BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/BTNMT-VP

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2004

KẾ HOẠCH

Thực hiện Kế hoạch số 05 - KH/TW ngày 10/9/2003 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 12/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ

Quán triệt Kế hoạch số 05-KH/TW ngày 10/9/2003 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 12/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra quản lý, sử dụng đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch triển khai việc kiểm tra, thanh tra quản lý, sử dụng đất đai năm 2004 như sau:

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tập trung kiểm tra việc xử lý các kết quả đã được kiểm tra về quản lý, sử dụng đất đai hai năm 2002, 2003 thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 12/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ tại các bộ, ngành, địa phương; nhất là việc khắc phục các mặt yếu kém, khuyết điểm về trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai và xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật đất đai.

2. Đánh giá đúng hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai trong những năm qua; kiểm tra phát hiện những sơ hở, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai ở một số địa phương, bộ, ngành để có biện pháp khắc phục và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai. Đồng thời, tổ chức thi hành tốt Luật Đất đai (năm 2003) nhằm đưa công tác quản lý đất đai đi vào nền nếp, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội..

II. NỘI DUNG VÀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA, THANH TRA

1. Nội dung

- Tiếp tục kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 12/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai tại bộ, ngành, địa phương;

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra quản lý, sử dụng đất đai hai năm 2002, 2003, cần đi sâu làm rõ:

+ Công tác quản lý nhà nước về đất đai tại bộ, ngành, địa phương; thực trạng và hiệu quả sử dụng đất đai, những vướng mắc nổi cộm trong quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương, bộ, ngành.

+ Số vụ việc vi phạm pháp luật đất đai ở tại bộ, ngành, địa phương như: quy hoạch “treo”; đất được giao, được thuê không sử dụng quá thời hạn; sử dụng đất sai mục đích; chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng đất trái pháp luật; lấn chiếm đất đai; giao đất, cho thuê đất sai thẩm quyền, vi phạm pháp luật... ; kết quả đã xử lý; số vụ việc còn tồn đọng chưa được xử lý, nguyên nhân.

- Kế hoạch, biện pháp tiếp tục khắc phục những sai phạm và ngăn ngừa những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.

2. Đối tượng

- Tất cả các địa phương, bộ, ngành đều phải tiếp tục chỉ đạo tiến hành tự kiểm tra, thực hiện Kế hoạch số 05-KH/TW ngày 10/9/2003 của Bộ Chính trị, Quyết định số 273/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 03/2003/NQ-CP của Chính phủ về kiểm tra đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai trong năm 2004.

- Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra việc đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai ban hành kèm theo Quyết định số 273/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Tây, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện việc kiểm tra, thanh tra quản lý sử dụng, đất đai.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào mục đích yêu cầu, nội dung kiểm tra, thanh tra quản lý sử dụng đất đai được nêu trong Kế hoạch 05-KH/TW ngày 10/9?2003 của Bộ Chính trị và Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 12/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ; dựa vào những kết quả đã được kiểm tra hai năm 2002, 2003 và những tồn đọng, nổi cộm cần phải tiếp tục kiểm tra, thanh tra, xử lý, từng địa phương, bộ, ngành xây dựng kế hoạch tự kiểm tra năm 2004, chỉ đạo thực hiện và báo cáo kết quả.

2. Các đoàn kiểm tra ở bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể và hướng dẫn các địa phương, đơn vị được kiểm tra chuẩn bị các nội dung. Đoàn kiểm tra tập trung rà soát kết quả đã kiểm tra hai năm 2002, 2003, kết quả đã xử lý khắc phục ở địa phương, đơn vị; vụ việc vi phạm pháp luật còn tồn đọng chưa xử lý, nguyên nhân; đánh giá kết quả mặt làm được, chưa được, tồn tại, nguyên nhân, kiến nghị đối với địa phương, đơn vị về biện pháp chấn chỉnh, khắc phục sai phạm, trong trường hợp cần thiết kiến nghị tiến hành thanh tra tiếp tục xử lý.

3. Đối với các địa phương, bộ, ngành có Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng phối hợp kiểm tra cần chủ động phối hợp thực hiện.

4. Thời gian thực hiện

- Đến cuối tháng 3/2004, các địa phương, bộ, ngành xây dựng xong kế hoạch kiểm tra quản lý, sử dụng đất đai năm 2004 ở địa phương, đơn vị.

- Trong tháng 4/2004, các đoàn kiểm tra của địa phương, bộ, ngành và đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng xong kế hoạch cụ thể.

- Từ tháng 5 đến tháng 11/2004, tiến hành xong các cuộc kiểm tra năm 2004 tại các địa phương, bộ, ngành; đến cuối tháng 11/2004, các địa phương, bộ, ngành và Đoàn công tác kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi báo cáo đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp kết quả kiểm tra, thanh tra quản lý, sử dụng đất đai trong phạm vi cả nước báo cáo đến Ban cán sự đảng Chính phủ trước ngày 15/12/2004.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Mai Ái Trực