Sau một thời gian cô này đi bước nữa và khi được giới thiệu kết nạp vào đảng trong lý lịch không khai đã có một đời chồng trước và không khai có đứa con với chồng trước, chỉ khai chồng sau và đứa con với chồng sau. Xin Luật sư cho biết như vậy đảng viên này có vi phạm kỷ luật không ? Và với mức vi phạm đó thì sẽ bị xử lý như thế nào ?

Trân trọng cảm ơn Luật sư !

 

Luật sư trả lời:

Cảm ơn quý khách hàng đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Khuê, với nội dung quý khách yêu cầu Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ đảng ngày 19 tháng 01 năm 2011

Điều 4. Thủ tục kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại)

1. Người vào Đảng phải

- Có đơn tự nguyện xin vào Đảng;

- Báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ;

- Được hai đảng viên chính thức giới thiệu.

Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu

các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Như vậy theo quy định trong Điều lệ thì người vào đảng phải "báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ" trong trường hợp đảng viên không "báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ" thì sẽ xử lý theo quy định trong Quy định 102 quy định của trung ương đảng như sau:

Điều 7. Vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ

1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Bị người khác xúi giục, lôi kéo, mua chuộc mà có hành vi nói, viết, lưu trữ, tán phát, xuất bản, cung cấp thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung trái với đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

b) Phụ họa, a dua theo những quan điểm trái với quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thiếu trách nhiệm trong đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, chống diễn biến hòa bình.

c) Có biểu hiện dao động, giảm sút niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng.

d) Không trung thực trong khai lý lịch, lịch sử bản thân và bổ sung lý lịch đảng viên.

 Như vậy căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 Quy định 102 trung ương đảng thì nếu gian dối không trung thực trong khai lý lịch gây ậu quả ít nghiêm trọng thì bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật về kết nạp Đảng, gọi:  1900.6162  để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê