BỘ CHÍNH TRỊ
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 24-KL/TW

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2012

KẾT LUẬN

VỀ ĐẨY MẠNH CÔNGTÁC QUY HOẠCH VÀ LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂMTIẾP THEO

Xem xét Tờ trình củaBan Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30-11-2004 và Nghị quyết số11-NQ/TW, ngày 25-1-2002 của Bộ Chính trị (khoá IX) về công tác quy hoạch cánbộ và công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệphoá, hiện đại hoá đất nước (Tờ trình số 110-TTr/BTCTW, ngày 5-4-201 2), BộChính trị kết luận:

I. TÌNH HÌNH, KẾTQUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ CÔNG TÁC LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ

Sau khi Bộ Chính trịban hành Nghị quyết về công tác quy hoạch và công tác luân chuyển cán bộ lãnhđạo, quản lý, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã tích cực triển khai, đạt được một sốkết quả quan trọng, góp phần đổi mới công tác cán bộ và nâng cao chất lượng độingũ cán bộ của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể trong thời kỳ đẩy mạnhcông nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Nhiều cấp uỷ, tổchức đảng, cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn về công tác quy hoạch vàluân chuyển cán bộ. Trong một số năm gần đây, công tác quy hoạch cán bộ ở cácban, bộ, ngành, địa phương đã dần đi vào nền nếp, đạt được một số kết quả quantrọng; nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý ở cấp huyện, tỉnh và cácban, bộ, ngành Trung ương tương đối dồi dào; trình độ đào tạo, cơ cấu ngànhnghề, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc ít người đã có bướctiến bộ. Công tác luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ về cơbản đã được thực hiện theo quy hoạch. Kết quả bầu cử, bổ nhiệm cán bộ thời gianqua có trên 95% cấp uỷ viên, gần 100% uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ (nhiệm kỳ 2010-2015)và cán bộ lãnh đạo chủ chốt hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấphuyện (nhiệm kỳ 2011-2016) và hầu hết cán bộ được bổ nhiệm các chức danh thuộcBộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đều là cán bộ trong quy hoạch. Quy hoạch cánbộ đã góp phần thúc đẩy việc thực hiện đồng bộ hơn, chất lượng hơn các khâukhác trong công tác cán bộ.

Các cấp uỷ, tổ chứcđảng tích cực triển khai công tác luân chuyển cán bộ, góp phần đào tạo, thửthách cán bộ qua thực tiễn và tăng cường cán bộ cho những nơi có khó khăn, khắcphục một bước xu hướng cục bộ, khép kín, trì trệ của đội ngũ cán bộ. Kết quảluân chuyển cán bộ từ Trung ương về địa phương trong hai nhiệm kỳ Đại hội IX vàX đã góp phần đào tạo được nhiều cán bộ; nhiều đồng chí đã được bầu vào BanChấp hành Trung ương khoá X, khoá XI, được tín nhiệm bầu làm bí thư tỉnh uỷhoặc giữ chức vụ chủ chốt ở các bộ, ngành Trung ương và cơ quan của Quốc hội.Trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo các tỉnh, thành phố hiện nay, trên 95% cán bộlãnh đạo chủ chốt hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và trên98% uỷ viên ban thường vụ các tỉnh uỷ, thành uỷ đã qua luân chuyển giữ chức vụlãnh đạo chủ chốt ở cấp quận, huyện. Kết quả luân chuyển một số chức danh cánbộ không là người địa phương ở cấp tỉnh và cấp huyện đạt kết quả tốt. Hầu hếtcán bộ qua luân chuyển đều có bước trưởng thành, tích luỹ được nhiều kinhnghiệm thực tiễn, có quan điểm nhìn nhận và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàndiện hơn, sát thực tế hơn.

Có được những kếtquả nêu trên là do các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cấp, các ngành đã có nhậnthức, thống nhất cao hơn, chủ động, tích cực hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thựchiện; kết hợp công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển với bố trí, sửdụng và bảo đảm chính sách cán bộ; làm tốt công tác tư tưởng và tổ chức, vừabảo đảm sự ổn định vừa coi trọng yêu cầu phát triển của đội ngũ cán bộ.

Tuy nhiên, công tácquy hoạch và luân chuyển cán bộ còn những hạn chế, yếu kém: Việc xây dựng vàthực hiện quy hoạch cán bộ ở một số địa phương, đơn vị chưa căn cứ chủ yếu vàođánh giá cán bộ, chưa xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và năng lực thực tiễn củacán bộ, chưa gắn quy hoạch với đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, dẫn đến nhiềuđề án quy hoạch còn hình thức, thiếu tính khả thi. Chất lượng quy hoạch cán bộchưa cao, chưa đồng đều và hầu hết các đề án quy hoạch chưa có tầm nhìn xa,chưa bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi. Cơ cấu cán bộ trong quy hoạch chưa cân đối, ítcán bộ trẻ, cán bộ nữ; trình độ, ngành nghề đào tạo của cán bộ ở nhiều nơi chưaphù hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Nhìn tổng thể, quy hoạch cán bộthời gian qua chưa có sự liên thông giữa cấp dưới với cấp trên, giữa địa phươngvới Trung ương, giữa các ngành, các lĩnh vực công tác..., chưa quy hoạch BanChấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủchốt của Đảng và Nhà nước.

Một số nơi thực hiệnluân chuyển đào tạo cán bộ chưa dựa trên cơ sở đánh giá và quy hoạch. Việc luânchuyển cán bộ trong một ngành, giữa các ngành với nhau, giữa cán bộ làm côngtác đảng, mặt trận, đoàn thể với quản lý nhà nước nhìn chung còn ít, còn khépkín, chưa phát huy được sức mạnh của cả đội ngũ, còn tình trạng nơi thừa, nơithiếu cán bộ. Chủ trương luân chuyển, bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạokhông là người địa phương nhằm khắc phục tình trạng cục bộ, trì trệ, khép kínít được thực hiện do chưa có quy định cụ thể. Việc lựa chọn địa bàn, chức danhluân chuyển trong một số trường hợp còn bất hợp lý, thậm chí còn trái ngành,trái nghề, vừa không đáp ứng được yêu cầu đào tạo, vừa hạn chế sự đóng góp củacán bộ luân chuyển. Sự quản lý, giám sát, quan tâm, tạo điều kiện đối với cánbộ luân chuyển từ phía các cơ quan, nhất là từ nơi đi, nơi đến chưa được quyđịnh cụ thể, dẫn đến việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ sau luân chuyển cótrường hợp còn bất cập, thiếu chính xác. Về phía cán bộ luân chuyển, một số ítcòn chậm tiếp cận với công việc, đóng góp đối với địa phương còn hạn chế, cábiệt còn có biểu hiện chọn địa bàn, chọn vị trí sau luân chuyển… Chế độ nhàcông vụ và một số chế độ, chính sách khác chưa được nghiên cứu quy định cụ thế,làm hạn chế công tác luân chuyển cán bộ.

II. PHƯƠNG HƯỚNGTIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ VÀ CÔNC TÁC LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ

Đế tiếp tục thựchiện có hiệu quả công tác quy hoạch và công tác luân chuyển cán bộ, các cấp uỷ,tổ chức đảng, các cấp, các ngành cần thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu vànhiệm vụ, giải pháp sau:

1- Mục tiêu, yêucầu

1.1- Quán triệt và thực hiện có hiệu quả và đồng bộ nhóm giảipháp về tổ chức, cán bộ nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Mộtsố vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; trong đó, đẩy mạnh công tácquy hoạch cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cácngành đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, có tầm nhìn chiếnlược cho cả trước mắt và lâu dài. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy hoạchđội ngũ cán bộ cấp chiến lược, trước hết là quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương,Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhànước đủ phẩm chất, năng lực, bảo đảm 3 độ tuổi, có tính kế thừa, phát triển,đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệphoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

1.2- Đẩy mạnh công tác luân chuyển, đào tạo cán bộ, đồng thờithực hiện chủ trương luân chuyển, bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo chủchốt (bí thư, chủ tịch uỷ ban nhân dân, trưởng các ngành công an, toà án, việnkiểm sát) không là người địa phương, phấn đấu đến năm 2015 trên 25% tỉnh, thànhphố và trên 50% quận, huyện thực hiện chủ trương này; kết hợp bố trí, sắp xếphợp lý đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở các cấp, các ngành, khắc phục tình trạng nơithừa, nơi thiếu cán bộ và hiện tượng cục bộ, trì trệ, quan liêu, tham nhũng,góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thông qua việc luânchuyển, bố trí cán bộ ở những địa bàn, lĩnh vực khó khăn để phát hiện ngườitài, nhằm đào tạo, thử thách, chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý lâu dàicủa đất nước.

1.3- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với đềcao thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ; tăngcường kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới; đổi mới tư duy, cách làm, khắcphục cho được những hạn chế, yếu kém trong từng khâu công tác cán bộ, trước hếtlà đánh giá cán bộ; bổ sung, sửa đổi và ban hành cơ chế, chính sách mới nhằmkhuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thu hútngười có phẩm chất, năng lực vào các cơ quan trong hệ thống chính trị.

2- Nhiệm vụ vàgiải pháp

2.1- Đẩy mạnhcông tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ đồng thời với việc đổi mới đồng bộ cáckhâu khác trong công tác cán bộ, trước hết là đổi mới công tác đánh giá cán bộ,xác định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ vàtrong quy hoạch, luân chuyển cán bộ:

Tiến hành xây dựngtiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn chứcdanh, theo hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân.Coi trọng đánh giá của cấp trưởng đối với cấp phó; đánh giá của người đứng đầutổ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Quyđịnh việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với các chức danh lãnh đạo trong cơquan đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức lấy ý kiến đónggóp của các tổ chức và cá nhân cùng cấp; cấp dưới góp ý, thể hiện sự tín nhiệmđối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trên. Công khai lĩnhvực công tác, chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cánbộ để đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát, góp ý kiến, thể hiện sự tínnhiệm và thông qua đó để xem xét, đánh giá cán bộ. Đánh giá, lựa chọn cán bộthông qua cơ chế thi tuyển, sát hạch hằng năm đối với cán bộ từ cấp cục, vụ vàtương đương trở xuống theo phương châm làm cái gì thi cái đó; xây dựng phươngthức đánh giá cán bộ trong mối quan hệ biện chứng giữa kết quả thi, sát hạch vànăng lực, thành tích công tác, uy tín, sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên vànhân dân. Gắn đánh giá cán bộ theo định kỳ với kiểm điểm, tự phê bình và phêbình hằng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Quy định thẩmquyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và trong quy hoạch,luân chuyển cán bộ.

2.2- Đổi mới côngtác tạo nguồn cán bộ:

Đổi mới công tác tạonguồn cán bộ theo hướng lựa chọn sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở các trườngđại học có chất lượng cử về cơ sở (những nơi khó khăn, có nhu cầu) để đào tạotrong phong trào lao động, sản xuất, từ đó chọn lọc nguồn quy hoạch cán bộ lâudài. Xây dựng, thực hiện cơ chế tiến cử cán bộ; cơ chế người đứng đầu đề xuất,chuẩn bị người quy hoạch thay thế mình, người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu đểbầu cử, bổ nhiệm cấp phó; thí điểm giao quyền cho bí thư cấp uỷ giới thiệu đểbầu uỷ viên ban thường vụ cấp ủy…

2.3- Đổi mới nộidung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:

Đổi mới nội dung,phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch theo chức danhcán bộ, gắn lý thuyết với thực hành, kỹ năng xử lý thực tiễn đối với từng chứcdanh, ở từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực công tác; tăng lượng kiến thức vềtư duy và tầm nhìn chiến lược, nhận thức và giải pháp ứng xử, đề phòng, giảiquyết các vấn đề nảy sinh của quốc gia và quốc tế cho các đối tượng cán bộ dựnguồn cấp Trung ương. Xây dựng và thực hiện chế độ tập sự lãnh đạo, quản lý;cán bộ chủ chốt ở cấp trên nói chung phải kinh qua chủ chốt ở cấp dưới để đàotạo, thử thách cán bộ. Đẩy mạnh việc cập nhật kiến thức mới cho cán bộ quyhoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, kể cả đối với các Uỷ viên BộChính trị, Ban Bí thư. Cải tiến phương pháp, quy trình kiểm tra, thi cử, đánhgiá khách quan kết quả dạy và học, khắc phục tình trạng chạy theo bằng cấp,tuyệt đối hoá bằng cấp của cả người dạy, người học và của cơ quan làm công táccán bộ và cơ quan sử dụng cán bộ.

2.4- Thực hiệnnghiêm cơ cấu 3 độ tuổi trong quy hoạch cấp ủy và ban lãnh đạo, quản lý cáccấp; tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, bảo đảm tính thực chất, khảthi của đề án quy hoạch cán bộ:

Đề án quy hoạch vàđề án nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ các cấp uỷ phải bảo đảm cơ cấu 3 độtuổi; cấp có thẩm quyền chỉ phê duyệt, xác nhận quy hoạch hoặc thông qua phươngán nhân sự cấp uỷ khi quy hoạch hoặc phương án nhân sự đáp ứng được yêu cầunày. Việc bổ sung ban chấp hành, ban thường vụ các tỉnh uỷ, thành uỷ trongnhiệm kỳ chủ yếu bổ sung cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đủ tuổi tham gia từ 2 nhiệm kỳtrở lên nhằm đào tạo, chuẩn bị nhân sự cho các khoá tiếp theo. Trường hợp đặcbiệt không đáp ứng được yêu cầu về độ tuổi, phải xin chủ trương và được sự chấpthuận của ban thường vụ cấp uỷ cấp trên trước khi thực hiện quy trình nhân sự.Việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cần bảo đảm 3 độ tuổi trong lãnh đạo ởtừng cấp; đối với cấp huyện và tương đương trở lên nhất thiết phải có cán bộ nữtrong cơ cấu lãnh đạo. Đối với việc bổ nhiệm chức danh thứ trưởng và tươngđương trở lên cần phải được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý về chủ trươngtrước khi thực hiện quy trình nhân sự. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, các cấp uỷ,tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải đồng thời xây dựng kế hoạch đàotạo, bồi dưỡng, luân chuyển đối với cán bộ trong quy hoạch; cấp có thẩm quyềnkhi phê duyệt hoặc xác nhận quy hoạch phải đồng thời phê duyệt, xác nhận kếhoạch luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch và xem xét, bổ sungnhân sự từ nơi khác vào quy hoạch của cấp dưới.

2.5- Áp dụng vàthực hiện có hiệu quả quy hoạch cán bộ cấp chiến lược:

Xây dựng và thựchiện có hiệu quả quy hoạch cán bộ cấp chiến lược (Ban Chấp hành Trung ương, BộChính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước)nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa, phát triểnvà sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Bộ Chính trị quyđịnh cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện đối với các chức danh cán bộ cấp chiến lượclàm cơ sở cho việc giới thiệu quy hoạch và luân chuyển, đào tạo cán bộ theo quyhoạch; gắn quy hoạch cán bộ cấp chiến lược với quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủchốt các địa phương, ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; bảo đảm cơ cấu 3 độtuổi trong các chức danh cán bộ; thực hiện quy hoạch "động" và "mở",mỗi chức danh quy hoạch 2 - 3 người và một người có thể quy hoạch từ 1 - 2 chứcdanh. Định kỳ đánh giá, rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủtiêu chuẩn, điều kiện; bổ sung nhân tố mới vào quy hoạch. Ban Chấp hành Trungương, Bộ Chính trị quyết định phương pháp, cách thức xây dựng và phạm vi, hìnhthức công khai quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

2.6- Đẩy mạnhcông tác luân chuyển để đào tạo cán bộ và thực hiện bố trí một số chức danhlãnh đạo, quản lý không là người địa phương ở cấp tỉnh, cấp huyện và từng bướcnghiên cứu thực hiện ở cấp xã, phường, thị trấn:

Xây dựng và thựchiện quy định về luân chuyển cán bộ, trong đó xác định cụ thể về điều kiện,tiêu chuẩn, đối tượng luân chuyển đào tạo theo quy hoạch và quy trình luânchuyển, bố trí một số chức danh lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh, cấp huyện khônglà người địa phương. Thực hiện việc phân công cán bộ trong quy hoạch các chứcdanh cấp chiến lược đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt ở các địa bàn, lĩnh vựcquan trọng, vùng có nhiều khó khăn để đào tạo, thử thách, tích luỹ kinh nghiệmlãnh đạo, quản lý. Lựa chọn cán bộ trong quy hoạch cán bộ chủ chốt các bộ,ngành Trung ương, có phẩm chất, năng lực luân chuyển để giữ chức vụ bí thư, phóbí thư, chủ tịch, phó chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố; cán bộ cấp cục,vụ và tương đương luân chuyển để giữ chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch uỷ ban nhândân quận, huyện, trưởng ban, phó ban, giám đốc, phó giám đốc sở, ngành tỉnh,thành phố. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương luân chuyển, bố trí một số chức danhcán bộ không là người địa phương ở cấp tỉnh, cấp huyện; đồng thời tiếp tục thíđiểm nhất thể hoá chức danh bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch uỷ ban nhân dânở cấp huyện và xã để tổng kết, rút kinh nghiệm trước Đại hội đại biểu toàn quốclần thứ XII của Đảng. Tiếp tục thực hiện chủ trương tăng thêm một số chức danhlãnh đạo cấp uỷ, chính quyền ở những địa phương có nhiều khó khăn, miền núi,vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc ở những nơi thiếu cán bộ để vừa kếthợp luân chuyển, đào tạo, vừa tăng cường cán bộ, góp phần thúc đẩy phát triểnkinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng, củng cố hệ thống chínhtrị... Xây dựng và thực hiện quy định về việc quản lý, giám sát đối với cán bộluân chuyển; thực hiện chế độ nhà công vụ và ban hành khung chế độ, chính sáchđối với cán bộ luân chuyển, tạo điều kiện để cán bộ luân chuyển yên tâm rènluyện, cống hiến.

III. TỔ CHỨC THỰCHIỆN

1- Căn cứ các mụctiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trên, các cấp uỷ, tổ chức đảng cần đẩymạnh công tác quy hoạch và công tác luân chuyển cán bộ đồng thời với việc đổimới đồng bộ các khâu khác trong công tác cán bộ.

2- Các cấp uỷ, tổchức đảng lãnh đạo xây dựng tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá đối vớitừng chức danh cán bộ thuộc cấp mình quản lý; xây dựng tiêu chuẩn chức danh vàtiêu chí đánh giá các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quảnlý công tác tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bíthư xem xét, ban hành trong quý I-2013 (qua Ban Tổ chức Trung ương để tổng hợpthẩm định).

3- Ban cán sự đảngChính phủ chỉ đạo việc xây dựng nhà công vụ ở Trung ương, tỉnh, huyện để thựchiện chủ trương luân chuyển cán bộ; ban hành khung chế độ, chính sách đối vớicán bộ luân chuyển.

4- Ban Tổ chức Trungương chủ trì, phối hợp với các ban đảng ở Trung ương và các cơ quan có liênquan:

- Nghiên cứu, bổsung, sửa đổi các quy định, quy chế về công tác cán bộ, trong đó có công tácquy hoạch và luân chuyển cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoáXI) và Kết luận này, trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành để thực hiện.

- Tham mưu, giúp BộChính trị xây dựng Đề án quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, BanBí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo, báo cáo Bộ Chính trị, trình Ban Chấp hànhTrung ương tại Hội nghị Trung ương 6 (khoá XI).

- Chủ trì, phối hợpvới các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương và các cơquan liên quan xây dựng Đề án luân chuyển đào tạo cán bộ nhiệm kỳ 2011- 2016 vàĐề án bố trí một số chức danh cán bộ không là người địa phương đối với 20% -25% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xemxét, quyết định.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Lê Hồng Anh