Kiều hối là ngoại hối do người có nguồn gốc dân tộc với một nước nhưng cư trú ở nước ngoài gửi về nước đó.

Người gửi về nước ngoại hối được xem là kiều hối có thể có quốc tịch hoặc không mang quốc tịch nhưng phải có nguồn gốc dân tộc với nước tiếp nhận ngoại hối. Các loại tài sản được xem là kiều hối gồm nhiều loại như: tiền nước ngoài, các loại giấy tờ có giá trị như tiển nước ngoài, vàng tiêu chuẩn quốc tế... (Xf. Ngoại hối). Pháp luật Việt Nam cho phép người Việt Nam sống ở nước ngoài được gửi về nước số lượng ngoại hối không hạn chế và được miễn thuế.