BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

Số: 41-KL/TW

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2009

KẾT LUẬN

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ16-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA IX) VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦAĐẢNG ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ VÀ LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN TRONG TÌNHHÌNH MỚI

Ngày 05/11/2008, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đãtổ chức Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 5/10/2002của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vớilực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới vàtổng kết tổ chức, hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Ban Bí thưnhận định:

1. Sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị, Đảng ủy quân sựTrung ương đã xây dựng Hướng dẫn số 01-HD/ĐUQSTW, ngày 3/1/2003 về thực hiệnChỉ thị của Ban Bí thư. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đã làmtốt việc quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ về ý nghĩa,tầm quan trọng của công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dựbị động viên trong tình hình mới, đề ra nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thựchiện sát với tình hình địa phương, cơ sở. Cơ quan quân sự địa phương các cấp đãcó bước đổi mới trong trong công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, huấn luyện,hoạt động của dân quân tự vệ và dự bị động viên; chất lượng tổng hợp của lựclượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đã được nâng lên rõ rệt, đáp ứng tốt hơnyêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương, cơ sở; đồng thời góp phầntích cực trong thực hiện giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảovệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia; trong phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn,khắc phục hậu quả thiên tai và trong vận động quần chúng ở cơ sở, được cấp ủy đảng,chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao.

2. Bên cạnh những ưu điểm trên, công tác dân quân tự vệ vàdự bị động viên cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm sau:

- Nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược và xây dựng lựclượng dân quân tự vệ, dự bị động viên của một số cấp ủy đảng, chính quyền, cơquan, đơn vị ở cả Trung ương và địa phương còn hạn chế; chưa quan tâm đúng mứcvề tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ, kiến thức quốc phòng, quân sự địaphương và quản lý nhà nước về quốc phòng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân;chưa thường xuyên làm tốt việc kết hợp chặt chẽ 2 nhiệm vụ chiến lược pháttriển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh trong công tác của mỗi cấp, mỗingành và địa phương, đơn vị.

- Một số cơ quan quân sự địa phương chưa làm tốt công táctham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác này hoặc còn thiếu chủ động, nhạybén trong tổ chức thực hiện. Việc đăng ký, quản lý dân quân tự vệ, dự bị độngviên còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là số công dân phải đi làm ăn xa. Nănglực xử lý tình huống tại chỗ của lực lượng này ở một số địa phương, đơn vị cònhạn chế.

- Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn chưa được hướng dẫn tổchức hoạt động thống nhất; phát triển đảng viên trong dân quân tự vệ và dự bịđộng viên chưa được quan tâm đúng mức, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới,hải đảo, vùng dân tộc thiểu số.

- Một số văn bản luật pháp còn thiếu, chưa đồng bộ; chế độ,chính sách chưa đầy đủ, chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng dân quân tự vệvà lực lượng dự bị động viên, nhất là trong một số loại hình doanh nghiệp.

- Công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát chưa thương xuyên nênảnh hưởng nhất định đến chất lượng việc thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 16-CT/TW, Ban Bí thưyêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mộtsố nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảngviên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò của lực lượng dânquân tự vệ, lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Nâng cao chất lượngtổng hợp của lực lượng dân tự vệ và lực lượng dự bị động viên, thực sự là lựclượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đủ sức hoàn thànhnhiệm vụ trong mọi tình huống, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xãhội chủ nghĩa.

2. Cấp ủy đảng các cấp có chủ trương, nghị quyết lãnh đạochuyên đề về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên.Làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tựvệ, nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ lên trên 18%, đơn vị dựbị động viên đủ đảng viên để tổ chức chi bộ, chi ủy ở cấp đại đội, đảng ủy ởcấp tiểu đoàn.

3. Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh đềán và tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng tổ chức lực lượnghợp lý, chất lượng tốt, lấy xây dựng về chất lượng chính trị là chính; tổ chứcbiên chế tinh gọn, chặt chẽ; trang bị vũ khí phù hợp; được giáo dục chính trị,pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện, thiết thực; nâng cao khả năng sẵn sàngchiến đấu và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụquốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Chú trọng xây dựng nâng cao chất lượng dân quân tự vệ ở vùngtrọng điểm quốc phòng, an ninh và những địa bàn phức tạp. Bảo đảm chế độ, chínhsách thỏa đáng đối với lực lượng này theo giá trị ngày công lao động thực tế vàphù hợp với khả năng của địa phương.

4. Xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ về số lượng và chấtlượng toàn diện. Bảo đảm tính hợp lý, đồng bộ, cân đối giữa lực lượng thườngtrực và lực lượng dự bị động viên. Quy mô tổ chức phù hợp với quyết tâm tácchiến chiến lược theo khu vực phòng thủ, từng hướng chiến lược và khả năng tạonguồn của từng địa phương. Vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật chất đảm bảo đúng quyđịnh, có dự phòng thích hợp. Các đơn vị dự bị động viên phải được quản lý, huấnluyện chặt chẽ, có trình độ sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu huy động, mởrộng lực lượng thường trực của quân đội trong mọi tình huống.

5. Thường xuyên kiện toàn Ban chỉ huy quân sự các cấp đủ vềsố lượng, chất lượng ngày càng cao; đối với Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổchức, Chỉ huy trưởng phải là người đúng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơquan, tổ chức; Chính trị viên là bí thư, phó bí thư cấp ủy kiêm nhiệm; Ban chỉhuy quân sự xã, phường, thị trấn, Chỉ huy trưởng là thành viên Ủy ban nhân dân;Chính trị viên là bí thư đảng ủy (chi bộ) xã, phường, thị trấn; Chính trị viênphó là bí thư đoàn (chi đoàn) xã kiêm nhiệm. Hằng năm, từ cán bộ Ban chỉ huyquân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức đến cán bộ phân đội dân quân tự vệ và dự bịđộng viên phải được bồi dưỡng, tập huấn những kiến thức cần thiết về kinh tế,chính trịn, quốc phòng, an ninh làm cơ sở triển khai công tác giáo dục chínhtrị, huấn luyện quân sự tại đơn vị.

6. Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đảng ủy Quân sự Trungương tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, tổng kết các hoạt động của chi bộ, tổ đảngquân sự xã, phường, thị trấn và công tác phát triển đảng viên trong lực lượngdân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và công tác xây dựng tổ chức đảngtrong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, bảo đảm sự lãnh đạo của đảng đối vớilực lượng vũ trang quần chúng, để báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định; trướcmắt những nơi đã có chi bộ quân sự cấp xã thì tiếp tục duy trì, củng cố, nângcao chất lượng, những nơi chưa có thì tiến hành làm thí điểm, rút kinh nghiệmđể có chủ trương tiếp theo; đồng thời tiến hành nghiên cứu để ban hành thốngnhất về chức năng, nhiệm vụ và các mối quan hệ của chi bộ quân sự xã, phường,thị trấn.

7. Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo cáccơ quan liên quan xây dựng nâng cao Pháp lệnh Dân quân tự vệ lên thành luật vàban hành đồng bộ những văn bản quy phạm pháp luật kèm theo phù hợp với yêu cầu,nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; coi trọng việc xây dựng lựclượng dân quân tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh, dânquân tự vệ hoạt động trên biển, đảo. Bộ Quốc phòng phối hợp với các bộ, ngànhTrung ương ban hành các văn bản nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước vềdân quân tự vệ, dự bị động viên và chế độ, chính sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

8. Ban cán sự đảng, Chính phủ nghiên cứu chỉ đạo ban hànhquy định phân bổ ngân sách quốc phòng cho những địa phương kinh tế chậm pháttriển ở vùng biên giới, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộcthiểu số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của dân quân tự vệ, dự bị động viên trongtình hình mới.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,các bộ, ngành Trung ương bố trí ngân sách thích đáng và bảo đảm chế độ, chínhsách cho công tác đăng ký, quản lý, tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện,hoạt động, trang bị đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị độngviên; đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp chấp hành quy định của pháp luật vềquốc phòng, an ninh, có trách nhiệm đóng góp, bảo đảm kinh phí chi cho công tácquốc phòng, quân sự nói chung, thực hiện chế độ, chính sách cho lực lượng dânquân tự vệ và lực lượng dự bị động viên nói riêng để huấn luyện và hoạt độngchất lượng, hiệu quả.

9. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cánsự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơquan chức năng thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong Đảngvà nhân dân về nhiệm vụ xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị độngviên; các nhà trường trong quân đội, trung tâm giáo dục quốc phòng làm tốt côngtác bồi dưỡng chính trị, kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ các cấp, giáodục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệTổ quốc trong tình hình mới.

10. Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn,đảng ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị số16-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) và Kết luận này; hằng năm báo cáo kết quảthực hiện về Ban Bí thư (qua Đảng ủy quân sự Trung ương).

Giao Đảng ủy quân sự Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban tổchức Trung ương giúp Ban Bí thư theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việcthực hiện, báo cáo Ban Bí thư.

Kết luận này phổ biến đến chi bộ để triển khai thực hiện./.

T/M BAN BÍ THƯ
Trương Tấn Sang