ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/KH-UBND

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2013

KẾHOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI “TÌM HIỂULUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được Quốc hội nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIII, kỳ hp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2013;Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14/01/2013 của UBNDThành phố về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm2013,y ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính"trên địa bàn Thành phố năm 2013 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộngnhững nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ công chức,viên chức và nhân dân trên và địa bàn Thành phố, đồng thời góp phần nâng cao tráchnhiệm của các cấp, các ngành, nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là ýthức, trách nhiệm của người dân trong chấp hành các quy định của Luật xử lývi phạm hành chính.

2. Cuộc thi cần được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiếtthực, hiệu quả, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ công chức vàngười dân.

II. Đối tượng, hình thứcdự thi, nội dung thi

1. Đối tượng

Là công dân Thủ đô từ 14 tuổi trở lên trừ thành viên Ban tổchức, Ban giám khảo, tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trựctiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi.

2. Hình thức dựthi

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết,gồm ba phần: trắc nghiệm, lý thuyết và tự luận trên giấy A4.

3. Nội dung cuộcthi

Cuộc thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm, lý thuyếtvà tự luận tìm hiểu một số nội dung của Luật xử lý vi phạm hành chính (cụ thể:hành vi vi phạm, mức xử phạt, thẩm quyền xử lý vi phạm)

III.Thời gian tổ chức cuộc thi (thực hiện từ Quý II –Quý IV/2013)

1. Quý II

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch cuộc thi đến các sở, ngành, đoàn thể thành phốvà UBND các quận, huyện, thị xã.

- Thànhlập Ban tổ chức cuộc thi cấp Thành phố (gồm đại diện lãnh đạocác sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố); xây dựng thể lệ, câu hỏi cuộc thi;

- Đăngtải thông tin về cuộc thi đến toàn thể cán bộ, nhân dân Thủ đô trên các trang báo,đài của Hà Nội.

- Phát động cuộc thi tới toàn thể cán bộ công chức, viên chứccác sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể thành ph, UBND các quận, huyện, thị xã, nhân dân trên địa bàn tham gia cuộc thi;

2. Quý III

- Thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký cuộc thi cấp Thành phố.

- Tổchức tiếp nhận bài thi của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan đơnvị của thành phố và nhân dân Thủ đô.

- Ban Tchức cấp Thành phố hướng dẫn cácsở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố phát bài dự thi đến cán bộ, công chức, viênchức thuộc đơn vị qun lý, thu, nộp bài về Ban Tổ chức cấp Thành phố theo đúng qui định trướcngày 15/9/2013.

- BanTchức cấp Thành phố hướng dẫn UBNDcác quận, huyện, thị xã thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo của quận, huyện,thị xã; tổ chức chấm thi những bài dự thi của các đơn vị vòng loại và sơ khảolần 1; lựa chọn những bài dự thi có chất lượng gửi về BanTổ chức cấp Thành phố (qua Sở Tư pháp) trước ngày 15/9/2013.

- Ban Giám khảo cấp Thành phố: tổ chức chấm vòng sơ khảo lần2 và chấm chung khảo cấp Thành phố.

3. Quý IV: Ban Tổ chức cuộc thi cấp Thành phốtổng kết và trao giải (dự kiến tháng 11 /2013)

IV. Giải thưởngcuộc thi

- Giảicá nhân: bao gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 05 giải phụ chuyênđề.

- Giải tập thể: bao gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba

- Mức giải cụ thể, Ban Tổ chứcsẽ có quy định riêng.

V. Kinhphí cuộc thi

1. Kinh phí tổ chức cuộc thi được lấy từ nguồndự toán kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật của Thành phố năm 2013.

2. Ban Tổ chức cuộc thi thành phố sẽ hỗ trợmột phần kinh phí tổ chức cuộc thi cho các quận, huyện, thị xã là: 15 triệu đồng,trích từ nguồn kinh phí Phổ biến giáo dục pháp luật Thành phốnăm 2013.

VI. Phâncông trách nhiệm

1. Sở Tư pháp Hà Nội

Là cơ quan Thườngtrực của cuộc thi "Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính" trên địa bànThành phố năm 2013, có nhiệm vụ như sau:

- Phốihợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố liênquan tham mưu cho UBND Thành phố xây dựng, triển khai kế hoạch thựchiện, tổ chức cuộc thi; ban hành các quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban Giámkhảo cuộc thi cấp Thành phố và triển khai thực hiện các công việc đảm bo đúng qui định.

- Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã thành lập Ban Tổ chức,Ban giám khảo, tổ chức vòng thi sơ khảo tại đơn vị; phối hợp với các sở, ban,ngành Thành phố phát bài thi, thu bài thi, chấm thi theo qui định; lập dự toán kinh phí phục vụ cho cuộc thi, chuẩn bị nội dung câu hỏi, đáp án cuộcthi, tổ chức cuộc thi đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ.

2. Các sở, ban,ngành, đoàn thể thành phố: Cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộcthi cấp Thành phố theo đề nghị của cơ quan Thường trực Ban Tchức cuộc thi; phát bài thi cho đối tượng là cán bộ, công chức, viênchức thuộc đơn vị mình quản lý; tổ chức chấm sơ khảo và gửi về Sở Tư pháp HàNội - Thường trực Ban chỉ đạo cuộc thi (chậm nhất ngày 15/9/2013).

3. Sở Tài chính: Hướng dẫn các đơn vị sở, ban, ngành, đoàn thể Thành ph, UBND các quận,huyện, thị xã lập dự toán, bố trí kinh phí trin khai thựchiện kế hoạch tổ chức cuộc thi theo đúng quyết định.

4. UBND Các quận,huyện, thị xã

- Căncứ nội dung nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch của Thành ph, xâydựng kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết ti các xã,phường, thị trấn tại địa phương.

- Chỉđạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức phát bài thi và thubài thi theo qui định.

- Thànhlập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo chấm vòng loại và sơ khảo tạiđịa phương.

- Tổnghợp, báo cáo kết qua tổ chức cuộc thi của đơn vị gửi Sở Tư pháp Hà Nội - thườngtrực Ban chỉ đạo cuộc thi (chậm nhất ngày 15/8/2013).

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy: Cử cán bộtham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi cấp Thành phố.Chỉ đạo Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị xã các cơ quanbáo, đài trên địa bàn Thành phố đưa tin bài tuyên truyên về nội dung cuộc thi.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, BáoHà Nội mi, Báo Kinh tế Đô thị, Báo Pháp luật và Xã hội,Báo An ninh Thủ đô: đưa tin, tuyên truyền về cuộc thi.

UBND Thành phố đềnghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, y ban Mặt trận Tổ quốc Thànhphố và các đoàn thể Thành ph, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố nghiêm túc triển khai kế hoạch này; báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện với Thành phố (qua cơ quanThường trực là Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc