Trả lời:

1. Các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động

Bộ luật Lao động cho phép người sử dụng lao động và người lao động có thể tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trong các trường hợp sau đây (Điều 30 bộ luật lao động năm 2019):

- Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

- Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của Luật Tố tụng Hình sự;

- Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc;

- Người lao động nữ mang thai;

- Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

- Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Người lao động được ủy quyển để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác; và

- Các trường hợp khác do các bên tự thỏa thuận.

Sau khi hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác (Điều 31, Bộ luật lao động năm 2019).

 

2. Thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động có được tính vào thời hạn của hợp đồng lao động:

Theo Điều 31 Bộ luật Lao động, trong vòng 15 ngày kể từ ngày hết hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc để tiếp tục thực hiện công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn. Như vậy có thể hiểu rằng, nếu tại vào thời điểm đó mà thời hạn của hợp đồng lao động xác định thời hạn đã hết thì hợp đồng lao động sẽ chấm dứt trừ trường hợp các bên đồng ý gia hạn thời hạn của hợp đồng lao động thêm một khoảng thời gian nữa. Xin lưu ý rằng trường hợp này sẽ không xảy ra đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn vì tính chất vô hạn của nó.

Nguồn: https://phuoc-associates.com/