BAN BÍ THƯ
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 95-KL/TW

Ngày 2 tháng 4 năm 2014

KẾT LUẬN

VỀ TIẾP TỤC THỰCHIỆN CHỈ THỊ SỐ 21-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁCPHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TUÝ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Tại phiên họp ngày 25-3-2014, sau khi nghe Đảnguỷ Công an Trung ương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26-3-2008của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chốngvà kiểm soát ma tuý trong tình hình mới, Ban Bí thư đã kết luận như sau:

1- Năm năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số21-CT/TW đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền về phòng,chống ma tuý được đổi mới, hướng về cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức của cánbộ, đảng viên và nhân dân, tạo được sự đồng thuận của toàn xã hội. Công tácphòng, chống ma tuý ở cơ sở đã có chuyển biến tích cực, xây dựng được nhiều môhình phòng, chống ma tuý có hiệu quả. Các lực lượng chuyên trách tiếp tục đượckiện toàn, kết quả đấu tranh chống tội phạm ma tuý đạt hiệu quả cao hơn. Đã cơbản ngăn chặn tình trạng tái trồng cây thuốc phiện và cây cần sa. Tổ chức điềutrị cho một số lượng lớn người nghiện ma tuý và mở rộng chương trình điều trịthay thế bằng Methadone. Hệ thống pháp luật về phòng, chống ma tuý tiếp tục đượcbổ sung và hoàn thiện. Hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma tuý đượcmở rộng, đi vào chiều sâu và thiết thực, tranh thủ được kinh nghiệm, nguồn lựccủa quốc tế. Đầu tư cho công tác phòng, chống ma tuý được quan tâm.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý vẫndiễn biến phức tạp. Ma tuý từ nước ngoài tiếp tục được đưa vào nước ta với sốlượng lớn; só người nghiện gia tăng; số xã, phường có ma tuý chưa được thu hẹp.Việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị có nơi, có lúc chưa chủ động, quyết liệt nhất làở xã phường. Một số cấp uỷ chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; sự tham gia củacác tổ chức, đoàn thể ở nhiều nơi còn hình thức. Công tác tuyên truyền chưaphát huy hiệu quả trong nhóm đối tượng có nguy cơ cao; một bộ phận nhân dân, nhấtlà thanh, thiếu niên chưa nhận thức rõ tác hại của ma tuý; ý thức chấp hànhpháp luật về phòng, chống ma tuý còn hạn chế. Công tác cai nghiện và quản lýsau cai còn lúng túng. Chưa huy động được nhiều nguồn lực xã hội cho công tácphòng, chống ma tuý. Quản lý nhà nước đối với việc kinh doanh, dịch vụ có liênquan đến ma tuý còn sơ hở. Năng lực kiểm soát biên giới nói chung, nhất là tuyếnhàng không và đường biển còn hạn chế.

2. Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cóhiệu quả công tác này trong thời gian tới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ đảng,chính quyền, đoàn thể tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số21-CT/TW, tập trung một số công tác trọng tâm sau:

2.1. Cần xác định rõ công tác phòng, chống và kiểmsoát ma tuý là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục,lâu dài và phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ đảng, sựquản lý của chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trịvà toàn dân tham gia. Các cấp uỷ đảng phải thường xuyên nghe báo cáo và chỉ đạothực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Chiến lược quốc giaphòng, chống và kiểm soát ma tuý ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm2030, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý giai đoạn 2012-2015 vàgắn với các chương trình mục tiêu quốc gia khác. Quốc hội, Hội đồng nhân dâncác cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường thực hiện chức năng giám sátcông tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý. Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của ngườiđứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu trách nhiệm đểxảy ra tình trạng phức tạp về ma tuý.

2.2. Tổ chức phòng ngừa và cai nghiện có hiệu quảđể kiềm chế ngăn chặn sự gia tăng của tệ nạn ma tuý, giảm cầu về ma tuý. Tăngcường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý trong hệ thống chínhtrị và toàn dân, nhất là về tác hại của ma tuý tổng hợp, các chất hướng thần mới,chú ý tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao, thanh, thiếu niên, học sinh,sinh viên, đồng bào vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục tập trung chỉ đạo tạo chuyển biếntừ cơ sở; xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống ma tuý phù hợp với từngđịa phương. Lồng ghép công tác phòng, chống ma tuý với Chương trình xây dựngnông thôn mới và cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dâncư. Đổi mới công tác điều trị cai nghiện theo hướng tiếp tục duy trì và nângcao chất lượng các cơ sở cai nghiện tập trung; xây dựng và mở rộng mô hình cainghiện dựa vào cộng đồng và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ người nghiện; mở rộngchương trình điều trị thay thế bằng Methadone.

2.3- Tăng cường đấu tranh ngăn chặn có hiệu quảtình trạng mua bán, vận chuyển ma tuý từ nước ngoài vào nước ta. Bố trí lực lượng,nâng cao năng lực phòng, chống, kiểm soát ma tuý tại các tuyến biên giới, tuyếnhàng không, cửa khẩu và đường biển. Phát hiện, triệt xoá kịp thời các cơ sở sảnxuất trái phép ma tuý trong nước. Ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả việc trồngcây có chất ma tuý.

2.4- Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thốngpháp luật về phòng, chống ma tuý, tập trung vào lĩnh vực điều tra, truy tố, xétxử tội phạm về ma tuý và quản lý, kiểm soát chặt chẽ tiền chất, tân dược gâynghiện, chất hướng thần. Nghiên cứu giảm bớt khung hình phạt có mức án tử hìnhđối với một số hành vi phạm tội về ma tuý trong Bộ Luật Hình sự. Xây dựng chínhsách điều trị cho người nghiện, hỗ trợ cho người sau cai nghiện trong giải quyếtviệc làm. Có chính sách khuyến khích tập thể, cá nhân đóng góp cho công tácphòng, chống ma tuý.

2.5- Củng cố lực lượng chuyên trách phòng, chốngma tuý; tăng cường trang bị phương tiện đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Ưutiên đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước cho công tác phòng, chống và kiểm soátma tuý, đẩy mạnh xã hội hoá công tác phòng, chống ma tuý.

2.6- Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế với cácnước có chung đường biên giới, các nước nằm trên tuyến vận chuyển, nơi sản xuất,nguồn cung cấp ma tuý và các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, liên chínhphủ trong đấu tranh phòng, chống ma tuý. Tranh thủ nguồn tài trợ quốc tế về tàichính, kỹ thuật cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

3- Căn cứ Kết luận này, Thường trực Ban Bí thưchủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày26-3-2008 của Bộ Chính trị. Các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tỉnh uỷ, thành uỷcụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch để triển khai, thực hiện nghiêm túc, cóhiệu quả.

4- Đảng uỷ Công an Trung ương theo dõi, kiểmtra, đôn đốc và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiệnChỉ thị số 21-CT/TW và Kết luận của Ban Bí thư.

T/M BAN BÍ THƯ
Lê Hồng Anh