Kì họp của hội đồng nhân dân là hình thức hoạt động chủ yếu để Hội đồng nhân Thương nhân có thể khuyến mại dưới các hình dân thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

Kì họp là hình thức hoạt động tập thể của Hội đồng nhân dân, các kì họp chiếm địa vị đặc biệt quan trọng trong hoạt động của Hội đồng nhân dân. Bởi vì, kì họp là hình thức hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của Hội đồng nhân dân. Hội đồng nhân dân làm việc tập trung và có hiệu quả nhất ý: Xổ. trong các kì họp của mình. Tại các kì họp, Hội đồng “ nhân dân thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề quan trọng của địa phương thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, bầu ra Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Hội thẩm của Toà án nhân dân cùng cấp. Các quyết định của Hội đồng nhân dân được thể hiện dưới hình thức nghị quyết. Các nghị quyết này phải phù hợp với Hiến pháp, luật và các văn bản khác của các cơ quan nhà nước ở trung ương, quyết định của cấp trên và phải được quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành, trừ trường hợp bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thì phải được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành.