Kỉ luật lao động là những quy định có tính bắt buộc về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất kinh doanh được thể hiện trong nội quy lao động nhằm bảo đảm trật tự tại đơn vị sử dụng lao động. Người lao động và người sử dụng lao động đều phải tôn trọng, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình đối với kỉ luật lao động.

Tại từng đơn vị, người sử dụng lao động có quyền ban hành nội quy lao động để đảm bảo kỉ luật lao động của đơn vị mình (Xf. Nội quy lao động). Nội dung của kỉ luật lao động bao gồm các vấn đề cơ bản như kỉ luật về thời gian, kỉ luật công nghệ, kỉ luật chấp hành và điều hành trực tiếp, kỉ luật bảo an và bảo mật... Khi vi phạm kỉ luật, người lao động tùy theo mức độ phạm lỗi có thể bị xử lí bằng trách nhiệm kỉ luật (Xf. Trách nhiệm kỉ luật).