Không thưởng (Free despatch) là thỏa thuận trong hợp đồng vận chuyển theo chuyến về việc không có tiền thưởng cho dù việc bốc và/hoặc dỡ hàng được hoàn thành sớm hơn thời hạn cho phép nêu trong hợp đồng.