BỘ CHÍNH TRỊ
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 79 - KL/TW

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013

KẾT LUẬN

VỀ ĐẨY MẠNH THỰCHIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW, NGÀY 28-01-2008 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNGKHOÁ X VỀ “TIẾP TỤC XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNGNGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC”

Vừa qua, sau khi nghe Ban Chỉ đạo Đề án báo cáosơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28-01-2008 của Ban Chấphành trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Namthời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, ý kiến của các cơquan có liên quan, Bộ Chính trị đã thảo luận và kết luận như sau:

1- Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số20-NQ/TW, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trịvề vai trò, vị trí của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn được nâng lên,tạo sự chuyển biến tích cực về hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hộitrong việc chăm lo xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càngvững mạnh. Nhà nước đã thể chế hoá ban hành nhiều chính sách, pháp luật có liênquan đến công nhân, lao động, như chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,bảo hiểm thất nghiệp, chế độ nghỉ thai sản... Các cấp chính quyền đã triển khaithực hiện nhiều đề án, chương trình, kế hoạch với các mục tiêu phấn đấu cụ thể,sát thực, phù hợp với đặc điểm tình hình công nhân lao động ở từng địa phương,từng lĩnh vực. Giai cấp công nhân không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chấtlượng, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đấtnước.

2- Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thựchiện Nghị quyết còn một số yếu kém, khuyết điểm. Nhận thức của một số cấp uỷ,tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể về xây dựng giai cấp công nhân còn nhiềuhạn chế. Công tác chỉ đạo và phối hợp của một số cấp uỷ, tổ chức đảng, chínhquyền, cơ quan chức năng chưa thường xuyên, thiếu đồng bộ; nội dung, chươngtrình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết có nơi còn chung chung, thiếucác giải pháp cụ thể. Những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân nhưviệc làm, nhà ở, nơi sinh hoạt văn hoá, nhà trẻ... tại các khu công nghiệp, khuchế xuất chậm được giải quyết. Những tồn tại trong việc thực hiện chính sách,pháp luật cho người lao động như: tiền lương và thu nhập, tình trạng trốn đóngbảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế v.v.. chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả. Côngtác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm chế độ, chính sách đối với người lao độngchưa được quan tâm. Thu nhập của công nhân chưa tương xứng với cường độ laođộng và thời gian làm việc. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thểtrong doanh nghiệp, nhất là khu vực ngoài nhà nước còn nhiều hạn chế. Công tácphát triển đảng trong công nhân chưa được coi trọng, tỉ lệ đảng viên và cán bộlãnh đạo xuất thân từ công nhân còn thấp.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên làdo sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của một số cấp uỷ, tổ chức đảng,chính quyền địa phương chưa quyết liệt; chưa thường xuyên quan tâm, tổ chứctiếp xúc, gặp gỡ và đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo đảng, chính quyền, ngườisử dụng lao động với công nhân, người lao động. Vai trò, trách nhiệm của tổchức Công đoàn chưa được phát huy đầy đủ. Sự phối hợp của các cơ quan chức năngđối với tổ chức Công đoàn trong việc xây dựng giai cấp công nhân, chăm lo đờisống công nhân, người lao động thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Hệ thống cơchế, chính sách đối với giai cấp công nhân chưa đồng bộ; có những chủ trương,chính sách không còn phù hợp, nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung kịp thời.

3- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28-01-2008 củaBan Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã đề ra hệ thống các quan điểm, nhiệm vụvà giải pháp đồng bộ, nhằm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam phát triển vềsố lượng, đồng bộ về cơ cấu, không ngừng nâng cao về chất lượng để hoàn thànhthắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình trong giai đoạn cách mạng mới. Để tiếp tụcthực hiện có hiệu quả Nghị quyết, cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trậnTổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân các cấp tập trung thực hiện một sốnhiệm vụ chủ yếu sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết nhằmnâng cao nhận thức trong các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổquốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhândân về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân. Xác định việc tiếp tục đẩy mạnhthực hiện Nghị quyết là trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, nhà nước và cả hệthống chính trị. Tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động nâng cao nhậnthức và trách nhiệm trong xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn.

Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tưtưởng, giáo dục truyền thống giai cấp công nhân và truyền thống cách mạng củadân tộc, của Đảng; nâng cao giác ngộ giai cấp, ý thức chấp hành pháp luật, nhậnthức chính trị của giai cấp công nhân. Giáo dục nâng cao trình độ kiến thức,tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trách nhiệm trong laođộng sản xuất, xây dựng và phát triển đất nước của công nhân, lao động.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả cácĐề án theo Kết luận số 23-KL/TW, ngày 08-02-2008 của Bộ Chính trị về những côngviệc cần cụ thể hoá để thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW. Quốc hội, Chính phủ,các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp cần khẩn trương thể chế hoá Nghịquyết. Bổ sung, sửa đổi các văn bản pháp luật, có chế tài thực thi pháp luậthiệu quả, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động; gắnphát triển kinh tế với bảo đảm các vấn đề xã hội, tập trung đầu tư thích đángtạo điều kiện thuận lợi phát triển mạnh mẽ giai cấp công nhân cả về số lượng vàchất lượng. Trước mắt, tập trung giải quyết những kiến nghị của đoàn viên, côngnhân viên lao động và các cấp công đoàn tại Đại hội XI Công đoàn Việt Nam vềnhững vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân như việc làm, nhà ở, tiền lương,thu nhập, bảo hiểm xã hội, nơi sinh hoạt văn hoá, nhà trẻ.

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng tăng cường sự lãnhđạo, chỉ đạo đối với công tác xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn;quan tâm chăm lo xây dựng giai cấp công nhân, có các chính sách cụ thể nhằm tạođiều kiện để giai cấp công nhân phát triển toàn diện. Đẩy mạnh thực hiện Nghịquyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”,nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chú trọng pháttriển đảng viên, tổ chức đảng, đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựuchiến binh) trong các doanh nghiệp, nhất là ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước.Xây dựng tổ chức Công đoàn theo phương châm “ở đâu có công nhân, ở đó có tổchức công đoàn” hoạt động theo Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn. Tăng cườngcông tác kiểm tra, giám sát, hằng năm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết. Pháthuy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trongviệc tham gia giám sát, phản biện xã hội về luật pháp, chính sách liên quan đếngiai cấp công nhân, người lao động.

- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cácngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việcthực hiện Nghị quyết. Tổ chức công đoàn các cấp chủ động đề xuất, phối hợp vớicác ban, ngành chức năng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị -xã hội các cấp trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch liênngành với tổ chức công đoàn trong các mặt công tác, nhất là công tác tuyêntruyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật liênquan đến giai cấp công nhân và người lao động, tổ chức Công đoàn.

- Phát huy vai trò chủ thể của giai cấp công nhânvà vai trò của tổ chức công đoàn trong việc xây dựng giai cấp công nhân và tổchức công đoàn vững mạnh. Tập trung kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng tổchức, bộ máy và cán bộ để tổ chức công đoàn các cấp thực sự là chỗ dựa vữngchắc và tin cậy của giai cấp công nhân và người lao động. Đổi mới nội dung,phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, đa dạng hoá các loại hình tập hợpcông nhân, vận động đội ngũ công nhân đi đầu trong các phong trào thi đua yêunước, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của tổ chức công đoàn thựchiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghịquyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Chỉđạo các cơ quan báo chí trong hệ thống Công đoàn hoạt động theo đúng chức năng,nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích đã được xác định.

- Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo việc nghiên cứu đểxây dựng một số dự án luật có liên quan đến công nhân, viên chức, lao độngtrình Quốc hội khoá XIII (dự thảo Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), Luật Phá sản(sửa đổi), Luật An toàn – Vệ sinh lao động, Luật Tố tụng lao động, Luật Bảohiểm xã hội (sửa đổi), Luật Tiền lương tối thiểu).

- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo xây dựngchương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết, sớm ban hành Quyđịnh về việc thành lập tổ chức chính trị - chính trị xã hội tại doanh nghiệpthuộc mọi thành phần kinh tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thành lập tổ chứccơ sở đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội ở những doanh nghiệp có đủ điềukiện theo quy định của Điều lệ Đảng và Điều lệ của các đoàn thể chính trị - xãhội theo Kết luận của Bộ Chính tị (tại Thông báo số 114-TB/TW, ngày 22-11-2012của Bộ Chính trị).

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợpvới Đảng đoàn Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và các ngành chức năng xây dựngĐề án “Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và côngnhân lao động”.

- Ban Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp vớicác ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng đoàn Tổng Liên đoànlao động Việt Nam theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số20-NQ/TW, ngày 28-01-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X và Kết luậnnày; định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Lê Hồng Anh