ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 95/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 09 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 16/CT-TTG NGÀY 29/7/2013 CỦA THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG QUẢN LÝ, KHAITHÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN, VỐN, TÀI SẢN VÀ LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀNƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 29/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hànhtiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tàisản và lao động tại các doanh nghiệp nhà nước;

- Trên cơ sở tìnhhình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về triển khai tăngcường thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tàinguyên, vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàntỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU:

- Tăng cường thựchành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyêntại doanh nghiệp nhà nước.

- Tăng cường thựchành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nướctại doanh nghiệp nhà nước.

- Tăng cường thựchành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng lao động tại doanhnghiệp nhà nước.

II. NHIỆM VỤ VÀGIẢI PHÁP:

UBND tỉnh yêu cầuGiám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộctỉnh, Người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo chức năng,nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải phápsau:

1. Về tăngcường thực hành tiết kiệm, chống lãng phítrong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên tại doanh nghiệp nhà nước: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Pháttriển Nông thôn:

- Chỉ đạo thườngxuyên rà soát tình hình sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, tài nguyên nước, phát hiện, đề xuấtxử lý kịp thời những bộ phận, đơn vị đang sử dụng lãng phí, không tiết kiệm;

Rà soát, kiểm tracác diện tích đất đai, mặt nước sử dụng không đúng quy định pháp luật; sử dụng đất sai qui hoạch, lãng phí, kém hiệuquả, bỏ hoang hóa và lấn chiếm trái quy định,đề xuất UBND tỉnh cương quyết thu hồi, có giải pháp xử lý cụ thể đối với từng đơn vị, báo cáo UBND tỉnh trước 30/10/2013.

- Kiểm soát chặtchẽ việc cấp phép và quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là hoạt động khai thác nguyên liệu cát, vậtliệu xây dựng... đình chỉ hoạt động và thu hồi Giấy phép khai thác tài nguyên,khoáng sản của các doanh nghiệp gây lãngphí hoặc không đảm bảo đúng các yêu cầu về môi trường theo quy định của phápluật.

2. Tăngcường thực hành tiết kiệm, chống lãng phítrong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước:

a) Sở Tài chínhchủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môitrường, Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra,chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước:

- Rà soát, sắp xếpvà xử lý các cơ sở nhà đất còn dôi dư, sử dụng không đúng mục đích theo quy địnhtại Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 140/2008/QĐ-TTg ngày21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáoUBNDtỉnh trước 30/9/2013.

- Rà soát cácquyết định đầu tư, góp vốn mở rộng kinh doanh phải phù hợp với ngành nghề kinhdoanh chính của doanh nghiệp; không đầu tư dàn trải gây lãng phí, thất thoát vốn của Nhà nước; kiên quyết cắt giảm,loại bỏ các dự án kém hiệu quả, không cần thiết, báo cáo UBND tỉnh trước 30/10/2013.

- Tổ chức giám sátviệc thực hiện công khai quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước như: Công khaicác định mức, tiêu chuẩn, chế độ, tiền lương, thưởng; công khai việc sử dụngngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao; công khai việc mua sắm,quản lý sử dụng tài sản công, báo cáo kết quả giám sát về UBND tỉnh trước 30/9/2013

- Nghiên cứu cácgiải pháp và lộ trình để khẩn trương thoáivốn đã đầu tư vào các ngành nghề không thuộc ngành nghề kinh doanh chính củadoanh nghiệp (nếu có).

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan phổ biến côngkhai qui hoạch, kế hoạch, danh mục các dự án đầu tư, nguồn vốn đầu tư.

- Thực hiện kiểmtra, giám sát đầu tư của các chủ đầu tư và công tác giải ngân vốn đầu tư xâydựng đối với các dự án đảm bảo đúng quy địnhcủa pháp luật, báo cáo kết quả kiểm tra về UBND tỉnh trước 30/10/2013

c) Sở Xây dựng chủtrì phối hợp Sở Lao động Thương binh vàXã hội rà soát, bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật về tiêu hao nguyên,nhiên, vật liệu; định mức khai thác và sử dụng máy móc, thiết bị; đơn giá tiềnlương và các chi phí khác trên cơ sở đảmbảo hiệu quả kinh doanh và phù hợp với quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước30/10/2013.

Hướng dẫn doanhnghiệp chưa xây dựng quy chế, tiêu chuẩn, định mức trong lĩnh vực này khẩntrương xây dựng để thực hiện.

3. Tăngcường thực hành tiết kiệm, chống lãng phítrong quản lý và sử dụng lao động tại doanh nghiệp nhà nước:

a) Sở Lao độngThương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Nội vụ và các đơn vị liênquan chỉ đạo:

- Rà soát, sửađổi, bổ sung quy chế, tiêu chuẩn về tuyển dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ trongdoanh nghiệp. Hướng dẫn doanh nghiệp chưa ban hành qui chế, tiêu chuẩn tronglĩnh vực này, khẩn trương xây dựng để thực hiện.

- Rà soát, bổ sungđịnh mức lao động, xác định vị trí, chức danh công việc trong doanh nghiệp làmcơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động có hiệu quả. Hướng dẫn các doanh nghiệpchưa có định mức lao động, chưa xác định các vị trí, chức danh công việc khẩntrương xây dựng để thực hiện.

Các công việc nêutrên yêu cầu hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước 30/10/2013.

b) Sở Nội vụ chủtrì phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp nhà nước:

- Rà soát, sắp xếplại cơ cấu cán bộ quản lý, chủ chốt trong doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo gọnnhẹ, có hiệu lực, hiệu quả và đúng số lượng theo quyđịnh. Đảm bảo công khai, dân chủ theo đúng quyđịnh của Nhà nước về tuyển dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ, chỉ tuyểndụng thêm lao động, bổ nhiệm cán bộ khi thực sự có nhu cầu.

- Rà soát việc bổnhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, cán bộ quản lý hoặc cử người đạidiện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp theo tiêu chuẩn, điềukiện, quy trình, thủ tục và các yêu cầu khác được quy định tại Nghị định 66/2011/NĐ-CP ngày 01/8/2011 của Chính phủ.

- Chỉ đạo tăngcường công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý kỷ luật, miễn nhiệm hoặcchấm dứt Hợp đồng lao động đối với những cán bộ, lao động có hành vi không tiếtkiệm, gây lãng phí; kiên quyết xử lý các trườnghợp trả lương, thưởng không đúng đối tượng, không gắn với năng suất laođộng và kết quả sản xuất kinh doanh.

4. Công tácthông tin tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 29/7/2013: Giao trách nhiệm Sở Thông tin Truyền thông phối hợp các cơ quanthông tin báo chí tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến các đơn vị.

5. Đối vớicác doanh nghiệp nhà nước:Chủ tịch Hội đồngQuản trị, Giám đốc, Người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhànước trên địa bàn căn cứ Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 29/7/2013,Kế hoạch này và hướng dẫn của các sở, ngànhkhẩn trương xây dựng Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm,chống lãng phí trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản vàlao động trong doanh nghiệp; Chương trình hành động phải nêu rõ mục tiêu, chỉtiêu, nhiệm vụ, giải pháp, mức độ khen thưởng và trách nhiệm rõ ràng đối vớitừng cá nhân trong từng lĩnh vực.

Định kỳ hàng quýbáo cáo tình hình triển khai thực hiện về Sở quản lý chuyên ngành, Sở Tàichính, Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 10 của tháng cuối quý.

6. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợpVăn phòng UBND tỉnh đôn đốc, tổng hợp kếtquả thực hiện của các doanh nghiệp, định kỳ hàng quí báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tàichính trước ngày 20 của tháng cuối quý.

Quá trình thựchiện nếu có vướng mắc, các đơn vị có văn bản gửi Sở Tài chính, Văn phòng UBNDtỉnh để được hướng dẫn hoặc tổng hợptrình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- TVTU;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Đài TRT, HTV, Báo TTH;
- Các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn;
- Hội Doanh nghiệp tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP và CV;
- Lưu VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao