ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9543/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONGHOẠT ĐỘNG DU LỊCH, TỔ CHỨC LỄ HỘI, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH TRÊN ĐỊABÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môitrường hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảovệ và phát huy giá trị di tích (sau đây gọi tắt là Thông tư); UBND tỉnh ĐồngNai xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễhội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với các nộidung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, cácngành và toàn xã hội về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổchức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích nói riêng và công tác bảo vệmôi trường nói chung nhằm xây dựng một môi trường, không gian văn hóa Đồng Naiđảm bảo các tiêu chí thân thiện - xanh - sạch - đẹp.

b) Bảo vệ môi trường du lịch, ngăn ngừa và giảm thiểucác tác động xấu đến môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệvà phát huy giá trị di tích; đảm bảo du lịch phát triển bền vững, đủ sức hộinhập Quốc tế gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Yêu cầu

a) Các hoạt động được tổ chức phong phú, đa dạng vớinhiều hình thức trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; tránh hình thức phô trương,lãng phí.

b) Phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân hoạtđộng trong lĩnh vực du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy các giá trị ditích tham gia thực hiện bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

c) Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành,UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhânliên quan đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới các doanhnghiệp lữ hành, các cơ sở lưu trú, các điểm du lịch, dịch vụ; các Ban tổ chứclễ hội; các Ban Quản lý di tích danh thắng trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cánhân liên quan nắm rõ và thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trườngtrong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tíchtheo các nội dung quy định tại Thông tư.

2. Tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng môitrường của các cơ sở lưu trú, các điểm du lịch, dịch vụ, các lễ hội, các ditích trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

3. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ bảovệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, quảnlý di tích trên địa bàn tỉnh.

4. Tiến hành thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc độtxuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạtđộng du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; phát hiện vàxử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch

a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND cáchuyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân tham giahoạt động du lịch, dịch vụ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

b) Tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn các tổ chức, cánhân hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trênđịa bàn tỉnh thực hiện các quy định tại Thông tư theo nội dung kế hoạch đãtriển khai.

c) Tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tronghoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địabàn; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có trách nhiệm xử lý các vi phạm theo quyđịnh của pháp luật.

d) Chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tổchức rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng môi trường của các cơ sở lưu trú,các điểm du lịch, dịch vụ; các di tích, lễ hội trọng điểm trên địa bàn tỉnh vàcác tổ chức, cá nhân liên quan.

đ) Phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo, tập huấnnâng cao chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân hoạtđộng du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

e) Xây dựng và triển khai các mô hình bảo vệ môitrường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị ditích thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng; hỗ trợ tuyêntruyền các cơ sở đạt tiêu chuẩn môi trường, các hoạt động tại cơ sở có gắn vớibảo vệ môi trường.

g) Hàng năm báo cáo công tác bảo vệ môi trường tronghoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích gửi UBNDtỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15 tháng 12; thực hiện báo cáođột xuất trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Hướng dẫn về công tác bảo vệ môi trường cho các tổchức, cá nhân hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, quản lý di tích.

b) Phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra định kỳhoặc đột xuất về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễhội, quản lý di tích trên địa bàn quản lý; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan cótrách nhiệm xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

c) Thông tin cho các cơ quan liên quan, các tổ chức,cá nhân hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, quản lý di tích, cộng đồng dân cư vàdu khách biết về hiện trạng môi trường tại địa phương khi có yêu cầu theo quyđịnh.

d) Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức đào tạo,hướng dẫn cán bộ nghiệp vụ môi trường.

đ) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, tổ chứcđào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhânhoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

e) Phối hợp tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá thựctrạng môi trường của các cơ sở lưu trú, các điểm du lịch, dịch vụ; các lễ hội; cácdi tích trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan.

3. Hiệp hội Du lịch

a) Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyêntruyền, giáo dục, tổ chức đào tạo, hướng dẫn các tổ chức cá nhân hoạt động dulịch, tổ chức lễ hội; bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh; tổchức rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng môi trường của các cơ sở lưu trú,các điểm du lịch, dịch vụ; trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan.

b) Vận động các tổ chức, cá nhân trong hoạt động dulịch tổ chức lễ hội, quản lý di tích thực hiện các quy định tại Thông tư.

4. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách hàng năm của tỉnh trên cơsở tổng hợp dự toán của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngànhliên quan trình cấp có thẩm quyền xem xét cân đối, cấp một phần kinh phí từnguồn ngân sách Nhà nước cho việc triển khai thực hiện kế hoạch.

5. UBND các huyện, thị xã LongKhánh, thành phố Biên Hòa

a) Tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện các quyđịnh của pháp luật về bảo vệ môi trường và Thông tư trong hoạt động du lịch, tổchức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn quản lý.

b) Chịu trách nhiệm đối với các vi phạm về bảo vệ môitrường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị ditích trên địa bàn.

c) Kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môitrường tại cơ sở trên địa bàn quản lý; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị vớicác cơ quan có trách nhiệm xử lý những trường hợp vi phạm.

d) Phối hợp tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá thựctrạng môi trường của các cơ sở lưu trú, các điểm du lịch, dịch vụ; các di tích,các lễ hội trên địa bàn quản lý và các tổ chức, cá nhân liên quan.

đ) Hàng năm báo cáo công tácbảo vệ môi trườngtrong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội,bảo vệ và phát huy giá trị ditích trên địa bàn quản lý gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/11để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách tỉnh cấp vàkinh phí của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch theoquy định.

Căn cứ Kế hoạch này các sở, ban, ngành và UBND cáchuyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chủ động xây dựng kế hoạch chitiết để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướngmắc; đề nghị các đơn vị gửi ý kiến về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổnghợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thành Trí