ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 11 tháng 6 năm 2013

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN“TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, CÔNG ƯỚC CỦA LIÊNHIỆP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN”NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thực hiện Công văn số 2303/BTP-PBGDPL ngày25/3/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến phápluật về phòng, chống tham nhũng năm 2013; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 18/5/2012của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổbiến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về chốngtham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm2016” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; để công tác tuyên truyền được thực hiệnthường xuyên, liên tục và đạt kết quả cao, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạchthực hiện trong năm 2013 với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và ýthức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viênchức và nhân dân, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnhcó hiệu quả.

- Phát huy tinh thần dân chủ của cán bộ, côngchức, viên chức và nhân dân trong việc phát hiện và tố cáo phòng, chống thamnhũng.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng với nhiều hìnhthức phong phú, đa dạng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhữngquy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2. Yêu cầu:

- Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứngđầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chốngtham nhũng.

- Chủ động trong công tác chỉ đạo, phối hợp,kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị vàngười có thẩm quyền, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, các đơn thư khiếunại, tố cáo có liên quan đến tham nhũng trong cơ quan, đơn vị.

- Gắn việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng vớiviệc cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, học tậpvà làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng cơ quan trong sạch, vữngmạnh.

- Công tác tuyên truyền được thực hiện thườngxuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Biên soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật vềphòng, chống tham nhũng

Tập trung biên soạn dưới dạng tờ rơi, tài liệuhỏi đáp những vấn đề cơ bản của pháp luật về phòng, chống tham nhũng như: LuậtPhòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công ước Liên hiệpquốc về phòng, chống tham nhũng… phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền.

Giải pháp thực hiện:

- Thanh tra tỉnh chủ trì biên soạn tài liệu:

+ Tài liệu giới thiệu Công ước của Liên hiệpquốc về chống tham nhũng;

+ Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũngtrên một số lĩnh vực thiết thực cho cán bộ, công chức và nhân dân.

- Sở Tư pháp chủ trì biên soạn tài liệu:

+ Hỏi đáp về Luật Phòng, chống tham nhũng dànhcho cán bộ, công chức, viên chức;

+ Tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chốngtham nhũng phát cho nhân dân tại một số địa bàn chỉ đạo điểm;

2. Xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biếnpháp luật trực tiếp về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chứcvà nhân dân.

Xây dựng mô hình điểm ở cấp tỉnh: chọn Sở Tưpháp và xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo làm mô hình điểm; ở cấp huyện: Ủy bannhân dân cấp huyện chọn 01 phòng hoặc ban và 01 đơn vị cấp xã làm mô hình điểm(chọn phòng, ban trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanhnghiệp và địa bàn dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực).

Giải pháp thực hiện:

a) Đối với mô hình điểm ở cấp tỉnh và cấp huyện:

- Sở Tư pháp phối hợp với Thanh tra tỉnh và cáccơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng và thực hiện mô hình điểm tạicơ quan làm điểm.

+ Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp Sở Tư pháp tổchức nói chuyện chuyên đề về thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng chocán bộ, công chức, viên chức của đơn vị thí điểm và tổ chức ký cam kết không viphạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thời gian thực hiện: trong quý 3/2013.

- Sở Tư pháp hỗ trợ tài liệu pháp luật về phòng,chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị thí điểm. Thờigian thực hiện: trong quý 3/2013.

- Đơn vị thí điểm thực hiện nghiêm túc việc niêmyết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí tại trụ sở làm việc;tổ chức đường dây nóng (bằng điện thoại và email), bố trí cán bộ thường trực đểtiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp theodõi và kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ này.

Thời gian thực hiện: từ tháng 6/2013

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ việcxây dựng panô, áp phích, tranh ảnh cổ động, phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyềnpháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đếngiải quyết công việc tại trụ sở của đơn vị thí điểm.

b) Đối với mô hình điểm tại cấp xã

- Sở Tư pháp phối hợp với Thanh tra tỉnh và cáccơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng và thực hiện mô hình điểm.Khảo sát nhận thức về tham nhũng và nhu cầu tìm hiểu pháp luật về phòng, chốngtham nhũng.

Thời gian thực hiện: tháng 6/2013.

- Sau khi khảo sát, tổng hợp nhu cầu tìm hiểupháp luật, tiến hành thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chứcnói chuyện chuyên đề hoặc đối thoại với người dân về công tác đấu tranh phòng,chống tham nhũng trực tiếp tại địa bàn dân cư.

Thời gian thực hiện: quý 3/2013.

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợpvới Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến phápluật về phòng, chống tham nhũng cho “nhóm nòng cốt” tuyên truyền, phổ biến, vậnđộng nhân dân chấp hành pháp luật ở khu dân cư tại địa bàn xã.

Thời gian thực hiện: quý 4/2013.

+ Sở Tư pháp phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch hỗ trợ xây dựng panô, áp phích, tranh ảnh cổ động, phát tờ rơi, tờ gấptuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức và nhândân trên địa bàn xã; tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng trên hệthống loa truyền thanh cơ sở tại địa bàn.

Thời gian thực hiện: lồng ghép với các buổi nóichuyện chuyên đề hoặc đối thoại trực tiếp; các buổi tập huấn kiến thức phápluật.

3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức phápluật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về chống thamnhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức.

- Sở Tư pháp phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chứctập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáoviên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ pháp chế sở, ngành để đội ngũ nàythực hiện việc tuyên truyền, phổ biến tại cơ quan, đơn vị mình: đảm bảo 100%báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và cán bộ pháp chế sở, ngành; 80% báo cáo viênpháp luật cấp huyện được tập huấn.

Thời gian thực hiện: quý 4/2013

- Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Thanh tra tỉnh tổchức bồi dưỡng cho cán bộ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Đồngthời lồng ghép việc bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong chươngtrình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địabàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: quý 4/2013

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chỉ đạo,tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại địa phương vàlồng ghép việc bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong chươngtrình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức của địaphương.

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật vềphòng, chống tham nhũng trong triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” tại địaphương.

- Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành, thị chỉ đạo, tổ chức triển khai lồng ghép những quy định của phápluật về phòng, chống tham nhũng vào “Ngày pháp luật” ở cơ quan, đơn vị.

- Sở Tư pháp biên soạn tài liệu về phòng, chốngtham nhũng qua quyển “Tài liệu sinh hoạt ngày pháp luật” để các cơ quan, đơn vịtriển khai thực hiện trong “Ngày pháp luật”.

Thời gian thực hiện: từ tháng 6/2012.

- Lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến phápluật về phòng, chống tham nhũng trong tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” củanước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11/2013).

5. Tổ chức cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền phápluật phòng, chống tham nhũng”

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao vàDu lịch, Thanh tra tỉnh xây dựng từ 01 đến 03 tiểu phẩm tuyên truyền pháp luậtphòng, chống tham nhũng” (dưới dạng video clip) để dự thi ở cấp Trung ương.

Thời gian thực hiện: tháng 6/2013, gửi về Bộ Tưpháp tháng 7/2013

6. Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiệnthông tin đại chúng

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, báo Ấp Bắc, Website tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh trongphạm vi nhiệm vụ của ngành mình chủ động phối hợp tuyên truyền pháp luật vềphòng, chống tham nhũng bằng các hình thức như: tuyên truyền thông qua báo in,báo điện tử, mở chuyên trang, chuyên mục trên Website tỉnh, đưa tin sự kiện, tổchức tọa đàm; xây dựng tiểu phẩm phát thanh, truyền hình; xây dựng clip ngắn,phim tư liệu, phóng sự truyền hình để phổ biến quy định pháp luật và phản ánhtình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; biểu dương những việclàm tích cực, nhân tố mới trong công tác phòng, chống tham nhũng; lên án, đấutranh đối với những người có hành vi tham nhũng.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

7. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng,chống tham nhũng trong học sinh, sinh viên:

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì việc đưa nội dungpháp luật về phòng chống tham nhũng vào nội dung chương trình giảng dạy của nhàtrường theo Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì Đề án có tráchnhiệm: chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện nội dung của kếhoạch; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời đềxuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đềán. Đồng thời tổng hợp kết quả triển khai thực hiện báo cáo về Ủy ban nhân dântỉnh theo quy định.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ vàonội dung của kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khaithực hiện.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thịcăn cứ vào nội dung kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương màxây dựng kế hoạch thực hiện năm 2013, trong đó chọn đơn vị xây dựng điểm; đồngthời gửi kế hoạch gửi về Sở Tư pháp tổng hợp.

- Kinh phí thực hiện:

+ Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nướccấp và các nguồn kinh phí huy động, tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

+ Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị bố tríkinh phí thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai