BỘ Y TẾ
THANH TRA BỘ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 73/KL-TTrB

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2014

KẾT LUẬN THANH TRA

VIỆC THỰC HIỆN CHẾĐỘ QUẢN LÝ, THU CHI TÀI CHÍNH; VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAMNHŨNG VÀ CÔNG TÁC THANH TRA CỦA THỦ TRƯỞNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢIDƯƠNG

Thực hiện Quyết định thanh tra số 32/QĐ-TTrB ngày 10/3/2014của Chánh Thanh tra Bộ Y tế về việc Thành lập Đoàn thanh tra việc thực hiện chếđộ quản lý, thu chi tài chính; việc triển khai thực hiện Luật phòng, chống thamnhũng và công tác thanh tra của thủ trưởng tại Trường Đại học kỹ thuật Y tế HảiDương. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Trường Đại học kỹthuật Y tế Hải Dương.

Xét báo cáo Kết quả thanh tra ngày 13 tháng 5 năm 2014của Đoàn thanh tra và các tài liệu hiện có, Chánh Thanh tra Bộ Y tế Kết luậnnhư sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Khái quát chung

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương là đơn vị sựnghiệp trực thuộc Bộ Y tế có nhiệm vụ đào tạo Bác sỹ đa khoa, Điều dưỡng, Kỹ thuậty học ở trình độ đại học và cao đẳng, tiến tới đào tạo sau đại học; nghiên cứukhoa học, phát triển công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứngnhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, có khả năng tự nghiêncứu và phát triển, hợp tác trong quan hệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng vàbảo vệ Tổ quốc.

Trường có 9 phòng, 1 Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học, 8khoa, 21 bộ môn, 01 Bệnh viện thuộc Trường và 01 Labo Xét nghiệm An toàn vệ sinhthực phẩm. Số lượng cán bộ, viên chức 290người với tỷ lệ cán bộ có trình độ đạihọc và trên đại học chiếm trên 90%, trong đó có 3 Phó Giáo sư tiến sỹ, 22 Tiếnsĩ và Nghiên cứu sinh, 85 Thạc sĩ và Cao học, 1 Bác sĩ chuyên khoa II, 2 Bác sĩchuyên khoa I, 149 đại học. Lưu lượng học sinh, sinh viên trên 4000 em đến từcác vùng, miền của đất nước và có cả sinh viên Lào theo học.

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương hoạt độngtheo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,biên chế và tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chínhphủ.

II. KẾT QUẢ THANH TRA

1. Việc quản lý và sử dụng các khoản kinh phíngân sách nhà nước cấp; khoản thu - chihoạt động của đơn vị năm 2013

1.1. Về công tác lập dự toán

Đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 2012,hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2013, kết quả thực hiện của năm 2012và căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Trường đãxây dựng dự toán ngân sách năm 2013 như sau:

- Tổng số thu phí, lệ phí, thu sản xuất kinh doanh dịchvụ và thu khác là 40.000 triệu đồng (tăng 8% so với số ước thực hiện năm 2012);

- Dự toán chi Ngân sách nhà nước:

Ngân sách chi hoạt động thường xuyên là 28.327triệu đồng, tăng 30% so với dự toán ngân sách năm 2012.

Ngân sách chi không thường xuyên là 9.000 triệuđồng, tăng 490% so với dự toán ngân sách năm 2012.

1.2. Về công tác giao dự toán

Trên cơ sở dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 do Trườnglập, Bộ Y tế đã tổnghợp và đề nghị BộTài chính thẩm định phân bổ và Bộ Y tế giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2013cho Trường tại Quyết định số 298/QĐ-BYT ngày 25/01/2013 và Quyết định số 1122/QĐ-BYT ngày 05/4/2013; cụ thể:

- Dự toán thu phí, lệ phí và thu sản xuất kinhdoanh dịch vụ và thu khác là 40.400 triệu đồng, tăng so với số Trường lập là1.01%.

- Dự toán chi ngân sách nhà nước là 37.839 triệu đồng.

1.3. Về tình hình thựchiện dự toán ngân sách năm 2013

- Số thu phí, lệ phí và thu sản xuất kinh doanhdịch vụ và thu khác năm 2013 Trường thực hiện là 48.589,5 triệu đồng, thực hiệnso với dự toán được giao đạt 120,2% và bổ sung tăng nguồn kinh phí là 48.364triệu đồng;

- Số đơn vị thực hiện rút dự toán là 37.399 triệu đồng(dự toán này sau khi KBNN đã trừ phần tiết kiệm để kiềm chế lạm phát) đạt 99,89%so với dự toán được giao.

2. Việc chấp hành chi tiêu

Đoàn thanh tra không thực hiện kiểm tra chất lượng côngviệc hoàn thành, không đối chiếu công nợ của Trường với các đơn vị bên ngoài,chỉ thực hiện kiểm tra sổ kế toán, kiểm tra xác suất một số hồ sơ chi tiêu vàchứng từ quyết toán. Hiệu trưởng TrườngĐại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính trungthực, đúng đắn và pháp lý của chứng từ kế toán và số liệu trong báo cáo tàichính theo quy định.

2.1. Đối với mua sắm, quản lýtài sản cố định

- Đối với chi mua sắm, quản lý tài sản cố định cógiá trị nhỏ, Đoàn thanh tra kiểm tra ngẫunhiên đề nghị mua sắm của Khoa Y học cơ sở. Trường đã thực hiện mua sắm theo hìnhthức chào hàng cạnh tranh hoặc chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ trên cơ sở báo giá của các nhà cung cấp, có lưu hồ sơmua sắm và chứng từ đầy đủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

- Đối với chi mua sắm, quản lý tài sản cố định cógiá trị lớn, Đoàn thanh tra kiểm tra ngẫunhiên hồ sơ mua sắm Gói 01: Mô hình và thiết bị giảng dạy 1. Trường đã căn cứ danhmục mua sắm đã được Bộ Y tế phê duyệt để triển khai thực hiện đấu thầu mua sắmtheo phân cấp ủy quyền của Bộ Y tế và tuân thủ theo các quy định của pháp luậthiện hành về đấu thầu mua sắm. Lưu hồ sơ mua sắm và chứng từ đầy đủ.

2.2. Đối với quản lý chi sửachữa tài sản

- Đối với chi sửa chữa thường xuyên và duy tu bảo dưỡngnhà cửa, máy móc thiết bị do Trường duyệt kế hoạchvà thanh quyết toán. Đoàn thanh tra kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ của một số hạng mục,thiết bị. Trường đã thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh hoặc chỉ địnhđơn vị cung cấp dịch vụ trên cơ sở báo giá của các nhà cung cấp, có lưu hồ sơmua sắm và chứng từ đầy đủ.

- Đối với hạng mục sửa chữa lớn tài sản cố định:Đoàn thanh tra kiểm tra hồ sơ gói thầu “Cải tạo sân bê tông phòng khám bệnh”. Trườngđã báo cáo Bộ Y tế và đã được Bộ Y tế phê duyệt. Trường đã triển khai thực hiệnđấu thầu theo các quy định pháp luật hiện hành, có hợp đồng, thanh lý hợp đồng... và hóa đơn giá trị gia tăng theo quyđịnh của pháp luật hiện hành.

2.3. Đối với chi mua hóa chấtvà vật tư tiêu hao phục vụ giảng dạy và khám chữa bệnh

Đoàn thanh tra kiểm tra ngẫu nhiên đề nghị mua sắm củaKhoa Khoa học cơ bản. Trường đã thực hiện mua sắm theo hình thức chào hàng cạnhtranh hoặc chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ trên cơ sở báo giá của các nhà cungcấp, có phiếu dự trù vật tư, hồ sơ mua sắm và chứng từ đầy đủ.

2.4. Đối với công tác đấu thầumua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn và các công tác kháccủa đơn vị

- Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương căn cứchức năng nhiệm vụ, dự toán chi ngân sách được giao đã chấp hành các quy địnhhiện hành của Nhà nước: Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 , ngày 29/11/2005 của Quốchội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạtđộng thường xuyên của cơ quan Nhà nước,Tổ chứcchính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổchức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân về việc đấu thầu, chỉ địnhthầu để mua sắm trang thiết bị y tế: Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, báo cáokết quả chấm thầu, xét thầu và công nhận kết quả đấu thầu, hợp đồng ký kết củatừng gói thầu.

- Trường tiến hành đấu thầu mua sắm trang thiết bị côngkhai theo quy trình, Kế hoạch đấu thầu trình Bộ Y tế phê duyệt; Lập, thẩm định,phê duyệt Hồ sơ mời thầu và thông báo mời thầu trên báo Đấu thầu; Phát hành hồsơ mời thầu và tiếp nhận, quản lý hồ sơ dự thầu; đóng thầu và mở thầu; chấm thầuvà báo cáo kết quả đấu thầu; thẩm định kết quả thầu; phê duyệt kết quả đấu thầuvà thông báo kết quả trúng thầu; thương thảo ký kết hợp đồng. Việc ký hợp đồngvà thực hiện mua sắm theo hợp đồng được thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Trường thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định,quy trình mua sắm trang thiết bị theo quy địnhhiện hành và thực hiện công khai, minh bạch theo Luật Phòng, chống tham nhũng, Luậtđấu thầu. Các thành viên trong Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định là những người cóchứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, am hiểu về chuyên môn liên quan trongcác gói thầu mua sắm.

2.5. Đối với việc quản lý vàsử dụng vốn đối ứng để thực hiện dự án Chương trình phát triển nguồn nhân lực ytế (ADB)

Trong năm Trường được giao 50 triệu vốn đối ứng để thựchiện dự án Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế (ADB), Trường đã sử dụnghết 10.096.486 đồng vốn đối ứng và còn dư tại kho bạc Nhà nước Hải Dương 39.903.514đồng.

Trường sử dụng vốn đối ứng để thanh toán cho cáchạng mục Quản lý và Xây dựng (nếu có phát sinh) theo tỷ lệ 92% vốn vay (ADB) và8% vốn đối ứng. Hạng mục Hội thảo và hạng mục Đào tạo; Trường sử dụng vốn đốiứng để thanh toán khi có phát sinh thuế và tổ chức, quản lý chi tiêu theo quyđịnh hiện hành, chứng từ chi được lưu giữ đầy đủ tại đơn vị.

2.6. Đối với việc quản lý vàsử dụng 300 triệu đồng để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độgiáo viên ngoại ngữ về phương pháp giảng dạy ngoại ngữ hiện đại và các kỹ năngphụ trợ

Trong năm Trường được giao 300 triệu đồng để tổchức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên ngoại ngữ về phươngpháp giảng dạy ngoại ngữ hiện đại và các kỹ năng phụ trợ. Đoàn thanh tra tiếnhành kiểm tra thực tế việc thực hiện nộidung này của Trường. Trường đã thực hiện ký kết hợpđồng dịch vụ giảng dạy cho giảng viên ngoại ngữ tại Trường theo hìnhthức chào hàng cạnh tranh trên cơ sở báo giá của các nhà cung cấp, có lưu hồ sơmua sắm và chứng từ đầy đủ.

3. Tình hình thực hiện cơ chếtự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006của Chính phủ

Trong năm Trường đã thực hiện xác định chênh lệchthu - chi hoạt động sự nghiệp theo quy định.

4. Việc chấp hành nghĩa vụ vớingân sách

Năm 2013, tổng số thuế Trường Đại học Kỹ thuật y tếHải Dương nộp ngân sách Nhà nước là: 615.559.925 đồng.

5. Hoạt động của phòng khámthực hành

Đối với giá thu viện phí: Căn cứ vào Quyết định số 17/2012/QĐ- UBND ngày 20/8/2012 của Ủy bannhân dân tỉnh Hải Dương, ban hành giá dịchvụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương,Nhà trường đã ban hành Quyết định số 348/QĐ-ĐHKTYTHD ngày 17/9/2012 về bảng giádịch vụ y tế tại phòng Khám bệnh.

6. Việc thu, chi nguồn phí,lệ phí và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị

Trường thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụngcác khoản thu, chi của đơn vị. Phân bổ các khoản chi một cách hợp lý theo nội dungchi và nguồn kinh phí phù hợp đúng tính chất, nội dung, mục lục ngân sách nhànước. Hàng tháng, Quý, Trường đối chiếu việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nướcvà nguồn thu tại Trường với Kho bạc Nhà nước. Thực hiện đúng các quy trình muasắm, đấu thầu, sửa chữa, thanh toán theo quy định Nhà nước và quy chế chi tiêunội bộ. Lập báo cáo quyết toán đúng thời hạn theo Quý và năm. Quy chế chi tiêunội bộ được xây dựng trên cơ sở thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ viênchức nhà Trường. Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ đã giúp Trường tự chủ, tựchịu trách nhiệm về thực hiện bộ máy tài chính. Đời sống cán bộ nhà Trường đượccải thiện, nâng cao hiệu quả công việc, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ đề ra.

7. Công tác đào tạo

7.1. Kế hoạch đào tạo và việc thực hiện Kế hoạchđào tạo năm 2013-2014, các thời kỳ trước và sau có liên quan. Trong quá trìnhtuyển sinh ở tất cả các khâu, Trường đã thực hiện nghiêm túc quy chế của BộGiáo dục và Đào tạo, không có sai phạm, đảm bảo công khai, công bằng, đúng quychế.

8. Công tác tuyển sinh

8.1. Tuyển sinh hệ đại học

Nhà trường đã thành lập hội đồng tuyển sinh và các bangiúp việc cho hội đồng tuyển sinh và đã tiến hành tổchức kì thi tuyển sinh năm học 2013 theo đúng quy chế tuyển sinh hiệnhành, Nhà trường có các quy định cụ thể trong tổchức thi tuyển sinh.

8.2. Tuyển sinh hệ vừa họcvừa làm

- Nhà trường có công văn số 111/ĐHKTYTHD-TS ngày 03/5/2013về việc đào tạo đại học Điều dưỡng và Kỹ thuật y học liên thông hình thức vừalàm vừa học từ trình độ trung cấp và cao đẳng gửi tới các Sở y tế, Bệnh việnTrung ương, Bệnh viện tỉnh, thành phố, các Trung tâm y tế dự phòng, Bệnh việnhuyện, thị xã;

- Nhà trường chưa tổ chức thi tuyển sinh hệ vừa làmvừa học năm 2013, đã có báo cáo gửi Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tếvà có thông báo ngày 17/2/2014 về kế hoạch tuyển sinh đại học liên thông hình thứcvừa làm vừa học vào tháng 4 năm 2014;

- Kiểm tra thực tế 20 bộ hồ sơ tuyển sinh hệ vừahọc vừa làm tại Phòng Đào tạo: Tất cả các hồ sơ được kiểm tra đều có nội dungthực hiện đúng theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ giáo dụcđào tạo và công văn hướng dẫn 1915/BYT-K2 ĐT ngày 08/04/2013 của Bộ Y tế.

8.3. Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính quy

- Nhà trường tổ chức xét tuyển theo điểm thi đạihọc khối B và được công khai trên cổng thông tin điện tử của nhà trường điểmtrúng tuyển được niêm yết công khai.

8.4. Chiêu sinh các lớp chuyển đổi

- Quyết định 320/ĐHKTYTHD ngày 6/9/2013 về việc mở lớpđào tạo bổ túc/chuyển đổi điều dưỡng K55;

- Quyết định 323/ĐHKTYTHD ngày 6/9/2013 về việc mở lớpđào tạo bổ túc vật lý trị liệu/phục hồi chức năng.

9. Tổ chức thựchiện đào tạo

9.1. Chương trình đào tạo

- Nhà trường đã xây dựng chương trình đào tạo chocác hệ và các ngành học chi tiết, cụ thể rõ ràng theo chương trình khung đãđược Bộ Giáo dục đào tạo phê duyệt.

- Đối với chương trình đào tạo các lớp bổ túcchuyển đổi điều dưỡng nhà trường xây dựng chương trình, kế hoạch theo chươngtrình của (Vụ khoa học đào tạo) Cục khoa học công nghệ và đào tạo - Bộ Y tế. Tuynhiên, nhằm nâng cao kỹ năng về thực hành cho học sinh nhà trường đã cho tăngthêm thời gian học lâm sàng.

9.2. Thực hiện chương trình đào tạo

- Các khoa, bộ môn của trường thực hiện giảng dạyđảm bảo đầy đủ số lượng giờ học lý thuyết, lâm sàng theo kế hoạch, chương trìnhđào tạo mà nhà trường đã xây dựng cụ thể. Ban hành các quyết định về đào tạo vàthực hiện đúng theo các quyết định đã ban hành, Nhà trường đã thực hiện lồng ghépChỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nộidung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từnăm học 2013 - 2014 vào trong giảng dạy.

9.3. Quản lý học sinh, sinh viên trong học tập

- Quản lý trên giảng đường: Có đội sinh viên tình nguyệnđi từng lớp học ghi sĩ số sinh viên vào phiếu nộp về phòng công tác học sinhsinh viên để đối chiếu với sổ lên lớp của giảng viên. Phòng công tác học sinhsinh viên căn cứ vào đó để yêu cầu học lại đối với sinh viên không học đủ sốbuổi (nghỉ quá 20%) và để chấm điểm rèn luyện;

- Quản lý tại lâm sàng: Tại mỗi khoa đều có giáo vụkhoa quản lý trực tiếp dưới sự giám sát của phòng Đào tạo và phòng kiểm định chấtlượng đào tạo của nhà trường vào tất cả các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6.

9.4. Công tác kiểm định chấtlượng đào tạo

- Phòng Kiểm định chất lượng đào tạo của trường đã xâydựng cụ thể quy trình tổ chức thi kết thúchọc phần, quy trình rà soát kết quả nhập điểm theo phách tín chỉ, quy trìnhchấm phúc khảo;

- Kiểm tra thực tế, đột xuất tại hai phòng thi hết họcphần môn tiếng Anh của hệ Điều dưỡng nhận thấy phòng thi nghiêm túc không pháthiện thấy thí sinh quay cóp hay sử dụng tài liệu;

- Việc thực hiện thi hết các học phần, thi lại, thicải thiện điểm, thi tốt nghiệp đều được thực hiện rất nghiêm túc, đúng quy chế dướisự giám sát của phòng Đào tạo, phòng Kiểm định chất lượng đào tạo của nhà trường.

9.5. Văn bằng, chứng chỉ

* Mua phôi văn bằng, chứng chỉ:Nhà trườngcó công văn đăng ký mua phôi văn bằng, chứng chỉ của các hệ, khóa học theo quytrình của quyết định 5599/QĐ-BGDĐT ngày02-12-2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành quy định về quy trình cấpphát phôi văn bằng chứng chỉ tại Bộ GDĐT.

* Cấp phát văn bằng, chứng chỉ: Nhà trườngcăn cứ theo quyết định công nhận tốt nghiệp của các hệ, khóa học để cấp phát:

- Thời hạn phát bằng đảm bảo không quá 30 ngày kểtừ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp;

- Bằng tốt nghiệp của các hệ, khóa học được côngkhai trên cổng thông tin điện tử của nhà trường;

* Tại thời điểm kiểm tra nhà trường chưa hủy bỏ số phôivăn bằng, chứng chỉ đã ghi hỏng.

10. Việc triển khai và thựchiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

10.1. Việc xây dựng và thựchiện chương trình, kế hoạch, phòng chống tham nhũng tại đơn vị

Trường đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũngtrong đó đồng chí Hiệu trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban và trực tiếplãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Từ tháng 10/2013, Trường đãphân công đồng chí Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách công tác Nội chính và phòngchống tham nhũng tại đơn vị, đồng chí Trưởng phòng tổ chức cán bộ giúp việclãnh đạo Trường về công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Trường đãxây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm2013 và triển khai tới các khoa, bộ môn và các lớp học sinh, sinh viên toàntrường.

10.2. Việc tuyên truyền, phổbiến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng,chống tham nhũng tại đơn vị

Trường đã tổ chức triển khai thực hiện Luật phòng, chốngtham nhũng và những văn bản có liên quan đến đảng viên, cán bộ, công chức, viênchức học và học sinh sinh viên trong trường. Tổ chức học tập công khai, minhbạch các nội quy, quy định của nhà trường năm học 2012-2013 trong các lĩnh vựccông tác để cán bộ, nhân viên được biết và giám sát.

Thực hiện Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg của Thủtướng Chính phủ ngày 02/12/2009 (Đề án137); Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưanội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạotừ năm học 2013 - 2014, Công văn số 5571/BGDĐT-TTr ngày13/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thựchiện Chỉ thị số 10/CT-TTg Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đãtổ chức triển khai thực hiện đưa nội dung Luậtphòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy.

Mục tiêu là trang bị kiến thức cơ bản nhằm nâng caonhận thức, sự hiểu biết về phòng, chống tham nhũng; xây dựng thái độ, ý thức tựgiác của học sinh, sinh viên đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Nội dunggiảng dạy phòng, chống tham nhũng được lồng ghép trong học phần Pháp luật - Tổ chứcy tế đối với sinh viên hệ đại học, cao đẳng là 05 tiết và môn học Pháp luật đốivới học sinh trung cấp là 04 tiết. Nhà trường đã giao cho Phòng Đào tạo, bộ mônY xã hội học - Y đức & Giáo dục sức khỏe xây dựng nội dung giảng dạy trêncơ sở tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ.

Nhà trường đã quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên giảngdạy pháp luật đại cương và pháp luật chuyên ngành y cho học sinh sinh viên. Trườngcử cán bộ, giảng viên tham dự đầy đủ các đợt tập huấn pháp chế, pháp luậtphòng, chống tham nhũng và các khóa bồi dưỡng giảng viên giảng dạy pháp luật doBộ Y tế, Bộ giáo dục và đào tạo tổ chức để cập nhật, nâng cao trình độ, kỹnăng, kinh nghiệm phổ biến, giảng dạy pháp luật phòng, chống tham nhũng.

10.3. Thực hiện quy tắc ứngxử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị

Trường đã xây dựng Kế hoạch số 136/KH-ĐHKTYTHD ngày05/6/2011 và ban hành Quyết định số 136/QĐ-ĐHKTYTHD ngày 15/7/2011 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử gồm 11đồng chí vàQuyết định Quy định nhữngviệc cán bộ, công chức, viên chức không được làm. “Một số Quy định về giaotiếp, ứng xử với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đối với cán bộ, viên chức, nhânviên tại Bệnh viện thuộc Trường” kèm theo Quyếtđịnh số 05/QĐ-BVĐHKTYTHD ngày 17/02/2014 của Giám đốc Bệnh viện.

Trường đã lãnh đạo các phòng, khoa, bộ môn tổ chức camkết và phát động thi đua, thực hiện tốt các quy chế, quy định, nội quy; thựchiện nếp sống văn hóa công sở, nâng cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiệnnhiệm vụ được giao, đổi mới phong cách ứng xử trong hoạt động giao tiếp và thựcthi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

10.4. Công tác triển khai Quytắc đạo đức nghề nghiệp

Thực hiện văn bản số 3193/BYT-TCCB ngày 3/5/2008 của Bộ Y tế về việc tiếp tục học tậpvà làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Trường đã tổ chức học tập, triển khai,xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống trong cán bộ,công chức, viên chức toàn Trường. Đảng ủy Trường đã ban hành “Chuẩn mực đạo đứcnghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh” ngày 15/9/2012.

10.5. Công tác tự kiểm tracủa đơn vị

Trường đã thành lập Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳnăm 2011 - 2013 và Ban Thanh tra giáo dục, có quyết định thành lập và đã xây dựngkế hoạch hoạt động. Các cuộc thanh tra, kiểm tra đều có biên bản, báo cáo, kếtluận và có báo cáo tổng kết công tác cuối năm.

10.6. Việc thực hiện công khai,minh bạch tài sản, thu nhập

Nhà Trường ban hành văn bản ngày 25/12/2013 “Kế hoạch triển khai kê khai tài sản và thu nhậpnăm 2013 đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2013”. Danh sách những người cónghĩa vụ kê khai trình Hiệu trưởng phê duyệt (tổng số là 55 người có nghĩa vụkê khai tài sản và thu nhập). Thực hiện công khai, minh bạch tài sản thu nhậpcụ thể như sau:

- Số lượng kê khai lưu trữ tại đơn vị: 51 bản;

- Số lượng và danh sách bản kê khai do Bộ Y tế quảnlý: 04 bản;

- Hình thức công khai: Niêm yết bản kê khai tại trụsở làm việc của đơn vị (có biên bản công khai tại cuộc họp bản kê khai tài sản);Đã thực hiện kê khai đủ 100% số người thuộc diện phải kê khai; Không có cán bộnào phải giải trình việc kê khai.

10.7. Thực hiện công khai,minh bạch trong quản lý dự án

Thực hiện Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai tài chính đối vớiviệc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngânsách nhà nước.

Tại thời điểm thanh tra, nhà trường đang thực hiện haidự án: Dự án Đầu tư, xây dựng, cải tạo, mở rộng bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tếHải Dương và Dự án Đầu tư, xây dựng, cải tạo, mở rộng trường Đại học Kỹ thuật Ytế Hải Dương giai đoạn II.

Nhà trường có quyết định số 08/QĐ-ĐHKTYTHD ngày 10/01/2011về việc thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng, mở rộng trường Đại học Kỹthuật Y tế Hải Dương giai đoạn II.

Tuy nhiên, nhà trường chưa thực hiện công khai đủvề biểu mẫu theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của BộTài chính.

10.8. Thực hiện công khai, minh bạch về tàichính và ngân sách nhà nước

Nhà trường đã thông báo trước Hội nghị cơ quan và niêmyết công khai tại phòng Tài chính kế toán về dự toán, quyết toán ngân sách Nhànước, nguồn thu và dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Trường. Đã ban hành và thựchiện Quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

Việc trả lương qua tài khoản cho các cán bộ, viên chức,công chức hưởng lương từ ngân sách theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg của Thủ tướngChính phủ được nhà trường triển khai thực hiện từ năm 2011.

10.9. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực khoahọc và công nghệ

Căn cứ Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT /BTC-BKHCNngày 04/10/2006 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chế độ khoánkinh phí của đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và cácvăn bản hướng dẫn thực hiện.

Nhà trường đã ban hành Kế hoạch hoạt động khoa học côngnghệ của Trường năm 2013 và các quy định về quản lý khoa học công nghệ.

10.10. Công khai, minh bạchtrong mua sắm công và xây dựng cơ bản

Việc mua sắm công và xây dựng cơ bản được Trườngxây dựng quy định cụ thể, rõ ràng và thực hiện công khai theo đúng quy trình,quy định hiện hành.

10.11. Công khai, minh bạchtrong việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáoluôn được nhà trường quan tâm. Trong năm 2013, Trường không nhận được đơn thưkhiếu nại, tố cáo.

10.12. Công khai, minh bạchtrong công tác tổ chức, cán bộ

a) Về tuyểndụng viên chức

Năm 2013, Trường đã tiến hành côngkhai, minh bạch xét tuyển được 50 viên chức mới theo quy định. Khi hết thờigian thử việc của viên chức, Trường thành lập Hội đồng đánh giá độc lập với Hộiđồng tuyển dụng để tổ chức đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của viên chức.

b) Công tácQuy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện công tác quy hoạch cánbộ lãnh đạo quản lý theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Trường tổ chức triển khai vàotháng 4 năm 2012 tiến hành quy hoạch cán bộ giai đoạn 2012-2017 theo quy địnhcủa Bộ Y tế.

Trường đã tổ chức cho các giảngviên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Năm 2013, có 03 giảng viên bảovệ thành công luận án Tiến sĩ, 09 cán bộ tốt nghiệp thạc sĩ, 01 cán bộ tốtnghiệp Bác sỹ chuyên khoa II; hiện nay Trường có 10 cán bộ đang là Nghiên cứusinh (Trong đó có 01 Nghiên cứu sinh tại Australia); 27 cán bộ học Cao học.

Cuối năm 2013, Trường tiến hànhđánh giá công chức, viên chức theo quy định. Kếtthúc năm học, Trường xây dựng kế hoạch cụ thể cho các khoa, phòng, bộ môn và cán bộ viênchức về nội dung, quy trình đánh giá. Công tác đánh giá công chức, viên chứchàng năm được tiến hành theo đúng trình tự, có phiếu tự đánh giá nhận xét củatừng cá nhân và biên bản của tập thể nhận xét, đánh giá. Phiếu đánh giá cán bộviên chức hàng năm được lưu trữ trong hồ sơ cán bộ, viên chức.

c) Công tácbổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, cho thôi việc, cho thôi giữ chứcvụ, hưu trí đối với cán bộ, viên chức

Trường luôn chấp hành theo quyđịnh của Bộ Y tế. Khi tiến hành quy trình bổ nhiệm các chức danh quản lý thuộcthẩm quyền của Thủ trưởng đơn vị được thực hiện theo các bước sau: Đảng ủy và Lãnh đạo Trường thảo luận, đề xuất phương án nhân sự theo kế hoạch; Hiệu trưởng chỉ đạo phòng Tổ chức cán bộ tiến hành lấy ý kiến tín nhiệmbằng phiếu kín (ở cuộc họp khoa, phòng, bộ môn; Hội nghị cán bộ chủ chốt; riêngđối với chức danh trưởng/phó bộ môn lấy thêm ý kiến của Hội đồng khoa họcTrường); Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp kếtquả lấy ý kiến báo cáo Đảng ủy và Lãnh đạoTrường; Hướng dẫn cán bộ hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm theo quy định; Đảng ủy và Lãnh đạo Trường xem xét kết quả lấy ýkiến, thảo luận và biểu quyết; Trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

Kết quả bổ nhiệm cán bộ quản lýcủa Trường trong năm 2013: Trường đề nghị Bộ Y tế bổ nhiệm 01 Phó hiệu trưởng,bổ nhiệm lại 01 Phó Hiệu trưởng; bổ nhiệm đối với 08 cán bộ giữ các chức vụtrưởng, phó phòng, khoa, bộ môn.

Trong năm 2013, Trường đã làm thủtục nghỉ hưu cho 04 viên chức theo đúng quy định.

d) Chuyểnngạch, luân chuyển, điều động cán bộ, viên chức

Năm 2013, Trường chưa thực hiệnnâng ngạch, chuyển ngạch đối với công chức, viên chức. Việc luân chuyển, điềuđộng cán bộ, viên chức được Trường thực hiện theo quy định hiện hành.

e) Nânglương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức

Năm 2013, Trường đã xét và thựchiện nâng lương thường xuyên đối với 49 cán bộ, viên chức; nâng bậc lương trướcthời hạn 06 tháng đối với 05 cán bộ, viên chức lập thành tích xuất sắc trongthực hiện nhiệm vụ; thực hiện phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 12 người;phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với 85 giảng viên; phụ cấp ưu đãi nghề đối với21 cán bộ, viên chức làm chuyên môn y tế tại phòng Khám bệnh của Trường. Thựchiện chế độ phụ cấp ưu đãi giảng dạy đối với 100% giảng viên của Trường. Ngoàira, Trường thường xuyên thực hiện đúng về phụ cấp độc hại, phụ cấp làm thêm giờđối với cán bộ, viên chức theo quy định.

Công tác thi đua, khen thưởng làhoạt động thường xuyên và có tác dụng thúc đẩy tập thể cán bộ, viên chức và họcsinh không ngừng phấn đấu, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng nề nếp kỷcương, môi trường văn hóa và đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất trong tập thểNhà trường. Trong năm qua nhà trường đã đạt được những thành tích sau:

+ Tập thể: Trường đạt danh hiệuTập thể Tiên tiến xuất sắc, được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong tràothi đua năm 2013; Đảng bộ được xếp loại Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh xuấtsắc; Tỉnh ủy Hải Dương tặng Bằng khen; Công đoàn được Tổng Liên đoàn LĐVN tặngCờ thi đua; Đoàn Thanh niên đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc được Trung ươngĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen; 22/23 phòng, khoa, bộ mônđạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, trong đó có 03 tập thể được Bộ Y tếcông nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

+ Cá nhân: 01 cá nhân được bìnhchọn nhà quản lý xuất sắc thời kỳ đổi mới năm 2013; 12 cá nhân đạt danh hiệuChiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 23 cá nhân được Hiệu trưởng tặng Giấy khen có thànhtích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học; 171 cá nhân đạt danh hiệuLao động tiên tiến.

Nhà trường đã xây dựng đề án xácđịnh vị trí việc làm năm 2012 và thực hiện các quy định về công khai, minh bạchtrong công tác tổ chức cán bộ.

10.13. Côngkhai, minh bạch trong quản lý, sử dụng các khoản viện trợ, tài trợ

Trong năm 2013, Nhà trường khôngcó các khoản Viện trợ, tài trợ.

10.14. Chếđộ thông tin, báo cáo công tác phòng chống tham nhũng

Để tổng kết, đánh giá công tácphòng, chống tham nhũng Nhà trường có báo cáo số 500/BC-ĐHKTYTHD ngày18/12/2013;

Báo cáo thực hiện Chỉ thị10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ đưa nội dung Phòng chống thamnhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014.

10.15. Côngtác Thanh tra của Thủ trưởng

Năm 2013, Thanh tra của Thủ trưởngđã tổ chức thực hiện 4 cuộc thanh tra một số lĩnh vực hoạt động của Nhà trường:

- 02 Cuộc thanh tra về thanh toángiờ giảng của giảng viên, 01 Cuộc thanh tra về công tác xây dựng cơ bản, 01Cuộc thanh tra về công tác mua sắm trang thiết bị.

Các cuộc thanh tra nêu trên đềuđược tiến hành theo trình tự, đảm bảo nghiêm túc, khách quan. Việc công khaicác kết luận thanh tra được thực hiện tới các đối tượng liên quan theo quy địnhvà đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung kiến nghị đãnêu trong các kết luận thanh tra, kiểm tra.

Trong năm 2013, Thanh tra của Thủtrưởng không nhận được đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

III. NHẬNXÉT

1. Ưu điểm: Nhìn chung việc quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước củaTrường đã đem lại các hiệu quả nhất định, đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụđào tạo trong năm, cụ thể:

a) Về công tác lập dự toán thu,chi ngân sách năm 2013

Trường đã lập dự toán thu, chingân sách năm 2013 theo đúng biểu mẫu và gửi dự toán cho Bộ Y tế theo đúng thờigian quy định (Dự toán được lập ngày 03/8/2012).

b) Công tác kế toán và lập báo cáotài chính

- Nhà trường đã thực hiện chế độkế toán hành chính sự nghiệp theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006của Bộ Tài chính và có sổ theo dõi chi tiết theo từng nguồn kinh phí, thực hiệnghi sổ kế toán, hạch toán trên phần mềm máy vi tính. Báo cáo tài chính đã thựchiện theo mẫu biểu quy định, số liệu giữa các mẫu biểu khớp đúng.

- Sổ kế toán đã mở các loại sổ phùhợp, thực hiện công tác khóa sổ, kết chuyển sổ cuối năm cơ bản theo quy định;Chứng từ kế toán lưu giữ, sắp xếp gọn gàng, đảm bảo theo quy định chế độ chứngtừ. Cơ bản chứng từ kế toán đảm bảo theo quy định.

c) Đối với công tác mua sắm, sửachữa, quản lý tài sản cố định

- Đối với chi mua sắm tài sản cốđịnh có giá trị nhỏ, Trường đã thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranhhoặc chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ trên cơ sở báo giá của các nhà cung cấpvà có lưu hồ sơ mua sắm và chứng từ đầy đủ theo quy định của pháp luật hiệnhành.

- Đối với chi mua sắm, sửa chữalớn tài sản cố định được giao, Trường đã báo cáo Bộ Y tế phê duyệt để triểnkhai thực hiện đấu thầu theo các quy định của pháp luật hiện hành và theo phâncấp ủy quyền của Bộ Y tế.

d) Về mua sắm trang thiết bị y tế(TTBYT), hóa chất, vật tư, cơ bản được tiến hành theo trình tự, thủ tục, quyđịnh của pháp luật.

e) Về công tác đào tạo:

- Năm 2013 một số chỉ tiêu chủ yếuvề đào tạo đều đạt ở mức cao;

- Công tác tuyển sinh của nhàtrường thực hiện nghiêm túc đúng theo quy chế tuyển sinh;

- Công tác Đào tạo thực hiện đúngtheo chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế phê duyệt, đảm bảođúng kế hoạch. Chất lượng đào tạo được giám sát chặt chẽ thực hiện nghiêm túctheo đúng các quy định của pháp luật;

- Mua phôi bằng, chứng chỉ thực hiệnđúng theo Quyết định 5599/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo về việc ban hành quy định về quy trình cấp phát phôi văn bằng chứng chỉtại Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Cấp phát văn bằng, chứng chỉthực hiện đúng theo Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dânban hành kèm theo Quyết địnhsố 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thực hiện tốt chế độ báo cáotrước ngày 31/12 hàng năm về báo cáo kết quả tuyển sinh, tổ chứcđào tạo, cấp bằng tốt nghiệp trong nămvà kế hoạch tuyển sinh năm sau về Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế theo đúngcông văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 08/4/2013 của Bộ Y tế.

f) Về công tácPhòng, chống tham nhũng và công tác Thanh tra của Thủ trưởng:

- Thực hiện các văn bản chỉ đạocủa Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương, chỉ đạo của Bộ Y tế, căn cứ vào nhữngnhiệm vụ thực tế của trường đã xây dựng chương trình, kế hoạch, thành lập cácBan chỉ đạo để hoạt động.

- Việc tuyên truyền, phổ biến,quán triệt các chủ trương, đường lối, thực hiện chính sách của Đảng, pháp luậtcủa Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng đã đến được với cán bộ, viênchức, học sinh, sinh viên trong trường. Nhà trường đã triển khai thực hiện Chỉthị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đưa nội dung Phòng, chống tham nhũng vàogiảng dạy năm học 2013 - 2014.

- Công tác triển khai quy tắc ứngxử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp được tiến hành thường xuyên.

- Công tác công khai, minh bạchcác hoạt động của nhà trường đã đạt được kết quả ở nhiều lĩnh vực công tác:Công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản; trong hoạt động tàichính và sử dụng ngân sách nhà nước; trong công tác đào tạo; công tác tổ chứccán bộ; trong lĩnh vực khoa học - công nghệ; trong quản lý đầu tư xây dựng. Nhiềuhoạt động của nhà trường đã được đưa tin, bài, thông báo, quyết định lên trangthông tin điện tử của nhà trường để cán bộ, nhân viên và học sinh, sinh viênđược biết.

2. Hạn chế

2.1. Về chứng từ kế toán: Một sốPhiếu chi và chứng từ còn thiếu chữ ký của một số người có liên quan (giấy điđường, giấy biên nhận tiền).

Nguyên nhân: Do cán bộ đi học xa Trường chưa đến lĩnh tiền, kế toán chưa tíchcực kiểm soát các nội dung trong phiếu chi và chứng từ kế toán.

2.2. Về công tác đấu thầu: còn cóthiếu sót trong việc triển khai, thực hiện gói thầu mua máy siêu âm màu 04 đầudò (có đầu dò tim) thuộc kế hoạch đấu thầu mua trang thiết bị bằng nguồn ngânsách nhà nước năm 2013. Thiếu sót cụ thể trongHồ sơ mời thầu như sau:

Điểm 4 Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giávề mặt kỹ thuật (Chương III Bảng dữ liệu đấu thầu) Yêu cầu nhà thầu khai báo:Nhãn sản xuất từ các nước G7.

Nguyên nhân: Do các thành viên tham gia trong các hoạt động đấu thầu của Trườngđều mong muốn lựa chọn được những thiết bị có chất lượng tốt nhất nhằm đáp ứngnhu cầu giảng dạy và nhu cầu khám chữa bệnh phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tổ chức Thẩm định (Trung tâm tưvấn và dịch vụ kỹ thuật thiết bị Y tế) cũng không xem xét kỹ Hồ sơ mời thầu nêncòn tồn tại lỗi như trên.

2.3. Về Phòng, chống tham nhũng:

- Việc lưu trữ văn bản chỉ đạo ởmột số các khoa, phòng, bộ môn còn chưa đầy đủ.

- Công khai, minh bạch trong quảnlý dự án, xây dựng cơ bản đã thực hiện đúng và đầy đủ theo các quy định. Tuynhiên, còn chưa công khai theo đúng biểu mẫu quy định tại thông tư số10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005.

IV. KIẾNNGHỊ

1. Đối vớiBộ Y tế

1.1. Vụ Kế hoạch tài chính và Vụ Trang thiết bị và công trình y tế đônđốc, kiểm tra, hướng dẫn Trường thực hiệncông tác đấu thầu theo các quy định hiện hành.

1.2. Cục Khoa học Công nghệ và đàotạo:

- Tăng cường kiểm tra hướng dẫncác Trường trực thuộc Bộ Y tế triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủtướng Chính phủ đưa nội dung Phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy.

- Kiểm tra thường xuyên việc cấpbằng tốt nghiệp và xử lý những phôi bằng bị hỏng của các Trường đào tạo trựcthuộc Bộ y tế để thực hiện tốt công tác quản lý về đào tạo.

2. Đối với Nhà trường

2.1. Về chấn chỉnh công tác quảnlý ngân sách và tài sản nhà nước:

- Trường chấn chỉnh thiếu sóttrong một số chứng từ kế toán để đảm bảo chứng từ kế toán đúng quy định theoĐiều 17, Luật Kế toán;

- Trường rà soát, điều chỉnh và bổsung các nội dung chi trong Quy chế chi tiêu nội bộ khi Nhà nước có điều chỉnhvà bổ sung các chính sách, chế độ... để đảm bảo theo đúng quy định hiện hành vàphù hợp với tình hình thực tế hoạt độngcủa Trường trong từng giai đoạn phát triển.

2.2. Về công tác đấu thầu:

Chấn chỉnh thiếu sót trong côngtác đấu thầu để đảm bảo tính hiệu lực của các quy định hiện hành. Trong quátrình thực hiện nếu cần điều chỉnh, sửa đổi, bổsung cho phù hợp với thực tế phát sinh, đơn vị phải báo cáo Bộ Y tế vàthực hiện khi Bộ Y tế phê duyệt.

2.3. Về công tác đào tạo:

Trường thành lập hội đồng xử lý sốphôi văn bằng, chứng chỉ hỏng và có biên bản hủy bỏ ghi rõ số lượng, số hiệu vàtình trạng phôi văn bằng, chứng chỉ trước khi hủy bỏ. Báo cáo về Bộ Giáo dục vàĐào tạo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hủy văn bằng, chứng chỉ.

2.4. Về công tác Phòng chống thamnhũng và công tác Thanh tra của Thủ trưởng:

Các biểu mẫu công khai, minh bạchtrong quản lý dự án, xây dựng cơ bản cần thực hiện theo các quy định của Phápluật hiện hành.

3. Kiến nghịxử lý hành chính

Trường Đại học kỹ thuật Y tế HảiDương phát huy những ưu điểm, đồng thời nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệmđối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến các hạn chế, tồn tại nêu trên và Báocáo về Thanh tra Bộ Y tế (địa chỉ 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày15 tháng 6 năm 2014.

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Vụ KHTC, Vụ TTB&CTYT (để phối hợp);
- Cục KHCN&ĐT (để phối hợp);
- Trường ĐHKTYT Hải Dương (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (đăng tin);
- Lưu: TTrB, Hồ sơ TTra.

CHÁNH THANH TRA BỘ
Đặng Văn Chính