Khung hình phạt là giới hạn phạm vi các loại cũng như mức hình phạt được luật quy định cho phép Tòa án lựa chọn trong đó hình phạt cụ thể áp dụng cho người phạm tội.

Đối với mỗi tội phạm luật có thể chỉ quy định một khung hình phạt nhưng thông thường quy định nhiều khung hình phạt để áp dụng cho những loại trường hợp phạm tội khác nhau của tội đó. Ví dụ: tội xâm phạm quyển bình đẳng của phụ nữ (Điều 130 Bộ luật hình sự năm 1999) chỉ có một khung hình phạt; tội cố ý gây thương tích (Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999) có bốn khung hình phạt... Các khung hình phạt được phân thành khung cơ bản, khung giảm nhẹ và khung tăng nặng.

Khung hình phạt cơ bản là khung hình phạt được quy định cho trường hợp phạm tội thông thường của một loại tội. Mỗi tội phạm đều phải có một khung hình phạt cơ bản. Thông thường khung hình phạt cơ bản được quy định tại khoản 1 của điều luật quy định về tội phạm cụ thể.

Khung hình phạt giảm nhẹ là khung hình phạt được quy định cho trường hợp vì có tình tiết nhất định mà tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm giảm xuống một cách khác hẳn so với trường hợp thông thường của một loại tội. Đối với một tội phạm có thể không có, có một hoặc có nhiều khung hình phạt giảm nhẹ. Trong Bộ luật hình sự năm 1999, đa số các tội phạm ngoài khung hình phạt cơ bản chỉ có một hoặc nhiều khung hình phạt tăng nặng mà Không có khung giảm nhẹ. Số tội phạm có khung giảm nhẹ chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ do các trường hợp được tách thành tội danh riêng. Ví dụ: Điều 94, Điều 95 Bộ luật hình sự năm 1999...

Hình phạt tăng nặng là khung hình phạt trường hợp vì có tình tiết nhất định mà tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm táng lên một cách khác v_ BE BI E208 hợp thông thường của một loại tội. ĐỐI với Wếi tội phạm có thể không CÓ, có một hoặc có Phiều khung hình phạt tăng nặng. Ví dụ: tội loạn luân =. 150 Bộ luật hình sự năm 4999) không có khung hình phạt tăng năng; tội giết người (Điều 93 Bộ luật hình sự năm 1999) có một khung hình phạt tăng nặng (khoản 1): tôi trộm cắp tài sản (Điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999) có ba khung hình phạt tăng nặng ...

Việc xây dựng khung hình phạt trong Luật hình sư đòi hỏi phải thể hiện được nguyên tắc phân hoá trách nhiệm hình sự trong luật cũng như đáp ứng được nguyên tác cá thể hoá hình phạt trong áp dụng luật. Theo đó, xu hướng phát triển của Luật hình sự trong việc quy định khung hình phạt là tăng số khung hình phạt cho mỗi tội danh vả thu hẹp phạm vi của mỗi khung hình phạt. Xu hướng này đã được thể hiện trong quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự năm 1985 cũng như trong Bộ luật hình sự năm 1999.