BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI–BỘ CÔNG AN–BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH-ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM–TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2064/KHLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN-TƯĐTNCSHCM

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2008

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH

PHÁTĐỘNG TOÀN DÂN THAM GIA VẬN ĐỘNG, GIÚP ĐỠ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY CAI NGHIỆN VÀ QUẢNLÝ, HỖ TRỢ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG

Những năm gần đây, nghiện ma túytrở thành vấn đề xã hội bức xúc ở nước ta. Đảng, Nhà nước đã có nhiều biện phápđấu tranh, phòng chống tệ nạn này. Công tác cai nghiện phục hồi tuy đạt được mộtsố kết quả bước đầu nhưng còn nhiều bất cập, tính bền vững chưa cao. Do nhiềunguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chưa được sự giúp đỡ, hỗ trợ của cộngđồng, nhiều người nghiện chưa chủ động, tự giác tham gia chương trình cai nghiệnnên tái nghiện, gây nhiều khó khăn cho gia đình, xã hội. Vì vậy, để huy độngtoàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý,hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, Liên tịch Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản HồChí Minh xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Mục đích chung

Huy động toàn dân tham gia vận động,khuyến khích, giúp đỡ người nghiện, gia đình họ tự giác khai báo và chủ độngđăng ký, tham gia các chương trình cai nghiện; quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiệnma túy tái hòa nhập cộng đồng, giảm tỷ lệ tái nghiện.

1.2. Mục đích cụ thể

- Khuyến khích, động viên, tạo điềukiện cho 100% số người nghiện và gia đình họ khai báo tình trạng sử dụng ma túyvà 100% số người nghiện ma túy đăng ký với chính quyền.

- Khuyến khích và tạo cơ hội tốt nhấtcho 100% số người sau cai nghiện ma túy tham gia tích cực vào các hoạt động ởcộng đồng liên quan đến công tác quản lý sau cai và các hoạt động giảm thiểutác hại lây nhiễm HIV do tiêm chích ma túy trong cộng đồng.

- 100% số gia đình có người nghiện matúy quản lý tốt người thân nghiện ma túy cả trong và sau cai nghiện.

- 100% tổ chức, đoàn thể xã hội thamgia tích cực kế hoạch toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túycai nghiện và quản lý người sau cai nghiện ma túy do chính quyền cùng cấp phátđộng.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch phải được triển khai cụ thểđến chính quyền các cấp (nhất là cấp xã), các tổ chức chính trị, xã hội.

- Việc triển khai kế hoạch cần đượclồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Định kỳ sơ kết và thực hiện tốtcông tác thi đua khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời gương người tốt,việc tốt.

II. NỘI DUNG

1. Động viên, khuyến khích, tạo cơhội cho người nghiện ma túy và gia đình họ chủ động khai báo tình trạng nghiệnvà đăng ký tham gia chương trình cai nghiện ma túy

- Đối với người nghiện ma túy và giađình họ: Thông tin, tư vấn, chính xác, đầy đủ về bản chất của vấn đề lạm dụngma túy, nghiện ma túy, về sự cần thiết phải cai nghiện ma túy, quy trình cainghiện ma túy và các phác đồ điều trị ma túy. Tạo điều kiện giúp đỡ người nghiệnma túy và gia đình họ lựa chọn hình thức cai nghiện phù hợp.

- Đối với mọi người dân trên địa bàncó người nghiện ma túy: Làm cho mọi người hiểu rõ về người nghiện ma túy là nạnnhân của tội phạm liên quan đến ma túy; không kỳ thị, phân biệt đối xử, giúp đỡhọ tin vào bản thân, gia đình và cộng đồng. Nâng cao trách nhiệm của gia đìnhngười nghiện trong việc thực hiện quy trình cai nghiện; vai trò của chínhquyền, cộng đồng trong việc hỗ trợ quản lý và tham gia các hoạt động cai nghiệnma túy trên địa bàn.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyêntruyền về mô hình, điển hình cai nghiện thành công và các biện pháp, hình thứcquản lý, giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện ma túy tái hòanhập cộng đồng để các địa phương áp dụng và nhân rộng.

2. Đa dạng hóa hình thức cai nghiệnma túy theo pháp luật, phù hợp với thực tế và trình độ chuyên môn góp phần nângcao hiệu quả cai nghiện ma túy và củng cố niềm tin cho người sau cai nghiện matúy, cho cộng đồng

- Tăng cường tổ chức thực hiện đồngthời các biện pháp, hình thức cai nghiện tại các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục– Lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng, tại các cơ sở cai nghiện tựnguyện. Kiện toàn Tổ công tác cai nghiện trên địa bàn xã, phường, thị trấn theoquy định tại Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15/5/2002 của Chính phủ về tổ chứccai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Chú trọng nâng cao chất lượng từngnội dung, từng giai đoạn của quy trình cai nghiện.

- Đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục,tư vấn về cai nghiện ma túy và phòng chống tái nghiện thông qua các hoạt độngtại cộng đồng và các câu lạc bộ của các tổ chức, đoàn thể và đội hoạt động xãhội tình nguyện cấp xã.

3. Thực hiện các giải pháp xã hội,lồng ghép các chương trình, phối hợp và thống nhất chỉ đạo đồng bộ các phongtrào trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sau cai nghiện ma túy và giảmthiểu tình trạng tái nghiện

- Lồng ghép và phối hợp đồng bộ, thườngxuyên giữa việc thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN ngày 17/11/2005 về hướng dẫn xây dựng, đánh giá, phân loại xã phường lành mạnhkhông có tệ nạn mại dâm, nghiện ma túy với các cuộc vận động trên địa bàn cơ sở“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân tham gia phòng ngừa,tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình vàcộng đồng dân cư”.

- Tăng cường các chiến dịch thông tin,giáo dục, truyền thông bằng nhiều hình thức cho thanh thiếu niên với chủ đề“Làm thế nào để nói không với ma túy”. Thông qua các hình thức sinh hoạt vănhóa, sân chơi giải trí bổ ích gắn phát huy truyền thống văn hóa cộng đồng vớigiáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên để ngăn chặn kịp thời nguy cơ liênquan đến ma túy.

- Đẩy mạnh công tác quản lý, đăng kýtạm trú, tạm vắng, ngăn chặn kịp thời những hành vi có nguy cơ lây lan, phátsinh tệ nạn ma túy từ nhóm người lao động di chuyển từ địa phương khác đến.

- Xử lý công khai, kịp thời và đúngpháp luật những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm, tệ nạn ma túytrên địa bàn.

- Huy động sự tham gia tích cực củangười sau cai nghiện ma túy trong công tác tuyên truyền giáo dục và tư vấn về cainghiện ma túy, thông qua các câu lạc bộ của người sau cai nghiện, thực hiện chươngtrình giảm thiểu tác hại dự phòng lây nhiễm HIV trong cộng đồng.

- Đẩy mạnh công tác phòng ngừa để ngănchặn người có nguy cơ cao do hoàn cảnh khó khăn (thiếu việc làm, thiếu vốn,không nghề nghiệp …) và phòng chống tái nghiện cho người sau cai nghiện thôngqua việc tổ chức tốt chương trình dạy nghề; chương trình xóa đói, giảm nghèo;cho vay vốn, tạo việc làm.

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa côngtác cai nghiện, vận động các tổ chức kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp và nhândân đóng góp công sức, nguồn lực cho công tác cai nghiện, giải quyết việc làm, ổnđịnh cuộc sống cho người sau cai nghiện.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Các cơ quan Trung ương

a. Bộ Lao động – Thương binhvà Xã hội

- Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành,đoàn thể và tổ chức xã hội triển khai tháng chiến dịch mở đầu Kế hoạch liêntịch.

- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn các Sở,ban, ngành trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch.

- Chủ trì hướng dẫn triển khai thựchiện Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN ngày 17/11/2005về hướng dẫn xây dựng, đánh giá và phân loại xã phường lành mạnh không có tệnạn mại dâm, nghiện ma túy.

- Chủ trì chỉ đạo đẩy mạnh thực hiệncông tác cai nghiện theo Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2002,Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004, Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày15/5/2003 của Chính phủ.

- Chủ trì phối hợp với các ngành, đoànthể liên quan kiểm tra đánh giá, định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm trong việctriển khai thực hiện kế hoạch.

- Chủ trì phối hợp với các ngành, đoànthể liên quan hướng dẫn lồng ghép thực hiện các chương trình, dự án liên quan đếndạy nghề, tạo việc làm và xóa đói giảm nghèo.

- Phối hợp với Bộ Y tế triển khai ápdụng phác đồ điều trị nghiện ma túy trong các cơ sở cai nghiện ma túy tập trungvà cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và chương trình giảm hại lây nhiễmHIV.

b. Bộ Công an

- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn các Sở,ban, ngành trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch.

- Chủ trì hướng dẫn công an các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện kế hoạch và chiến dịch phòngchống tội phạm ma túy, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả tội phạm ma túy,người nghiện ma túy, tham gia quản lý người sau cai nghiện ma túy.

- Tổ chức đưa người nghiện ma túy vàocác cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Bộ Lao động – Thươngbinh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổquốc Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN ngày 17/11/2005.

c. Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyềnthông và các Bộ, ngành liên quan đẩy mạnh việc triển khai thực hiện phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; gắn nội dung xây dựng gia đìnhvăn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóavới công tác phòng, chống ma túy; xây dựng gia đình, làng, thôn, ấp, bản; xã,phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học không có tệ nạn ma túy.

- Phát động các gia đình có người nghiệnma túy đi khai báo và đăng ký cai nghiện. Huy động cộng đồng tham gia tuyên truyền,vận động và hỗ trợ cai nghiện cho người nghiện ma túy. Tuyên truyền, vận độngxóa bỏ việc trồng cây có chất gây nghiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buônbán, vận chuyển tàng trữ, sử dụng ma túy dưới mọi hình thức, coi đây là mộttrong những chỉ tiêu đánh giá hàng năm của Ban văn hóa xã hội cấp xã, của Banvận động “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.

- Phối hợp với các cơ quan Bộ Lao động– Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN ngày 17/11/2005.

d. Ủy Ban Trung ương Mặt trậnTổ quốc Việt Nam

- Chủ trì lồng ghép triển khai thựchiện Kế hoạch liên tịch này với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hóa ở khu dân cư”.

- Phối hợp với Bộ Lao động – Thươngbinh và Xã hội, Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiệnNghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN ngày 17/11/2005;phối hợp chỉ đạo Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã tăng cường công tácvận động giúp đỡ người cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

e. Trung ương Đoàn thanh niêncộng sản Hồ Chí Minh

- Phối hợp với Bộ Văn Hóa, Thể thaovà Du lịch hướng dẫn đoàn thanh niên cấp tỉnh triển khai Kế hoạch liên tịch gắnvới chiến dịch “Làm thế nào để nói không với ma túy” lồng ghép với Tháng hành độngthanh niên hàng năm.

- Xây dựng và triển khai cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong nhà trường lồng ghép với Dựán của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Tổ chức phòng, chống ma túy trong trường học”góp phần phòng ngừa có hiệu quả sự lạm dụng ma túy trong học sinh, sinh viên.

- Phát động phong trào và tổ chức kýcam kết “Thanh thiếu niên nói không với ma túy” trong cả nước với các nội dung,giải pháp thích hợp.

- Xây dựng các mô hình phù hợp nhằmtập hợp, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồnggắn với các nội dung cụ thể trong phong trào “Bốn đồng hành cùng thanh niên lậpthân, lập nghiệp” trong đó đặc biệt ưu tiên đồng hành với các đối tượng thanhniên sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

- Phối hợp với các tổ chức chính trị,xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tư vấn và giới thiệu việc làm cho thanh thiếuniên sau cai nghiện ma túy.

2. Các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương

a. Ban chỉ đạo phòng chống AISDvà phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

- Tổ chức Lễ phát động triển khai kếhoạch liên ngành cấp tỉnh nhân Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2008.

- Chỉ đạo các ngành, đoàn thể liên quanở các cấp xây dựng các biện pháp triển khai và tổ chức Lễ phát động hưởng ứngkế hoạch liên tịch trên địa bàn.

- Chỉ đạo công tác sơ kết, đánh giáđịnh kỳ nhằm duy trì thường xuyên, trước mắt trong hai năm 2008 – 2009.

- Chỉ đạo ngành Lao động – Thương binhvà Xã hội và các ngành liên quan củng cố và phát triển các hình thức cai nghiệnđể tạo điều kiện thuận lợi cho người nghiện ma túy tiếp cận các dịch vụ cainghiện.

b. Sở Lao động – Thương binhvà Xã hội

- Chịu trách nhiệm chủ trì phối hợpvới ban, ngành tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng, chống, chốngtệ nạn ma túy, mại dâm cấp tỉnh chỉ đạo và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện,cấp xã triển khai kế hoạch.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan báo,đài và các ngành, đoàn thể xây dựng tài liệu, cung cấp thông tin kịp thời triểnkhai các hoạt động tuyên truyền cụ thể theo mục tiêu, yêu cầu và nội dung củaKế hoạch liên tịch.

- Sơ kết việc thực hiện Kế hoạchliên tịch giai đoạn I và báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổnghợp báo cáo Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mạidâm trước 15 tháng 8 năm 2008 để rút kinh nghiệm.

c. Cơ quan Công an, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch, Mặt trận Tổ quốc và các Tỉnh đoàn, Thành đoàn

- Căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu, nộidung, tiến độ và hướng dẫn của cơ quan cấp trên xây dựng kế hoạch triển khai cụthể trước mắt trong phạm vi ngành, đoàn thể, đặc biệt các xã, phường, thị trấnđịa bàn cấp tỉnh.

- Tổ chức sơ kết định kỳ 6 tháng, hàngnăm gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động– Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức

a. Giao Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội(Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) chủ trì phối hợp với Văn phòng thường trựcphòng chống ma túy (Bộ Công an), Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao & Dulịch), Ban Phong trào (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), Trung tâmDân số - Sức khỏe – Môi trường (Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ ChíMinh):

- Xây dựng kế hoạch cụ thể trình lãnhđạo các Bộ, ngành, đoàn thể duyệt triển khai Kế hoạch liên tịch trong phạm vi Bộ,ngành, đoàn thể các cấp.

- Thành lập tổ liên ngành gồm đại diệnlãnh đạo, chuyên viên các đơn vị nói trên để giúp lãnh đạo các Bộ, ngành, đoànthể chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kếhoạch liên tịch định kỳ.

b. Ở các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương: Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Công antỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn thanhniên cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai Kế hoạchliên tịch trình Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mạidâm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương duyệt, chỉ đạo thực hiện và định kỳbáo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Biện pháp thực hiện

a. Tại các cơ quan Trung ương

Trung tuần tháng 6 năm 2008, Bộ Laođộng – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niêncộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân phát động toàn dân tham gia giúp đỡ ngườinghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhậpcộng đồng.

b. Tại các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương: Từ tuần thứ 3 tháng 6 năm 2008

c. Tại các xã, phường, thị trấn:Trong 6 tháng năm 2008

3. Tổ chức sơ kết thực hiện kế hoạchliên tịch

- Sơ kết định kỳ việc thực hiện Kếhoạch liên tịch hàng năm (thực hiện từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 12 năm 2008).

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương tiến hành sơ kết và báo cáo kết quả về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộitrước ngày 15 tháng 1 năm 2009.

- Các Bộ, ngành và đoàn thể liên quantiến hành phối hợp đánh giá và tổng kết năm 2008 trước ngày 31 tháng 1 năm2009.

V. KINH PHÍ ĐẢM BẢO

Kinh phí thực hiện Kế hoạch liên tịchđược chi từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túyvà các nguồn kinh phí khác của các địa phương, đơn vị hàng năm./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG

Lê Thế Tiệm

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Bạch Hồng

TM. ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
Hà Thị Liên

TM. TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
BÍ THƯ
Nguyễn Hoàng Hiệp

Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng;
- Thành viên UBQG phòng, chống AIDS và PCTNMT,MD;
- Bộ LĐTBXH, Bộ CA, Bộ VH,TT&DL, UBTƯMTTQVN, TƯ Đoàn TNCSHCM;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Vụ Khoa giáo – Văn xã (VPCP), VPTTPCMT, Cục C17 (Bộ CA), Cục VHCS (Bộ VHTT&DL), Ban Phong trào (UBTƯMTTQVN), Trung tâm Dân số - Sức khỏe - Môi trường (TƯĐTNCSHCM), Cục PCTNXH (Bộ LĐTBXH);
- Sở LĐ-TB&XH, Sở VH TT&DL, Công an, UBMTTQ, Đoàn TNCSHCM tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Công báo;
- Lưu VT Bộ LĐTB&XH, BCA, Bộ VHTT&DL , UBTƯMTTQVN, TƯ Đoàn TNCSHCM.