Khoản thu nhân sách nhà nước là khoản tiền phải tập trung vào quỹ ngân sách nhà nước theo dự toán ngân sách nhà nước hàng năm đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Các khoản thu ngân sách nhà nước thuộc sở hữu nhà nước và phải được hạch toán đầy đủ vào tài khoản ngân sách nhà nước. Theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2002, các khoản thu ngân sách nhà nước gồm: các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí; các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước; các khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân; các khoản viện trợ; các khoản thu từ vay nợ; các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.