BỘ NGOẠI GIAO
******

Số: 93/2005/LPQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005

Kế hoạch hợp tác về văn hóa nghệ thuật giữa BộVăn hóa - Thông tin nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Văn hóa nghệthuật Vương quốc Căm-pu-chia giai đoạn 2006 - 2008 có hiệu lực từ ngày 10 tháng10 năm 2005./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP
VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hoàng Anh

KẾ HOẠCH HỢP TÁC

VỀVĂN HÓA NGHỆ THUẬT GIỮA BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM VÀ BỘ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VƯƠNG QUỐC CĂM-PU-CHIA GIAI ĐOẠN 2006 - 2008

Căn cứ Hiệp định về hợp tác Văn hóa, Giáo dụcvà Khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vàChính phủ Hoàng gia Vương quốc Căm-pu-chia ký ngày 03 tháng 4 năm 1994 tạiPhnôm Pênh;
Căn cứ Biên bản kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp về hợp tác Kinh tế, Văn hóa,Khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vàChính phủ Hoàng gia Vương quốc Căm-pu-chia ký ngày 09 tháng 9 năm 1995 tại HàNội;
Bộ Văn hóa - Thông tin nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Văn hóanghệ thuật Vương quốc Căm-pu-chia (sau đây gọi là “hai bên”) đã thỏa thuận vềKế hoạch Hợp tác văn hóa nghệ thuật trong 3 năm 2006 - 2008 như sau:

Điều 1.Phía Căm-pu-chia cử các đoàn sau sang Việt Nam:

1. Đoàn đại biểu lãnh đạo Bộ Văn hóa nghệ thuậtCăm-pu-chia gồm 5 người sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào quý I năm 2006(thời gian 5 ngày);

2. Đoàn cán bộ cấp Vụ, Cục gồm 5 - 7 người sangViệt Nam làm việc, trao đổi kinh nghiệm quản lý các hoạt động văn hóa nghệthuật vào năm 2007 -2008 (thời gian 7 ngày).

Điều 2.Phía Việt Nam cử các đoàn sau sang Căm-pu-chia:

1. Đoàn đại biểu lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thông tinViệt Nam gồm 5 người sang thăm và làm việc tại Căm-pu-chia vào quý II năm 2007(thời gian 5 ngày).

2. Đoàn cán bộ cấp Vụ, Cục gồm 5 - 7 người sangCăm-pu-chia làm việc, trao đổi kinh nghiệm quản lý các hoạt động văn hóa nghệthuật vào năm 2006 và năm 2008 (thời gian 7 ngày).

Điều 3.Trong thời gian Kế hoạch Hợp tác này có hiệu lực, hàng năm nhân dịp Quốc khánhViệt Nam và Căm-pu-chia, hai Bên sẽ phối hợp tổ chức “Những ngày Văn hóa ViệtNam tại Căm-pu-chia” và “Những ngày văn hóa Căm-pu-chia tại Việt Nam” với cáchoạt động như biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, trưng bày triển lãm; mỗi Bên cửđoàn gồm 25 người sang Bên kia trong thời gian 7 ngày.

Điều 4.Hai Bên ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác giữa các cơ quannghiên cứu, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, các thư viện của hai nước.

Hai Bên tạo điều kiện thuận lợi cho việc đithăm, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị của hai Bộ.

Hai Bên sẵn sàng mời nhau tham dự các liên hoannghệ thuật được tổ chức tại mỗi nước, đặc biệt trong những dịp lễ hội truyềnthống của hai nước được tổ chức ở các vùng giáp biên giới hoặc ở các vùng cóđông nhân dân ở trong lãnh thổ của đôi bên vẫn còn nói tiếng mẹ đẻ là tiếngViệt hoặc tiếng Khmer.

Điều 5.Khi gửi đoàn đi, Bên cử đoàn2 phải thông báo trước nội dung và đề án chi tiếtcho Bên đón đoàn ít nhất 01 tháng trước khi thực hiện.

Đối với các đoàn được thực hiện theo Điều 1,Điều 2 và Điều 3 của Kế hoạch Hợp tác này, Bên cử đoàn chịu trách nhiệm vềphương tiện đi - về giữa hai nước; Bên nhận có trách nhiệm về ăn, ở, phươngtiện đi lại trong nước, phiên dịch và tổ chức hoạt động tại nước mình.

Đối với các đoàn khác, hai Bên sẽ trao đổi vàthỏa thuận cụ thể với nhau về các chi tiết có liên quan đến nội dung và kinhphí.

Điều 7.Kế hoạch Hợp tác này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong thời gian thực hiện kế hoạch hợp tác này,nếu Bên nào thấy cần thiết phải thay đổi hoặc bổ sung thì thông báo bằng vănbản cho phía Bên kia biết trước 03 tháng.

Làm tại thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Khmer; cả hai văn bản đều cógiá trị như nhau./.

THAY MẶT BỘ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
VƯƠNG QUỐC CĂM-PU-CHIA
BỘ TRƯỞNG
Sisowath Panara Sirivuth

THAY MẶT BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VN
BỘ TRƯỞNG
Phạm Quang Nghị