Khoản chi ngân sách nhà nước là khoản tiền dùng để chỉ tiêu cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước được ghỉ tron9 dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Việc sử dụng các khoản chỉ ngân sách nhà nước phải phù hợp với quy định của pháp luật và các định mức chỉ tiêu do cơ quan nhà nước có thẩm quy?" quy định. Theo quy định của Luật ngân sách nhá nước năm 2002, các khoản chỉ của ngân sách nh nước gồm: các khoản chỉ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước; chỉ trả nợ nhà nước, chỉ viện trợ và các khoản chỉ khác theo quy định của nhấn bat Các khoản chi thường xuyên theo định kì được bố trí kinh phí đều trong năm để chỉ; các khoản chỉ có tính thời vụ hoặc mua sắm lớn được bố trí trong dự toán quý để thực hiện; chi đầu tư phát triển phải bảo đảm cấp đủ và đúng tiến độ thực hiện trong phạm vi được giao; đối với những dự án, nhiệm vụ chỉ cấp thiết được tạm ứng trước dự toán để thực hiện.