ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/KH-UBND

Phú Yên, ngày 14 tháng 7 năm 2015

KẾ HOẠCH

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁTRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊNGIAI ĐOẠN (2015 – 2020)

Thực hiệnThông báo số 169/TB-BVHTTDL ngày 19/01/2015 của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch tại Hội thảo khoa học quốc tế “Nghệ thuật Bài Chòi dân gianViệt Nam và những hình thức nghệ thuật tương đồng trên thế giới”, UBND tỉnh banhành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuậtBài Chòi trên địa bàn tỉnh giai đoạn (2015- 2020), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mụcđích

- Bảo vệ, gìngiữ, kế thừa và phát huy có chọn lọc giá trị di sản văn hóa Nghệ thuật Bài Chòitrên địa bàn tỉnh; phục vụ nhu cầu nhận thức và hưởng thụ văn hóa tại địaphương.

- Gắn kết disản văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng của địa phương.

- Thu hút, huyđộng mọi nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phivật thể Nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn tỉnh.

2. Yêucầu

- Các hoạt độngtriển khai đúng yêu cầu thực tiễn, có tính trọng tâm, trọng điểm, chất lượng vàhiệu quả;

- Kết hợp lồngghép các hoạt động của kế hoạch với các nhiệm vụ thường xuyên của mỗi đơnvị.

- Công tác triểnkhai kế hoạch phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đơn vị, các cơquan chức năng và chính quyền địa phương.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Khảo sát, kiểm kê, đánh giá toàn diện thực trạngvề các giá trị văn hóa truyền thống của di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuậtBài chòi trên địa bàn tỉnh;

2. Chú trọng công tác bảo tồn, phát huy hiệu quả hoạtđộng của các câu lạc bộ, nhóm (đội), nghệ nhân dân gian. Khôi phục và kiện toàncác nhóm (đội), câu lạc bộ Bài Chòi hiện có của các xã, phường, thị trấn trênđịa bàn tỉnh. Đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ các câu lạc bộ, nhóm (đội), nghệnhân Bài Chòi;

3. Tạo sân chơicho các câu lạc bộ, nhóm (đội), nghệ nhân Bài Chòi tham gia trình diễn Nghệthuật Bài chòi chuyên nghiệp thông qua cuộc thi “Liên hoan dân ca Bài chòi” doTrung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên tổ chức hằng năm, đồng thời lồngghép cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn hóa - nghệ thuật lấy cảm hứng từ Nghệthuật Bài Chòi;

4. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghệ thuậtcho các nghệ nhân, Câu lạc bộ, nhóm (đội), giáo viên thanh nhạc và những ngườicó khả năng tiếp thu và thực hành di sản Nghệ thuật Bài Chòi;

5. Hỗ trợ việc xây dựng hồ sơ xét tặng Danh hiệu“Nghệ nhân ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân” cho các nghệ nhân có đóng góp to lớn trongsự nghiệp gìn giữ và phát huy giá trị Nghệ thuật Bài Chòi truyền thống tại địaphương;

6. Tư liệu hóatoàn bộ di sản Nghệ thuật Bài Chòi sưu tầm được từ trong dân gian, các câu lạcbộ, nhóm (đội);

7. Nghiên cứu,phục dựng lại các bài bản, làn điệu và hình thức biểu diễn của Nghệ thuật BàiChòi cổ;

8. Đăng tảicác thông tin về giá trị di sản Bài Chòi trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh;UBND các huyện, thị xã, thành phố; trang website của Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch, Trung tâm xúc tiến du lịch; Trung tâm Văn hóa tỉnh và báo, đài, các phươngtiện thông tin đại chúng;

9. Xây dựngvà thực hiện Đề án đưa Nghệ thuật Bài Chòi vào trường học;

10. Gắn kếtNghệ thuật Bài Chòi với hoạt động du lịch nhằm phát huy hiệu quả giá trị di sản,cụ thể biên soạn tài liệu, tờ gấp giới thiệu vắn tắt về di sản văn hóa Nghệthuật Bài Chòi để phổ biến, giới thiệu, quảng bá, đưa chương trình biểu diễnBài Chòi vào các Tour/tuyến du lịch tại địa phương.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiến hànhnghiên cứu, điều tra, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuậtBài chòi trên địa bàn tỉnh Phú Yên

2. Đẩy mạnhtuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phivật thể Nghệ thuật Bài chòi Phú Yên.

3. Phổ biếndi sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi Phú Yên trong đời sống cộng đồng.

4. Xây dựngban hành các cơ chế, chính sách cho việc bảo tồn và nâng cao đời sống văn hóa chocác nghệ nhân. Chú trọng các chính sách, chế độ ưu đãi đối với các nghệ nhân cócông lưu giữ, bảo tồn, phổ biến và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thểNghệ thuật Bài chòi Phú Yên, đồng thời khuyến khích các nghệ nhân trao truyềncho lớp trẻ các làn điệu Bài chòi cổ đang dần mai một.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn ngânsách nhà nước của tỉnh.

- Huy động xãhội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

- Sở chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết để phối hợp với các sở, ban, ngành,cơ quan có liên quan thực hiện việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nghệthuật Bài chòi.

- Xây dựng dự toán kinh phí trình Sở Tài chính xem xét trình UBND tỉnh bốtrí nguồn kinh phí để thực hiện.

- Đôn đốc các sở, ngành và đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiệnkế hoạch chi tiết.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính và cácSở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan để cân đối nguồn vốn, lồng ghépcác chương trình kinh tế - xã hội để thực hiện kế hoạch.

3. Sở Tài chính:

Thẩm định kinh phí do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự toán trình UBNDtỉnh xem xét bố trí nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báođài của tỉnh:

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng và một số trang web củađịa phương trên địa bàn tỉnh tuyên truyền các nội dung thông tin liên quan đếnlĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Nghệ thuật Bài Chòi.

5. Các Sở: Giáo dục - Đào tạo, Khoa học và Công nghệ,Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, tổ chức và hội nghề nghiệp có liên quan:

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xây dựng các chươngtrình, dự án, các phong trào, cuộc vận động nhằm triển khai một số nội dungtrong Kế hoạch chi tiết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện hiệuquả, đạt mục tiêu đề ra của kế hoạch.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nội dung củakế hoạch chi tiết.

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn triểnkhai các nội dung theo trách nhiệm được giao.

- Chịu trách nhiệm tổ chức vận động, huy động nguồn xã hội hóa phục vụ côngtác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Nghệ thuật Bài Chòi tại địa phương,đồng thời đề xuất hình thức khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có công trongviệc bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nghệ thuật Bài Chòi gửi về Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hằng năm, tổnghọp báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bố trí nguồn kinh phí của địa phương để triển khai kế hoạch.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch, các sở, ban, ngành, huyện,thị xã, thành phố liên quan xây dựng kế hoạch triển khai của đơn vị, địa phươngmình, định kỳ hằng năm (trước ngày 30/11) báo cáo kết quả thực hiện cho UBNDtỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch./.

Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở: VHTTDL; KHĐT; LĐTBXH; Thông tin và TT; GDĐT, KHCN, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, tổ chức và hội nghề nghiệp có liên quan;
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, PVP.UBND tỉnh;
- Các cơ quan báo đài tại địa phương;
- Các phòng: TH, KT, VX(3);
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Nhất