ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 907/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 03 năm 2016

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGƯ DÂN VƯƠN KHƠI, BÁM BIỂN

Để tổ chức thành công chương trình hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thực hiện vào ngày 07/3/2016 tại thành phố Quảng Ngãi, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức, cụ thể như sau:

1. Các Chương trình, sự kiện diễn ra trong ngày 07/3/2016:

a) Buổi sáng (08 giờ 00 phút - 12 giờ 00 phút): Hội nghị “Sơ kết hơn 01 năm triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản”

- Địa điểm: Khách sạn Cẩm Thành, số 01 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi.

- Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương và đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Thành phn khách mời: Lãnh đạo các Bộ, ngành TW (Ủy ban Kinh tế của Quốc hội,Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND 27 tỉnh, thành phố ven biển; lãnh đạo các vụ, cục của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Ngân hàng thương mại.

Riêng tỉnh Quảng Ngãi: Mời Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 67 tỉnh, lãnh đạo các ban đảng, các sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện ven biển và thành phố Quảng Ngãi.

b) Buổi trưa (12 giờ 00 phút - 14 giờ 00 phút): UBND tỉnh Quảng Ngãi mời cơm thân mật.

- Địa điểm: Nhà hàng tầng trệt, Khách sạn Cẩm Thành, số 01 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi.

- Thành phần khách mời: Theo thành phần dự Hội nghị buổi sáng (có giấy mời riêng).

- Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tiếp và mời cơm:

+ Mời Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

+ Đ/c Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Buổi chiều (17 giờ 00 phút - 19 giờ 00 phút): Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mời tiệc chiêu đãi.

- Địa điểm: Khách sạn Cẩm Thành, số 01 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi.

- Đơn vị chủ trì: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Thành phần khách mời: Theo giấy mời của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

b) Buổi tối (20 giờ 00 phút - 22 giờ 00 phút): Chương trình an sinh xã hội “Bản hùng ca về biển” truyền hình trực tiếp trên VTV1.

- Địa điểm: Nhà Văn hóa lao động tỉnh, số 167 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.

- Đơn vị chủ trì: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Thành phần khách mời: Theo giấy mời của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (trong đó, có 10 hộ gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn đnhận quà an sinh xã hội).

Kính mời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự, cùng với Trung ương tặng quà cho 10 hộ gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn nói trên.

2. Tổ chức thực hiện

a) Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch đón tiếp Đoàn A (nếu có);

b) Công an tỉnh: Bố trí lực lượng dẫn đường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông theo chế độ quy định trong suốt thời gian chương trình diễn ra tại tỉnh Quảng Ngãi.

c) Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh: Tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các điểm diễn ra sự kiện; bố trí phương tiện ứng trực phòng cháy, chữa cháy tại Khách sạn Cẩm Thành và Nhà Văn hóa lao động tỉnh vào ngày 07/3/2016.

d) Sở Y tế: Tổ chức kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại nơi ăn, nghỉ của đại biểu; bố trí cán bộ y tế, phương tiện sẵn sàng ứng trực tại 02 điểm diễn ra sự kiện nêu trên.

e) Công ty Điện lực Quảng Ngãi: Đảm bảo nguồn điện phục vụ chương trình (chuẩn bị sẵn sàng nguồn điện dự phòng khi có sự cố xảy ra).

f) VNPT Quảng Ngãi: Đảm bảo tốt công tác thông tin liên lạc, đường truyền phục vụ công tác truyền hình trực tiếp.

g) Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Tiếp sóng Chương trình truyền hình trực tiếp trên VTV1.

h) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với UBND các huyện: Bình Sơn, Đức Phổ để bố trí phương tiện đưa đón, ăn nghỉ cho 10 hộ gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn (có danh sách kèm theo) tham dự chương trình an sinh xã hội (buổi tổng duyệt vào ngày 06/3/2016 và chương trình chính thức vào tối ngày 07/3/2016).

i) Văn phòng UBND tỉnh:

- Phối hợp với Ban Tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xác nhận đại biểu tham dự chương trình; tham gia đón tiếp đại biểu và các công việc khác phục vụ Hội nghị và Chương trình an sinh xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi và các sở ngành liên quan tổ chức mời cơm đại biểu tham dự Hội nghị vào trưa ngày 07/3/2016 tại Khách sạn Cẩm Thành (khoảng 300 đại biểu).

j) UBND các huyện Bình Sơn, Đức Phổ: Trực tiếp thông báo cho các hộ gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn theo danh sách nêu trên của địa phương; bố trí phương tiện và tạo điều kiện thuận lợi để các hộ này tham dự chương trình an sinh xã hội đầy đủ và đảm bảo thời gian quy định.

3. Kinh phí: Các cơ quan, đơn vị chủ động nguồn kinh phí trong dự toán được giao năm 2016, trường hợp có phát sinh, tổng hợp, gửi Sở Tài chính để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (phối hợp);
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND t
nh;
- CT, PCT UBND t
nh;
- Văn phòng
Tỉnh ủy;
- Các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Công an t
nh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tnh Quảng Ngãi;
- UBND các huyện: Bình Sơn, Đức Phổ;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- VNPT Quảng Ngãi;
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi.
- VPUB: CVP, PCVP, NC, QT-TV, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNldv90.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Trường Thọ

DANH SÁCH

HỘ GIA ĐÌNH NGƯ DÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐỂ NHẬN QUÀ AN SINH XÃ HỘI CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG
(Kèm theo Kế hoạch số 907/KH-UBND ngày 03/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Ghi chú

1

Bà Đặng Th Ch

Bình Chánh - Bình Sơn

2

Bà Trần ThThìn

Bình Chánh - Bình Sơn

3

Bà Nguyễn ThViên

Bình Chánh - Bình Sơn

4

Bà Phạm Thị Đẹp

Bình Chánh - Bình Sơn

5

Bà Trần ThMai

Bình Châu - Bình Sơn

6

Cháu Võ ThNhạn

Bình Châu - Bình Sơn

7

Bà Võ Thị Thanh

Bình Châu - Bình Sơn

8

Bà Huỳnh Thị Sánh

Bình Đông - Bình Sơn

9

Bà Nguyễn Thị Chiều

Bình Đông - Bình Sơn

10

Bà Phạm Thị Tuyền

Phổ An - Đức Phổ