BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 75-KL/TW

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 33-NQ/TW CỦABỘ CHÍNH TRỊ KHOÁ IX "VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONGTHỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC"

Tại phiên họp ngày17-10-2013, sau khi nghe Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng báo cáo kết quả 10 nămthực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 16-10-2003 của Bộ Chính trị khoá IX"Về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước", ý kiến của các ban, bộ, ngành Trung ương, Bộ Chínhtrị đã thảo luận và kết luận :

1- Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày
16-10-2003 của Bộ Chính trị khoá IX

1.1- Mười năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phốĐà Nẵng đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện nghiêm túc,năng động, sáng tạo Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị và đạt những kết quả quantrọng.

Kinh tế phát triểnnhanh, GDP tăng bình quân 11,5%/năm, giá trị kinh tế năm 2013 tăng gấp 3 lần vàGDP bình quân đầu người tăng gấp 5,4 lần so với năm 2003. Cơ cấu kinh tế chuyểndịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp trước dự kiến 2 năm. Chútrọng phát huy tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực xã hội của thành phố và nguồnlực thế mạnh của vùng.

Công tác quy hoạch,quản lý quy hoạch được thực hiện khá tốt. Kết cấu hạ tầng phát triển nhanh,nhất là giao thông, làm thay đổi diện mạo đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Văn hoá xã hội có bướcphát triển khá. Các chính sách an sinh xã hội, nhất là chương trình "5không", "3 có"[1]đạt kết quảtích cực, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Quốc phòng, an ninhđược giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, hệthống chính trị có nhiều cố gắng và đạt kết quả tích cực. Nội bộ đoàn kết,thống nhất, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyềncác cấp, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI vềxây dựng Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được kết quả bước đầuquan trọng; quan tâm cải cách hành chính.

1.2- Tuy nhiên, tiềm năng, lợi thế của Đà Nẵng còn nhiều nhưngcó những mặt chưa được khai thác tốt. Quy mô kinh tế còn nhỏ, năng lực cạnhtranh còn thấp. Đầu tư cho phát triển sản xuất chậm so với phát triển hạ tầng vàchưa có sự bứt phá. Một số dự án, công trình trọng tâm theo Nghị quyết 33, Nghịquyết 39 của Bộ Chính trị và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ triển khaicòn chậm. Vai trò động lực, sức lan toả của Đà Nẵng trong vùng còn hạn chế.

Những hạn chế, yếu kémtrên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ quan là chính. Năng lực lãnhđạo của Đảng bộ, quản lý, điều hành của chính quyền thành phố trong việc tổchức thực hiện Nghị quyết 33 có mặt còn chưa quyết liệt; chậm đề xuất với Chínhphủ, các bộ, ngành liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù thật sự cóhiệu quả, cần thiết cho việc triển khai Nghị quyết.

2- Về phương hướng,mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến năm 2020

- Đà Nẵng cần phát huynhững kinh nghiệm, thành tích tốt đã đạt được, để thực hiện Nghị quyết 33 củaBộ Chính trị một cách tích cực, quyết liệt và đạt hiệu quả cao hơn. Phát triểnĐà Nẵng theo hướng phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế, tìm ra các động lựcmới để xây dựng thành phố trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, mộttrung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung với vai trò là trung tâm dịch vụ,thành phố cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng, trung tâm bưu chính viễnthông - công nghệ thông tin và tài chính - ngân hàng; một trong những trung tâmy tế, văn hoá - thể thao, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ của miềnTrung; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh củakhu vực và cả nước; có tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; cơ bản trởthành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020; tạo động lựcquan trọng thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

- Tập trung rà soát,xây dựng và thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch phát triển thành phố. Pháttriển kinh tế gắn với tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướngtập trung nâng cao quy mô, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranhcủa nền kinh tế. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, tập trung vào cácngành dịch vụ có giá trị gia tăng lớn, phát triển mạnh du lịch, nhất là du lịchcao cấp, hình thành trung tâm du lịch ven biển lớn tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Đẩymạnh xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, ưu tiên thu hút đầu tư vào khu côngnghệ cao, khu công nghệ thông tin. Phát triển Đà Nẵng trở thành một trung tâmkinh tế biển, trung tâm nghề cá, gắn với bảo vệ an ninh và chủ quyền biển, đảoở khu vực. Phát triển nông nghiệp theo hướng phục vụ đô thị và du lịch; phấnđấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2020.

- Xây dựng và pháttriển thành phố Đà Nẵng đẹp, văn minh, hiện đại, có bản sắc riêng. Tiếp tục đầutư phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu pháttriển của thành phố và vùng. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương,các địa phương trong vùng đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án đã ghi trongNghị quyết 33 của Bộ Chính trị, Thông báo kết luận số 166 của Ban Bí thư và cácquyết định của Thủ tướng Chính phủ; huy động mọi nguồn lực đầu tư, kể cả vốnnước ngoài dưới nhiều hình thức (BOT, BTO, BT, PPP...). Tăng cường công tácquản lý, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó, hạn chế tác hại do biến đổi khíhậu và nước biển dâng.

- Quan tâm làm tốt hơnnữa công tác an sinh xã hội, tập trung giải quyết tốt những vấn đề xã hội bứcxúc, quản lý trật tự đô thị nền nếp; xây dựng môi trường văn hoá, đời sống vàphát triển con người phù hợp với văn minh đô thị.

- Tăng cường quốcphòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọitình huống. Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng,hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; chú trọng công tác xây dựng Đảng,xây dựng đội ngũ cán bộ, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIvề xây dựng Đảng. Phát huy dân chủ, đổi mới phong cách, phương thức lãnh đạo,lề lối công tác, coi trọng xây dựng đoàn kết nội bộ. Tích cực phòng, chống thamnhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thíđiểm xây dựng chính quyền đô thị. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần chủ động,tích cực phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương.

3- Về các kiến nghịcủa Thành uỷ Đà Nẵng

Việc thực hiện phươnghướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trên trước hết là trách nhiệm của Đảngbộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, Đảng đoàn Quốc hội,Ban cán sự đảng Chính phủ, các ban đảng, bộ, ngành Trung ương cần quan tâm thựchiện tốt trách nhiệm của mình đối với Đà Nẵng, tạo điều kiện, cơ chế, chínhsách phù hợp, theo hướng ưu đãi hơn, tạo thêm nguồn lực và động lực mới đểthành phố phát triển nhanh, hiệu quả hơn, phát huy vai trò đối với cả vùng vàđóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. Trước hết, cần tập trung xem xét,giải quyết một số kiến nghị sau của Đà Nẵng :

- Sớm ban hành một sốcơ chế, chính sách có tính đặc thù cho thành phố. Xem xét phân cấp thêm một sốnguồn thu do Trung ương quản lý cho địa phương; tăng mức hỗ trợ từ số tăng thucác khoản phân chia giữa ngân sách Trung ương với thành phố và khoản tăng thungân sách Trung ương. Cho phép huy động vốn đầu tư hằng năm cao hơn tổng mứcvốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách thành phố. Ưu tiên hỗ trợ Đà Nẵng xúctiến, huy động các nguồn vốn ODA và phân cấp cho thành phố được quyết định đầutư một số dự án theo hình thức BT, BOT, BTO, PPP để đầu tư phát triển hạ tầng.

- Ưu tiên bố trí vốnthanh toán cho các dự án đã có chủ trương đầu tư của Trung ương và đã hoànthành đưa vào sử dụng : Nhà thi đấu Thể dục - Thể thao, cầu Nguyễn Văn Trỗi -Trần Thị Lý, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa 600 giường.

- Ban hành cơ chế hỗtrợ đặc thù về huy động vốn xây dựng dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Sớm có kếhoạch triển khai các dự án, công trình đã được xác định trong Nghị quyết 33 củaBộ Chính trị, Thông báo kết luận số 166 của Ban Bí thư và các quyết định củaThủ tướng Chính phủ : Làng Đại học Đà Nẵng, Khu liên hợp thể thao, di dời gađường sắt Đà Nẵng; nghiên cứu triển khai tuyến hành lang kinh tế Đông Tây 2,cảng Liên Chiểu; mở rộng tuyến quốc lộ 14B giai đoạn 2 và mở rộng, nâng cấpQuốc lộ 14G; các viện nghiên cứu khoa học chuyên ngành, trung tâm công nghệsinh học, trung tâm thông tin khoa học và công nghệ, dự án Trường Đại học quốctế
Việt - Anh. Có chính sách hỗ trợ để ngư dân đóng tàu công suất lớn khai tháchải sản xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

- Có lộ trình triểnkhai những dự án có ý nghĩa động lực, lan toả đối với sự phát triển kinh tế -xã hội khu vực miền Trung và Tây Nguyên : Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵnggiai đoạn 2, nâng cấp sân bay Đà Nẵng đạt trên 6 triệu lượt khách/năm, xây dựngmạng lưới tàu điện ngầm.

- Việc mở rộng dịch vụkinh doanh trò chơi có thưởng dành riêng cho người nước ngoài đã được cấp phépvà đang hoạt động có hiệu quả, thành phố Đà Nẵng có phương án cụ thể trình Thủtướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Việc thực hiện thí điểmđối với những vấn đề mới phát sinh trong quá trình phát triển thành phố, nhưngchưa có quy định hoặc những quy định hiện hành của Nhà nước không còn phù hợp,thành phố Đà Nẵng xây dựng đề án cụ thể, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét,quyết định.

4- Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với Văn phòngTrung ương Đảng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghịquyết 33 và Kết luận này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị.

Nơi nhận :- Thành uỷ Đà Nẵng,- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng,
đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương,- Các đồng chí Uỷ viênBan Chấp hành Trung ương,- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Lê Hồng Anh

[1] "5 không", "3 có" : Khôngcó hộ đặc biệt nghèo, không có học sinh bỏ học, không có người lang thang xinăn, không có giết người để cướp của, không có người nghiện ma tuý trong cộngđồng; có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hoá, văn minh đô thị.