tờ thôngtin pháp luật hàng tháng của Sở Tư pháp và tờ thông tin, website “Tuổi trẻ TiềnGiang” của Tỉnh Đoàn.

Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Đoàn Thanh niên Cộng sản HồChí Minh tỉnh.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

3. Tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ đoàn viên,thanh niên

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chủ trì phối hợpvới Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các ngành có liên quan tổchức hội thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, đặcbiệt là thanh thiếu niên thuộc đối tượng của Đề án với hình thức trắc nghiệmkiến thức, kỹ năng tuyên truyền và văn hóa, văn nghệ, tiểu phẩm pháp luật.

Thời gian tổ chức: Tháng 9/2013.

4. Thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếuniên thông qua một số mô hình phù hợp với thanh niên ở cơ sở

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản luậtđặc biệt là các luật có liên quan đến thanh niên, chú trọng các văn bản mới banhành.

- Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Tỉnh Đoàn tiến hành điềutra, khảo sát đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, ý thức chấp hành phápluật, nhu cầu học tập, tìm hiểu pháp luật trong các nhóm thanh thiếu niên.

Thời gian thực hiện: Cuối quí II/2013.

- Tỉnh Đoàn chủ trì tổ chức thực hiện điểm thành lập 02 Câulạc bộ “Thắp sáng niềm tin” cho thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương ởthị xã Gò Công.

Thời gian thực hiện: Quí III/2013.

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” tạicác địa phương, đơn vị và trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

- Thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niênthông qua sinh hoạt của các mô hình: Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”, đội thanhniên xung kích, đội thanh niên tình nguyện…. lồng ghép triển khai các mô hình,sáng kiến cách làm hay của các đơn vị, địa phương để thanh thiếu niên được tiếpcận, thông tin về pháp luật, được giáo dục ý thức pháp luật kịp thời, thườngxuyên.

- Sở Giáo dục và đào tạo chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án“Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật chothanh thiếu niên” gắn với thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng côngtác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường”. Qua đó đẩy mạnh tuyên truyềnphổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên thông quasinh hoạt lệ kỳ của chi đoàn, chi hội, chi đội, các CLB đội, nhóm, các chươngtrình phát thanh thanh niên, phát thanh măng non… Đặc biệt chú trọng đến đốitượng thanh thiếu niên chưa là đoàn viên, hội viên, đội viên sinh sống, laođộng tại địa bàn cư trú.

- Sở Lao động Thương binh và xã hội phối hợp Đoàn Thanh niênCộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làmcho thanh thiếu niên đặc biệt là thanh niên nông thôn; qua đó tạo điều kiện đểthanh niên có việc làm ổn định, phát triển kinh tế, hạn chế vi phạm vào các tệnạn xã hội và vi phạm pháp luật.

- Công an tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức thực hiện tốtNghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT ngày 24/6/2010 giữa Bộ Công an và Trungương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về phối hợp hành động phòng, chống matúy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015. Đẩy mạnh các mô hình phối hợptrong công tác phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm trong thanh thiếu niênnhư: Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”, Câu lạc bộ “Tình thương và trách nhiệm”,mô hình phòng chống thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, gây rối trật tự côngcộng, “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Bến đò ngang an toàn”… Ký kết kế hoạchliên ngành trong công tác phối hợp quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ đốitượng thanh niên chậm tiến và thanh niên hoàn lương.

5. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệpvụ PBGDPL cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chủ trì, phốihợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật cho độingũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp từ đónâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền pháp luật ở cơ sở.

Thời gian thực hiện: Quí III/2013.

- Sở Tư pháp chủ trì biên soạn, cấp phát các tài liệu phụcvụ hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tài liệu giới thiệu,hướng dẫn thực hiện pháp luật cho thanh thiếu niên.

Thời gian thực hiện: Quí II/2013.

6. Tổ chức hội thảo, tọa đàm về công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật cho thanh thiếu niên

- Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sảnHồ Chí Minh tỉnh và các ngành có liên quan tổ chức hội thảo, tọa đàm nhằm traođổi các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trongthanh thiếu niên; đề xuất các chính sách, biện pháp tăng cường công tác phổbiến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quí II/2013.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức tuyêntruyền, giới thiệu, hướng dẫn hành vi ứng xử pháp luật cho các nhóm thanh thiếuniên thuộc đối tượng của Đề án tại các cơ sở Đoàn đồng thời tổ chức diễn đàn“Tuổi trẻ với pháp luật” trong đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viêncác huyện, thành, thị và các đơn vị trực thuộc.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

7. Chọn điểm chỉ đạo thực hiện Đề án

- Để tạo cơ sở đánh giá kết quả và nhân rộng các mô hìnhđiểm thực hiện Đề án trong giai đoạn tới, Ủy ban nhân dân tỉnh chọn điểm để tổchức thực hiện Đề án gồm các đơn vị: Thị trấn Cai Lậy - huyện Cai Lậy; Phường8, phường 9, Xã Tân Mỹ Chánh - thành phố Mỹ Tho; xã Lương Hòa Lạc - huyện ChợGạo và xã Tân Thới - huyện Tân Phú Đông.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chủ trì, phốihợp với Sở Tư pháp hướng dẫn các đơn vị được chọn điểm thực hiện tốt hoạt độngphổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên.

- Các đơn vị được phân công tổ chức thực hiện điểm, có tráchnhiệm tổ chức các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên.Chú trọng lựa chọn các mô hình hay, cách làm sáng tạo để phổ biến, giáo dụcpháp luật cho thanh thiếu niên đặc biệt là thanh tiếu niên thuộc đối tượng đềán.

8. Kiểm tra, đánh giá sơ kết 02 năm thực hiện Đề án

- Tỉnh Đoàn chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các ngành cóliên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án giaiđoạn I, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục nhằm tạo cơsở chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án giai đoạn II đạt kết quả cao hơn.

- Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật cấphuyện chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình và sơ kết 02 nămthực hiện Đề án trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Tháng 11/2013.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Đề án năm 2013 từ nguồn ngân sách củatỉnh.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh có trách nhiệm chủtrì, phối hợp vói Sở Tư pháp lập dự trù kinh phí, gửi Sở Tài chính thẩm định vàtổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí nguồn kinh phí thực hiệnĐề án năm 2013 trên địa bàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh là cơ quan đầumối, có trách nhiệm phối hợp với thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổbiến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) và các ngành, địa phương có liên quantriển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luậtnhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” theotinh thần Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ vàkế hoạch số 55/KH-UBND ngày 09/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vềviệc tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn2011 - 2015.

2. Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyệnxây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch theolĩnh vực và địa bàn quản lý. Đối với các đơn vị được chọn điểm, Ủy ban nhân dâncấp huyện quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ để triển khai thực hiện tốt.

Giao Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tổng hợp, báocáo kết quả thực hiện Đề án năm 2013 về Ủy ban nhân dân trước ngày 15/12/2013.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tácphổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếuniên giai đoạn 2011 - 2015” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2013, Ủy ban nhândân tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thựchiện./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai