BAN BÍ THƯ
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số 55-KL/TW

Ngày 18 tháng 01 năm 2013

KẾT LUẬN

VỀ TIẾP TỤC ĐẨYMẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA X “VỀ CÔNG TÁC PHỤNỮ THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC”

Tại phiên họp ngày 04-12-2012, sau khi nghe BanDân vận Trung ương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày27-4-2007 của Bộ Chính trị khóa X “ về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh côngnghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ý kiến của các cơ quan có liên quan, Ban Bíthư đã thảo luận và kết luận như sau:

1- Năm năm qua, việc triển khai thực hiện Nghịquyết sơ 11- NQ/TW ngày 27-4-2007của Bộ Chính trị khóa X “ về công tác phụ nữthời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã đạt được nhữngthành tựu nhất định. Nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toànxã hội về giới, bình đẳng giới, về phụ nữ và công tác phụ nữ được nâng lên rõrệt, tạo sự chuyển biến tích cực. Hệ thống pháp luật, chính sách về bình đẳnggiới tiếp tục được hoàn thiện, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ trêntất cả các lĩnh vực lao động sản xuất, kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học,xã hội. Trình độ, năng lực, vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hộingày càng được nâng lên. Công tác gia đình ngày càng được quan tâm; điều kiệnsống của các gia đình đã được cải thiện đáng kể. Đội ngũ cán bộ nữ có sự chuyểnbiến về chất lượng và số lượng; có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực vàtinh thần trách nhiệm, luôn vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt côngviệc được giao. Công tác phụ vận tiếp tục đạt nhiều kết quả, hội liên hiệp phụnữ các cấp đã tập hợp, vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần giữ vững an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội. Tổ chức Hội có bước phát triển, tính liên hiệp và việcthực hiện chức năng đại diện, vai trò cầu nối giữa Đảng với phụ nữ có chuyểnbiến tốt, bộ máy tiếp tục được kiện toàn, chất lượng cán bộ được nâng lên; tỷlệ phụ nữ tham gia tổ chức Hội, tham gia các hoạt động của Hội ngày càng tăng.

2- Tuy nhiên, công tác phụ nữ vẫn còn nhiều hạnchế, yếu kém. Đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện lao động, học tập, sinhhoạt của nhiều phụ nữ chưa thực sự được nâng cao. Việc triển khai, thực hiệncác nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết chưa đồng bộ, chưa gắn với chương trình,kế hoạch hoạt động hàng năm của các cấp ủy đảng, chính quyền; nguồn lực chocông tác phụ nữ chưa được ưu tiên, tập trung; nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghịquyết chưa đạt yêu cầu đề ra; hệ thống pháp luật, chính sách về bình đẳng giớichưa được hoàn thiện, còn nhiều bất cập.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do nhiềucấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan tham mưu, giúp việc chưa quyết liệttriển khai thực hiện Nghị quyết; một số nơi chưa thực sự quan tâm đến công tácphụ nữ, còn biểu hiện coi công tác phụ nữ là trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụnữ và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ. Hệ thống văn bản pháp luật về bình đằnggiới, chính sách để tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển còn thiếu đồng bộ, chưatheo đúng tinh thần của Nghị quyết về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trísử dụng cán bộ nữ. Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp, cán bộ, đảng viên nữ chưa thựcsự làm tốt nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết. Công tác phối hợp giữa các cấpủy đảng với các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện Nghị quyết chưa chặt chẽ.Công tác truyền thông và giáo dục về bình đẳng giới, về xây dựng gia đình chưathường xuyên. Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữvà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về công tác phụ nữ chưa được phân định rõràng. Một bộ phận phụ nữ chưa thực sự phấn đấu vươn lên.

3- Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quảNghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X, các cấp ủy đảng, chính quyền, cácban, ngành, đoàn thể cần tiếp tục quán triển và tổ chức thực hiện tốt các nhiệmvụ và giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra, trong đó tập trung thực hiện một sốnhiệm vụ sau:

- Công tác phụ nữ là vấn đề lớn, quan trọng vàlà trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thời kỳ côngnghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợpvới Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụnữ Việt Nam tăng cường truyền thông để tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức củacác cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và của toàn xã hội về tầm quan trọng, vịtrí, vai trò của phụ nữ; về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhànước về công tác phụ nữ, về bình đẳng giới, về hôn nhân và gia đình. Thông quatruyền thông để giáo dục giá trị truyền thống của phụ nữ Việt Nam, nêu gươngngười tốt, việc tốt; phê phán những biểu hiện phân biệt đối xử với phụ nữ.

- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủlãnh đạo việc thể chế hóa các nội dung Nghị quyết; tăng cường kiểm tra, giámsát việc thực hiện để tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển; đặc biệt quan tâmđến nội dung thực hiện nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ về độ tuổi trong quyhoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, nghỉ hưu.

- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo tổ chức thựchiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu, các chiến lược quốc gia, đặc biệtlà Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Chiến lược phát triển gia đình ViệtNam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030; Nghị định 56/NĐ-CP của Chính phủ vềquy định trách nhiệm của Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảmcho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước theo quyđịnh của pháp luật… để tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển; tiếp tục có chínhsách phù hợp để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ nông thôn,vùng sâu, vùng xa, phụ nữ dân tộc thiểu số.

- Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiệncông tác cán bộ nữ để các cấp ủy đảng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương xâydựng quy hoạch cán bộ nữ. Phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảngcác cấp đạt từ 25% trở lên; nữ đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấptừ 35% đến 40%. Các cơ quan, đơn vị có tỉ lệ nữ từ 30%, nhất thiết có cán bộlãnh đạo chủ chốt là nữ. Cơ quan lãnh đạo cấp cao của Đảng, Quốc hội, Nhà nước,Chính phủ có tỉ lệ nữ phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, cán bộ, đảngviên nữ cần tích cực, chủ động hơn nữa trong việc tham mưu, giới thiệu, tạonguồn cán bộ nữ và giới thiệu quần chúng là phụ nữ ưu tú cho Đảng. Phát huy vaitrò nòng cốt của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong công tác vận động phụ nữ,xây dựng, củng cố tổ chức Hội thật sự vững mạnh. Hội cần tích cực, chủ động hơnnữa trong việc phối hợp với các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, địaphương phát hiện và giải quyết các nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình, lyhôn, ly thân, buôn bán phụ nữ và trẻ em, hôn nhân có yếu tố nước ngoài thiếulành mạnh, xâm hại tình dục trẻ em, bất bình đẳng giới.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhândân, căn cứ và chức năng, nhiệm vụ của mình để tổ chức vận động đoàn viên, hộiviên tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết.

4- Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp vớiĐảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vàcác ban đảng Trung ương theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận này của Ban Bí thư, định kỳ báo cáo BộChính trị, Ban Bí thư.

Kết luận này được phổ biến đến chi bộ.

T/M BAN BÍ THƯ
Lê Hồng Anh