Khu vực biên giới là phần lãnh thổ nằm phía trong và tiếp giáp với đường biên giới quốc gia, có phạm ví và chế độ pháp lí nhất định theo quy định của pháp luật quốc gia hoặc điều ước về quy chế biên giới được ký kết giữa các quốc gia có đường biên giới chung (Xt. Biên giới quốc gia.

Tuỳ quan hệ giữa hai quốc gia có chung biên giới mà khu vực biên giới có chiều sâu khác nhau.

Khu vực biên giới của Việt Nam được quy định trong Hiệp định về Quy chế biên giới giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà nhân dân Cămpuchia kí ngày 20.7.1983, Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào kí ngày 01.3.1990 và trong Luật biên giới quốc gia đã được Quốc hội xem xét, thông qua.