Kiểm sát tư pháp là một trong hai chức năng của Viện kiểm sát nhân dân các cấp, kiểm sát hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm đảm bảo cho pháp luật được tuân thủ nghiêm chỉnh và thống nhất.

Theo Điều 137 Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2001), Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân địa phương thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong phạm vi trách nhiệm do luật định (Xt. Kiểm sát hoạt động tư pháp).