Kí AD REFERENDUM là việc ií của vị đại diện của các bên vào văn bản điều ước với điều kiện phải có sự đồng ý tiếp sau đó của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật trong nước.

Nếu cơ quan có thẩm quyền tán thành thì không cần kí đầy đủ nữa. Còn nếu cơ quan này phản đối thì điều ước đó chỉ có thể có hiệu lực khi các bên đã kí đầy đủ (nếu điều ước này không đòi hỏi tiếp các thủ tục khác như phê chuẩn hoặc phê duyệt).

Thực tiễn kí kết điều ước quốc tế trên thế giới cho thấy so với hình thức kí tắt và kí chính thức, hình thức kí Ad referendum ít được áp dụng (Xt. Kí tắt; Kí chính thức).