ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/KH-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2013

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT “TÌM KIẾM SÁNG KIẾNVỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH” THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội về phổ biến, giáo dục phápluật trên địa bàn thànhphố Hà Nội năm 2013; Quyết định số 754/QĐ- UBNDngày 04/02/2013 của UBND thành phố về ban hành Kế hoạch truyền thông về côngtác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBNDthành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến vềcải cách thủ tục hành chính" năm 2013 trên địa bàn Thành phố như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cuộc thi nhằm tìm ra các sángkiến, giải pháp thiết thực cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượngphục vụ nhân dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội caThủ đô, góp phần thực hiện cóhiệu quả "Năm kỷ cương hànhchính 2013".

2. Hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tụchành chính để góp phần tuyên truyền, công khai quy định về thủ tục hành chính,góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí; Bảo đảm công khai, minh bạch cácthông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếpcận, thực hiện thủ tục hành chính được nhanh chóng, thuận lợi.

3. Đề xuất những sáng kiến, giải phápkhắc phục những tồn tại, hạn chế trong các thủtụchành chính, từ đó kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quiđịnh về thủ tục hành chính trong các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến tổchức, cá nhân.

4. Thôngqua việc triển khai cuộc thi, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về thủ tụchành chính, để cán bộ, công chức, viên chức vàtoàn thể nhân dân trên địa bàn thành ph HàNội biết và thực hiện. Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạođức, nâng cao ý thức pháp luật; đạo đức công vụ, trách nhiệm nghề nghiệp chođội ngũ cán b, công chức, viên chức và cán bộ,chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân.

5. Việc tổ chức Cuộc thi phải đảm bảotính nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, tạo không khí hào hng,phấn khởi đối với các đối tượng khi tham gia cuộc thi.

II. ĐITƯỢNGVÀ NỘI DUNG CUỘC THI

1. Đốitượng tham gia cuộc thi: Là công dân Việt Nam, tuổi từ 18 trởlên đang sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Hìnhthức, nội dung cuộc thi

a. Hình thức: Dựthi theo hình thức Bài viết (bằngtiếng Việt có dấu), trên báo điện tử củaBáokinh tế đô thị, mỗi bài dự thi không quá 1.300 chữ, gửi về email: [email protected]

b. Nội dung: Nêu nhngvấn đề có liên quan đến thủ tục hành chính, đưa ra sáng kiến, đề xuất sửa đổi,bổ sung, rút ngắn .. những thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Đầu tư, xâydựng, tài nguyên, môi trường, tài chính; các chính sách xã hộikhôngcòn phù hợp với thực tế cuộc sống, có sự chồng chéo với các qui định khác, gâyphiền hà, lãng phí cho cá nhân, tổ chức khi tham gia giải quyết các côngviệc liên quan đến thủ tục hành chính.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Qúy II/2013

- Xâydựng và triển khai Kếhoạch Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính"năm 2013 đến các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị có liên quan;

- Thànhlập Ban tổ chức, xây dựng thể lệ cuộc thi;

- Đăngtải thông tin về cuộc thi đến toàn thể cán bộ, nhân dân, trên các báo của HàNội.

2. QuýIII/2013

- Thànhlập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi;

- Tiếpnhận bài dự thi thông qua các địa chỉ trên.

3. QuýIV/2013

- T Thư kýtổng hợp, Ban Giám khảo nhận xét, đánh giá và chọn các bài dự thi xuất scđểBan Tổ chức cuộc thi trao giải (dự kiến cuối tháng 10/2013)

IV. CƠ CẤUGIẢI THƯỞNG

- Đăng tải những bài dự thỉ xuất sắc trên báo giấy củaBáo Kinh tế Đô thị.

- Ban Tổ chức Cuộc thi tặng thưởng cho các bài dự thixuất sắc, như sau:

+ 1Giải nhất: 10.000.000đ

+ 1Giải nhì: 5.000.000đ

+ 1 Giảiba: 3.000.000đ

+ 3 Giải khuyến khích: 3.000.000đ (mỗigiải 1.000.000đ)

V. KINH PHÍ

Từ nguồn kinh phí của Hộiđồng phối hp công tác phổ biến, giáo dục phápluật thành phố năm 2013 và từ nguồn kinh phí huy động hỗ trợ của các tổ chúc,cá nhân.

VI.T CHỨC THỰC HIỆN

1. S Tưpháp: Cơ quan thường trực Hội đồng phihợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố (Thường trực Ban Tổ chứccuộc thi), có trách nhiệm:

- Phihợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu cho UBNDThành phố xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi; ban hành các Quyết định thành lậpBan tổ chc, Ban Giám khảo cuộc thi Thành phốvà triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị cho cuộc thi cấp Thành phố.

- Phốihợp với Báo kinh tế và Đô thị lập dự toán kinh phí phụcvụ cho cuộc thi, tổ chức cuộc thi đảm bảo hiệu quả, chtlượng, đúng qui định.

2. Văn phòng UBND Thành ph: Cửcán bộ tham gia Ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký cuộc thi.

3. S Nộivụ: Cử cán bộ tham gia Ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư kýcuộc thi.

4. Các Sở, ban ngành, đoàn thể Thànhphố, UBND quận, huyện, thị xã

phổbiến, đng viên cán bộ côngchức và viên chức hưởng ứng tham giacuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính" Thànhphố Hà Nộinăm 2013.

5. SởTàichính: Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, bố trí kinh phítriển khai thực hiện kế hoạch tchức cuộc thi theo đúng quyết định.

6. Báokinh tế đô thị: Xây dựng hòm thư chuyên mục về cuộcthi của chương trình theo địa chỉ[email protected]

Cửcán bộ tham gia ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký cuộc thi; lập chuyên mụctreo baner giới thiệu về cuộc thi và đăng tải trongsuốtquá trình phát động cuộc thi, tiếpnhận bài dự thi.

7. ĐàiPhát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế & Đô thị, BáoPháp luật và Xã hội, Báo An ninh Thủ đô: Phối hợp với Sở Tư phápđưa tin, tuyên truyền về cuộc thi.

UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đượcgiao nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo tiến độ, kếtquả với Thành phố (qua quanThường trực là Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo UBND Thành ph./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc