BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 37-KL/TW

Hà Nội, ngày 2 tháng 2 năm 2009

KẾT LUẬN

VỀ TIẾP TỤC ĐẨYMẠNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÁN BỘ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020

Hội nghị lần thứ chínBan Chấp hành Trung ương (khóa X) đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghịquyết số 03-NQ/TW, ngày 18-6-1997 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá VIII) vềChiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Ban Chấp hành Trung ươngĐảng tán thành những nội dung cơ bản trong Báo cáo tổng kết của Bộ Chính trịtrình Trung ương, đồng thời nhấn mạnh một số điểm sau đây:

I. Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết, đội ngũ cán bộ nước tacó bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt, đã tích luỹ được nhiều kinhnghiệm trong thời kỳ mới đẩy mạnh CNH, HĐH và chủ động hội nhập kinh tế quốctế; là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên nhữngthành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Số đôngcán bộ giữ vững được bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnhgắn bó với nhân dân.

Công tác cán bộ đã bámsát nhiệm vụ chính trị, thể chế hoá, cụ thể hoá được nhiều chủ trương, quanđiểm, giải pháp lớn đề ra trong Chiến lược cán bộ. Nộidung, phươngpháp, cách làm có đổi mới, tiến bộ; dân chủ, công khai trong công tác cán bộđược mở rộng; nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lýđội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thốngchính trị về công tác cán bộ được giữ vững.

Tuy nhiên, nhiềukhuyết điểm, yếu kém trong công tác cán bộ chậm được khắc phục; việc lãnh đạo,chỉ đạo và tổ chức thực hiện của một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa quán triệtđầy đủ và sâu sắc quan điểm công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tácxây dựng đảng. Chính sách, môi trường làm việc của cán bộ chưa tạo động lực đểkhuyến khích, thu hút, phát huy năng lực, sự cống hiến của cán bộ. Nhìn chung,việc đổi mới công tác cán bộ chưa toàn diện và cònchậm so với đổi mớikinh tế - xã hội.

Chất lượng đội ngũ cánbộ còn những mặt yếu; cơ cấu đội ngũ cán bộ vẫn mất cân đối, thiếu đồng bộ,chưa hợp lý; thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, cán bộ đầu ngành, cán bộ cótrình độ cao, có khả năng dự báo, xử lý tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh...Thời gian qua, việc thực hiện Chiến lược cán bộ mới tập trung nhiều vào đốitượng cán bộ lãnh đạo, quản lý, chưa chú ý đúng mức, toàn diện đến các đốitượng cán bộ khác.

Tình trạng suy thoáivề tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, thựcdụng, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thiếu trách nhiệm, thiếu tự giác rènluyện, phấn đấu, thiếu tinh thần đồng chí trong một bộ phận không nhỏ cán bộdiễn ra nghiêm trọng, kéo dài nhưng chậm có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn vàkịp thời xử lý, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ.

II. Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảngđẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cán bộ. Từ nay đến năm 2020, tập trung thựchiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp lớn sau đây:

1- Quán triệt sâusắc các quan điểm và mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ

Một là, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, làkhâu then chốt trong công tác xây dựng đảng. Phải thường xuyên chăm lo xây dựngđội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạocủa Đảng.

Hai là, phải xuất phát từ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vàbảo vệ Tổ quốc, từ yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộcđổi mới CNH, HĐH đất nước nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nướcmạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên CNXH.

Ba là, quán triệt quan điểm giai cấp công nhân của Đảng, phát huysức mạnh toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, đại đoàn kết và gắn bó mật thiếtvới nhân dân; tập hợp rộng rãi các loại cán bộ, trọng dụng nhân tài, không phânbiệt dân tộc, tôn giáo, người ở trong nước hay người Việt Nam định cư ở nướcngoài.

Bốn là, gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng tổ chức vàđổi mới cơ chế, chính sách, với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh.

Năm là, thông qua hoạt động thực tiễn và phong trào cách mạng củanhân dân, nâng cao trình độ dân trí, phát triển nguồn nhân lực chất lượng caođể tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ. Phải dựa vào nhân dân đểphát hiện, kiểm tra và giám sát cán bộ.

Sáu là, Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũcán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm củacác tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Mục tiêu cần đạt được là xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chínhtrị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, có cơ cấu phù hợp với Chiến lược pháttriển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vữngvàng giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

2- Đổi mới mạnhmẽ phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ

Tiếp tục cụ thể hoá,thể chế hoá nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý độingũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầucác tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ. Bổ sung, hoàn thiện hệthống các quy định, quy chế về sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạtđộng của các tổ chức thành viên khác trong hệ thống chính trị; tiếp tục cảitiến quy trình công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và cácđoàn thể chính trị - xã hội. Mở rộng và phát huy dân chủ trong công tác cán bộ.

3- Đổi mới tưduy, cách làm, khắc phục có kết quả những yếu kém trong từng khâu của công táccán bộ

- Đổi mới công tácđánh giá cán bộ, xây dựng mới tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giácụ thể đối với từng chức danh, từng đối tượng cán bộ; bảo đảm nguyên tắc tậptrung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện, công tâm; lấy chấtlượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chính; coi trọng và phát huytrách nhiệm của người đứng đầu, người trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ.

- Nâng cao chất lượngcông tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm sự chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cảnhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ ở tất cả cáccấp, nhất là cấp chiến lược; kết hợp xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quảnlý với quy hoạch cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý sản xuất, kinh doanh, cán bộlãnh đạo trong lực lượng vũ trang, cán bộ nghiên cứu khoa học, đội ngũ chuyêngia đầu ngành; đổi mới quy trình giới thiệu cán bộ vào nguồn quy hoạch các chứcdanh lãnh đạo, quản lý, nhất là đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dântộc thiểu số. Mở rộng việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ vào các chứcdanh lãnh đạo cấp phòng ở tỉnh, thành phố và cấp vụ ở các bộ, ngành Trung ương,xem xét đưa vào quy hoạch và thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụngtheo quy hoạch.

- Tiếp tục thực hiệnchủ trương luân chuyển cán bộ, đưa công tác này trở thành nền nếp thường xuyêntrong công tác cán bộ. Mở rộng việc bố trí bí thư cấp uỷ, chủ tịch UBND, chánhán toà án nhân dân, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân, chánh thanh tra cấptỉnh, cấp huyện và cán bộ lãnh đạo cấp trưởng các ngành công an, tài chính,thuế, hải quan... không phải là người địa phương. Kết hợp thực hiện cơ chế thựctập, tập sự lãnh đạo, quản lý với luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng cánbộ.

- Tạo chuyển biến sâusắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch, theo tiêu chuẩnchức danh cán bộ, chú trọng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnhđạo, quản lý, coi đây là giải pháp quan trọng hàng đầu trong thực hiện Chiếnlược cán bộ trong giai đoạn mới. Củng cố, nâng cao chất lượng về mọi mặt của hệthống đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Huy động mọi nguồn lực và tăngcường đầu tư ngân sách nhà nước cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả trong vàngoài nước, trong và ngoài Đảng, trong và ngoài khu vực nhà nước. Xây dựngchương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến lược quốc gia về nhântài đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, CNH, HĐH đấtnước và chủ động hội nhập quốc tế.

- Cơ cấu lại đội ngũcán bộ, công chức theo yêu cầu tăng cường chất lượng, tinh giản biên chế hànhchính, đáp ứng yêu cầu thực hiện Cương lĩnh, Chiến lược phát triển đất nướcgiai đoạn 2010-2020, bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa các chức danh lãnh đạo, quảnlý, các ngạch, bậc công chức, viên chức; giữa các độ tuổi, địa bàn, lĩnh vựccông tác; tăng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộxuất thân từ công nhân, con gia đình có công với cách mạng; khắc phục tìnhtrạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ.

- Cải cách hệ thốngchính sách, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, công bằng trong thực hiện chínhsách cán bộ giữa các cấp, các ngành, các địa phương, các đối tượng cán bộ; gắnchính sách cán bộ trong từng khâu của công tác cán bộ, gắn trách nhiệm, nghĩavụ với quyền lợi; khuyến khích cán bộ công tác ở địa bàn khó khăn, ở cơ sở; cảicách cơ bản chế độ tiền lương, tiền tệ hoá tiền lương và các chế độ theo lương;ban hành chính sách về nhà ở, nhà công vụ đối với cán bộ, công chức và lựclượng vũ trang. Cải cách công tác thi đua, khen thưởng để tạo động lực thúc đẩyphong trào thi đua yêu nước một cách thực chất, khắc phục “bệnh thành tích”,hình thức, lãng phí. Tổ chức phong trào thi đua xây dựng môi trường làm việctốt để phát huy tốt nhất khả năng cống hiến và phát triển của cán bộ.

- Đổi mới công táctuyển chọn, bố trí, sử dụng cán bộ. Hoàn thiện chế độ bầu cử; cải tiến cáchthức tuyển chọn, lấy phiếu tín nhiệm, bổ nhiệm cán bộ để chọn đúng người, bốtrí đúng việc. Mở rộng quyền đề cử, ứng cử và giới thiệu nhiều phương án nhânsự để lựa chọn. Xây dựng và thực hiện tốt chế độ miễn nhiệm, từ chức, cho thôiviệc, thay thế cán bộ kém phẩm chất và năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ đểphương châm "có lên, có xuống, có vào, có ra" được thực hiện bìnhthường trong bố trí, sử dụng cán bộ. Xây dựng cơ chế đảng viên và nhân dân thamgia giám sát cán bộ và công tác cán bộ.

4- Tăng cườngcông tác giáo dục, quản lý cán bộ; gắnviệc xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ với việc học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với phòng, chống tham nhũng, quan liêu,lãng phí, tiêu cực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ cấp trênđối với cấp dưới trong việc giáo dục, quản lý và thực hiện công tác cán bộ.

5- Đẩy mạnh côngtác nghiên cứu khoa học, xây dựng tổ chức và con người làm công tác tổ chức,cán bộ. Xây dựng chương trình, kế hoạch và lộ trình thực hiện việc tổng kếtthực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức và cán bộ phù hợp với đặc điểm củanước ta trong tình hình mới; xây dựng Học viện Xây dựng Đảng thành một trungtâm nghiên cứu khoa học và đào tạo có chất lượng cao về xây dựng Đảng, trong đócó khoa học về tổ chức và cán bộ. Tăng cường giáo dục nâng cao ý thức tráchnhiệm, năng lực và phẩm chất, đạo đức của đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức,cán bộ; phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ .

III- Từ nay đến Đạihội XI của Đảng cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1- Rà soát, bổsung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp; thực hiện việc xâydựng quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Chuẩn bị tốt công tác nhân sựphục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI củaĐảng.

2- Hoàn thiện,ban hành và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về: Quy chế bầu cử trong Đảng; quy chế đánh giá cán bộ (sửa đổi,bổ sung); quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơnvị trong công tác cán bộ; quy chế miễn nhiệm và từ chức của cán bộ; cải tiếnviệc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ; chính sách xử lý, sử dụng và quản lý cán bộ,đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị; chính sách nhà ở của cán bộ, côngchức và lực lượng vũ trang; chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn;chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhàkhoa học trẻ để bổ sung cán bộ cho các lĩnh vực công tác.

3- Nghiên cứu,xây dựng và thực hiện thí điểm một số đề án

- Đề án thực hiện chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếpbầu ban thường vụ và bí thư, phó bí thư.

- Đề án nhất thể hoámột số tổ chức và chức danh lãnh đạo Đảng, chính quyền ở cấp xã, huyện, tỉnh.

- Đề án đổi mới cáchtuyển chọn cán bộ lãnh đạo cấp vụ và cấp phòng; thực hiện chế độ thực tập vàtập sự lãnh đạo.

Giao Bộ Chính trị chỉđạo xây dựng và xem xét kỹ các đề án trước khi quyết định thí điểm.

4- Triển khai xâydựng các đề án về:

- Chiến lược quốc giavề nhân tài và Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưõng cán bộ.

- Cơ chế đảng viên vànhân dân tham gia giám sát cán bộ và công tác cán bộ; đổi mới công tác thi đua,khen thưởng.

- Tiếp tục thực hiệntinh giản biên chế gắn với việc mở rộng thực hiện chủ trương khoán chi phí hànhchính, khoán quỹ lương trong các cơ quan hành chính; thực hiện một cơ quanthống nhất quản lý về biên chế. Tiếp tục thực hiện chính sách nghỉ công tác,nghỉ hưu trước tuổi đối với một số trường hợp để sắp xếp, bố trí cán bộ sau cáckỳ đại hội Đảng.

*

* *

Căn cứ Kết luận này, Bộ Chính trị, Ban Bí thưlãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, Ban Tổ chứcTrung ưong xây dựng kế hoạch, chương trình đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộtừ nay đến Đại hội XI của Đảng và đến năm 2020 phù hợp với chức năng, nhiệm vụvà đặc điểm của địa phương, cơ quan, tổ chức, phấn đấu tạo bằng được nhữngchuyển biến, tiến bộ mới trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ tronggiai đoạn mới.

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
TỔNG BÍ THƯ
Nông Đức Mạnh