BAN BÍ THƯ
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 80-KL/TW

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2010

KẾT LUẬN

VỀ TIẾP TỤC ĐẨYMẠNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 07-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA VIII) TRONG TÌNH HÌNHMỚI

Saukhi nghe báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương và kết quả Hội nghị tổng kết việcthực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23/11/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về“Tăng cường công tác xây dựng Đảng các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệptư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanhnghiệp tư nhân) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài'', Ban Bí thư kết luậnnhư sau:

I- Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày23/11/1996 của Bộ Chính trị (khoá VIII), công tác xây dựng Đảng, các đoàn thểnhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài đã đạt được một số kết qủa bước đầu. Số tổ chức đảng, các đoàn thể nhândân và số lượng đảng viên, đoàn viên trong các doanh nghiệp tư nhân, doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng lên. Nhiều tổ chức đảng, đoàn thể nhân dântrong doanh nghiệp đã thể hiện được vai trò vị trícủa mình, góp phầntích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

Tuynhiên, công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tưnhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn nhiều mặt hạn chế cần khắcphục. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quán triệt đầy đủ, sâu sắc yêu cầu, nộidung Chỉ thị của Bộ Chính trị: việc lãnh đạo, chỉ đạo chưa thường xuyên, chặtchẽ và thiếu đồng bộ; việc sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị chưa kịp thời. Sốlượng tổ chức đảng, các đoàn thể và số lượng đảng viên, đoàn viên, hội viêntrong các doanh nghiệp còn thấp; nhìn chung vai trò của tổ chức đảng trongdoanh nghiệp còn mờ nhạt, nội dung, phương thức hoạt động còn lúng túng, chưađáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhândân trong tình hình mới.

II. Để tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoànthể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài; các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có duới 50% vốn nhànước, các doanh nghiệp thành lập theo Luật Hợp tác xã (gọi tắt là doanh nghiệpngoài khu vực nhà nước), các cấp uỷ đảng cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt mộtsố nội dung sau đây;

1.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục,vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viênvà chủ doanh nghiệp về nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, các đoàn thểnhân dân trong doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị

Tíchcực tuyên truyền, vận động để chủ doanh nghiệp nhận thức rõ chủ trương, đườnglối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và tác dụng của việc thành lậptổ chức đảng các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp. Giáo dục, động viênngười lao động phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức độclập tự chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt phápluật và nội quy, quy chế của doanh nghiệp, tích cực tham gia xây dựng Đảng cácđoàn thể nhân dân và phấn đấu để trở thành đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Hằngnăm, cấp uỷ chính quyền các cấp tổ chức gặp mặt, động viên, biểu dương cácdoanh nghiệp làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể, chấp hànhtốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp tích cực cho sự phát triểnkinh tế - xã hội của địa phương và đất nước; biểu dương, khen thưởng các tổchức đảng trong sạch vững mạnh tiêu tiêu, các tổ chức đoàn thể nhân dân vữngmạnh xuất sắc.

2.Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của các cấp ủy đảng, nhấtlà cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng

Thànhlập ban chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệpngoài khu vực nhà nước ở các tỉnh, thành phố và quận, huyện có nhiều doanhnghiệp do đồng chí bí thư hoặc phó bí thư làm trưởng ban; đồng chí trưởng bantổ chức cấp ủy và 1 đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp làm phótrưởng ban; một số đồng chí lãnh đạo của các cơ quan, ban, nghành có liên quanlà thành viên và có bộ phận hoặc cán bộ chuyên trách giúp việc. Ban chỉ đạo cótrách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng củng cố và phát triển tổ chức đảng, các đoànthể nhân dân trong các loại hình doanh nghiệp, tổ chức việc sơ kết, tổng kết,rút kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Banchỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, giao trách nhiệm cho cáccấp, các ngành tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra. Các huyệnuỷ, quận uỷ, thị ủy, thành uỷ thuộc tỉnh uỷ, đảng uỷ khối doanh nghiệp, đảng uỷkhu công nghiệp, khu chế xuất trực thuộc tỉnh uỷ, thành ủy chịu trách nhiệmtrực tiếp về việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, các đoàn thểnhân dân trong doanh nghiệp.

3.Xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân, bảo đảm vaitrò lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể trong doanh nghiệp.

Cáctỉnh uỷ, thành ủy căn cứ vào quy mô và số lượng doanh nghiệp, tổ chức đảng vàđảng viên trong từng doanh nghiệp để xây dựng mô hình tổ chức đảng cho phù hợp.Những tỉnh, thành phố có nhiều doanh nghiệp thì thành lập đảng bộ khối doanhnghiệp trực thuộc tỉnh ủy, thành uỷ; nếu có các khu công nghiệp, khu chế xuấttập trung và trong khu công nghiệp, khu chế xuất có nhiều doanh nghiệp đã có tổchức đảng thì thành lập đảng bộ khu công nghiệp, khu chế xuất trực thuộc tỉnh,thành ủy hoặc đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh uỷ, thành uỷ.

Nhữngquận, huyện có nhiều doanh nghiệp có tổ chức đảng bộ cơ sở khối doanh nghiệpngoài khu vực nhà nước thì các tổ chức đảng trong doanh nghiệp đặt trực thuộcquận ủy, huyện ủy hoặc đảng ủy xã, phường, thị trấn tùy theo vị trí, quy mô vàsố lượng đảng viên của từng doanh nghiệp.

Cáccấp uỷ, đoàn thể cấp trên rà soát lại các tổ chức đoàn thể nhân dân để tổ chứclại cho đồng bộ, phù hợp với tổ chức đảng.

4- Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động củacác đảng bộ, chi bộ trong doanh nghiệp; tích cực xây dựng, phát triển tổ chứcđảng và làm tốt công tác phát triển đảng viên

Đốivới doanh nghiệp đã có tổ chức đảng: Các cấp ủy tiến hành nắm chắc số lượngtình trạng tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp để củngcố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. Căn cứ vào quy định của Ban Bíthư về chức năng nhiệm vụ và tổ chức cơ sở đảng để xây dựng quy chế hoạt động,đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tìnhhình của từng loại hình doanh nghiệp. Cấp trên tăng cường công tác kiểm tra,giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

Đốivới những doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng: Cấp ủy cấp trên rà soát, nắm chắcsố đảng viên đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp nhưng vẫn sinh hoạtđảng ở nơi khác, nếu có đủ 3 đảng viên chính thức trở lên và doanh nghiệp sảnxuất, kinh doanh ổn định thì thành lập chi bộ. Nếu chưa đủ số lượng đảng viênđể thành lập chi bộ thì chuyển số đảng viên này về sinh hoạt với một tổ chứcđảng phù hợp và tích cực chuẩn bị các điều kiện để thành lập tổ chức đảng. Đốivới những doanh nghiệp chưa có đảng viên, cấp uỷ cấp trên nơi doanh nghiệp đóngtrụ sở chính phân công cấp uỷ viên, đảng viên có kinh nghiệm, phối hợp với cácđoàn thể trong doanh nghiệp phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên;khi có đủ điều kiện thì thành lập tổ chức đảng. Đối với các dự án liên doanhvới nước ngoài, trong quá trình chuẩn bị dự án các cơ quan có thẩm quyền cầnchủ động phân công cán bộ, đảng viên tham gia liên doanh, xúc tiến việc thànhlập tổ chức đảng khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Tăngcường công tác kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp và các trường đại học,cao đẳng, trung cấp, dạy nghề để bổ sung cả về số lượng, chất lượng đảng viêncho các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

5.Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể nhân dântrong doanh nghiệp

Đốivới những doanh nghiệp đã có các đoàn thể: Các cấp ủy, đoàn thể cấp trên tăngcường chỉ đạo, kiểm tra để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đoànthể nhân dân trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn,vướng mắc. Các đoàn thể nhân dân phải tự đổi mới nội dung, phương thức hoạtđộng cho phù hợp với điều kiện của từng loại hình doanh nghiệp. Cùng với việcchăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, phải động viên đoànviên, hội viên chấp hành đúng pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinhdoanh, tích cực tham gia xây dựng doanh nghiệp.

Đốivới doanh nghiệp chưa có các đoàn thể: Ban chấp hành công đoàn, đoàn thanhniên, hội phụ nữ cấp trên chỉ đạo việc tích cực chuẩn bị để sớm thành lập tổchức công đoàn, đoàn thanh niên hoặc hội liên hiệp thanh niên, hội phụ nữ trongdoanh nghiệp, nhất là ở những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Chuyển sinhhoạt công đoàn, đoàn thanh niên cho những đoàn viên làm việc ở doanh nghiệpnhưng sinh hoạt công đoàn, đoàn thanh niên ở nơi khác về tổ chức công đoàn,đoàn thanh niên của doanh nghiệp ngay sau khi thành lập.

6.Chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoànthể trong doanh nghiệp.

Cáccấp uỷ, ban chấp hành các đoàn thể cấp trên phải quan tâm xây dựng, kiện toàn,nâng cao chất lượng các cấp uỷ, đặc biệt là bí thư đảng bộ, chi bộ, chủ tịchcông đoàn, chủ tịch hội phụ nữ, bí thư đoàn thanh niên trong doanh nghiệp. Nếucó đủ điều kiện nên bố trí bí thư hoặc phó bí cấp ủy làm thành viên hội đồngquản trị, hội đồng thành viên, giám đốc hoặc phó giám đốc để kết hợp công táclãnh đạo của Đảng với công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh việc đàotạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho các cấp uỷ viên, lãnh đạo cácđoàn thể; nghiên cứu xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ cánbộ làm công tác đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp.

Đốivới các tỉnh, thành phố có nhiều doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầutư nước ngoài... thì ngoài biên chế chung cho các tỉnh uỷ, thành uỷ cần bổ sungthêm một số biên chế phủ hợp với quy mô và số lượng doanh nghiệp để có cán bộtheo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể trong doanhnghiệp.

III- Để làm tốt các nhiệm vụ nêu trên, các ban đảng, các cơquan có liên quan ở Trung ương các cấp ủy, chính quyền địa phương cần thực hiệntốt các nội dung sau:

1-Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiêncứu, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổng kết, đánh giá kết qủa và rút kinhnghiệm để tiếp tục thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW về đảng viên làm kinh tế tưnhân và thực hiện thí điểm việc kết nạp những người làm chủ doanh nghiệp tưnhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Quy định chế độ và nguồn chi trả lương, phụ cấp chocán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp; chế độ đào tạo, bồidưỡng ở trong và ngoài nước đối với những người lãnh đạo doanh nghiệp ngoài khuvực nhà nước.

2-Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan đẩy mạnhviệc phổ biến, tuyên truyền về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế củaĐảng và Nhà nước; mục đích, ý nghĩa, tác dụng tích cực của tổ chức đảng cácđoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp: biểu dương, tôn vinh các doanh nghiệp,các cá nhân gương mẫu thực hiện đường lối của Đảng chính sách, pháp luật củaNhà nước, có điều kiện cho tổ chức đảng và các đoàn thể nhân dân hoạt động.

3.Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo bổ sung, sửa đổi Bộ Luậtlao động, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Công đoàn; ban hành khuôn khổpháp lý để hình thành các tổ chức chính trị chính trị - xã hội tại các doanhnghiêp thuộc mọi thành phần kinh tế, các nghị định hướng dẫn thi hành Bộ luậtLao động, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Công đoàn, trong đó quy định rõvề việc thành lập và hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanhnghiệp; việc doanh nghiệp tạo điều kiện (thời gian, kinh phí cơ sở vật chất chotổ chức đảng, các đoàn thể hoạt động; việc tính vào chi phí sản xuất, kinhdoanh các khoản chi hợp lý hỗ trợ cho tổ chức đảng, các đoàn thể hoạt động, cácchế tài xử phạt nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng.

4.Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền đểngười lao động hiểu rõ lợi ích khi tham gia công đoàn; chủ doanh nghiệp, nhàđầu tư nước ngoài hiểu tác dụng của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp.Nghiên cúu, sắp xếp lại tổ chức công đoàn trong các khu công nghiệp, khu chếxuất cho đồng bộ với tổ chức đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức đảng đối vớicác tổ chức chính trị- xã hội trong doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo đổimới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở.

5.Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp bộđoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ,đoàn viên, thanh niên về vai trò, vị trí của tổ chức đoàn, hội thanh niên.Nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổ chức đoàn hội phù hợp với từng loại hìnhdoanh nghiệp; củng cố các tổ chức đoàn đã có và khẩn trương xúc tiến việc thànhlập tổ chức đoàn, hội trong các doanh nghiệp có đủ điều kiện; tăng cương đàotạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đoàn, hội trong các doanh nghiệp ngoài khuvực nhà nước.

6-Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ đạo công tác xây dựng mô hình tậphợp lao động nữ ở khu công nghiệp, khu chế xuất, ở địa bàn dân cư có nhiều laođộng nữ trong các doanh nghiệp tư nhân.

7-Cấp uỷ, chính quyền các địa phương tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng Đảng,các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp: tăng cường công tác quản lý nhà nướcvà tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển bền vững.

8-Giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng,Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng đoàn hội Liên hiệp Phụ nữ ViệtNam. Ban Bí thư Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giúp Ban Bí thưtheo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Kết luận này và định kỳ báo cáo BanBí thư.

Kếtluận này phổ biến đền các chi bộ để thực hiện./.

T/M BAN BÍ THƯ
Trương Tấn Sang